05 March 2014

9a) Norsk

Norsk - Hans Olav Lien

{011/13}
TEX. FRYA.S.
HELD BÉID THA FRYA.
TO THA LESTA SKILUN HJA MY HWITHER.SJA.
THACH THÉRA ALLÉNA MÉI IK AS FRY KANNA
THÉR NÉN SLAF IS FON ÉN OTHER 

NI FON SINE TOCHTA.
~ HIR IS MIN RÉD. ~

Frøyas Tekst
Lykke ventes de frie!
Til sist skal dere få se meg igjen.
Bare den alene kan jeg erkjenne
som fri som verken er slave under 

en annen eller sine lidenskaper.
Her er mitt råd:

(1.) SAHWERSA THJU NÉD ARG SY.
AND GODE RÉD AND GODE DÉD NAWET MAR NE FORMUGE
HROP THAN THI GAST WR.ALDAS AN.
MEN J NE MOT.IM NAVT ANHROPA BIFARA ALLE THINGA PRVVATH SEND.
THA IK SEGZ TO JO MITH RÉDENE AND TID SKIL.ET WARA
THA MODELASA SKILUN AMMAR SWIKA VNDER HJARA AJN LÉD.
 

[1.] Hvis deres nød er stor
og dere ikke lenger formår å ha noen gode råd og gode dyder,
rop da på Wraldas ånd;
men dere bør ikke påkalle ham før alle ting er prøvd.
Men jeg sier dere med god grunn – og tida skal sanne det:
De motløse skal alltid segne under sin egen lidelse.

2. WR.ALDAS GAST MÉI MAN ALLÉNA KNIBUWGJANDE TANK TOWIA.
JA THRJU WARA. 

FAR HWAT JV FON HIM NOTEN HAVE
FAR HWAT JV NITH 

AND FARA HAPE THÉR HY JO LÉT AN ANGA TIDA.

2. Bare Wraldas ånd skal man vie/tilkjenne knelende takk;
ja, tre ganger –
for det som dere har nytt fra ham,
for det dere nyter,
og for håp som han lar dere få i angstfulle tider.

3. J HAWED SJAN HO RING IK HELPE LÉNDE.
DVA AL ÉN MITH JO NÉSTON.
MEN NE TOF NAVT TIL MAN {12} JO BÉDEN HETH.
THA LYDANDE SKOLDE JO FLOKA
MIN FAMNA SKOLDUN JVWA NAMA UFFAGA UT.AT BOK
AND IK SKOLDE JO LIK VNBIKANNADE OFWISA MOTA.

3. Dere har sett hvor hastig jeg ga hjelp.
Gjør like ens med deres neste,
men ikke tøv til man har bedt dere –
lidelsen kunne forbanne dere.
Mine jomfruer ville utviske ditt navn fra boka
og jeg måtte avvise deg som en ukjent.

4. NIM NAMMAR KNI.BUWGJANDE TANK FON.JV NÉSTON AN.
THJUS AGATH WRALDA.S GAST.
NID SKOLDE J BIKRJUPA. 

WISDOM SKOLDE J BILAKA
AND MIN FAMNA SKOLDON JO BITIDZA FON FADERRAV.

4. Ta aldri imot knelende takk fra deres neste,
det tilhører Wraldas ånd.
Misunnelse kunne angripe dere,
visdom kunne latterliggjøre dere,
mine jomfruer skulle beskylde dere for faderrov [respektløshet].


5. FJUWER THINGA SEND TO JVWE NOT JÉVEN.
MITH NAMA. LOFT. WÉTER. LAND AND FJUR.
MEN WR.ALDA WIL THÉR ALLÉNA BISITTAR OF WÉSA.

5. Fire ting er gitt til deres nytte,
med navn luft, vann, land og ild;
men Wralda vil alene være besitter av dem.

THÉRVMBE RÉD IK JO.
J SKILUN JO RJUCHTFÉRDIGA MANNA KIASA.
THAM THJU ARBÉD AND THA FRUCHDA NÉI RJUCHTA DÉLA.
SA THAT NAMMAN FRY FON WARKA NI FON WÉRA SY.

Derfor råder jeg dere til:
Dere skulle velge dere rettferdige menn,
som deler arbeidet og fruktene etter rett,
slik at ingen er fri for arbeid eller for forsvarstjeneste.

6. SAHWERSA THÉR AMMAN AMONG JO FVNDEN WARTH
THÉR SIN AJN FRYDOM VRSELLATH.
THAM N.IS NAVT FON JVW FOLK.
HI IS EN HORNING MITH BASTERD BLOD.

6. Hvis det blir funnet noen blant
dere som selger sin egen frihet,
han er ikke av deres folk,
han er en horunge med bastardblod.

IK RÉDE JO THAT J HIM AND SIN MAM TO THAT LAND UT.DRIVA
SÉGZ THAT TO JVWA BARN.
THES MORNES. THES MIDDÉIS AND THES ÉWENDES
TILTHJU HJA THÉROF DRAME THES NACHTIS.

Jeg råder dere til at dere driver ham og hans mor ut av landet.
Si det til deres barn
morgen, middag og kveld
til de drømmer det om natta.

7. ALLERA MANNALIK THÉR EN OTHER FON SINE FRYDOM BIRAW
AL WÉRE THENE ORE HIM SKELDECH
MOT IK ANDA BARN.TAM ÉNER SLAFINE FARA LÉTA.

7. Enhver som berøver en annen for hans frihet,
selv om denne andre var ham skyldig,
skulle jeg la føre (inn) i livmora til ei slavinne.

THACH IK RÉDE JO VMBE SIN LIK AND THAT SINERA MAM
VPP.ÉNE KALE STÉD TO VRBARNANDE.
AFTERNÉI {13} HJARA ASKE FIFTICH FIT ANDA GRVND TO DALVANE
TILHJU THÉR NÉNEN GARS.HALM VP WAXA NI MÉI.
HWAND ALDULKERA GARS SKOLDE JVW DJAROSTA KVIK DÉJA.

Men jeg råder dere til å ta hans lik og det til hans mor
til et ubevokst sted for å brennes.
Grav etterpå deres aske ned femti fot under grunnen,
for at det ikke skal vokse opp noe gresstrå,
for slikt gress ville drepe deres kjære kveg.

8. NE GRIP NA THAT FOLK FON LYDA NER FON FINDA AN.
WR.ALDA SKOLDE HELPA HJAM.
SA THAT.AT WELD THAT FON JO UT.GONG
VPPA JVWA AJNA HAVEDA SKOLDE WITHER KVMA.

8. Ikke grip inn i folket til Lyda eller til Finda.
Wralda vil hjelpe dem,
slik at den volden som gikk ut fra dere
skulle komme tilbake til deres egne hoder.

9. SAHWERSA THAT MACHTE BÉRA
THAT HJA FON JUWE RÉD JEFTA AWET OWERS WILDE
ALSA AGHAT J TO HELPANE HJAM.
MEN KVMATH HJA TO RAWANDE
FAL THAN VPPA THAM NITHER LIK BLIXENANDE FJVR.

9. Hvis det skulle hende
at de ville (ha) råd eller noe annet av dere,
så tilhører (det) dere å hjelpe dem.
Men kommer de for å røve,
fall da ned på dem som lynende ild.

10. SAHWERSA ANNEN FON HJAM
ÉNER JVWER TOGHATERUM TO WIF GÉRTH 

AND HJU THAT WIL.
THAN SKILUN J HJA HJRA DVMHÉD BITJVTHA
THACH WIL HJU TOCH HJRA FRÉJAR FOLGJA
THAT HJA THAN MITH FRÉTHO GA.

10. Hvis noen av dem
begjærer ei av deres døtre til kone,
og hun vil det,
da skal dere forklare hennes dumhet;
men vil hun dog følge sin frier,
(se til) at hun så går med fred.

11. WILLATH JVW SVNA FON HJARA TOGHATERUM
SA MOT J ALSA DVA AS MITH JVWA TOGHATERUM.
THACH HOR THA ÉNA NOR THA OTHERA MÉI WITHER KVMA.
HWAND HJA SKOLDUN UTHÉMEDA SÉDA AND PLÉGA MITH.FARA.
AND DRÉI THESSA BY JO HELDGAD WRDE
MÉI IK NAVT LONGER OVIR JO WAKA.

11. Vil deres sønner ha deres døtre,
da bør dere gjøre likedan som med deres døtre.
Men verken den ene eller den andre må komme tilbake,
for de kunne medbringe fremmedartede seder og skikker;
og så snart disse blir velsignet av dere,
kan jeg ikke lenger våke over dere.

12. VPPA MINRE FAM FASTA HAV IK MIN HAP FASTEGTH.
THÉRVMBE MOST J HJA TO JO ÉRE. {14} MODER NÉMA.
FOLGATH J MIN RÉD THAN SKIL HJU NÉMELS MIN FAM BILIWA
AND ALLA FRANA FAMNA THÉR HJA FOLGJA.
THAN SKIL THJU FODDIK NAMER UTGA
THÉR IK FAR JO VPSTOKEN HAV.

12. Til mi jomfru Fästa har jeg festet alt mitt håp,
derfor må dere ta henne til deres æresmor.
Følger dere mitt råd, da skal hun heretter forbli min tjener
og alle fromme jomfruer som følger henne.
Da skal den lampa aldri mer utgå
som jeg har tent for dere.

THAT LJUCHT THÉRA. SKIL THAN ÉVG JVWE BRYN VPKLARJA.
AND J SKILUN THAN ÉVIN FRY BILYVA FON VNFRYA WELD
AS JVWA SWITE RINSTRAMA
FON THAT SALTE WÉTER THÉR ANDELASE SÉ.

Dens lys skal da for evig opplyse deres hjerner,
og da skal dere bli likeså frie fra ufri vold
som deres ferske elver
fra det salte vannet i det endeløse havet.

No comments:

Post a Comment