21 March 2014

7c) Norsk

Norsk - Hans Olav Lien

{202/06}
THA DÉNA.MARKAR 

THAM HJARA SELVA SUNT LONG 
BOPPA ALLE ORA STJURAR. STOLTLIKE SÉKAMPAR HÉTE.
HÉDON SA RINGE NAVT FON ASKAR SINA GLOR.RIKA DÉDUM NAVT NE HÉRED.
 

Dênamarkerne [danskene],
som i lange tider hadde kalt seg
‘stolte sjøkrigere over alle andre styrmenn’ [?],
hadde knapt hørt om Âskars gloriøse dåder,


JEF HJA WRDON NIDICH THÉR VR. THÉR.MÉTE.
THAT HJA WILDE ORLOCH BRENSA 

OVER.NE SÉ AND OVER SINA LANDA. ~
SJAN HIR HO HI ORLOCH FORMITHA MACHTE. ~

før de ble misunnelige på det til en slik grad
at de ville bringe krig
over sjøen og over hans land.
Se her hvordan han klarte å unngå krig:

TWISK THA BVW.FALA THÉRE VRHOMELDE BURCH STAVJA
WAS JETA ÉNE SNODE BURCH.FAM MITH SVME FAMNE SÉTEN.
HJRA NOME WAS RÉINTJA
AND THÉR GVNG EN GRATE HROP FON HJRA WIS HÉD UT.

Blant ruinene av den ødelagte borgen Stâvja [i Stavoren]
var det ennå etablert ei smart borgjomfru med noen jomfruer.
Hennes navn var Rêintja,
og det gikk ut et stort frasagn om hennes vishet. 

THJUS FAM BAD AN ASKAR HJRA HELPE 

VNDER BITHING THAT ASKAR SKOLDE 
THA BURCH STAVJA WITHER VPBVWA LÉTA.
AS.ER HIM THÉR TO FORBONDEN HÉDE
GVNG RÉINTJA MITH THRIM FAMNA NÉI HALS.
 

Denne jomfrua tilbød Âskar si hjelp,
på betingelse av at Âskar skulle
la borgen Stâvja gjenoppbygges.
Da han hadde bundet seg til dette,
dro Rêintja med tre jomfruer til Hals [Hals på Nord-Jylland].


NACHTIS GVNG HJU RÉISA
AND THES DÉIS KÉTHE HJU VPPA ALLE MARKUM
AND BINNA ALLE MÉIDUM.

Om natta dro hun på reise,
og om dagen talte hun på alle markeder
og i alle gildestuer.

WR.ALDA SÉIDE HJU
HÉDE HJA THRVCH THONGAR TO HROPA LÉTA
THAT ALLET FRIAS FOLK MOSTON FRJUNDA WERTHA.
LIK SUSTAR AND BROTHAR TAMED.
OWERS SKOLDE FINDAS FOLK KVMA
AND RA ALLE FON JRTHA VRDILLIGJA.

Wralda, sa hun,
hadde latt henne påkalle gjennom torden
for at alle Frøyasfolk måtte bli venner –
tøylet som søstre og brødre,
ellers ville Findas folk komme
og utrydde dem alle fra Jrða.

NÉI {203} THONGAR WÉRON FRIA.S SJVGUN WAK.FAMKES
HJA ANDA DRAME FORESKINNEN.
SJVGUN NACHTA AFTER EKKORUM.
HJA HÉDE SÉITH.

Etter tordenen hadde Frøyas sju våkejomfruer
vist (seg for) henne i drømme
sju netter etter hverandre.
De hadde sagt: 

BOPPA FRIA.S LANDUM SWABBERT RAMP
MITH JUK AND KÉDNE OMME
THÉRVMBE MOTON ALLE FOLKAR
THÉR UT FRIA SPROTEN SEND
HJARA TONOMA WÉI WERPA
AND HJARA SELVA ALLÉNA FRIA.S BERN JEFTHA FOLK HÉTA.

”Over Frøyas land raver ulykke
med åk og lenker omkring,
derfor må alle folk
som er sprunget av Frøya
kaste bort sine tilnavn
og bare kalle seg Frøyas barn eller folk.

FORTH MOTON ALLE VPSTONDA
AND ET FINDA.S FOLK FON FRIA.S ERV DRIVA.
NILLATH HJA THAT NAVT NE DVA
ALSA SKILUN HJA SLAVONA BENDA VMBE HJARA HALSA KRÉJA.
 

Videre må alle reise seg
og drive Findas folk (bort) fra Frøyas arvegode.
Vil de ikke gjøre det,
så skal de få slaveband om halsene sine.


ALSA SKILUN THA VRLANDASKA HÉRA
HJARA BERN MISBRUKA AND FYTRA LÉTA
TILTHJU THAT BLOD SIGATH INNA JOWRE GRÉVA.

Da skal de utenlandske herrene
la deres barn bli misbrukt og lenkebundet,
slik at blodet siger ned i gravene deres.

THAN SKILUN 

THA SKINNA JOWRE ÉTHLA JO KVMA WEKJA
AND JO BIKIVJA 

VR JO LEFHÉD AND VNDIGERHÉD.

Deretter skal
deres forfedres skygger komme og vekke dere
og refse dere
for deres feighet og uforsiktighet.”

THAT DVME FOLK
THAT THRVCH TODVAN THÉRA MAGJARA
AL AN SA FUL DWÉSHÉD WENTH WAS
LAVADON ALLES HWAT HJU SÉIDE
AND THA MAMMA KLIMDON
HJARA BERN AJEN HJARA BROSTA AN.

Det dumme folket,
som gjennom magjarernes aktivitet
allerede var vant med så mye dårskap,
trodde alt hva hun sa;
og mammaene klemte
barna sine til sine bryster.

THA RÉINTJA THENE KENING FON HALS
AND ALLE OTHERA MANNISKA
TO ÉNDRACHT VRWROCHT HEDE
SAND HJU BODON NÉI ASKAR
AND TAG SELVA A LINGEN THENE BALDA.SÉ.

Da Rêintja hadde brakt kongen av Hals
og alle andre mennesker
til enighet,
sendte hun bud til Âskar,
og trakk selv langs Baldahavet [Det baltiske hav].

DANA GVNG HJA BY THA HLITH.HAWAR
ALTHUS HÉTEN VMBE THAT HJA 

HJARA FIANDA IMMER NÉI THET ONHLITE HAWE.
THA HLITH.HAWAR SEND BRITNE
AND BANNENE FON VS AJN FOLK {204}
THAT INNA THA TWISLANDA SIT AND OMME DWARELT.

Deretter dro hun til hliðhâwerne [litauerne] –
kalt slik for at de
alltid hogger sine fiender etter ansiktet.
Hliðhâwerne er borttrukkede
og bannlyste av vårt eget folk,
som bor og streifer omkring i Twislandene [‘Tysklandene’].

HJARA WIVA HAWON HJA MÉST ALGADUR FON THA TARTARA RAWED.
THA TARTARA SEND EN DÉL FON FINDA.S SLACHTE
AND ALTHUS THRVCH THA TWISLANDAR HÉTEN
VMBE THAT HJA NIMMERTHE NÉN FRÉTHO WILLE.
MEN THA MANNISKA ALTI UTTARTA TO STRIDANDE. ~

Nesten alle konene deres har de røvet fra tartarene.
Tartarene er en del av Findas slekt,
og kalt slik av twislenderne
fordi de aldri vil ha noen fred,
men alltid terger [‘tarter’] menneskene ut til strid.

FORTH GVNG HJU AFTERA SAXNA.MARKA
TWERES THRVCH THA ORA TWISK.LANDA HIN.
ALLERWÉIKES THAT SELVA UTKÉTHA.
NÉI TWAM JÉR OM WÉRON
KÉM HJU ALINGGEN THÉRE RÉNE TO HONK. ~

Etter Saxnamarka [Sachsen] dro hun av sted videre
tvers igjennom de andre Twisklandene,
for allevegne å forkynne det samme.
Etter at to år var omme,
kom hun hjem langs Rêne [Rhinen].

BY THA TWISK.LANDAR HÉDE HJU
HJARA SELVA AS MODER UTJAN
AND SÉID THAT HJA MOCHTON
AS FRY AND FRANKA MANNISKA WITHER KVMA.
MEN THAN MOSTEN HJA OVIR THA RÉNE GVNGGA
AND THA GOLA FOLGAR UT FRYAS SUDAR LANDUM JAGJA.

Hos twisklenderne hadde hun
utgitt seg for mor
og sagt at de måtte
komme tilbake til (å være) frie og franke mennesker.
Men da måtte de dra over Rêne
og jage goler-tilhengerne ut av Frøyas sørlige land.

AS HJA THAT DÉDE
SA SKOLDE HJRA KÉNING ASKAR OVERA SKELDA GVNGGA
AND THÉR THAT LAND OF WINNA. ~ ~

Når de gjorde det,
da skulle deres kong Âskar dra over Skelda [Schelde]
og der vinne landet tilbake.

BY THA TWISK.LANDAR SEND FÉLO TJODA PLÉGA
FON THA TARTARUM AND MAGJARA BINNA GLUPTH
MEN AK FUL SEND THÉR FON VSA SÉDUM BILÉWEN.
THÉR THRVCH HAVATH HJA JETA FAMNA
THÉR THA BERN LÉRA
AND THA ALDA RÉD JEVA.

Hos twisklenderne har mange avskyelige skikker
fra tartarene og magjarerne sneket seg inn;
men det har også blitt værende mange av våre seder.
Derfor har de ennå jomfruer
som lærer barna
og gir de eldre råd.

BI T.ANFANG WÉRON HJA REINTJA NIDICH
MEN TO THA LESTA WARTH HJU THRVCH HJAM FOLGATH AND THJANJATH
AND ALLERWÉIKES BOGATH
HWÉR.ET NETTE AND NÉDLIK WÉRE. {205} ~

I begynnelsen var de sinte på Rêintja;
men til sist ble hun fulgt og tjent av dem,
og berømmet overalt
hvor det var nyttig og nødvendig.

ALSA RINGEN ASKAR FON RÉINTJA HJRA BODON FORNOM
HO THA JUTTAR NIGATH WÉRON
SAND HI BISTONDA BODON FON SIN ANT WEGUM
NÉI THA KANING FON HALS.

Så snart Âskar fikk vite av Rêintjas bud
hvordan juttene [jydene] var stemt,
sendte han på egne vegne umiddelbart bud(bærere)
til kongen av Hals.

THAT SKIP WÉR MITH THA BODON GVNGON
WAS FVL LÉDEN MITH FAMNA SIRHÉDUM
AND THÉR BI WÉR EN GOLDEN SKILD
HWÉRVPPA ASKAR HIS DANTE 

KUNSTA LIK WAS UT EBYLD.

Skipet som budene dro med
var fullastet med kvinnesmykker,
og dertil var det et gullskjold
hvorpå Âskars skikkelse 

var kunstferdig avbildet.

THISSA BODON MOSTON FRÉJA
JÉF ASKAR THES KANING HIS TOGHTER FRÉTHO.GUNSTA
TO SIN WIF HAVE MACHTE. ~
 

Disse budene skulle spørre
om Âskar kunne ha kongens datter, Frêðogunsta,
til sin kone.

 
FRÉTHO.GUNSTA KÉM EN JÉR LÉTER TO STAVEREN.
BI HJARA FOLGAR WÉRE AK ÉNEN MAGI
HWAND THA JUTTAR WÉRON SUNT LONG VRBRUD. ~

Frêðogunsta kom et år seinere til Stâveren.
Med hennes tilhengere var også en magí,
for juttene var blitt bedervet for lenge siden.

KIRT AFTER THAT ASKAR
MITH FRÉTHO.GUNSTA BOSTIGJATH WAS
WARTH THÉR TO STAVEREN ÉNE SCHERKE BVWED.
INNA THJU SCHERKE WRDON TJODA
DROCHTEN LIKANDA BYLDON STALTH.
MITH GOLD TRVCH WROCHTNE KLATHAR.

Kort etter at Âskar
var blitt gift med Frêðogunsta,
ble det bygd en kirke i Stâveren.
I kirken ble avskyelige
avgudelige bilder oppstilt,
med klær gjennomarbeidet med gull.

AK IS ER BIWÉRATH THAT ASKAR 

THÉR NACHTIS AND VNTIDIS MITH FRÉTHO.GUNSTA FAR NITHER BUWGADE.
MEN SA FUL IS SÉKUR.
THJU BURCH STAVJA NE WARTH NAVT WITHER VPEBVWED. ~

Det er også hevdet at Âskar
bøyde seg ned for dem der i tide og utide med Frêðogunsta.
Men så mye er sikkert –
borgen Stavja ble ikke gjenoppbygd.

RÉINTJA WAS AL TO BEK KVMEN.
AND GVNG NIDICH NÉI PRONT.LIK 

THJU MODER ET TEXLAND BARJA.
PRONT.LIK GVNG TO
AND SAND ALLERWÉIKES BODON THÉR UT KÉTHON.
ASKAR IS VRJÉVEN AN OFGODJE.

Rêintja var allerede kommet tilbake,
og dro forbannet til Prontlik,
mora i Texland [Texel], for å klage.
Prontlik gikk til verks
og sendte allevegne bud som kunngjorde:
“Âskar er overgitt til avguderi!”

ASKAR DÉDE AS MURK.I T NAVT
MEN VNWARLINGEN KÉM THÉR ÉNE {206} FLATE UT HALS.
NACHTIS WRDON THA FAMNA UT.ÉRE BURCH DRIWEN
AND OGTIN.S KVN MAN FON THÉRE BURCH
ALLÉNA ÉNE GLANDERE HAPE SJAN.

Âskar gjorde som han ikke merket det,
men uventet kom det en flåte fra Hals.
På natta ble jomfruene drevet ut av borgen,
og på formiddagen kunne man av borgen
kun se en glødende hop.

PRONTLIK AND RÉINTJA
KÉMEN TO MY VMB SKUL.
THA IK THÉR AFTERNÉI VR NÉI TOCHTE
LÉK IT MY TO THAT IT KWADLIK
FAR MIN STAT BIDÉJA KVSTE.

Prontlik og Rêintja
kom til meg for (å søke) tilflukt.
Da jeg tenkte over det etterpå,
virket det for meg som om det skadelige
kunne være tjenlig for min stat.

THÉRVMBE HAVON TO SÉMNE
ÉNE LEST FORSONNEN
THÉR VS ALLE BATA MOST.
SJAN HIR HO WI TO GVNGEN SEND. ~

Derfor har vi sammen
pønsket ut en listighet
som kan gagne oss alle.
Se her hvordan vi har gått til (verks):

MIDDEL IN.T KRILWALD
BI ASTEN LJVD.WERDE
LÉITH VSA FLI JEFTHA WÉRA
THÉR MAN AL LÉNA
THRVCH DWARL.PADA MÉI NAKA.

Midt i småkogen
øst for Ljvdwêrde [Leeuwarden],
ligger vår tilflukt eller (vårt) vern,
som man bare
kan nå via gangstier.

IN VPPA THJUS BURCH HÉD IK
SUNT LONGE JONGA WAKAR STALD
THÉR ALLE ÉNE GRINS AN ASKAR HÉDE
AND ALLE ORA MANNISKA DANATH HALDEN.

På denne borgen hadde jeg
allerede lenge hatt unge vakter plassert
som alle hadde en avsmak for Âskar,
og som holdt alle andre mennesker (borte) derfra.

NV WAST BI VS AK AL SA WID KVMEN
THAT FÉLO WIVA AND AK MANNA
AL PATÉRADE VR SPOKKA
WITTE WIVA AND ULDERMANKES.
LIK THA DÉNAMARKAR.

Nå var det også hos oss allerede kommet så langt
at mange kvinner – og også menn –
alle pratet om spøkelser,
hvite damer og huldremenn,
lik dênamarkerne [danskene].

ASKAR HÉDE AL THISSA DWASHÉDA
TO SIN BATA ANWENTH
AND THAT WILDON WI NV AK
TO VSA BATA DVA.

Âskar hadde anvendt alle disse tåpelighetene
til sin (egen) fordel,
og det ville vi nå også
gjøre til vår fordel.

BI.NE THJUSTRE NACHT
BROCHT IK THA FAMNA NÉI THÉRE BURCH
AND DANA GONGON HJA MITH HJARA FAMNA
IN THRVCH THA DWARL.PADA
SPOKKA IN WITTA KLATHAR HULED.
SA THAT THÉR AFTER NÉI NÉN MANNISK 

MARA KVMA NE THVRADE.

Ei mørk natt
brakte jeg jomfruene til borgen,
og deretter gikk de med sine jomfruer
inn mellom de falske stiene,
innhyllet i hvite klær som spøkelser –
slik at ingen mennesker
torde komme dit mer etterpå.

No comments:

Post a Comment