19 March 2014

5a) Norsk

Norsk - Hans Olav Lien

{163/10}
BY MIN TAT SINRA SKRIFTUM HAV IK ÉNEN BRÉF FUNDEN.
SKRÉVIN THRVCH LJUD.GÉRT THENE GÉRT.MAN.
BIHALVA SVMLIKA SÉKA THÉR MIN TAT ALLÉNA JELDE.
JÉV IK HIR THAT OTHERA TO THAT BESTA. ~ ~ ~

Blant min pappa [Frêðorik] sine skrifter har jeg funnet et brev
skrevet av gêrtmannen Ljudgêrt
Foruten enkelte saker som bare gjelder min pappa, 

gir jeg her det andre til det beste:

PANG.AB. THAT IS FYF WATERA.
AND HWÉR NEFFEN WI WECH KVME
IS.NE RUN.STRAME FON AFSVNDERLIKA SKÉNHÉD.
AND FIF WATERA HÉTEN
VMB THET FJUWER ORA RUN.STRA
THRVCH SINE MVND IN SÉ FLOJA.

Pangab [Punjab/ Sindh] – det betyr ’Fem vann’,
og hvor i nærheten vi kommer fra,
er ei elv av ualminnelig skjønnhet –
og kalt ’Fem vann’
fordi fire andre elver
flyter ut i sjøen gjennom dens munning [munningen av Indus].

ÉL FÉRE ASTWARTH IS NOCH.NE GRATE RUN.STRAME
THER HÉLIGE JEFTHA FRANA GONG.GA HÉTEN.
TWISK THYSUM RUNSTRAMNE IS.T LOND THERA HINDOS.
BÉDA RUN.STRAMA RUNATH FON THA HAGA BERGUM
NÉI THA DELTA DEL. ~


Helt lengst østover er det enda ei stor elv,
kalt den hellige eller fromme Gongga [Ganges].
Mellom disse elvene er landet til hinduene.
Begge elvene renner fra de høye fjellene
og ned mot deltaet.


THA BERGA HWANA SE DEL STRAME
SIND ALSA HACH THET SE TO THA HIMEL LAJA.
THÉRVMBE WARTH.ET BERCHTA HIMEL.LAJA BERCHTA HÉTEN.

Fjellene hvorfra de strømmer ned,
er så høye at de rekker til himmelen.
Derfor blir fjellene kalt Himelläja-fjellene [Himalaya].

 

VNDER THA HINDOS AND OTHERA UT.A LONDUM
SIND WELKA LJUDA MANK
THÉR AN STILNISE BI MALKORUM KVMA.

Blant hinduene og andre fra disse landene
er det enkelte folk
som kommer sammen i stillhet.

 

SE GELAVATH THET SE VNFORBASTERE {164} BERN FINDA.S SIND.
SE GELAVAH THET FINDA FONUT.ET HIMMEL.LAJA BERTA BERN IS.
HVANA SE MITH HJARA BERN NÉI THA DELTA JEFTHA LÉGTE TOGEN IS. ~


De tror at de er udegenererte Findasbarn.
De tror at Finda er født utav Himmelläja-fjellene,
hvorfra hun er trukket med sine barn mot deltaet eller lavlandet.


WELKE VNDER THAM GELAVATH THET SE MITH HJRA BERN 

VPPET SKUM THER HÉLIGE GONGG.A DEL GONGGEN IS.
THÉRVMBE SKOLDE THI RUN.STRAME HÉLIGE GONGG.A HÉTA.

Enkelte blant dem tror at hun hadde dratt med sine barn
nedover på den hellige Gonggäs skum,
derav skulle elva hete den hellige Gonggä.

 

MAR THA PRESTERA THÉR UT EN OR LOND WECH KVMA
LÉTON THI LJUDA VP SPÉRA AND VRBARNA.
THÉR VMBE NE THURVATH SE 

FAR HJARA SÉK NIT OPENTLIK UT NI KVMA. ~

Men prestene, som kom fra et annet land,
lot folkene oppspore og brenne,
derfor torde de ikke
komme åpenlyst ut for sin sak.


IN THET LOND SIND OLLE PRESTERA TJOK AND RIK.
IN HJARA CHARKA WERTHAT OLLERLÉJA DROCHTENLIKA BYLDON FVNDEN.
THÉR VNDER SIND FÉLO GOLDEN MANK.

I det landet er alle prestene tjukke og rike.
I deres kirker kan man finne allslags avgudelige bilder,
deriblant er mange av gull.


BI WESTA PANG.AB THÉR SIND THA IRA JEFTHA WRANGA.
THA GEDROSTNE JEFTHA BRITNE. 

AND THA ORJETTEN JEFTHA VRJETNE.

Vest for Pangab, der er ir(an)erne eller ’de vrange’,
gedroserne eller ’rømlingene’,
og orittene eller ’de glemte’.

 

OL THISA NOMA 
SIND AR THRVCH THA NIDIGE PRESTERA JÉVEN
THRVCHDAM HJA FON AR FLJUCHTE. 

VMB SÉDA AND GELAV. ~

Alle disse navnene 
er gitt dem av de harme prestene,
fordi de flyktet fra dem 

på grunn av skikker og tro.

BI HJARA KVMSTE HÉDON VSA ÉTHLA
HJARA SELVA AK AN THA AST.LIKA OWER FON PANG.AB DEL SET.
MEN VMB THÉRA PRESTAR WILLE 

SIND SE AK NÉI THER WESTER OWER FAREN.

Ved sin ankomst [i 1550 fvt.] hadde våre forfedre
slått seg ned også på den østlige bredden av Pangab,
men etter prestenes ønske
hadde de også dratt til den vestre bredden.

 

THÉRTHRVCH HAVON WI 
THA IRA AND THA OTHERA KENNA LÉRTH.
THA IRA NE SIND NÉNE IRA MAR GODA {165} MINSKA
THER NÉNA BYLDON TOLÉTA NACH ONBIDDA.


Derigjennom har vi
lært írerne og de andre å kjenne.
Ir(an)erne er ikke vrede [íra], men gode mennesker
som ikke tillater eller tilber noen bilder.


AK WILLATH SE NÉNA 

CHARKA NACH PRESTAR DOGA.
AND ÉVIN ALS WY.T FRANA LJUCHT FON FASTA VPHOLDA.
ÉVIN SA HOLDON SE OLLERWECHS 

FJUR IN HJARA HUSA VP.

De vil heller ikke 

akseptere noen kirker eller prester;
og slik som vi opprettholder det fromme lyset til Fästa,
likeså holder de alle vegne 

oppe ild i sine hus.

KVMTH MON EFTER ÉL WESTLIK
OLSA KVMTH MON BY THA GEDROSTNE
FON THA GEDROSTNE.
THISA SIND MITH ORA FOLKRUM BASTERED
AND SPRÉKATH OLLE AFSVNDERLIKA TALA. ~


Kommer man imidlertid helt vest,
da kommer man til gedroserne.
Vedrørende gedroserne –
disse er vanartet med andre folk
og snakker alle særskilte språk.


THISA MINSKA SIND WÉRENTLIK IRA BONAR.
THÉR AMMER MITH HJARA HORSA VP OVERA FJELDA DWALA.
THÉR AMMER JAGJA AND RAWA
 

Disse menneskene er virkelig vrede ugjerningsmenn
som alltid streifer over markene med sine hester –
som alltid jakter og røver


AND THÉR HJARA SELVA ALS SALT.ATHA 
FORHÉRA ANTHA OMHÉMMANDE FORSTA.
THER WILLE HWAM SE ALLES NITHER HAWA
HWAT SE BIRÉKA MUGE. ~

og som verver seg som soldater
til de omkringboende fyrstene –
på hvis vilje de hogger ned alt
hva de kan rekke (over).

THET LOND TWISK PANG.AB AND THER GONGG.A
IS LIKE FLET AS FRYA.S LOND AN THA SÉ.
AFWIXLATH MITH FJELDUM AND WALDUM. 

FRUCHTBAR AN ALLE DÉLUM.
 

Landet mellom Pangab og Gonggä
er like flatt som Frøyasland ved sjøen –
avvekslet med marker og skoger,
fruktbart i alle områder.


MAR THET MACH NIT VRLETTA
THAT THÉR BIHWILA THUSANDA BY THUSANDA 

THRVCH HONGER BISWIKE.

Men det kan ikke forhindre
at tusener på tusener iblant
segner av hunger.

THISA HONGERNÉDE MACH THÉRVMBE NIT 

AN WRALDA NACH AN JRTHA WYTEN NIT WERTHA.
MAR ALLÉNA ANTHA FORSTA AND PRESTERA.


Denne hungersnøden kan derfor ikke
bli forårsaket av Wralda eller av Jrða,
men alene av fyrstene og prestene.


THA HINDOS SIND IVIN BLODE AND FORFÉRED FROM HJARA FORSTUM
ALS THA HINDNE FROM THA WOLVA. SIND.
THÉRVMBE HAVON THA IRA AN ORA RA HINDOS HÉTEN.
THET HINDNE BITJOTH. {166}


Hinduene er like veike og redde for fyrstene sine
som hindene for ulvene,
derfor har ir(an)erne og andre kalt dem hinduer –
som betyr ’hinder’.


MAR FON HJARA BLODHÉD WARTH AFGRISLIKA MISBRUK MAKTH.
KVMAT THÉR FERHÉMANDE KAPLJUD VMB KÉREN TO KAPJANDE
ALSA WARTH ALLES TO JELDUM MAKTH.


Men det blir gjort avskyelig misbruk av deres veikhet.
Kommer det fremmede kjøpmenn for å kjøpe korn,
så blir alt omgjort til penger.


THRVCH THA PRESTERA NI WARTH.ET NIT WÉRTH.
HWAND THISA NOCH SNODER AND JIRIGER 

ALS ALLE FORSTA TO SAMENE.
WYTATH ÉL GOD
THET AL.ET JELD ENDLIK 

IN HJARA BUDAR KVMTH.

Gjennom prestene blir de ingenting verdt,
fordi disse – enda sluere og griskere
enn alle fyrster til sammen –
vet veldig godt
at alle pengene til slutt
kommer i deres punger.


BUTA AND BIHALVA THET THA LJUDA THÉR FUL 

FON HJARA FORSTA LYDA.
MOTON HJA AK NOCH FUL 

FON THET FENINIGE AND WILDE KWIK LYDA.

Foruten at folket der lider mye
under sine fyrster,
må de også lide enda mer
under de giftige og ville dyrene.


THÉR SIND STORE ELEFANTA THÉR BY ÉLE KIDDUM HLAPA.
THÉR BIHWILA ÉLE FJELDA KÉREN VRTRAPPE
AND ÉLE THORPA.


Det er store elefanter som løper i hele bølinger,
som iblant tramper ned hele kornåkre
og hele landsbyer.


THÉR SIND BONTE AND SWARTE KATTA. TIGRUM HÉTEN
THÉR SA GRAT ALS GRATE KALVAR SIND.
THÉR MINSK AND DJAR VRSLYNNE.


Det er spraglete og svarte katter – kalt tigre,
som er så store som store kalver,
som sluker mennesker og dyr.


BUTA FÉLO ORA WRIGGUM SIND THÉR SNAKA
FON AF THA GRATE ÉNER WIRME
OL TO THA GRATE ÉNER BAM.


Foruten mange andre krypdyr er det slanger
fra på størrelse med en mark
og helt til på størrelse med et tre.


THA GRATESTE KENNATH EN ÉLE KV VRSLYNNA.
MAR THA LITHSTE 

SIND NOCH FRÉSLIKER ALS THAM.

De største kan sluke ei hel ku,
men de minste 

er enda farligere enn dem.

SE HOLDON HJARA SELVA TWISK BLOM AND FRUCHTA SKUL.
VMB THA MINSKA TO BIGANA
THAM THÊR AF PLOKJA WILLE.


De holder seg skjult mellom blomster og frukter
for å angripe menneskene
som vil plukke av dem.


IS MON THÉR FON BYTEN.
SA MOT MON STARVA
HWAND AJEN HJARA FENYN 

HETH JRTHA NÉNA KRUDA JÉVEN.
OLSANAKA THA MINSKA 

HJARA SELVA HAVON SKILDICH MAKT AN AFGODJE.

Er man derfor bitt,
da må man dø,
for mot deres gift
har Jrða ikke gitt noen urter –
så lenge menneskene
selv har gjort seg skyldig i avguderi.


FORTH SIND THÉR OLLERLÉJA SLACHT 

FON HACH.DISKA. NYN.DISKA AND A.DISKA.
OL THISA DISKA SIND 

YVIN ALS THA SNAKA {167}
FON OF.NE WIRME TIL.NE BAMSTAME GRAT.


Videre er det forskjellige slag
av firfisler, skilpadder og krokodiller.
Alle disse reptilene er,
i likhet med slangene,
fra en mark til en trestamme store.


NÉI THAT HJA GRAT JOF FRÉSLIK SIND.
SIND HJARA NOMA 

THÉR IK ALLE NIT NOMA NI KEN.

Foruten at de er store og farlige,
er det navnene deres,
som jeg ikke kan nevne alle (sammen).


THA ALDERGRATESTE A.DISKA SIND AL.GATTAR HÉTEN
THRVCHDAM SE YVIN GRUSICH BITTE AN THET ROTTE KWIK
THAT MITH.A STRAMA FON BOPPE NÉI THA DELTA DRIWETH
AS AN THET LÉVANDE KWIK
THAT SE BIGANA MUGE. ~


De aller største reptilene er kalt algättar [‘alt-fåere’ = alligatorer],
fordi de glefser enda grådigere i seg de råtne dyrene
som driver ovenfra med strømmene mot deltaet,
enn de levende dyrene
som de måtte angripe.


AN THA WEST.SIDE FON PANG.AB 

WANA WI WECH KVMA.
AND HWER IK BERN BEN.
THÉR BLOJATH AND WAXATH 

THA SELVA FRUCHTA AND NOCHTA
AS AN THA AST.SIDE.


På vestsida av Pangab,
hvor vi kommer fra,
og hvor jeg ble født,
der blomstrer og vokser 

de samme gledene og nytelsene
som på østsida.


TO FARA WRDON.ER AK THA SELVA WRIGGA FONDEN.
MAR VSA ÉTHLA HAVON ALLE KRIL.WALDA VRBARNATH
AND ALSANAKA AFTER.ET WILDE KWIK JAGED
THAT THER FÉ MAR RESTA.


Tidligere fantes også de samme krypdyrene der,
men våre forfedre har brent all småskog
og jaktet så lenge på de ville dyrene
at det er bare få igjen.


KVMTH MAN ÉL WEST.LIK FON PANG.AB
THEN FINTH MAN NEFFEN FETTE ETTA 

AK DORRA GÉST.LANDA
THÉR VN.ENDLIK SKINA 

BIHWILA OFWIXLATH MITH LJAFLIKA STRÉKA 
HWÉRAN THET AG FORBONDEN BILIWET.

Kommer man helt vest i Pangab,
da finner man ved siden av fete beitemarker
også tørre geestland
som virker endeløse –
iblant variert med idylliske områder
som øyet blir trollbundet av.


VNDER THA FRUCHTA FON MIN LAND
SIND FÉLO SLACHTA MANK
THÉR IK HYR NIT FONDEN HAV.

Blant fruktene fra mitt land
er det mange arter blant dem
som jeg ikke har funnet her [i Frøyasland].


VNDER ALLERLÉJA KÉREN IS.ER AK GOLDEN MANK.
AK GOLD.GÉLE APLE
HWÉR FON WELKE SA SWÉT ALS HUNING SIND
AND WELKE SA WRANG ALS ÉK.

Blant forskjellig slags korn er det også mange gylne
og gyllengule epler –
hvorav enkelte er så søte som honning [appelsiner],
og enkelte så sure som eddik [sitroner].

BY VS WERTHAT NOCHTA FONDEN 

LIK BERN HAVEDA SA GRAT.
THÉR SIT TSIS AND MELOK IN.
WERTHAT SE ALD
SA MAKTH MAN THER OLJA FON. ~


Hos oss blir det funnet nøtter
så store som barnehoder.
Det sitter ost og melk inni.
Blir de gamle,
da lager man olje av dem.


FON THA {168} BASTUM MAKTH MAN TAW
AND FON THA KERNUM 

MAKTH MAN CHELKA AND OR GERAD. ~

Av basten lager man tau,
og av skallene
lager man begere og annet utstyr.


HIR INNA WALDA HAV IK KRUP AND STAK.BÉJA SJAN.
BY VS SIND BÉI.BAMA ALS JOW LINDA.BAMA.
HWÉR FON THA BÉJA FUL SWÉTER
AND THRÉ WARA GRATER AS STAKBÉJA SIND. ~

I skogene her har jeg sett krype- [blåbringebær] og stikkelsbær.
Hos oss er bærtrær som deres lindetrær,
hvorpå bærene er mye søtere
og tre ganger større enn stikkelsbær.

HWERSA THA DÉGA VPPA SIN OLDERLONGSTE SIND
AND THJU SVNNE FON TOP SKINTH.
THEN SKIN SE LIN.RJUCHT VPPA JOW HOLE DEL.


Når dagene er på sitt aller lengste
og Sola skinner fra toppen [i senit],
da skinner den rett ned på ditt hode.


IS MAN THEN MJTH SIN SKIP ÉL FÉR SUDLIK FAREN
AND MAN THES MIDDÉIS MITH SIN GELAT NÉI.T ASTEN KÉRED.
SA SKINTH SVNNE AJEN THINE WINSTERE SIDE
LIK SE OWERS AJEN THINE FÉRRE SIDE DVAT. ~


Har man da reist veldig langt syd med sitt skip,
og man ved middag har sitt ansikt vendt mot øst,
da skinner Sola mot di venstre side
liksom den ellers gjør mot di høyre side.


HIRMITHA WIL IK ENDA ~
MAR AFTER MIN SKRIWE
SKIL.ET THI LICHT NOG FALLA.
VMB THA LÉJEN AFTIGA TELTJAS TO MUGE SKIFTANE
FON THA WARA TELLINGA. ~
JOW LJUD.GÉRT.


Hermed vil jeg avslutte –
men av mi skriving
skal det nok falle deg lett
å kunne skjelne de løgnaktige skrønene
fra de sanne fortellingene.
Deres Ljudgêrt.

No comments:

Post a Comment