21 March 2014

7d) Norsk

Norsk - Hans Olav Lien

{206/30}
THA ASKAR MÉNDE
THAT.ER THA HONDA RUM HÉDE
LÉT.I THA MAGJARA 

VNDER ALLERLÉJA NOMA THRVCH OVIR SINA {207} STATA FARA
AND BUTA GRÉNE.GA AND BUTA MINA STAT
NE WRDON HJA NARNE NAVT NE WÉRATH. ~

Da Âskar trodde
at han hadde hendene frie,
lot han magjarerne
reise gjennom statene sine under allslags navn;
og utenom i Grênegâ [Groningen] og utenom i min stat,
ble de ingensteds avvist.

NÉI THAT ASKAR ALSA MITH THA JUTTAR
AND THA ORA DÉNA.MARKAR FORBONDEN WAS
GVNGON HJA ALSÉMINE RAWA.
THACH THAT NETH NÉNE GODE FRUCHDA BARED.

Etter at Âskar således var forbundet med juttene
og de andre dênamarkerne,
dro de alle sammen (for å) røve;
men det har ikke båret noen gode frukter.

HJA BROCHTON ALLERLÉJA VRLANDISKA SKATA TO HONK
MEN JUST THÉR THRVCH
NILDON THAT JONG FOLK NÉN AMBACHT LÉRA
NACH VPPA THA FJELDUM NAVT NE WERKA.
SA THAT HI TO THA LERSTA WEL SLAVONA NIMMA MOSTE.

De brakte hjem alle slags utenlandske skatter,
men nettopp av den grunn
ville ungfolket ikke lære noe handtverk,
eller arbeide på markene –
slik at han til sist saktens måtte ta slaver.

MEN THIT WAS ÉL AL AJEN WR.ALDA HIS WILLE
AND AJEN FRIA.S RÉD
THÉRVMBE KV STRAF NAVT AFTER WÉGA NE BILIWA. ~
SJAN HIR HO STRAFFE KVMEN IS. ~

Men alt dette var helt imot Wraldas vilje
og imot Frøyas råd,
derfor kunne straff ikke bli unnlatt.
Se her hvordan straffen har kommet:

ÉNIS HÉDON HJA TO SÉMINE ÉNE ÉLE FLATE WNNEN.
HJA KÉM FON UT.A MIDDEL.SÉ.
THJUS FLATE WAS TO LÉDEN
MITH PURPERA KLATHAR AND ORA KOSTLIKHÉD
THÉR ALLE FON OF PHONISJA KÉMON.

En gang hadde de sammen kapret en hel flåte.
Den kom fra Middel-sê [Middelhavet].
Denne flåten var lastet
med purpurklær og annen kostbarhet
som alt kom fra Phonisja [Fønikia].

THAT WRAKA FOLK THÉRE FLATE
WARTH BISUDA THÉRE SÉJENE AN WAL SET
MEN THAT STORA FOLK WARTH HALDEN.
THAT MOS RA AS SLAVONA THJANJA.

Det ørkesløse folket på flåten
ble satt på bredden syd for Sêjene [Seinen],
men det sterke folket ble beholdt –
som skulle tjene dem som slaver.

THA SKÉNNESTE WRDON HALDA
VMBE VPPET LAND TO BILIWANE
AND THA LÉDLIKSTA AND SWARTSTE
WRDON AN BORD HALDEN
VMBE VPPA THA BENKA TO ROJANDE.

De peneste ble beholdt
for å være på land,
og de styggeste og svarteste
ble holdt om bord
for å ro på benkene.

AN.T FLI WARTH THA BODEL DÉLATH
MEN SVNDER HJARA WÉTA
WARTH AK HJARA STRAF DÉLATH. ~

I Flí [Vlie] ble formuen delt,
men uten deres vitende
ble også straffen deres delt.

FON THA MANNISKA THÉR 

VPPA THA VRLANDISKA SKÉPUN STALT WÉRON
WÉRON SEX THRVCH BUK.PIN FELTH.
MAN TOCHTE THAT.ET ÉTA AND DRINKA VRJYVEN WÉRE
THÉRVMBE WARTH ALLES {208} OVIR BORD JOMPTH.

Av de menneskene som
ble plassert på de utenlandske skipene,
ble seks drept av magevondt.
Man tenkte at maten og drikken var forgiftet,
derfor ble alt kastet over bord.

MEN BUK.PIN RESTE.
AND ALLERWÉIKES HWÉR SLAVONA JEFTHA GOD KÉM
KÉM AK BUK.PIN BINNA.
 
Men magevondet vedvarte
og allevegne hvor slaver eller gods kom,
kom også magevondt inn.

 
THA SAXMANNA BROCHTON HJU OVIR HJARA MARKA.
MITH THA JUTTAR FOR HJU NÉI SKÉNLAND
AND ALINGEN THÉRE KAD FON THA BALDA.SÉ.
MITH ASKAR HIS STJURAR FOR HJU NÉI BRITANJA.
 

Saxmennene [sachserne] brakte det over sine markeder,
med juttene fôr det til Skenland [Skandinavia]
og langs kysten av Baldahavet [Det baltiske hav],
med Âskars styrmenn fôr det til Britanja.

WI AND THAM FON GRÉNE.GA
NE LÉTON NÉN GOD NER MINNISKA
OVIR VSA PALA NAVT NE KVMA
AND THÉRVMBE BILÉWON WI FON THA BUK.PIN FRY. ~

Vi [folket i Ljudgârda], og de fra Grênegâ [Groningen],
tillot ingen gods eller mennesker
å komme over våre påler [grenser],
og derfor forble vi fri for magevondt.

HO FÉLO MANNISKA BUK.PIN WÉI RAPTH HETH
NÉT IK NAVT TO SKRIWANE
MEN PRONT.LIK
THÉR.ET AFTERNÉI FON THA ORA FAMNA HÉRDE


Hvor mange mennesker magevondet hadde rykket vekk,
vet jeg ikke å skrive;
men Prontlik,
som hørte det etterpå av de andre jomfruene,

 
HETH MY MELTH
THAT ASKAR THUSAND MEL MARA FRYA MANNISKA
UT SINA STATUM HULPEN HETH
AS.ER WLA SLAVONA INBROCHTE. ~

har meldt meg
at Âskar har hjulpet tusen ganger flere frie mennesker
ut av sine stater
enn han brakte råtne slaver inn.

THA PEST FAR GOD WYKEN WAS
THA KÉMON THA FRI WRDEN TWISK.LANDAR NÉI THÉRE RÉNE
MEN ASKAR NILDE MITH THA FORSTUM
FON THAT WLA VRBASTERDE FOLK
NAVT AN ÉNE LINE NAVT NE STONDA.

Da pesten var veket for godt,
da kom de befridde twisklenderne til Rêne [Rhinen];
men Âskar ville ikke
stå på linje med fyrstene
fra det råtne, vanslektede folket.

HI NILDE NAVT NE DAJA
THA HJA SKOLDON HJARA SELVA FRIAS BERN HÉTA
LIK RÉINTJA BIBODEN HÉDE.
MEN HI VRJET THÉRBI
THATI SELVA SWARTE HÉRA HÉDE. ~

Han ville ikke tolerere
at de skulle kalle seg Frøyas barn,
slik Rêintja hadde bebudet.
Men han glemte dermed
at han selv hadde svart hår.

EMONG THA TWISK.LANDAR WÉRON THÉR TWA FOLKAR
THÉR HJARA SELVA NÉNE TWISK.LANDAR HÉTON.
THAT ÉNE FOLK KÉM ÉL FÉR UT.ET SUD.ASTEN WÉI
HJA HÉTON HJARA SELVA ALLE.MANNA.

Blant twisklenderne var det to folk
som ikke kalte seg twisklendere.
Det ene folket kom helt fjernt fra sydøst;
de kalte seg alemannere [‘alle menn’].

HISSA NOMA HÉDON HJA HJARA SELVA JÉVEN
THA HJA JETA SVNDER WIVA INNA THA WALDA 

AS BANNANE {209} OMME.DWARERDE.
LÉTAR HAVON HJA FON.ET SLAVONA FOLK WIVA RAVATH
ÉVIN SA THA HLITHAWAR
MEN HJA HAVON HJARA NOME BIHALDEN.

Dette navnet hadde de gitt seg selv
da de ennå streifet omkring i skogene
uten kvinner, som bannlyste.
Seinere har de røvet kvinner fra slave(r)folket,
slik som hliðhâwerne;
men de har beholdt navnet sitt.

THAT ORA FOLK
THAT MARA HÉINDE OMME.DWARELDE
HÉTON HJARA SELVA FRANKA.
NAVT VMBE THAT HJA FRY WÉRON.
MEN FRANK ALSA HÉDE THENE ÉROSTE KANING HÉTEN
THAM HIM SELVA MITH HULPE FON THA VRBRUDA FAMNA
TO ERV.LIK KANING OVER SIN FOLK MAKAD HÉDE.

Det andre folket,
som streifet omkring mer nært,
kalte seg frankere;
ikke fordi de var frie,
men Frank – det hadde den første kongen hett
som hadde gjort seg til arvekonge over sitt folk
med hjelp fra de fordervede jomfruene.

THA FOLKAR THAM AN HIM PALADON.
HÉTON HJA RA SELVA THJOTH.HIS SVNA
THAT IS FOLK.HIS SVNA.
 

De folkene som grenset til ham,
kaller seg Đjoðhis svna [Teutonere] –
det betyr ’folkets sønner’.

 
HJA WÉRON FRYA MANNISKA BILÉWEN
NÉIDAM HJA NIMMER ÉNEN KANING
NER FORSTE NACH MASTER BIKANNNA NILDE.

AS THENE JENGE
THAM BY MÉNA WILLA WAS KÉREN
VPPA THÉRE MÉNA ACHT. ~

De har forblitt frie mennesker,
ettersom de aldri ville anerkjenne
en konge eller fyrste eller mester
enn dem
som var valgt på den allmenne folkeforsamlinga
ved allmenn bestemmelse.

ASKAR HÉDE AL FON RÉINTJA FORNOMMEN
THAT THA TWISK LANDAR FORSTA
MÉST ALTI IN FIANDSKIP AND FAITHA WÉRON.

Âskar hadde allerede fått vite av Rêintja
at de twisklandske fyrstene
nesten alltid var i fiendskap og feide.

NV STALD.I HJAM TO FARA
HJA SKOLDE ÉNEN HÉRTOGA FON SIN FOLK KIASA
VMBE THAT.ER ANG WÉRE SEID.ER
THAT HJA SKOLDE MITH MANLIKOTHERUM SKOLDUN TWISTA
OVIR.ET MASTERSKIP.

Nå forespeilte han dem
at de skulle velge en hertug fra hans folk –
fordi han var engstelig, sa han,
for at de skulle krangle med hverandre
over herredømmet.

AK SÉID.ER
KVNDON SINA FORSTA MITH.A GOLUM SPRÉKA.
THAT SÉID.ER
WÉRE AK MODER HIS MÉNE.

Han sa også
at hans fyrster kunne snakke med golerne –
det, sa han,
var også moras mening.

THA KÉMON THA FORSTA THÉRA TWISK.LANDAR TO EKKORUM
AND NÉI THRIJA SIUGUN ETMELDE
KÉRON HJA AL.RIK TO RA HERTOGA UT.
 

Så kom twisklendernes fyrster sammen,
og etter tre ganger sju døgn
valgte de ut Alrik til sin hertug.

 
AL.RIK WÉRE ASKAR HIS NÉVA.
HI JEF HIM TWÉN HVNDRED SKOTSE
AND HVNDRED THÉRA STOROSTA SAXMANNA
MITH TO LIF.WÉRA. ~

Alrik var Âskars nevø.
Han ga ham to hundre skotter
og hundre av de sterkeste saxmennene
med som livvakter.

THA FORSTA MOSTON THRIJA SJVGUN
FON {210} HJARA SVNUM NÉI STAVEREN SENDA
TO BORG HJARAR TROW.


Fyrstene måtte sende tre ganger sju
av sine sønner til Stâveren
som garanti på deres troskap.


TO NV WAS ALLES NÉI WINSK GVNGEN
MEN THA MAN OVIRE RÉNE FARA SKOLDE.
NILDON THENE KANING THÉRA FRANKA
NAVT VNDER AL.RIKIS BIFÉLA NAVT NE STVNDA.

Til nå var alt gått etter ønske,
men da man skulle dra over Rêne [Rhinen],
ville kongen til frankerne
ikke stå under Alriks befaling.

THÉRTHRVCH LIP ALLES AN THA TIS.
ASKAR THÉR MÉNDE THAT ALLES GOD GVNG.
LANDE MITH SINA SKÉPA
ANNA THA ORE SIDE THÉRE SKELDA.
MEN THÉR WAS MAN LONG FON SIN KVMSTE TO LJUCHT
AND VPPA SIN HOD.

Derfor løp alt ut i forvirring.
Âskar, som mente at alt gikk bra,
landet med sine skip
på den andre sida av Skelda [Schelde].
Men der var man forlengst informert om hans ankomst,
og på vakt.

HJA MOSTON ALSA RING FLJUCHTA
AS HJA KVMEN WÉRON
AND ASKAR WRDE SELVA FATH.

Han måtte flykte så snart
som han var kommet,
og Âskar ble selv tatt [ca. 10 fvt.].
 
THA GOLA NISTON NAVT
HWA HJA FENSEN HÉDE
AND ALSA WARTH HI AFTERNÉI UTWIXLATH
FORI ÉNNEN HAGE GOL
THÉR ASKAR HIS FOLK MITH FORATH HÉDE. ~

Golerne visste ikke
hvem de hadde fanget,
og således ble han etterpå utvekslet
mot en høytstående goler
som Âskars folk hadde ført med (seg).

THAWILA THAT.ET ALLES BÉRADE
HLIPON THA MAGJARA JETA DRISTER AS TO FARA
OVIR VSA BURA RA LANDA HINNA.

Mens alt dette pågikk
løp magjarerne enda freidigere enn før hen
over våre naboers land.

BY EGMVDA HWÉR TO FARA
THÉRE BURCH FOR.ANA STAN HÉDE
LÉTON HJA ÉNE CHERKA BVWA
JETA GRATER AND RIKAR
AS ASKAR TO STAVEREN DÉN HÉDE. ~

Ved Egmvda [Egmond], hvor før
borgen Forâna [Vronen/Sint Pancras] hadde stått,
lot de bygge en kirke –
enda større og rikere
enn det Âskar hadde gjort i Stâveren.

AFTER NÉI SÉIDON HJA
THAT ASKAR THJU KASE VRLÉREN HÉDE WITH THA GOLA
THRVCHDAM.ET FOLK NAVT LAWA NAVT NILDE
THAT WODIN HJAM HELPA KVSTE
AND THAT HJA HIM THÉRVMBE NAVT ANBIDDA NILDE.

Etterpå sa de
at Âskar hadde tapt kampen mot golerne
fordi folket ikke ville tro
at Wodin kunne hjelpe dem,
og at de derfor ikke ville tilbe ham.

FORTH GVNGON HJA TO
AND SKAKTON JONGA BERN
THAM HJA BY RA HILDON
AND VPBROCHTEN IN 

THA HÉMNISSA FON HJARA VRBRUDA LÉRE. ~
WÉRON THÉR MANNISKA THAM...

Videre gikk de til (verks)
og bortførte unge barn
som de beholdt hos seg
og oppdro i
sin fordervede læres hemmeligheter.
Var det mennesker som…

(her slutter manuskriptet)

No comments:

Post a Comment