17 March 2014

4d) Norsk

Norsk - Hans Olav Lien

{087/19}
MIN NOM IS ADELBROST 
SVN FON APOL AND FON ADELA. 

Mitt navn er Adelbrost,
sønn av Apol og av Adela.


THRVCH MIN FOLK BEN IK KÉREN
TO GRÉVETMAN OVIRA LINDA WRDA.
THÉRVMBE WIL IK THIT BOK FORFOLGJA
VP ALSA DÉNERA WISA
AS MINE MEM SPROKEN HETH.

Jeg er valgt av mitt folk
til grietmann over Đa Lindawrda ['Lindastedene'].
Derfor vil jeg fortsette denne boka
på samme vis
som min mamma har talt om.

NÉI THAT NE MAGI FELT WAS
AND FRYASBURCH VP STEL BROCHT
MOSTER EN MODER KÉREN WERTHA.
BIRA LÉVA NÉDE THJU MODER
HJRA FOLGSTERE NAVT NOMTH.

Etter at magíen var drept
og Frøyasburg [Den Burg] var satt i stand,
skulle det bli valgt ei mor.
Mens hun levde [egtl. i sitt liv] hadde mora
ikke navngitt sin etterfølgerske.

HIRA LERSTE WILLE WAS SOK
AND NARNE TO FINDNE.
SJVGUN MONATHA AFTER
WERTH.ER EN MÉNA ACHT BILIDSEN
AND WEL TO GRÉNEGA
UT ÉRSÉKE
THAT ANNA SAXANA MARKA PALTH.

Hennes siste vilje var søkt,
og ingensteds å finne [den ble seinere funnet – se 141/26-142/1].
Sju måneder etter
ble det berammet ei allmenn samling –
og saktens til Grênegâ [Groningen],
av den årsak
at det grenset til Saxannamarka [Sachsen].

MIN MEM WERTH {88} KÉREN
MEM HJU NILDE NÉN MODER WÉSA.
HJU HÉDE HETH LIF MINAR TAT HRED
THÉR THRVCH HÉDON HIA EKKORUM LIAF KRÉJEN
AND NW WILDON HJA AK GADATH WERTHA.

Min mamma ble valgt,
men hun ville ikke være noen mor.
Hun hadde reddet livet til min pappa;
derigjennom hadde de fått hverandre kjær,
og nå ville de også bli gift.

FÉLON WILDON MIN MEM FONER BISLUT OFBRENGA.
MEN MIN MEM SÉIDE. ~
EN ÉRE.MODER ACHT ALSA RÉN IN RA MOD TO WÉSANE
AS HJA BUTA BLIKTH
AND ÉVIN MILD FAR AL HJARA BERN. ~

Mange ville bringe min mamma fra sin beslutning,
men min mamma sa:
”Ei æresmor burde være like rein i sitt sinn
som hun synes utenpå,
og like gavmild overfor alle sine barn.

NÉIDAM IK APOL NW LIAF HAV
BOPPA ELLA IN WRALDA
SA NE KAN IK SA NE MODER NAVT NÉSA.
SA SPREK AND KÉTH ADELA.
MEN THA ORA BURCH FAMNA
WILDON ALGADER MODER WÉSA. ~

Ettersom jeg nå har Apol kjær
over alt i Wralda [Verden],
så kan jeg ikke være ei slik mor.”
Slik talte og erklærte Adela,
men de andre borgjomfruene
ville alle sammen være mor.

ALREK STAT THONG FORI SINERA AJNE FAM
AND NILDE NAVT FIRA. ~
THÉR THRVCH NIS ÉR NÉNE KÉREN.
AND HETH RIK THUS BAND.LAS.~
HIR AFTER MUGIT BI GRIPPA.

Enhver stat tinget på si eiga jomfru
og ville ikke fire.
Derigjennom ble det ikke valgt noen
og riket var således utøylet.
Etter dette kan dere forstå det.

LJUD.GÉRT THAM KÉNING
THÉR HÉMESDÉGA FALLEN IS
WAS BI THÉRE MODERIS LÉVA KÉREN
BLIKBÉR TRVCH ALLE STATHA MITH LIAFDE AND TRJVW.

Ljûdgêrt, kongen
som døde forleden dag,
var valgt i moras livstid –
åpenbart med kjærlighet og tiltro i alle stater.

HETH WÉRE SIN TORN
VMBE VPPINETH GRATE HOF TO DOK.HÉM TO HÉMANDE.
AND BI THÉRE MODERIS LÉVA
WRDIM THER GRATE ÉR BIWÉSEN


Det var hans tur
til å bo på den store gården i Dokhêm [Dokkum];
og i moras livstid
ble det vist ham stor ære der,


HWAND ET WÉRE IMMER 

SA FVL MITH BODON AND RIDDARUM
FON HÉINDE AND FERE
AS MA TO FORA NA NÉDE SJAN.

for det var alltid
så fullt med bud og ryttere
fra nær og fjern
som man aldri hadde sett tidligere.

TACH NW WÉRER ÉNSÉM AND VRLÉTEN.
HWAND ALREK WÉRE ANGE
THAT ER HIM MASTER SKOLDE MAKJA BOPPA HETH RJUCHT
AND WELDA É.LIK THA SLAVONA KÉNINGGAR.

Men nå var han ensom og forlatt,
for alle var redde
for at han skulle gjøre seg til mester over retten
og herske lik slaverkongene.

ELK FORST WANDE FORTH
THAT ER ENOCH DÉDE {89}
AS ER WAKADE OVIR SIN AJN STAT.
AND THI ÉN NE JEF NAWET TA ANTHA OTHERA.

Enhver fyrste trodde heretter
at han gjorde nok
når han våkte over sin egen stat,
og den ene ga ingenting til de andre.

MITHÉRA BURCH FAMNA GVNGET JETA ARGER TO.
ALREK THISRA BOGADE VPPIRA AJNE WISDOM
AND SAHWERSA THA GRÉVETMANNA
AWET DÉDON BUTA HJAM
SA WROCHTON HJA MISTRIVWA
BITWISKA THAM AND SINUM LJVDUM.

Med borgjomfruene gikk det enda verre for seg.
Hver av disse skrøt av sin egen visdom;
og hvis magistratene
gjorde noe uten dem,
så brakte de mistillit
mellom dem og deres folk.

SKÉDER EN SÉKE
THÉR FÉLON STATHA TROF
AND HÉDE MAN THJU RÉD ÉNER FAM IN WNNEN
SA KÉTHON ALLE OTHERA
THAT HJU SPROKEN HÉDE
TO FÉRE FON HJRA AJNE STAT.

Skjedde det en sak
som vedkom flere stater,
og man hadde innhentet råd fra ei jomfru,
så forkynte alle de andre
at hun hadde talt
til fordel for sin egen stat.

THRVCH ALTHUS DÉNNERA RENKA
BROCHTON HJA TWISPALT IN OVIRA STATHA
AND TORENDON HJA THAT BAND SADÉNE FON ÉN
THAT ET FOLK FON THA ÉNNE STAT NITHICH WÉRE
VPPET FOLK FON EN ORA STAT
AND FARET ALDERMINESTA LIK FÉR.HÉMANDE BISKAWADE.

Gjennom sådanne renker
brakte de splid over statene,
og de rev bandet fra hverandre slik
at folket fra den ene staten var sinte
på folket fra en annen stat
og betraktet dem som fremmede for det aller minste.

THJU FÉRE THÉRA IS WÉST
THAT THA GOLA JEFTHA TROWIDA
VS ALET LAND OFWNNEN HAVEN
ALONT THÉRE SKELDA
AND THI MAGI ALTO THÉRE WRSARA.

Følgen av det har blitt
at golerne [gallerne] eller trowídene [druidene]
har vunnet alt land fra oss
helt til Skelda [Schelde],
og magíen til Wrsâra [Weser].

HO.R THÉR BY TOGVNGEN IS
HETH MIN MEM VNTLÉTH.
OWERS NAS THIT BOK NAVT SKRÉVEN NE WRDEN.
AFSKÉN IK ALLE HAPE VRLÉREN HAV
THATET SKIL HELPA THA BATA.

Hvordan det slik gikk til
har min mamma utdypet,
ellers hadde denne boka ikke blitt skrevet;
skjønt jeg har mistet alt håp
om at det skal være [egtl. hjelpe] til noen fordel.

IK NE SKRIW THUS NAVT INNA WAN
THET IK THÉRTHRVCH
THET LAND SKIL WINNA JEFTHA BIHALDANE.
THAT IS MINRA ACHTNE VNDVALIK.

Jeg skriver ikke dette i den tro
at jeg derigjennom
skal vinne eller beholde landet –
det er etter mi mening ugjørlig.

IK SKRIW ALLÉNA FARET AFTERKVMANDE SLACHT
TIL THJU HJA ALGADUR WÉTA MUGE
VP HV DÉNA WISA WY VRLÉREN GVNGE
AND THA ALRAMANNALIK HIRUT LÉRA MÉI
THAT ELK KWAD SIN GÉJA TÉLATH. {90}

Jeg skriver kun for den etterfølgende slekt,
slik at de alle sammen skal vite
på hva (slags) vis vi gikk tapt,
og at alle og enhver herav kan lære
at ethvert onde avler sin straff.

MY HETH MAN APOL.LANJA HÉTEN. 

Meg har man kalt Apollânja.

TWIJA THRITICH DÉGA NÉI MAM HIRA DAD
HETH MAN ADEL.BROST MIN BROTHER
VRSLÉJEN FONDEN VPPA WARF.
 

To ganger tretti dager etter mor sin død
fant man Adelbrost, min bror,
ihjelslått på jordvollen –

 
SIN HAWED SPLIT
AND SINA LITHNE UT.ÉN HRÉTEN.
MIN TAT THÉR SIAK LÉIDE
IS FON SKRIK VRSTURVEN.

hans hode kløyvd
og hans lemmer revet i stykker.
Min far [Apol], som lå syk,
døde av skrekk.

THA IS APOL MIN JUNGERE BROTHER
FON HIR NÉI THÉRE WEST.SIDE FON SKÉNLAND FAREN.
THÉR HETHER EN BURCH EBUWAD
LINDA.S.BURCH HÉTEN.
VMBE DANA TO WREKANA VS LÉTH.
WR.ALDA HETH IM THÉR TO FÉLO JÉRA LÉNAD.

Da reiste Apol, min yngre bror,
herfra til vestsida av Skênland [Norge].
Der har han bygd en borg,
kalt Lindasburg [Spangereid],
for derfra å hevne vår forurettelse.
Wralda ga [egtl. lånte] ham mange år til det.

HY HETH FIF SVNA WNNEN.
ALTHAM BRENGATH THÉNE MAGI SKRIK
AND MIN BROTHER GOMA.
 
Han har fått fem sønner –
alle brakte magíen skrekk
og min bror fryd.

 
AFTER MAM AND BROTHERIS DAD
SEND THA FROMESTA FON.UT.A LANDUM
TO EKKORUM KVMEN.
HJA HAVON EN BAND SLOTEN 

ADEL.BAND HÉTEN.

Etter mammas og min brors død
er de hederligste fra landene
kommet sammen [egtl. til hverandre].
De har sluttet et forbund, 

kalt Adelbandet.

TIL THJU VS NÉN LÉTH WITHERFARA NE SKOLDE
HAVATH HJA MY AND ADEL.HIRT
MIN JUNGSTE BROTHER
VPPER BURCH BROCHT.
MY BY THA FAMNA
AND MIN BROTHER BY THA WÉRAR.

For at ingen forurettelse skulle vederfares oss,
har de brakt meg og Adelhirt,
min yngste bror,
til borgen –
meg til jomfruene
og min bror til forsvarerne.

THA IK THRITICH JÉR WÉRE
HETH MAN MY TO BURCH.FAM KÉREN.
AND THA MIN BROTHER FIFTICH WÉRE
WERTHER KEREN TO GRÉVETMAN.
FON MAMIS SIDE WÉRE MIN BROTHER THENE SEXTE.
MEN FON TAT HIS SIDE THENE THRIDE.

Da jeg var tretti år
valgte man meg til borgjomfru;
og da min bror [Adelhirt] ble femti
ble han valgt til grietmann.
På mammas side var min bror den sjette,
men på pappas side den tredje.

NÉI RJUCHT MACHTON SINA AFTERKVMANDE THUS 

NÉN OVERA LINDA AFTE HJARA NOMUN NAVT NE {91} FORA
MEN ALRAMANNALIK WILDET HAVA
TO ÉRE FON MINA MAM.
THÉR TO BOPPA HETH MAN VS AK EN OFSKRIFTE JÉVEN
FON THET BOK THÉRA ADELA FOLLISTAR.

Etter retten kunne hans etterkommere således
ikke føre noe ’Overa Linda’ etter sine navn,
men alle og enhver ville ha det
til ære for min mamma.
Utover det har man også gitt oss ei avskrift
av Adelas tilhengeres bok.

THÉR MITHA BEN IK THET BLIDESTE
HWAND THRVCH MIN MAM HJRA WISDOM
KÉMET IN WR.ALDA.


Jeg er den gladeste for det,
for den kom til Wralda [Verden]
gjennom min mammas visdom.


IN THAS BURCH HAV IK JETA ORA SKRIFTA FVNDEN
THÉR NAVT IN T BOK NE STAN.
AK LOV.SPRÉKA OVIR MIN MAM.
ALTHAM WIL IK AFTER SKRIVA.

I borgen har jeg også funnet andre skrifter
som ikke står i boka –
og lovtaler over min mamma.
Alle dem vil jeg skrive om etterpå.

No comments:

Post a Comment