13 March 2014

3) Norsk

Norsk - Hans Olav Lien

{THIT IS OMME 1600 J.N.A. VRSKRÉVEN ET FRYASBURCH}

{075/08}
AN THA JÉRA 1000 AND 5 NÉI ALDLAND SVNKEN IS 
IS THIT VPPINA ASTERWACH IT FRYA.S BURCH WRITEN.

I året 1000 og 5 etter at Atland [Atlantis] sank [1188 fvt.]
ble dette skrevet på den østre veggen til Frøyasborg [i Den Burg]:


NÉI HAT WI IN TWILIF JÉR TID
NÉN KRÉKA LANDAR TO ALMAN.LAND SJAN HÉDE
KÉMON THÉR THRJU SKÉPA
SA SIRLIK AS WI NÉN HÉDON
AND TO FARA NIMMER NÉDE SJAN.

Etter at vi i tolv års tid
ikke hadde sett noen krekalendere i Almanland [Harlingen],
kom det tre skip
så utsmykket som noen vi hadde,
og (som vi) aldri før hadde sett.

VPPET STOROSTE THÉRA.
WÉRE.N KÉNING THÉRA JHONHIS É.LANDUM.
SIN NOME WÉRE. ULYSUS
AND THA HROP OVIR SIN WISDOM GRAT.

På det største av dem
var det en konge fra Jhonhis ê.lândum [De joniske øyer].
Hans navn var Ulysus [Ulysses/ Odyssevs],
og ryktet om hans visdom var stort.

THIS KÉNING WAS THRVCH ÉNE PRESTERESSE FAR.SÉID
THAT ER KÉNING WERTHA SKOLDE OVIR ALLA KRÉKA.LANDA
SA.R RÉD WISTE VMBE.N FODDIK TO KRÉJANDE
THÉR VPSTÉKEN WAS ANDA FODDIK IT TEX.LAND.

Denne kongen var forutsagt av ei prestinne
at han skulle bli konge over hele Krekaland [Italia og Grekenland]
hvis han visste råd om å få tak i ei lampe
som var tent i lampa i Texland [Texel].

VMBER TO FENSANE
HÉDER FÉLO SKATA MITH BROCHT.
BOPPA ELLA. FAMNE SIRHÉDUM.
ALSA THÉR IN VR.ALDA NAVT SKÉNENER MAKAD WRDE.
HIA KÉMON FON TROJA
EN STEDE THAM THA KRÉKALANDAR INNIMTH HÉDON.

For å få tak i denne
hadde han medbrakt mange skatter,
framfor alt smykker
som det ikke var lagd skjønnere av i verden.
De kom fra Troja,
en by som krekalenderne hadde tatt.

AL THISSA SKATA BAD HI THA MODER AN.
MEN THJU MODER NILDE NARNE FON NÉTA.
AS ER TO LESTA SA.
THAT HJU NAVT TO WINNE WÉRE.
GVNG ER NÉI WALHALLAGARA. {76}

Alle disse skattene tilbød han mora,
men mora ville ikke vite noe av dem.
Da han til sist så
at hun ikke var å vinne,
dro han til Walhallagara [Middelburg].

THER WAS EN FAM SÉTEN.
HJRA NOME WÉRE KAT
THA INNA WANDEL WRDE HJU KA.LIP HÉTEN
UT HAWEDE
THAT HJARA VNDER.LIP ASEN UTKIKBORED FARUTSTAK.
THÉRBY HETHER JÉRON HWILTH
TO ARGENISSE FON AL THAM ET WISTON.

Der var det etablert ei jomfru.
Hennes navn var Kât,
men vanligvis ble hun kalt Kalip [Kalypso],
av den grunn
at underleppa hennes stakk fram som et utkikksbord.
Hos denne hadde han oppholdt seg i årevis
til ergrelse for alle som visste det.

NÉI THÉRA FAMNA HROP
HETHER TO LESTA EN FODDIK FON HIR KRÉJEN.
THA HJU HET.IM NAVT NE BAT.
HWAND ASER IN SÉ KÉM
IS SIN SKIP VRGVNGON
AND HY NAKED AND BLAT VPNIMTH 

THRVCH THA OTHERA SKÉPA.

Ifølge jomfruenes utsagn
hadde han til sist fått ei lampe av henne;
men den hadde ikke gagnet ham,
for da han kom på sjøen
forliste hans skip
og han ble tatt opp splitter naken 

i de andre skipene.

FON THISSE KÉNING
IS HIR EN SKRIVER AFTER BILÉWEN
FON RÉN FRYAS BLOD
BARN TO THÉRE NÉJE HAVE FON ATHÉNJA
AND HWAT HIR FOLGATH
HET ER VS FON OVIR ATHÉNJA ESKRÉVEN.

Fra denne kongen [Ulysus]
er her blitt tilbake en skriver
av reint friserblod,
født i den nye havna i Aðênja [Athen];
og hva som her følger
har han skrevet for oss om Aðênja.

THÉRUT MÉI MAN BESLUTA.
HO WÉR THJU MODER HEL.LICHT SPROKEN HETH
THA HJU SÉIDE 

THAT FRYA.S SÉDA 
TO ATHENJA NÉN STAND HOLDE NE KVSTE.

Derav kan man slutte
hvor sant mor Hellicht snakket
da hun sa 

at Frøyas seder 
ikke kunne holde stand i Aðênja:

~ ~ ~
FON THA OTHERA KRÉKA.LANDER
HETSTE SÉKUR FUL KWAD OVIR SÉKROPS HÉRED.
HWAND HI WÉRE IN NÉN GODE HROP.
MEN IK DAR SEGZE.
HI WÉRE.N LICHTE MAN
HACHLIK ROMED ALSA SÉR BI THA INHÉMAR
AS WEL BI VS.

”Av de andre krekalenderne
har dere sikkert hørt mye dårlig om Sêkrops,
for han hadde intet godt ry.
Men jeg tør si:
han var en opplyst mann,
høyt berømmet – like mye av innbyggerne
som saktens hos oss;

HWAND HI WÉRE NAVT
VMBE THA MANNISKA TO DJAPANA
SA THA ORA PRESTERA
MEN HI WÉRE DUGEDSÉM
AND HI WIST 

THA WISDOM THÉRA FÉR.HÉMANDA FOLKUM NÉI WÉRDE TO SKATANDE.

for han var ikke
for å undertrykke menneskene,
som de andre prestene.
Men han var dydig,
og han visste
å skatte visdommen til de fremmede folkene etter verdi.

THÉRVMBE THAT ER THAT {77} WISTE
HÉDER VS TO STONDEN.
THAT WI MACHTE LÉVA NÉI VS AJN É.LIK.SÉGZA.BOK.

Fordi han visste det,
har han tilkjent oss
at vi kan leve etter vår eiga asegabok [lovbok].

THÉR GVNG EN TELLING.  

THAT ER VS NYGEN WERE.  
VMBE THAT ER TJUCHT WÉSA SKOLDE  
UT EN FRYASKE MANGÉRTE AND EN ÉGIPTISKA PRESTER 
UTHAWEDE THAT ER BLAWE AGA HÉDE  
AND THAT ER FUL MANGÉRTA FON VS SKAKTH WÉRON  
AND INOVIR ÉGIPTA.LANDE VRSELLATH. 

Det gikk ei historie
om at han var oss hengiven
fordi at han skulle være avlet
av ei frisisk jente og en egyptisk prest,
ettersom han hadde blå øyne,
og at det var bortført mange jenter fra oss
og solgt i Egypt.

THA SELVA HETER THAT NIMMERTE JECHT.
HOT THÉRMÉI SY.
SÉKUR IST THAT ER VS MARA ATHSKIP BIWÉS
AS ALLE OTHERA PRESTUM TO SÉMNE.

Men selv har han ikke bekreftet
hvordan det er med det,
sikkert er det at han viste oss mer vennskap
enn alle andre prester tilsammen.

MEN ASER FALLEN WAS
GVNGON SINA NÉIMANNINGA ALRING AN VSA ÉWA TORENA
AND BI GRADUM SA FÉLO MISLIKANDA KÉRA TO MAKJANDE
THAT ER TO LONGE LESTA
FON ÉLIK SA AND FON FRYDOM HA
NAVT OWERS AS THA SKIN AND THA NOME VRBILÉF.

Men da han døde,
gikk hans etterfølgere umiddelbart i gang med å sønderrive våre lover
og gradvis lage så mange ulike vilkårligheter
at det helt til sist
ikke har blitt annet enn skinnet og navnet tilbake
av å være lik og å ha frihet.

FORTH NILDON HJA NAVT NE DAJA
THATA SETMA AN SKRIFT BROCHT WRDE
HWERTHRVCH THA WITSKIP THÉRA FAR VS FOR BORGEN WARTH.

Videre ville de ikke tolerere
at forordningene ble brakt i skrift,
hvorved kunnskapen om dem ble skjult til for oss.

TO FARA WRDON ALLE SÉKUM BINN ATHÉNJA
IN VSA TAL BITHONGON
AFTERNÉI MOSTET IN BÉDE TALA SKÉN
AND TO LESTA ALLÉNA INTHA LANDIS TAL.

Tidligere ble alle saker innenfor Âðênja
innstilt på vårt språk,
men etterpå måtte det skje på begge språk,
og til sist bare i landets språk alene.

IN THA ÉROSTA JÉRA
NAM THAT MANFOLK TO ATHÉNJA
ENKEL WIVA FON VS AJN SLACHT
MEN THAT JONGKFOLK
VPWOXEN MITHA MANGÉRTA THÉR LANDSATON
NAMON THÉR AK FON.

I de første årene
tok mannfolkene i Aðênia
utelukkende hustruer fra vår egen slekt,
men ungfolket –
oppvokst med jentene til landboerne –
tok også (hustruer) derfra.

THA BASTERA BERN THAM THÉROF KEMON
WÉRON THA SKÉNSTA AND SNODSTA JN {78} WRALDA
MEN HJA WÉRON AK THA ARGSTA.

Bastardbarna som derav kom
var de skjønneste og gløggeste i Wralda [Verden],
men de var óg de slemmeste –

TO HINKANDE VR BYDE SIDA.
TO MALANDE HER VM SÉDA NER VM PLÉGA
HIT NE SY THAT ET WÉRE FOR HJARA AJNE HELD.

de hinket til begge sider,
og bekymret seg verken for seder eller skikker,
med mindre det var til deres eget behag.

ALSA NAKA THÉR JETA.N STRÉL FON FRYA.S GAST WELDANDE
WÉRE WARTH AL ET BVW.SPUL TO MÉNA WERKA FORWROCHTEN
AND NIMMAN NE MACHT EN HUS TO BVWANDE
THAT RUMER AND RIKKER WÉRE AS THAT SINRA NÉSTUM.

Så lenge det ennå hersket en stråle av Frøyas ånd,
var alt byggemateriale forarbeidet til felles virke,
og ingen måtte bygge et hus
som var romsligere og flottere enn det til hans neste.

THA THA SVME VRBASTERE STÉDJAR RIK WÉRON
THRVCH VS FARA AND THRVCH ET SULVER
THAT THA SLAVONA UTA SULVER.LONA WNNON
THA GVNGON HJA BUTA VPPA HELLINGA JEFTA INDA DÉLA HÉMA.

Men da enkelte utartede byfolk ble rike
gjennom vår seiling og gjennom det sølvet
som slavene utvant i sølvlandene,
gikk de ut (for å) bo i liene eller i dalene.

THÉR BEFTHA HAGA WALLUM FON LAF THA FON STÉN
BVWADON HJA HOVA MITH KESTLIK HUSARK.
AND VMBE BY THA WLA PRESTRUM INEN GODA HROP TO WÉSANDE
STALDON HJA THÉR FALSKA DROCHTEN LIKANDA
AND VNTUCHTIGA BILDA IN.

Der, bak høye vegger av lauv eller av stein,
bygde de hov med kostbart innbo,
og for å være i et godt ry hos de råtne prestene,
stilte de der inn falske avgudsliknende
og utuktige bilder.

BY THA WLA PRESTRUM AND FORSTUM
WRDON THA KNAPA ALTOMET MARA GÉRT AS THA TOGHATERA.
AND FAKEN THRVCH RIKA JEFTA THA THRVCH WELD
FON ET PAD THÉRE DUGED OF HLÉID.

Hos de råtne prestene og fyrstene
ble guttene til og med begjært mer enn døtrene,
og ofte forledet fra dydens sti
av rike gaver eller gjennom makt.

NÉIDAM RIKDOM BY THAT VRBRUDE AND VRBASTERDE SLACHT
FÉR BOPPA DUGED AND ÉRE JELDE.
SACH MAN ALTOMET KNAPA
THAM HJARA SELVA MITH RUMA RIKA KLATAR SIRADON.
HJARA ALDRUM AND FAMNA TO SKONDA
AND {79} HJARA KUNNA TO SPOT.

Ettersom rikdom hos den fordervede og vanartede slekta
gjalt langt over dyd og ære,
så man til og med gutter
som pyntet seg med vide, fargerike klær,
til deres foreldres og jomfruers skjensel,
og deres kjønn til spott.

KÉMON VSA ÉNFALDA ALDERA
TO ATHÉNJA VPPE THÉRE MÉNA ACHT
AND WILDON HJA THÉRVR BARE 

SA WARTH THER HROPEN
HARK. HARK THÉR SKIL EN SÉ.MOMMA KÉTHA. 


Kom våre enfoldige foreldre
til Âðênja på den allmenne folkeforsamlinga
og ville klage på det,
så ble det ropt:
”Hør, hør! Ei sjøtante skal tale!”


ALSA IS ATHÉNJA WRDON
É.LIK EN BROKLAND ANDA HÉTE LANDA.
FOL BLODSUGAR POGGA AND FENINIGA SNAKA.
HWÉR IN NÉN MANNISK FON HERDE SÉDUM SIN FOT NAVT WAGA NE MÉI.

Derfor har Âðênja blitt
lik et sumpland i de varme landene,
fullt av blodsugere, padder og giftige slanger,
hvor intet menneske med strenge seder kan våge (å sette) sin fot.”

No comments:

Post a Comment