17 March 2014

4e) Norsk

Norsk - Hans Olav Lien

{106/10}
NW WIL IK SELVA SKRIWA
ÉROST FON OVER MIN BURCH
AND THAN OVER HWAT IK HAV MUGE SJAN.

Nå vil jeg selv skrive –
først om borgen min,
og så om hva jeg har fått å se.

MIN BURCH LÉID AN.T NORTH.ENDE THÉRE LJUD.GARDA.
THJU TORE HETH SEX SIDA.
THRIJA THRITTICH FÉT IS HJU HACH.
FLAT FON BOPPA.
EN LITH HUSKE THÉR VPPA.
HWANA MAN THA STARA BISJATH.

Borgen min ligger i nordenden av Ljudgârda [i Leeuwarden].
Tårnet har seks sider;
det er tre ganger tretti fot [27 meter] høyt,
flatt på oversida –
et lite hus der oppe,
hvorfra man betrakter stjernene.

AN AIDER SID THÉRE TORE STAT EN HUS.
LONG THRIJA HONDRED
BRÉD THRIJA SJUGUN FÉT.
 

På hver side av tårnet står et hus,
tre hundre fot [90 meter] langt,
tre ganger sju [6,4 meter] bredt,


É.LIKA HACH BIHALVA THJU HROF
THÉR ROND.LIK IS.
ALTHAM FON HIR.BAKKEN STÉN
AND FON BUTA NE SEND NÉNEN OTHERA.

og like høyt – foruten taket,
som er rundaktig;
alt sammen av hardbakt stein,
og på utsida er det intet annet.

OM THA BURCH IS EN HRING.DIK
THÉR.OM EN GRAFT.
DIAP THRIJA SJVGUN FÉT
WID THRIJA TWILIF FÉT.
SIATH HWA FONÉRE TORE DEL
SA SIATH HI THJU DANTE FON.ET JOL.

Omkring borgen er en ringvoll,
deromkring ei grøft,
tre ganger sju fot [6,4 meter] dyp,
tre ganger tolv fot [11 meter] vid.
Ser noen ned fra tårnet,
så ser han formen på hjulet.

VPPA GRVND TWISK THA SUDLIKA HUSA
THÉRE SEN ALLERLÉJA KRUDA FON HÉINDE AND FÉR.
THÉROF MOTON THA FAMNA THA KREFTA LÉRA.
TWISK THA NORTH.LIKA HUSA IS ALLÉNA FJELD.

På bakken mellom de sydlige husene
er det alle slags urter fra nær og fjern –
dem må jomfruene lære kreftene til.
Mellom de nordlige husene er det bare mark.

THA THRJU NORTH.LIKA HUSA
SEND {107} FOL KÉREN AND OTHER BIHOF.
TWA SUDAR SEND TOFARA THA FAMKES
VMBE TO SKOLA AND TO HÉMA.
THET SUDLIKOSTE HUS IS THÉRE BURCH.FAM HIS HÉM.

De tre nordlige husene
er fulle av korn og andre fornødenheter.
De to sydlige er for jomfruene
til å (holde) skole og å bo i.
Det sydligste huset er borgjomfruas hjem.

INNA TORE HANGT THJU FODDIK.
THA WAGAR THÉRE TORE 

SEND MITH KESTLIKA STÉNA SMUKAD.
IN VPPA THÉRE SUDER WACH IS THENE TEX WRYTEN.
ANTHA FÉRE SIDE THÉRA FINTH MAN THJU FORM.LÉRE.
ANNA WINSTERE SIDE THA ÉWA.

Inne i tårnet henger lampa.
Veggene til tårnet
er smykket med kostbare steiner.
Oppe på sydveggen er Teksten innskrevet.
På dens høyre side finner man Første-læra,
på den venstre sida Lovene.

THA ORA SÉKA
FINTH MAN VPPA ORA THRJA.
TOJENST THA DIK
BY.T HUS THÉR FAM
STÉT THJU OWNE AND EN MOL.MAK
THRVCH FJUWER BUFLA KRODEN.

De andre sakene
finner man på de andre tre.
Mot vollen,
ved huset til jomfrua,
står ovnen – og melmølla,
dreid av fire bøfler.

BUTA VSA BURCH.WAL IS.T HÉM
HWÉR.VPPA THA BURCH.HÉRA ANDA WÉRAR HÉME.
THJU HRING.DIK THÉRA IS EN STONDE GRAT.
NÉN STJURAR. MEN SVNNA STONDE
HWÉRFON TWIJA TWILIF VPP.EN ETMELDE KVMA.

Utenfor borgveggen vår er det hjemmet
der borgherrene og krigerne bor.
Ringvollen er der en time stor –
ikke styrmanns-, men soltime,
hvorpå det går to ganger tolv på et døgn.

IN VPPER BINNA SIDE FONA DIK IS EN FLAT
FIF FÉT VNDERA KRUN.
THÉRVPPA SEND THRIJA HVNDRED KRAN.BOGA.
TODEKTH MITH WOD AND LÉTHER.

På innsida av vollen er det ei flate,
fem fot under toppen.
Derpå er det tre hundre tranebuer [faste armbrøster],
tildekket med tre og lær. 

BIHALVA THA HUSA THÉRA INHÉMAR 

SEND THÉR BINNA ALINGNE THA DIK 
JETA THRIJA TWILIF NÉD.HUSA 
TOFARA THA OMHÉMAR. 
THET FJELD THJANATH TO KAMP AND TO WÉDE. 
 

Foruten husene til innbyggerne,
er det innenfor langs vollen
enda tre ganger tolv nødhus
for de omkringboende.
Marka tjener som leir og til beite.

ANNA SUDSIDE FON THA BUTENSTE HRING.DIK 
IS THJU LJUDGARDA. 
OM.TUNAD THRVCH THET GRATE LINDA.WALD. 
HJRA DANTE IS THRJU HERNICH. 
THET BRÉDE BUTA. 
TILTHJU SVNNE THÉR IN SIA MÉI. 

På sydsida av den ytterste ringvollen
er Ljudgârda
inngjerdet av den store lindeskogen.
Dens form er trekantet –
den brede sida ut,
slik at Sola kan se [skinne] der inn,

HWAND THÉR SEN FÉLO FÉR.LANDESKA THRÉJA 

AND BLOMMEN THRVCH THA STJURAR MITH BROCHT. 
ALSA THJU DANTE {108} VSAR BURCH IS 
SEND ALLE OTHERA. 
THACH VS.IS IS THJU GRATESTE. 

for der er mange utenlandske busker
og blomster medbrakt av styrmennene.
Som formen på vår borg,
er alle andre –
vår er dog den største.

MEN THI FON TEXLAND IS THA ALDERGRATESTE. 
THJU TORE FON FRYA.S BURCH IS ALSA HACH 
THAT HJU THA WOLKA TORENT. 
NÉI THÉRE TORE IS AL ET OTHERA.

Men den i Texland [Texel] er den aller største.
Tårnet i Frøyasburg [Den Burg] er så høyt
at det flerrer skyene.
Etter dette tårnet er alle de andre (utformet).

BY VS VPPER BURCH IS.T ALSA DÉLAD. 
SJUGUN JONGE FAMNA WAKATH BI THÉRE FODDIK. 
AIDER WAK THRJA STUNDA.


Ved borgen hos oss er det slik fordelt:
Sju unge jomfruer våker ved lampa.
Hver våker tre timer.


IN THA ORE TID MOTON HJA HUSWARK DVA. 
LÉRA AND SLÉPA. 
SEND HJA SJVGUN JÉR WAKANDA WÉSEN. 
ALSA SEND HJA FRY. 

I den andre tida må de gjøre husarbeid,
lære og sove.
Har de våket i sju år,
da er de frie.

THAN MÜGON HJA ÉMONG THA MANNISKA GA 
VPRA SÉD TO LETANE AND RÉD TO JÉVANE. 
IS HWA THRJU JÉR FAM WÉST 
SA MÉI HJU ALTOMET MITH THA ALDA FAMNA MITH GA.
THI SKRIWER MOT THA FAMKES LÉRA. 

LÉSA. SKRIVA AND RÉKENJA. 

Da kan de gå blant menneskene
for å iaktta deres sed og gi råd.
Har noen vært jomfru i tre år,
da kan hun av og til gå med de eldre jomfruene.
Skriveren må lære jomfruene
å lese, skrive og regne. 

THA GRISA JEFTHA GRÉVA MOTON LÉRA HJAM. 
RJUCHT AND PLICHT. 
SÉDKUNDA KRUDKUNDA HÉLKUNDA. 
SKÉDNESA TELLINGA AND SANGA 
BIJUNKA ALLERLÉJA THINGA 
THÉR HJAM NÉDLIK SEND 
VMBE RÉD TO JÉVANE.

De grå, eller grevene, må lære dem
rett og plikt,
moralkunnskap, urtekunnskap, legekunnskap,
historier, fortellinger og sanger –
foruten allslags ting
som er nyttig for dem
for å gi råd.

THJU BURCHFAM MOT LÉRA HJAM 
HO HJA THÉRMITH TO WARK GA MOTA 

BI THA MANNISKA. 
 

Borgjomfrua skal lære dem
hvordan de skal gå til verks med det
hos menneskene.


ÉR EN BURCH.FAM HJRA STÉD INNIMT 
MOT HJU THRVCH THET LAND FARA. 
EN FVL JÉR. 
THRÉ GRÉVA BURCH.HÉRA 
AND THRJA ALDA FAMNA 

GAN MITH HJRI MITHA. 

Før ei borgjomfru inntar sin plass,
må hun reise gjennom landet
et helt år.
Tre grå borgherrer
og tre eldre jomfruer
går sammen med henne. 

ALSA IST AK MY GVNGON. {109}
MIN FART IS ALINGEN THÉRE RÉNE WÉST 
THJUS KAD VPWARD. 
ALINGEN THÉRE ORE SIDE OFWARD. 
HO HAGER IK UPKÉM. 
TO ARMER LIKTE MI THA MANNISKA. 

Slik gikk det også for meg.
Mi reise har vært langs Rêne [Rhinen] -
dennes bredd oppover,
langs den andre sida nedover.
Jo høyere opp jeg kom,
desto fattigere syntes meg menneskene.

WRAL INNA RÉNE HÉDE MAN UTSTEKKA MAKAD. 
THET SON THAT THÉR AIN KÉM 
WRDE MITH WÉTER WR SKÉP.FACHTA. GATEN 
VMBE GOLD TO WINNANDE. 

Overalt innen Rêne hadde man lagd utstikkere.
Den sanda som kom mot den,
ble helt med vann over sauefeller
for å utvinne gull.

MEN THA MANGÉRTA NE DROGON 

THÉR NÉNE GOLDEN KRONA FON. 
ÉR WÉRON THÉR MAR WÉST. 
 

Men jentene bar
derav ingen gullkroner.
Før har det vært flere [utstikkere],


MEN SONT WI SKÉNLAND MISTE.
SEND HJA NÉI THA BERGA GVNGON. 
THÉR DELVATH HJA ISER JRTHA. 
THÉR HJA ISER OF MAKJA. 

men siden vi mistet Skênland,
har de gått til fjellene.
Der graver de jernjord
som de lager jern av.
 

BOPPA THÉRE RÉNA
TWISK THET BERCHTA. 
THÉR HAV IK MAR.SATA SJAN. 
THA MAR.SATA THAT SEND MANNISKA
THÉR INVPPA MARA HÉMA.

Ovenfor Rêna,
mellom fjellene,
der har jeg sett sjøboere.
Sjøboerne, det er mennesker
som bor på sjøene.

HJARA HUSA SEND VP PALUM BUWAD. 
THAT IS VRET WILDE KWIK
AND BOSE MANNISKA. 
THÉR SEND WOLVA BARA
AND SWARTE GRISLIKA LAWA.

Deres hus er bygd på påler.
Det er for de ville dyrene
og onde menneskene.
Der er ulver, bjørner
og svarte gresselige løver.  


AND HJA SEND THA SWETSAR 
JEFTHA PALENGGAR
FON DA HÉINDE KRÉKA LANDER 
THÉRA KALTA FOLGAR AND THA VRWILDE RE. TWISKAR. 
ALLA GIRICH NÉI RAV AND BUT. 

Og de er naboene
eller de tilgrensende
til de nære krekalenderne,
Kälta-tilhengerne og de forvillede twiskerne –
alle griske etter rov og bytte.

THA MARSATA HELPATH HJARA SELVA
MITH FISKA AND JAGA. 
THA HUDA WRDATH THRVCH THA WIVA TOMAKAD 
AND BIRHET MITH SKORS FON BERKUM. 
THA LITHA HUDA SAFT LIK FAMNA FILT. 

Sjøboerne hjelper seg
med fiske og jakt.
Skinnene blir tilvirket av kvinnene
og behandlet med bark fra bjørker.
De små skinnene er myke som jomfrufilt.

THJU BURCH.FAM ET NY.FRYA.S.BURCH SÉIDE VS 
THAT HJA GODE ÉNFALDE {110} MANNISKA WERON 
THACH HÉD.IK HJA ÉR NAVT SPRÉKEN HÉRED. 
IK SKOLDE MÉNATH HAVE
THAT HJA NÉN FRYAS WÉRE. 
MEN WILDA SA DRIST SAGON HJA UT.

Borgjomfrua i Nye Frøyasborg [Freiburg i Breisgau] sa oss
at de var gode, enfoldige mennesker;
men hadde jeg ikke hørt snakk om dem tidligere,
ville jeg ha ment
at de ikke var frisere,
men ville – så grove så de ut.


HJRA FACHTA AND KRUDA
WRDON THRVCH THA RÉN.HÉMAR VRWANDELATH 
AND THRVCH THA STJURAR BUTA BROCHT. 
ALINGEN THÉRE RÉNE WÉRET ALÉN. 
TIL LYDA.S.BURCH. 
THÉR WAS EN GRATE FLIT.

Deres skinnfeller og urter
blir byttehandlet av rhinboerne
og brakt av styrmennene utenlands.
Langs Rêne var det likedan
som i Lydasburch [Leiden] -
det var en stor flod;


INVPPA THISRA FLIT WÉRON AK MANNISKA 
THÉR HUSA VP PALA HÉDE. 
MEN THAT NÉR NÉN FRYA.S.FOLK. 
MEN THAT WÉRON SWARTE AND BRUNA MANNISKA 
 

på denne floden var det også mennesker
som hadde hus på påler.
Men det var ingen Frøyas folk,
men det var svarte og brune mennesker


THÉR THJANATH HÉDE TO ROJAR 
VMBE THA BUTA.FARAR TO HONK TO HELPANE. 
HJA MOSTON THÉR BILYWA 
TIL THJU THJU FLATE WITHER WÉI BRUDA.

som hadde tjent som roere,
for å hjelpe utenlandsfarerne hjem.
De måtte bli der
til flåten igjen dro avsted.

TO THA LERSTA KÉMON WI TO.T.ALDERGA. 
BY.T.SUDER HAVA.HAVED
STÉT THJU WARA.BURCH. EN STÉN.HUS. 
 

Til sist kom vi til Alderga [Oudegouw].
Ved det sydlige havnehodet
står Wâraburch [i Hoorn] – et steinhus,


THÉR IN SEND ALLER LÉJA SKULPA.
HULKA. WÉPNE AND KLATHAR 
WARAD FON FÉRE LANDUM. 
THRVCH THA STJURAR MITH BROCHT.

hvori det er allslags skjell,
konkylier, våpen og klær
fra fjerne land oppbevart –
medbrakt av styrmennene.


EN FJARDÉL DANA IS.T.ALDERGA. 
EN GRATE FLIT
OMBORAD MITH LOTHUM. HUSA AND GARDUM. 
ELLA RIKLIK SIARAD. 
INVPPER FLIT LÉI.N GRATE FLATE RÉD. 
MITH FONON FON ALLERLÉJA FARWA.

Et kvarter derfra er Alderga –
en stor flod
omgitt av pakkbuer, hus og hager –
alle rikelig pyntet.
På floden lå en stor flåte klar,
med flagg i alle slags farger.


ET FRYA.S.DÉI HONGON THA SKILDA
OMMA THA BORDA TO. 
SVME BLIKTON LIK SVNNA. 
THA SKILDA THÉR WITKING
AN THÉRA SKOLTA BI THA NACHTUM 
WÉRON MITH GOLD OMBORAD.

På Frøyas dag hang skjoldene
rundt på skipssidene.
Noen skinte som Sola.
Skjoldene til sjøkongen
og kontreadmiralene
var kantet med gull.


ABEFTA THÉRE FLIT WAS EN GRAFT GRAVEN. {111}
TO HLAPANDE DANA ALINGEN THÉRE BURCH FOR.ANA 
AND FORTH MITH EN ÉGA MVDA IN SÉ. 
TO FARA THERE FLATE WÉRE THIT THA UTGVNG
ANDET FLI THA INGVNG.

Etter floden var det gravd en kanal,
som løp derfra langs borgen Forana [Vronen/ Sint Pancras],
og videre med en trang munning [Egmond] til sjøen.
For flåten var dette utgangen
og Flí [Vlie/ IJssel] inngangen.

A BÉDE SIDA THÉRE GRAFT SEND SKÉNE HUSA 
MITH HEL BLIKANDA FARWA MALAD. 
THA GARDNE SEND MITH ALTID GRÉNE HAGVM OMTUNAD. 
 

På begge sider av kanalen er det skjønne hus
malt med lyse, skinnende farver.
Hagene er alltid inngjerdet av grønne hekker.


IK HAV THÉR WIVA SIAN
THÉR FILTNE TOHNEKNA DROGON 
AS.T SKRIF.FILT WÉRE. 
 

Jeg har sett kvinner
der som bar filttunikaer
som om det var skrivefilt.


LIK TO STAVEREN
WÉRON THA MANGÉRTNE MITH GOLDEN KRONUM VPPIR HOLUM 
AND MITH HRINGUM OM ARMA AND FÉT SJARAD. 

Lik i Stâveren [Stavoren]
var jentene pyntet med gullkroner på hodene
og ringer om armer og føtter.


SUDWARD FON FOR.ANA THÉR LÉID ALK.MARUM. 
ALK MARUM IS EN MARE JEFTHA FLIT 
THÉR IN LÉID EN ÉLAND 
 

Sydover fra Forâna ligger Älkmârum [Alkmaarder Meer].
Älkmârum er en (inn)sjø eller flod.
I den ligger ei øy.


VPPA THAT ÉLAND MOTON THA SWARTA
AND BRUNA MANNISKA HWILA 
ÉVIN AS TO LYDA.HIS.BURCH. 

På den øya kan de svarte
og brune menneskene oppholde seg
lik i Lydahisburch [Leiden].

THJU BURCH.FAM FON FOR.ANA SÉIDE MY. 
THAT THA BURCH.HÉRA DÉISTIK TO RA GUNGON. 
VMBRA TO LÉRANDE. 
HWAT AFTE FRYDOM SI. 
AND HO THA MANNISKA AN THÉRE MINNE AGON TO LÉVANE 
VMBE SÉJEN TO WINNANDE FON WR.ALDA.S.GAST. 

Borgjomfrua i Forâna sa til meg
at borgherrene daglig går til dem
for å lære dem
hva ekte frihet er,
og hvordan menneskene bør leve i kjærlighet
for å få velsignelse av Wraldas ånd.

WAS THÉR HWA
THÉR HÉRA WILDE AND BIGRIPA MACHTE 
SA WARTH ER HALDEN
ALONT ER FVL.LÉRAD WÉRE. 
THAT WRDE DÉN
VMBE THA FÉRHÉMANDA FOLKA WIS TO MAKANE 
AND VMBE VRAL ATHA TO WINNANDE.

Var det noen
som ville høre og maktet å forstå,
da ble han holdt igjen
inntil han var fullt (ut)lært.
Det ble gjort
for å gjøre de fremmede folkene vise,
og for å vinne venner overalt.  


ÉR HÉDIK ANDA SAXANA MARKA. 
TO THÉRE BURCH {112} MANNA.GARDA.FORDA WÉST. 
THACH THÉR HÉD.IK MAR SKAMELHÉD SJAN 
ASK HIR RIKDOM SPÉRDE. 

Jeg hadde før vært i Sâxanamarka [Sachsen],
på borgen Männagârdaforda [Münster].
Men der så jeg mer fattigdom
enn jeg har sporet rikdom her.

[
mangler en del, trolig - Oth.]

HJU ANDERE. 
SA HWERSA THÉR AN DA SAXANA MARKA EN FRÉJAR KVMATH 
EN MANGÉRTE TO BIFRÉJANDE. 
ALSA FRÉJATH THA MAN GÉRTNE THÉR.

Hun svarte:
”Hvis det kom en frier til Sâxanamarka
for å fri til ei jente,
så spør jenta ham der:

KANST THIN HUS FRY.WÉRA
TOJENST THA BANNANE TWISKLANDAR.
HAST NACH NÉNE FALAD.
HO FÉLO BUFLE HAST AL FANSEN 
AND HO FÉLO BARA AND WOLVA HUDA
HAST AL VPPA THÉRE MARK BROCHT. 

’Kan huset ditt være fritt
fra de bannlyste twisklenderne?’
’Har du drept noen ennå?’
’Hvor mange bøfler har du fanget hittil?’
og ’Hvor mange bjørne- og ulveskinn
har du brakt til markedet?’

DANA IST KVMEN THAT THA SAXMANA. 

THJU BUW ANDA WIVA VRLÉTEN HAVE. 
THAT FON HVNDRED TO SÉMINE
NÉN ÉNE LÉSA MÉI NER SKRIWA NE KAN. 
 

Derav har det kommet at saxmennene [sakserne]
har overlatt forvaltninga til kvinnene –
at av hundre til sammen
kan ikke én lese eller skrive.


DANA IS.T KVMEN
THAT NIMMAN NÉN SPRÉK VPPA SIN SKILD NETH. 
MEN BLAT EN MISLIKANDE DANTE FON EN DIAR 
THAT ER FALAD HETH.

Derav har det kommet
at ingen har noe motto på skjoldet sitt,
men kun en dårlig etterliknet skikkelse av et dyr
som han har felt.


AND ANDLIK. DANA IST KVMEN 
THAT HJA SÉR WICHANDLIK EWRDEN SEND. 
MEN TOMET ÉVIN DVM SEND ASET KWIK
THAT HJA FANSA 
AND ÉVIN ERM AS THA TWISK.LANDAR
HWÉR MITH HJA ORLOGE. 

Og endelig, derav har det kommet
at de har blitt svært tapre,
men nesten like dumme som de dyrene
som de fanger
og like fattige som twisklenderne
som de kriger med.”

TO FARA FRYA.S FOLK IS JRTHA AND SÉ ESKÉPEN. 
AL VSA RIN.STRAMA RUNATH VPPA SÉ TO. 
THAT LYDA.S FOLK AND THAT FINDA.S.FOLK
SKIL EKKORUM VRDELGJA 
AND WY MOTON THA LÉTOGA LANDA BIFOLKA. 
INT FON AND OMME FARA {113} LÉID VS HELD. 

Jrða og havet er skapt for Frøyas folk.
Alle våre elver løper ut i havet.
Lydas folk og Findas folk
vil utrydde hverandre,
og vi må befolke de ledige områdene.
I det å seile rundt omkring [egtl. fra og om] ligger vår lykke.

WILST NW
THAT THA BOPPA LANDER DÉL HAVE
AN VSA RIKDOM AND WISDOM. 
SA SKIL IK THI EN RÉD JÉVA. 
LÉT ET THA MANGÉRTNE TO WÉNHÉD WRDE
HJARA FRÉJAR TO FRÉJANDE. 
ÉR HJA JA SEGZA. 

Vil du nå
at opplenderne skal ha del
i vår rikdom og visdom,
så skal jeg gi deg et råd.
La det for jentene bli til vane
å spørre sine friere,
før de sier ”ja”:

HWÉR HAST AL IN WR.ALDA OMME FAREN. 
HWAD KANST THIN BERN TELLA
WRA FÉRA LANDA 
AND WRA FÉR.HÉMANDA FOLKA. 

”Hvor har du hittil reist omkring i Wralda [Verden]?”
”Hva kan du fortelle dine barn
om fjerne land
og om fremmede folk?”

DVATH HJA ALSA. 
SA SKLUN THA WICHANDLIKA KNAPA
TO VS KVMA. 
HJA SKILUN WISER WARTHA AND RIKKAR. 
AND WI NE SKILUN NÉN BIHOF LONGER NAVT NAVE 

AN THAT WLA THJUD. 

Gjør du slik,
så vil de tapre guttene
komme til oss.
De vil bli visere og rikere,
og vi vil ikke lenger ha noe behov
for de råtne vasallene.

THA JONGSTE THÉR FAMNA FON THÉRA. 
THÉR BY MI WÉRON. 
KÉM UTA SAXSANA.MARKA WÉI. 
AS WI NW TO HONGK KÉMON. 
HETH HJU ORLOVI FRÉJAD
VMBE NÉI HJRA HUS TO GANE.

Den yngste av jomfruene, av dem
som var med meg,
kom fra Saxanamarka.
Da vi nå kom hjem,
hadde hun spurt om løyve
til å dra til sitt hus.  
 

AFTERNÉI IS HJU THÉR BURCHFAM WRDEN. 
AND DANA IST KVMEN 
THATER HJUDÉGA SA FELO SAXMANNA
BY THA STJURAR FARE.

Etterpå har hun blitt borgjomfru der,
og derav har det kommet
at det i dag seiler så mange saxmenn
med styrmennene.

No comments:

Post a Comment