20 March 2014

7b) Norsk

Norsk - Hans Olav Lien

{198/19}
AN.T NORTH.ENDE FON BRITANJA
THAT FVL MITH HAGA BERGUN IS
THÉR SIT EN SKOTS FOLK.
VR.ET MARA DÉL UT FRYA.S BLOD SPROTEN.
 

I nordenden av Britanja,
som er full av høye fjell,
der bor et skotsk [grovt] folk –
for de flestes del sprunget av Frøyas blod.

 
VR.A ÉNE HELTE SEND HJA UT KALTANA FOLGAR
VR.ET ORA DÉL UT BRITNE AND BANNANE
THÉR BI GRADUM MITH TID
FON UT.A TINLONUM THÉR HINNA FLJUCHTE.

For den ene halvparten(s vedkommende) er de av kältertilhengere,
for den andre delen(s vedkommende) av borttrukkede og forviste
som med tida gradvis
flyktet dit hen fra Tinnlandene [Cornwall og Wales].

THÉR UT.A TINLONA KÉMON
HAVATH ALGADUR VRLANDISKA WIVA
JEFTHA FON VRLANDHIS TUK.

De som kommer fra Tinnlandene
har alle sammen utenlandske kvinner
eller (kvinner) av utenlandsk rase.

THI ALLE SEND VNDER.ET WELD THÉRA GOLUM.
HJARA WÉPNE SEND WODEN BOGA
AND SPRITA MITH PINTUM FON HERT HIS HORNUM
AK FON {199} FLINTUM.

De er alle under golernes makt.
Våpnene deres er trebuer
og spyd med spisser av hjortehorn
og av flint.

HJARA HUSA SEND FON SADUM AND STRÉ
AND SVME HÉMATH INNA HOLA THÉRA BERGUM.
SKÉPON THÉR HJA RAVED HAVE
IS HJARA ÉNGE SKAT.

Husene deres er av gresstorv og halm,
og noen bor i hulene i fjellene.
Sauer som de har røvet
er deres eneste formue.

MONG THA AFTERKVMANDA THÉRA KALTANA FOLGAR
HAVATH SVME JETA ISERA WÉPNE
THÉR HJA FON HJARA ÉTHLUM URVEN HAVE. ~

Blant etterkommerne av kälter-tilhengerne
har enkelte ennå jernvåpen
som de har arvet fra sine forfedre.

VMBE NV GOD FORSTAN TO WERTHANDE
MOT IK MIN TELLING
VR THAT SKOTSE FOLK RESTA LÉTA.
AND ÉWET FON THA HÉINDA KRÉKA.LANDA SKRIVA.  ~

For nå å Bli godt forstått,
må jeg la mi fortelling
om det skotske folk bero,
og skrive noe om de nære Krekalandene [Italia].

THA HÉINDA KRÉKA.LANDA 

HAVON VS TO FARA ALLÉNA TO HÉRATH.
MEN SUNT VNHUGLIKA TIDUM
HAVON RA THÉR AK AFTER.KVMANDA
FON LYDA AND FON FINDA NITHER SET.
 

De nære Krêkalandene
har før tilhørt oss alene,
men siden uminnelige tider
har også etterkommere
fra Lyda og fra Finda bosatt seg der.

 
FON THA LERSTA
KÉMON TO THA LERSTA 

EN ÉLE HAPE FON TROJE.
TROJE ALSA HETH.ÉNE STÉDE HÉTEN
THÉR ET FOLK FON THA FÉRE KRÉKA.LANDA
INNOMTH AND VRHOMELT HETH.

Fra de siste
kom det til slutt
en hel hop fra Trôje [Troja].
Trôje, det har en by hett
som folket fra Det fjerne Krêkaland [Grekenland]
har inntatt og ødelagt.

THA THA TROJANA
TO THA HÉINDA KRÉKA LANDUM NEST.LED WÉRON.
THA HAVON HJA THÉR MITH TID AND FLIT
ÉNE STERKE STÉD MITH WALLA AND BURGUM BVWED
ROME THAT IS RUM HÉTEN.

Da trôjanerne
hadde tatt bolig i De nære Krekalandene,
da hadde de med tid og flid
bygd en sterk by med murer og borger,
kalt Rome [Roma] – det betyr ’romslig’.

THA THAT DÉN WAS
HETH THAT FOLK HIM SELVA THRVCH LEST AND WELD
FON THAT ÉLE LAND MASTER MAKED. ~

Da det var gjort,
hadde folket gjennom list og vold
gjort seg til mester over hele landet.

THAT FOLK THAT ANDA SUD.SIDE THÉRE MIDDEL.SÉ HÉMTH
IS FAR.ET MARA DÉL FON FHONISJA WÉI KVMEN.
THA FHONISJAR SEND EN BASTRED FOLK.
HJA SEND FON FRYA.S BLOD.
AND FON FINDA.S BLOD {200}
AND FON LYDA HIS BLOD.

Det folket som bor på sydsida av Middel-sê [Middelhavet]
har for de flestes del kommet fra Fhonísja [Fønikia].
Fhonísjerne [fønikerne] er et vanartet folk;
de er av Frøyas blod
og av Findas blod
og av Lydas blod.

THAT FOLK FON LYDA SEND THÉR AS SLAVONA.
MEN THRVCH THA VNTUCHT THÉR WIVA
HAVON THISSA SWARTE MANNISKA
AL.ET ORA FOLK BASTRED AND BRUN VRFARVET.

Folket fra Lyda er der som slaver,
men gjennom kvinnenes utukt
har disse svarte menneskene
vanslektet alt det andre folket og farget det brunt.

THIT FOLK AND THAM FON ROME KAMPATH OLAN
VMB ET MASTERSKIP FON THA MIDDEL.SÉ.
FORTH LÉVATH THAM FON ROMA
AN FJANDSKIP WITH THA FONISJAR
AND HJARA PRESTERA
THÉR ET RIK ALLÉNA WELDA WILLE WR JRTHA
NE MUGON THA GOLA NAVT NE SJAN.

Dette folket og de fra Roma kjemper stadig
om herredømmet over Middel-sê.
Videre lever de i Roma
i fiendskap med fonísjerne;
og deres prester,
som vil herske over et rike på Jrða alene,
vil ikke se golerne [gallerne].

THAT FORMA HAVON HJA THA FPHONISJAR MIS.SELLJA OF NOMEN.
DANA ALLE LANDA THÉR SUDWARD
WESTWARD AND NORTHWARD LIDSA.
AK.ET SUDAR.DÉL FON BRITTANJA
AND ALLERWÉIKES HAVON HJA THA FONISJAR PRESTERA.
THAT HÉTH. THA GOLA VRJÂGETH.

Først har de tatt Misselja [Marseille] fra fphonísjerne [49 fvt.],
dernest alle land som ligger sydover,
vestover og nordover –
også den sydlige delen av Brittanja [43 fvt.];
og allevegne har de jagd (bort) de fonísjiske prestene –
som kalles golerne.

DANA SIND THUSANDA GOLA
NÉI NORTH BRITTANJA BRIT.
KIRT VRLÉDEN WAS THÉR THA VRESTE THÉRA GOLUM SÉTEN
VPPA THÉRE BURCH THÉR IS KÉTHEN KÉRENAK.
THAT IS HERNE.
HWANATH HI SIN BIFÉLA JEF AN ALLE ORA GOLA.

Deretter har tusener av golere
trukket til Nord-Brittanja.
For kort tid siden var den øverste av golerne etablert
på borgen der, som er kalt Kêrenäk [Lindisfarne] –
det vil si ’hjørne’,
hvorfra han ga si befaling til alle andre golere.

AK WAS THÉR AL HJARA GOLD TOGADUR BROCHT.
KÉREN.HERNE JEFTHA KÉREN.AK
IS ÉNE STÉNE BURCH
THÉR ÉR AN KALTA HÉRDE.
THÉRVMBE WILDON THA FAMNA
FON THA AFTERKVMANDE THÉRA KALTANA FOLGAR
THA BURCH WITHER HA.

Og så var alt deres gull brakt sammen der.
Kêrenherne, eller Kêrenäk,
er en steinborg
som før tilhørte Kälta,
derfor ville jomfruene
til etterkommerne av kälter-tilhengerne
ha borgen tilbake.

ALSA WAS THRVCH THA FIANSKIP
THÉRA FAMNA AND THÉRA GOLUM.
FAITHE AND TWIST {201} IN OVIR THAT BERCH.LAND KVMEN
MITH MORTH AND BROND. ~

Således, gjennom fiendskapet
(mellom) jomfruene og golerne
var det kommet feide og tvist inn over berglandet [Skottland]
med mord og brann.

VSA STJURAR KÉMON THÉR
FAKEN WOL HALJA
THAT HJA SELLADE FORI
TO BIRÉDE HUDUM AND LINNE.

Våre styrmenn kom
stadig dit (for å) hente ull,
som de kjøpte for
tilberedte huder og lin.

ASKAR WAS OFTEN MITH WÉST.
AN STILNESSE HÉDER MITH THA FAMNA
AND MITH SVME FORSTUM ATH.SKIP SLOTEN.
AND HIM SELVA FORBONDEN
VMBE THA GOLA TO VRJAGANE UT KÉREN.AK.

Âskar hadde ofte vært med.
I stillhet hadde han sluttet vennskap med jomfruene
og med enkelte fyrster,
og bundet seg
til å jage golerne ut av Kêrenäk.

AS.ER THÉRNÉI WITHER KÉM
JÉF HI THA FORSTA AND WIGANDLIKSTA MANNA
ISERE HELMA AND STÉLA BOGA.
ORLOCH WAS MITH KVMEN
AND KIRT AFTER FLOJADON STRAMA BLOD
BY THA HELLINGA THÉRA BERGUM DEL. ~

Da han kom tilbake dit,
ga han fyrstene og de tapreste mennene
jernhjelmer og stålbuer.
Krig var kommet med,
og kort etter fløyt strømmer av blod
nedover fjellenes skråninger.

THA ASKAR MÉNDE
THAT KANS HIM TO LAKTE.
GVNG.ER MITH FJUWERTICH SKÉPUM HIN
AND NAM KÉREN.AK
AND THENE VRESTE THÉRA GOLUM
MITH AL SINE GOLD.

Da Âskar mente
at sjansen smilte til ham,
dro han av sted med førti skip
og tok Kêrenäk
og den øverste av golerne
med alt sitt gull.

THAT FOLK WÉRMITH HI
WITH THA SALT.ATHUM THERA GOLUM KAMPED HÉDE
HÉD.ER UT.A SAXANA.MARKUM LVKTH
MITH LOFTE FON GRATE HÉRA.RAVE AND BUT.
THUS WARTH THA GOLA NÉWET LÉTEN.
 
Folket, med hvilket han
hadde kjempet mot soldatene til golerne,
hadde han lokket fra Saxanamarkum [Sachsen]
med løfte om stort hærfang og bytte.
Således ble ingenting etterlatt til golerne.

AFTER NÉI NAM.ER TWA É.LANDA
TO BERCH FAR SINUM SKÉPUM.
AND HWANATH HI LÉTER UTGVNG
VMB ALLE FONISJAR SKÉPA AND STÉDA TO BIRAWANE
THÉR.I BIGANA KV.

Etterpå tok han to øyer
til beskyttelse for skipene sine,
og hvorfra han seinere dro ut
for å berøve alle fonísjiske [fønikiske] skip og steder
som han kunne nå.

THA.ER TO BEK KÉM
BROCHT.I TOMET SEX.HVNDRED
THÉRA STORESTE KNAPUM
FON THAT SKOTSE BERCH.FOLK MITH.
HI SÉIDE THAT HJA HIM TO BORGUM JÉVEN WÉRON.
TILTHJU HI SÉKUR {202} WÉSA MACHTE
THAT THA ELDRA HIM SKOLDE TROW BILIWA.

Da han kom tilbake
brakte han med seg nesten seks hundre
av de sterkeste guttene
fra det skotske fjellfolket.
Han sa at de var gitt ham som garantier,
slik at han skulle være sikker
på at foreldrene skulle forbli ham trofast.

MEN.T WAS JOK.
HI HILD RA AS LIF.WÉRE ET SINA HOVA
THÉR HJA ALLERA DISTIK LES KRÉJON
IN.T RIDA AND IN.T HONDTÉRA
FON ALLERLÉJA WÉPNE.

Men det var et triks.
Han beholdt dem som livvakter på sin residens,
der de alle daglig fikk undervisning
i ridning og i handtering
av allslags våpen.

No comments:

Post a Comment