15 March 2014

4a-1) Norsk

Norsk - Hans Olav Lien

{079/11}
THIT STAT IN AL VSA BURGA.
HO VSA DÉNA MARKA FARA VS VRLÉREN GVNGON. 
1600 AND 2 JÉR NÉI ALDLAND VRGVNGEN IS. 

Dette st
år i alle våre borger -
Hvordan v
årt Dênamarka [Danmark] gikk tapt for oss
1600 og 2
år [591 fvt.] etter at Aldland [Atlantis] forgikk:

THRVCH WODINS DOR AND DERTENHÉD
WAS THENE MAGI BAS WRDEN OVIR SKÉNLANDIS ASTAR DÉL.
WRA BERGA AND WRN SÉ NE THVRADE HI NAVT NE KVMA.
THJU MODER NILDET NAVT WÉR.HA.
HJA SPREK ANDE KÉTH

Gjennom Wodins tåpelighet og ubetenksomhet
var magíen blitt sjef over Skênlandis [Skandinavias] østre del.
Over fjellene og over sjøen torde de ikke komme.
Mora ville ikke ha det tilbake.
Hun talte og forkynte:

IK SJA NÉN FRÉSE AN SINA WÉPNE
MEN WEL VMBE THA SKÉNLANDER WÉR TO NIMMANDE
THRVCH DAM HJA BASTERED AND VRDÉREN SIND.
VPPA MÉNA ACHT TOCHTE MAN AL ÉN.
THÉRVMBE IST IM LÉTEN.

”Jeg ser ingen fare i våpnene deres,
men saktens for å ta skênlenderne tilbake,
fordi de er vanartet og fordervet.”
På den allmenne folkeforsamlinga syntes man det samme –
derfor er det overlatt dem.

GRAT 100 JÉR LÉDEN
BIJONDON THA DÉNE MARKAR TO WANDELJA MITH HJAM.
HJA JÉVON HJAM ISERE WÉPNE AND RÉDSKIP
THÉR FORI WANDELDON HJA GOLDEN SIRHÉDON
BIJUNKA KAPER AND ISER JRTHA.

Drøyt 100 år tidligere [ca. 700 fvt.]
begynte danskene å byttehandle med dem.
De ga dem jernvåpen og redskap.
For det byttehandlet de gullsmykker,
foruten kobber og jernjord.

THJU MODER SAND BODON AND RÉD ER
HJA SKOLDE THJU WANDEL FARA LÉTA.
THÉR WÉRE FRÉSE SÉIDE HJU FORI HJARA SÉDUM {80}
AND BITHAM HJA HJARA SÉDE VRLÉREN
THAN SKOLDE HJA AK HJARA FRYDON VRLJASA.

Mora sendte bud og rådet dem (til at)
de skulle forlate byttehandelen.
Den var farlig, sa hun, for deres moral,
og dersom de mister sin moral,
da skulle de òg miste sin frihet.

MEN THA DÉNEMARKAR NÉDE NARNE ARA NEI.
HJA NILDE NAVT BIGRIPPA
THAT HJARA SÉDE VRBRUDE KOSTE
THÉRVMBE NE MELDON HJA HJA NAVT.

Men dênemarkerne [danskene] hadde ingen ører for det,
de ville ikke begripe
at deres seder kunne bli fordervet,
derfor enset de henne ikke.

TO LONGA LESTA BROCHTON HJA
HJARA AJNE WÉPNE AND LIFTOCHTA WÉI.
MEN THAT KWAD WROCHT HJARA GÉJA.
HJARA LICHÉMA WRDON BILADEN MITH BLIK AND SKIN
MEN HJARA ARKA SPYNTON AND SKVRA WRDON LÉTOCH.

Til syvende og sist ødslet de vekk
egne våpen og livsfornødenheter,
men det ondet bevirket deres straff.
Deres legemer ble belesset med glitter og stas,
men deres kister, skap og skur var tomme.

KREK HONDRED JÉR
EFTERE DÉI THAT ET FORMA SKIP
MITH LIFTOCHTA FONA KAD FAREN WAS.
KÉM ERMODE AND LOK THRVCH THA ANDERNA BINNA.
 

Nøyaktig hundre år
etter dagen da det første skipet
med livsfornødenheter hadde seilt fra kysten,
kom armod og knapphet inn gjennom vinduene [ca. 600 fvt.].


HONGER SPRÉDE SINA WJVKA
AND STRÉK VPPET LAND DEL.
TWISPALT HLIP STOLTE INOVERE STRÉTA
AND FORTH TO THA HUSA IN.
 

Hunger spredte sine vinger
og falt ned over landet,
splid gikk stolt gjennom gatene
og videre inn i husene,


LJAFDE NE KV NÉN STEK LONGER NAVT FINDA
AND ÉNDRACHT RUN ÉWÉI.
THAT BERN WILDE ÉTA FON SINA MAM
AND THJU MAM HÉDE WEL SIRHÉDON THA NÉN ÉTA.

kjærlighet kunne ikke lenger finne noen plass
og enighet gikk sin vei.
Barnet ville spise fra si mamma,
og mammaen hadde saktens smykker men ingen mat.

THA WIVA KÉMON TO HJARA MANNA.
THISSA GVNGON NÉI THA GRÉVA
THA GRÉVA NÉDON SELVA NAWET OF HILDONT SKUL.
 

Konene kom til sine menn,
disse gikk til grevene,
grevene hadde selv ingenting eller holdt det skjult.


NW MOST MAN THA SYRHÉDON VRSELLA.
MEN THAHWILA THA STJURAR THÉR MÉI WÉI BRIT WÉRON
KÉM FROST AND LÉI.N PLONK DEL
VPPA SÉ. AND WRA STRÉTE.

Nå måtte man selge smykkene,
men mens sjømennene var dratt vekk for det,
kom frost(en) og la ned en planke [isdekke]
på sjøen og over sundet.

THA FROST THJU BRIGGE RÉD HÉDE
STOP WAKANDON THÉR {81} WR TO.T LAND UT
AND VRÉD KLIWADE VPPER SÉTEL.
 

Da frosten hadde brua klar,
stampet årvåkenheten over 81 den ut av landet,
og forræderi kløyv opp på setet.


IN STÉDE FON THA OWERA TO BIWAKANDE
SPANDON HJA HJARA HORSA FOR HJARA TOGUM
AND RUNON NÉI SKÉNLAND THA.

Istedenfor å bevokte breddene,
spente de sine hester for sledene sine
og rant avsted til Skênland [Skandinavia].

THA SKÉNLANDER
THAM NÉY WÉRON NÉI THAT LAND HJARAR ÉTHLA
KÉMON NÉI THA DÉNE MARKUM.
VPPEN HELLE NACHT KÉMON HJA ALLA.

Skênlenderne,
som var nysgjerrige på landet til sine forfedre,
kom til Dênemarkum [Danmark] –
på ei klar natt kom de alle.

NW SÉIDON HJA
THAT HJA RJUCHT HÉDE VPPET LAND HJARAR ÉTHLON
AND THAHWIL THAT MAN THÉRVR KAMPADE
KÉMON THA FINNA IN THA LÉTOGA THORPA
AND RUNADON MITH THA BERN EWÉI.

Nå sa de
at de hadde rett til sine forfedres land,
og mens man kjempet over det,
kom finnene til de ledige landsbyene
og dro avsted med barna.

THÉRTRVCH AND THAT HJA NÉN GODA WÉPNE NAVT NÉDON
DÉD HJAM THA KASA VRLJASA
AND THÉRMÉI HJARI FRYDOM
HWAND THENE MAGI WRDE BAS.

Derigjennom, og det at de ikke hadde noen gode våpen,
gjorde at de tapte kampen –
og dermed sin frihet,
mens magíen ble sjef [591 fvt.].

THAT KÉM THAT HJA FRYA.S TEX NAVT NE LÉSDE
AND HJRA RÉDJÉVINGA WARLASD HÉDE.

Det kom av at de ikke leste Frøyas Tekst
og hadde forsømt hennes rådgivinger.

THER SEND SVME THÉR MÉNE
THAT HJA THRVCH THA GRÉVA VRRÉDEN SEND.
THAT THA FAMNA THAT LONG SPÉRATH HÉDON.
 

Det er noen som mener
at de ble forrådt av grevene,
at jomfruene lenge hadde sporet det.


THA SA HVAM SA THÉR VR KÉTHA WILDE
THAMIS MVLA WRDON TO SNORATH MITH GOLDEN KÉDNE.
WI NE MUGUN THÉRVR NÉN ORDÉL TO FELLANDE
MEN WI WILLATH JO TOHROPA.

Men var det noen som ville snakke om det –
deres munner ble tilsnørt med gullkjeder.
Vi kan ikke felle noen dom over det,
men vi vil skrike til dere:

NE LÉN NAVT TO SÉRE
VPPA WISDOM AND DUGED.
NI FON JVWA FORSTA
NI FON JVWA FAMNA.
 

Ikke lit for mye
på visdom og dyd
verken fra deres fyrster
eller fra deres jomfruer,


 HWAND SKELET HALDA
SA MOT ALLERA MANNALIK WAKA
OVIR SIN AJNA TOCHTA.
AND FORIT MÉNA HELD. {82}

for skal det holde,
da må alle og enhver våke
over sine egne lidenskaper
og for den allmenne velferden.

TWA JÉR NÉIDAM KÉM THENE MAGI SELVA
MITH EN FLATE FON LICHTE KANUM
THA MODER FON TEX.LAND AND THA FODDIK TO RAWANA.
 

To år deretter [589/588 fvt.] kom magíen selv
med en flåte av lette kanoer
for å røve mora i Texland og lampa.


THAS ARGE SÉKE BISTONDER THES NACHTIS
ANDA WINTER BY STORNE TIDUM
AS WIND GULDE AND HÉJEL TOJENST THA ANDÉRNA FÉTERE.

Han begikk denne slemme saken om natta –
på vinteren, ved stormflo,
mens vind hylte og hagl pisket mot vinduene.

THI UTKIK THÉR MÉNDE THATER AWET HÉRDE
STAK SIN BALLE VP.
THA DRÉI ASET LJUCHT FONÉR TORE VPPET RONDDÉL DEL FALDE
SA.R THAT AL FÉLO WÉPENDE MANNA WRA BURCHWAL WÉRON.
NW GVNGER TO VMBE THA KLOKKE TO LETTANE.
THA ET WÉRE TO LÉT.

Utkikken, som mente at han hørte noe,
tente fakkelen sin.
Så snart lyset fra tårnet falt på området rundt,
så han at det allerede var mange bevæpnete menn over borgveggen.
Nå gikk han for å støte klokka;
men det var for seint.

ÉR THA WÉRE RÉD WÉRE
WÉRON AL TWA THUSAND INA WÉR VMBE THA PORTE TORAMMANDE
STRID HWILDE THERVMBE KIRT
HWAND THRVCHDAM
THA WÉRE NAVT NÉN GODE WACHT HALDEN NÉDEN
KÉMON ALLE OM.

Før forsvaret var rede,
var allerede to tusen opptatt med å ramme porten.
Striden varte derfor kort,
for ettersom
forsvaret ikke hadde holdt noen god vakt,
omkom alle.

HWIL THAT ALREK DROK TO KAMPANE WÉRE
WAS THÉR EN WLA FIN
TO THÉRE FLÉTE JEFTHA BEDRUM FON THÉRE MODER INGLUPTH.
AND WILDE HJA NÉDGJA.

Mens enhver var opptatt med å kjempe,
var det sneket seg inn en råtten finne
til boligen eller sengeplassen til mora,
og ville voldta henne.

THA THJU MODER WÉRDIM OF
THAT ER BEKWARD TOJÉNST THA WACH STRUMPELDE.
THA.R WITHER VPA BÉN WÉRE
STEKER SIN SWÉRD TO IR BUK IN.
SEGZANDE.
NILST MIN KUL NAVT
SA SKILST MIN SWÉRD HA.

Men mora kastet ham vekk
slik at han tumlet bakover mot veggen.
Da han igjen var på beina,
stakk han sverdet sitt i buken hennes
og sa:
”Vil du ikke ha kuken,
så skal du ha sverdet mitt!”

AFTER IM KÉM EN SKIPER FONA DÉNEMARKA.
THISSE NAM SIN SWÉRD
AND HIF THÉNE FIN THRVCH SINA HOLE.
THÉRUT FLAT SWART BLOD
AND THÉRVR SWÉFDE.N BLAWE LOGHA.

Etter ham kom en skipper fra Dênemarka [Danmark],
denne tok sitt sverd
og hogg finnen gjennom hans hode.
Ut av det fløyt svart blod
og over det svevde en blå lue.

THI MAGI LÉT THJU MODER VPA {83} SINRA SKIP FORPLÉGJA.
AS HJU NW WITHER ALSA FÉRE HÉL AND BÉTER WÉR
THAT HJU FAST SPRÉKA MACHTE
SÉIDE THENE MAGI
THAT HJU MITH FARA MOSTE.


Magíen lot mora pleie på sitt skip.
Da hun nå var såpass klar og bedre igjen
at hun nesten kunne snakke,
sa magíen
at hun måtte fare med,


THA THAT HJU HJRA FODDIK AND FAMNA HALDA SKOLDE.
THAT HJU EN STAT SKOLDE NITA
SA HACH AS HJU TOFARA NA NÉDE KENTH.

men at hun skulle beholde si lampe og (sine) jomfruer,
og at hun skulle nyte en stand
så høy som hun tidligere ikke hadde opplevd.

FORTH SÉIDER
THAT HI HJRI FRÉJA SKOLDE
IN AJNWARDE FON SINUM FORSTA.
JEF ER MASTER SKOLDE WERTHA
OVER ALLE LANDA AND FOLKRA FRYA.S.

Videre sa han
at han skulle spørre henne,
i nærvær av sine fyrster,
om han skulle bli mester
over alle Frøyas land og folk.

HI SÉIDE
THAT HJU THAT BIJAE AND BIJECHTA MOST.
OWERS SKOLDER VNDER FÉLO WÉJA STERVA LÉTA. ~
AS ER THÉR AFTER AL SINRA FORSTA
OM JRA LÉGER TO.GADURAD HÉDE
FRÉJER LUD.

Han sa
at hun må bekrefte og innrømme det,
ellers skulle han la henne dø under mye smerte.
Da han deretter hadde samlet alle sine fyrster
om hennes leie,
spurte han høyt:

FRANA VRMITES I KLARSJANDE BISTE
MOST M.ÉNIS SEGZA
OF IK MASTER SKIL WERTHA
OVER ALLE LANDA AND FOLKRA FRYA.S.

”Frana, siden du er klarsynt,
må du si meg engang
om jeg skal bli mester
over alle Frøyas land og folk.”

FRANA DÉDE AS MELDE HJU HIM NAVT. ~
TO LONGA LESTA ÉPENDE HJU HJRA WÉRA
ANDE KÉTH. ~

Frâna gjorde som hun ikke enset ham.
Til syvende og sist åpnet hun sine lepper
og talte:

MIN AGUN WRDE THJUSTRED.
THA THAT ORE LJUCHT DÉGTH VP IN MINARA SÉLE. ~
JES IK SJA.T. ~
HARK JRTHA AND WÉS BLIDE MITH MY. ~
VNDERA TIDUM THAT ALDLAND SVNKEN IS.
STAND THJU FORMA SPÉKE FON THET JOL AN TOP.

”Mine øyne er dunkle,
men det andre lyset dages i min sjel.
Ja, jeg ser det.
Hør, Jrða, og vær snill med meg.
I de tider da Aldland [Atlantis] sank
sto den første eika i hjulet på toppen.

THÉRNÉI IS HJU DEL GVNGON
AND VSA FRYDOM MITH THAM.
AS ER TWA SPÉKE JEFTHA 2000 JÉR DEL TRULED HET.
SA SKILUN THA SVNA VPSTONDA
THER THA FORSTA AND PRESTERA
THRVCH HORDOM BIT FOLK TÉLED HAVE.
AND TOJENST HJARA TATA TJUGHA.

Deretter er den gått nedover,
og vår frihet med den.
Når det har falt ned to eiker, eller 2000 år [ca. 193 fvt.],
da skal de sønnene stå opp
som fyrstene og prestene har avlet
gjennom utukt med folket,
og vitne mot sine fedre.

THI ALLE SKILUM THRVCH MORT SWIKA. ~
MEN HWAT HJA KÉTH HAVE
SKIL FORTH BILIWA AND FRUCHDBER WERTHA
IN.A {84} BOSMA THÉRA KLOKE MANNISKA.
ALSA LIK GODE SÉDUM
THÉR DEL LÉID WRDE IN THINRA SKAT. ~

De skal alle segne for mord;
men hva de har talt
skal leve videre og bli fruktbart
i de kloke menneskenes bryst,
liksom god sæd
som er lagt ned i ditt skjød.

JETA THUSEND JÉR SKIL THJU SPÉKE THEN DEL NIGA
AND AL MARA SIGA ANDA THJUSTERNESSE AND IN BLOD .
OVIR THI UTSTIRTH THRVCH THA LAGA THÉR FORSTA AND PRESTERA.
THÉRNÉI SKIL THET MORNERAD WITHER ANFANGA TO GLORA.

Enda tusen år [ca. 805 vt.] skal eika så falle,
og enda mer sige ned i dunkelhet og i blod,
utgytt over deg gjennom fyrstenes og prestenes ydmykelser.
Deretter skal morgenrøden igjen ta til å gry.

THIT SJANDE SKILUN THA FALSKA FORSTA AND PRESTER
ALSAMEN WITH FRYDOM KAMPA AND WOXELJA.
MEN FRYDOM. LJAFDE AND ÉNDRACHT
SKILET FOLK IN HJARA WACH NÉMA
AND MITH THET JOL RISA UTA WLA POL.
 

(Når de) ser dette skal de falske fyrstene og prestene
kjempe og bale med frihet alle sammen;
men folket skal ta frihet,
kjærlighet og enighet i sin akt
og reise seg med hjulet utav den råtne pølen.


THAT LJUCHT THAT EROST ALLÉNA GLORADE
SKIL THAN FON LÉJAR LAJA TO.N LOGHA WERTHA.

THAT BLOD THÉRA ARGUM SKIL OVIR THIN LIF STRAMA
MEN THV NE MUGTH ET NAVT TO THI NÉMA. ~
TO THA LESTA SKIL THAT FENINIGE KWIK THÉR VP ASA
AND THÉROF STERVA. ~

Den rettferdighet som først bare grydde,
skal da litt etter litt bli til en flamme.
De ondes blod skal strømme over ditt legeme,
men du må ikke ta det til deg.
Til sist skal de giftige dyrene jakte det opp
og dø av det.

ALLE WLA SKÉDNESE THAM FORSUNNEN SEND
VMBE THA FORSTA AND PRESTERA TO BOGA
SKILUN AN LOGHA OFRED WERTHA.
FORTH SKILUN AL THINRA BERN MITH FRÉTHO LÉVA. ~

Alle råtne historier som er utpønsket
for å berømme fyrstene og prestene,
skal bli ofret til flammene,
deretter skal alle deres barn leve med fred.”

THA HJU UTSPRÉKEN HÉDE SÉG HJU DEL.
MEN THENE MAGY
THAM HJA NAVT WEL FORSTAN HÉDE. KRÉTH.
IK HAV THI FRÉJETH
JEFTH IK BAS SKILDE WERTHA
OVIR ALLE LANDA AND FOLKRA FRYAS
AND NW HASTE TO EN OTHER SPROKEN.

Da hun hadde snakket ut, seig hun sammen.
Men magíen,
som ikke hadde forstått henne godt, skrek:
”Jeg har spurt deg
om jeg skulle bli sjef
over alle Frøyas land og folk,
og nå har du talt til en annen!”

FRANA RJUCHTE HJRI WITHER
SACH IM STAR AN AND KÉTHE ~
ÉR SJUGUN ETMELDE OM SEND.
SKIL {85} THIN SÉLE MITHA NACHTFUGLUN TO THA GRAWA OMMEWARA
AND THIN LIK SKIL LEDSA
VPPA BODEM FONA SE. ~

Frana rettet seg opp igjen,
så stirrende på ham og sa:
”Før sju døgn er omme,
skal din sjel fare rundt gravene med nattefuglene,
og ditt lik skal ligge
på bunnen av sjøen.”

ÉL WEL
SÉIDE THENE MAGI MITH VRBORGNE WODIN.
SEGZ MEN THAT IK KVME.
FORTH SÉIDER TO JENST ÉN SINAR RAKKARUM ~
WERP THAT WIF VR SKIPPES BORD. ~
ALTHUS WÉRET ENDE
FONRE LESTE THÉRA MODERUM. ~

”Alt vel!”,
sa magíen med skjult raseri,
”si bare at jeg kommer!”
Videre sa han til en av sine rakkere:
”Kast den kvinna over skipets bord!”
Slik var slutten
for den siste av mødrene [589/588 (iflg. Frêðorik Oera Linda i 587 fvt.)].

WRÉKE WILLATH WI THÉR VR NAVT NE HROPA
THAM SKIL TYD NIMA.
MEN THUSAND WARA THUSAND MÉL
WILLATH WI FRYA AFTERNÉI HROPA ~
WAK . WAK . WAK. ~

Vi vil ikke rope hevn over det,
det skal tida ta (seg av).
Men tusen ganger tusen ganger
vil vi rope med Frøya:
”Våk! Våk! Våk!”

HO.T THENE MAGI FORTH VRGVNGON.IS.

Hvordan det gikk med magíen videre

NÉI THAT THA MODER VRDÉN WAS.
LÉTER THA FODDIK AND THA FAMNA TO SINA SKIP TOBRENGA
BIJUNKA ALLE INBOLD THÉR IM LIKTE.

Etter at mora var drept,
lot han bringe lampa og jomfruene til sitt skip,
samt alt innbo som han likte.

FORTH GVNGER THAT FLIMAR VP
HWAND HI WILDE THA FAM FON MÉDÉA.S.BLIK
JEFTHA FON STAVORA GABJA
AND THAM TO MODER MAKJA.

Videre dro han til Flímâr [Vliemeer],
for han ville kapre jomfrua i Mêdêasblik [Medemblik]
eller i Stâvora [Stavoren]
og gjøre henne til mor.

THA THÉR WÉRON HJA VP HJARA HODUM BROCHT.
THA STJURAR FON STAVORA AND FON THAT ALDERGA
HÉDON HINI GÉRN TO JONIS TOGEN
MEN THA GRATE FLATE WÉRE VPPEN FÉRE TOCHT UT.

Men der var de på vakt.
Styrmennene fra Stâvora og fra Alderga [Oudegouw]
hadde gjerne trukket ut i mot ham,
men den store flåten var ute på et fjernt tokt.

NW GVNGON HJA TO
AND FORON MITH HJRA LITTIGE FLATE NÉI MÉDÉA.S.BLIK
AND HILDON HJA SKUL AFTER THAT LY THÉRA BAMUN.

Nå gikk de i gang
og dro med sin lille flåte til Mêdêasblik
og holdt seg skjult bak løvet på trærne.

THI MAGI NAKADE MÉDÉA.S.BLIK BI HELLE DÉI
AND SKINANDER SVNNE
THACH GVNGON SINA LJUDA DRIST WÉI
VPPERE BURCH TO RUNANDE.

Magíen kom til Mêdêasblik på lyse dagen
og i skinnende sol,
likevel gikk hans folk dristig hen
og rant på borgen.

MEN AS ALLET FOLK MITH THA BOTUM LAND WAS.
KEMON VSA STJURAR {86} UTÉRE KRÉKE WÉI
AND SKATON HJARA PILA MITH TARBARNTIN BOLLUM
VP SINRA FLATE.

Men da alt folket var landet med båtene,
kom våre sjømenn ut fra bukta
og skjøt sine piler med terpentinballer
mot flåten hans.

HJA WÉRON ALSA WEL RJUCHT
THAT FÉLO SINRA SKÉPUN BISTONDA ANNA BROND WÉRON.
THAN VPPA SKÉPUN WACHTON
SKATON AK NÉI VS THA.
THACH THAT NE ROJADE NAWET.

De var så godt rettet
at mange av hans skip umiddelbart var i brann.
De som ventet (ombord) på skipene,
skjøt også mot oss,
men de råkte ingenting.

AS ER TO LESTA EN SKIP AL BARNANDE
NÉI.T SKIP THES MAGI DRYF
BIFELER SIN SKIPER
HI SKOLDE OFHADE
 

Da det til sist drev et skip som allerede brant
mot skipet til magíen,
befalte han sin skipper
at han skulle holde unna.


MEN THENE SKIPER
THAT WÉRE THENE DÉNEMARKER
THÉR THENE FIN FELAD HÉDE
ANDERE

Men skipperen
som var den dênemarkeren [dansken]
som hadde felt denne finnen,
svarte:

THV HEST VSE ÉRE.MODER NÉI THA BODEM FONA SÉ SVNDEN
TO MELDANDE THATSTE KVMA SKOLDE
THIT SKOSTE THRVCH THA DROKHÉD WEL VRJETTA.
NW WIL IK NJVDA
THATSTE THIN WORD JECHT.

”Du har sendt vår æresmor til bunnen av sjøen
for å melde at du skulle komme.
Dette skulle du vel i ståheien glemme.
Nå vil jeg sikre
at du holder ditt ord.”

THI MAGI WILDIM OFWÉRA.
MEN THENE SKIPER
EN AFTE FRYA.S AND STERIK LIK EN JOK.OXE
KLIPADE BÉDA SINUM HONDA OM SIN HOLE
AND HIF HINI VR BORD 

INTO HAT WALLANDE HEF.
 

Magíen ville hindre ham,
men skipperen –
en ekte friser og sterk som en åkokse,
klemte begge sine hender om hans hode
og heiv ham over bord,
ut i det bølgende havet.


FORTH HÉSER SIN BRUNE SKILD AN TOP
AND FOR RJUCH TO RJUCHT AN NÉI VSE FLATE.

THÉRTHRVCH KÉMON THA FAMNA VNFORLET TO VS
MEN HA FODDIK WAS UTGVNGON
AND NIMMAN WISTE
HO.T KÉMEN WAS.

Videre heiste han sitt brune skjold til topps
og fôr rett fram til vår flåte.
Derigjennom kom jomfruene uskadet til oss,
men lampa var sluknet,
og ingen visste
hvordan det var skjedd.

THA HJA VPPA VNFORDEN SKÉPA HÉRADON
THAT THENE MAGI VRDRVNKEN WAS
BRUDE HJA HINNE
HWAND HA STJURAR THÉRA MÉST DÉNNEMARKAR WÉRON.

Da de på de uskadde skipene hørte
at magíen var druknet,
dro de vekk,
for styrmennene der var (for det) mest(e) dennemarkere [dansker].

NÉI THAT THA FLATE FÉR ENOCH EWÉI WÉRE
WENDON VSA STJURAR
AND SKATON HJARA BARN PILLA VPPA THA FINNA DEL. {87}

Etter at flåten var langt nok av sted,
snudde våre sjømenn
og skjøt sine brannpiler ned over finnene.

THA THA FINNA THUS SAGON
HO HJA VRRÉDEN WÉRON
HLIP ALRIK THRVCH VR EKKORUM
AND THÉR NÉRE LONGER NÉN HÉRICH HÉD NI BOD.

Da finnene følgelig så
hvordan de var forrådt,
løp enhver om hverandre;
og det var ikke lenger lydighet eller kommando.

TO THISRE STONDE RUN THA WÉRE HJU UTTÉRE BURCH.
THAM NAVT NE FLJUCHTE WERTH AFMAKAD.
AND THÉR FLJUCHTE FUND SIN ENDE
IN TO THA POLUM FON ET KRILINGER WALD.

I samme stund jagde garnisonen dem ut av borgen.
De som ikke flyktet ble avlivet,
og de som flyktet fant sin endelikt
i pølene i Krílingerskogen.

NÉISKRIFT. ~
THA THA STJURAR ANDA KRÉKE LÉJON.
WAS THÉR EN SPOTTER FONUT STAVORA MANK
THÉR SÉIDE


Etterskrift
Da styrmennene lå i bukta,
var det en ironiker fra Stavora [Stavoren] blant dem
som sa:


MÉDÉA MÉI LAKKJA
SA WI HIR UT HJRA BURCH REDA.
THÉRVMB HAVON THA FAMNA THJU KRÉKE
MÉDÉA MÉI LAKKIA HÉTEN. ~


”Mêdêa vil le [Mêdêa mei lakkja]
hvis vi redder henne ut fra borgen hennes.”
Derfor har jomfruene kalt bukta
Mêdêa mêi lakkja.


THA BÉRTNISSA THÉR AFTERNÉI SKÉD SEND.
MÉI ALRA MANNALIK HUGJA.
THA FAMNA HAGON THAM NÉI HJARA WISA
TO TELLA AND WEL BISKRIVE LÉTA.
 

Hendelsene som skjedde etterpå
kan alle og enhver huske.
Jomfruene bør fortelle dem på deres vis
og la dem beskrives godt.


 THÉRVMBE RÉKENJATH WI HIRMITHA 
VSA ARBÉD FVLBROCHT.
~ HELD. 

ENDE FON ’T BOK.

Derfor regner vi hermed
vårt arbeid som fullbrakt.
Vær hilset!
Slutt på boka.

No comments:

Post a Comment