18 March 2014

6b-3) Norsk

Norsk - Hans Olav Lien

(Her mangler det to sider, antakelig fordi en avskriver – muligens Hidde Oera Linda – bladde ei side for mye.)

{157/32}
SIN WIF SÉIDER
THÉR FAM {158} WÉST HÉDE TO TEX.LAND
HÉDE DANA EN OVIR SKRIFT KRÉJEN.
TO TEX.LAND WARTHAT JETA FÉLO SKRIFTA FVNDEN
THÉR NAVT IN.T BOK THÉRA A.DELINGA VRSKRÉVEN SIND.

[…] ”Hans kone”, sa han,
”som hadde vært jomfru i Texlând [Texel],
hadde fått ei avskrift av det”.
I Texland ble enda flere skrifter funnet
som ikke er skrevet over i boka til adelingene [Oera Linda-boka];

FON THISSA SKRIFTUM HÉDE GOSA ÉN
BI HJRA UTROSTE WILLE LÉID.
THÉR THRVCH THA ALDESTE FAM AL BÉTHE
AVBÉR MAKTH WERTHA MOST
ALSA RINGEN FRISO FALLEN WAS.

av disse skriftene hadde Gosa lagt ett
ved sin siste vilje.
… Som begge to måtte bli åpenbart
gjennom den eldste jomfrua [Al-béthe]
så snart Friso var falt (bort).

HIR IS THAT SKRIFT MITH GOSA.S RÉD.

Her er skriftet med Gosas råd:

THA WR.ALDA BERN JEF 

ANTHA MODERA FON THAT MANNISKELIK SLACHTE
THA LÉIDER ÉNE TALE IN ALLER TONGA
AND VP ALLER LIPPA.

Da Wralda ga barn
til menneskeslektens mødre,
da la han ett språk i alles tunger
og på alles lepper.

THJUS MÉIDE HÉDE WR.ALDA ANTHA MANNISKA JÉVEN.
TIL THJU HJA MANLIK OTHERA HÉRMITH MACHTE KANBER MAKJA.
HWAT MAN FORMIDE MOT
AND HWAT MAN BIJAGJA MOT
VMBE SÉLIGHÉD TO FINDANE
AND SÉLIGHÉD TO HALDANE
IN AL ÉVG HÉD.

Denne gaven hadde Wralda gitt til menneskene
slik at de dermed kunne gjøre til kjenne for hverandre
hva man må unngå
og hva man må etterstrebe
for å finne salighet
og å beholde salighet
i all evighet.

WRALDA IS WIS AND GOD
AND AL FARSJANDE.
NÉIDAM.ER NV WIST
THAT LUK AND SÉLIGHÉD FON JRTHA FLIA MOT.
JEF BOSHÉD. DUGED BI DROGA MÉI.
ALSA HETH.ER AN THJU TAL
ÉNE RJUCHT FÉRDIGE AJENDOMLIKHÉD FAST BONDEN.

Wralda er vis og god,
og alt-forutseende.
Ettersom han nå visste
at lykke og salighet måtte flykte fra Jrða
dersom ondskap skulle bedra dyden,
har han således bundet fast til språket
en rettferdig eiendommelighet.

THJUS AJENDOMLIKHÉD IS THÉR AN LÉGEN.
THAT MAN THÉRMITH NÉN LÉJEN SÉGE.
NER BIDROGLIKA WORDA SPRÉKA NE MÉI
SVNDER STEM.LÉTH NACH SVNDER SKAMRAD.
THRVCH HVAM MAN 

THA BOSA {159} FON HIRTE BISTONDA VRKANNA MÉI.

Denne eiendommeligheten ligger i det
at man dermed ikke sier noen løgn,
eller kan snakke bedragerske ord,
uten stamming, eller uten rødming –
gjennom hvilket man
straks kan gjenkjenne de onde av hjerte.

NÉIDAM VSA TALE THUS
TO LUK AND TO SÉLIGHÉD WÉJATH.
AND THUS MITH WAKTH AJEN THA BOSA NIGONGA
THÉRVMBE IS HJU
MITH ALLE RJUCHT GOD.IS TALE HÉTEN.
AND ALLE THA JENA
HWAM HJA AN ÉRE HALDA
HAVATH THÉR GOME FON.

Ettersom vårt språk således fører
til lykke og til salighet,
og således dessuten våker over de onde tendensene,
er det derfor
med all rett kalt det godes/ guds språk,
og alle de
som holder det i ære,
har glede av det.

THA HWAT IS BÉRTH. ~
ALSA RING THÉR MONG VSA HALF SUSTERUM
AND HALF BROTHARUM BIDROGAR VPKÉMON
THAM HJARA SEL FORI GOD.IS SKALKUM UT JAVON.
ALSA RING IS THAT OWERS WRDEN.

Men hva har skjedd?
Så snart det blant våre halvsøstre
og halvbrødre dukket opp bedragere
som ga seg ut for Guds tjenere,
like raskt har det blitt annerledes.

THA BIDROGLIKA PRESTERA
AND THA WRANG WRÉJA FORSTA.
THÉR IMMER SÉMIN HÉLADON.
WILDON NÉI WILKÉR LÉVA
AND BUTA GOD.IS ÉWA DVAN.

De bedragerske prestene
og de vrangsinnede fyrstene,
som alltid sammensverget seg,
ville leve etter vilkårlighet
og handle uten Guds lover.

IN HJARA TSJOD.ISHÉD SEND HJA TO GVNGEN
AND HAVON OTHERA TALA FORSVNNEN
TIL HJU HJA HÉMLIK MACHTE SPRÉKA
IN AJENWARTHA FON ALREK OTHERUM.
 

I sin dårskap har de gått hen
og pønsket ut andre språk,
slik at de kunne tale hemmelig
i nærvær av alle andre –


VR ALLE BOSA THINGA
AND VR ALLE VNWÉRTHLIKA THINGA
SVNDER THAT STEMLÉTH HJAM VRRÉDA MOCHT
NACH SKAMRAD HJARA GELAT VRDERVA.
MEN HWAT IS THÉR UT BERN.

om alle onde ting
og om alle skammelige ting,
uten at stamming kunne forråde dem,
eller rødming spolere deres ansikt.
Men hva har oppstått av det?

ÉVIN BLID AS.T SÉD THÉRA GODA KRUDUM
FON VNDERNE GRVND UT VNTKÉMTH
THAT AVBÉR SÉJED IS
THRVCH GODA LJUDA BI HELLE DÉI.
 

Liksom sæden til de gode urtene
kommer opp fra under bakken –
som er sådd åpenlyst
av gode folk på lyse dagen,


ÉVEN BLID BRENGTH TID
THA SKADLIKA KRUDA AN.T LJUCHT
THÉR SÉJED SEND THRVCH BOSA LJUDA.
IN.T FORBORGNE AND BI THJUSTRENESE. {160}

like lett bringer tida
de skadelige urtene opp i lyset
som er sådd av onde folk
i det skjulte og i mørke.

THA LODDERIGA MANGÉRTNE
AND THA VNMANLIKA KNAPA
THÉR MITHA WLA PRESTERUM AND FORSTUM THORADON
VNTLVKADON THA NYA TALA AN HJARA BOLA.
 

De vellystige jentene
og de umandige guttene
som horet med de råtne prestene og fyrstene,
lirket de nye språkene ut av sine elskere.


THERWISA SEND HJA FORTH KVMEN
ÉMONG THA FOLKRUM
TILTHJU HJA GOD.IS TALE GLAD VRJETTEN HAVE.

Således har de kommet videre
blant folkene,
slik at de glatt har glemt Guds språk.

WILST NV WÉTA
HWAT THÉR OF WRDEN IS. ~
NV STEM.LÉTH NER GELAT
HJARA BOSA TOCHTA NAVT LONGER MAR VRRÉDON.
 

Vil du nå vite
hva som har kommet av det?
Når nå stamming og ansikt
ikke lenger avslører deres onde lidenskaper mer,


NV IS DUGED FON UT HJARA MIDDEN WÉKEN.
WISDOM IS FOLGTH
AND FRIDOM IS MITH GVNGEN.

har dyd nå veket bort fra deres midte.
Visdom har fulgt (etter),
og frihet har gått (av sted) med (den).

ÉNDRACHT IS SOK RAKTH
AND TWISPALT HETH SIN STÉD IN NOMMEN.
LJAFDE IS FLJUCHT
AND HORDON SIT MITH NID AN TÉFEL.
AND THÉR ÉR RIUCHTFÉRDICHHÉD WELDE.
WELTH NV THAT SWÉRD.

Enhet er raket vekk,
og splid har inntatt dens plass.
Kjærlighet har flyktet
og hor sitter med forakt ved bordet –
og der før rettferdighet hersket,
hersker nå sverdet.

ALLE SEND SLAVONA WRDEN
THA LJUD FON HJARA HÉRA
FON NID. BOSA LUSTA AND FON BIGIRLIKHÉD.
HÉDE HJA NV MAR ÉNE TALE FORSVNNEN.
MUGLIK WAS.T THAN JET EN LITH GOD GVNGEN.

Alle har blitt slaver –
folket av sine herrer,
(herrene) av nag, onde lyster og begjærlighet.
Hadde de nå bare pønsket ut ett språk,
muligens var det også da gått en smule bedre;

MEN HJA HAVON ALSA FÉLO TALA UTFONDEN
AS THÉR STATA SEND.
THÉR THRVCH MÉI THAT ÉNE FOLK
THAT ORE FOLK ÉVIN MIN FORSTAN
AS THJU KV THENE HVND
AND THI WOLF THAT SKÉP. ~
THIT MUGATH THA STJURAR BITJUGA ~

men de har oppfunnet så mange språk
som det er stater.
Derigjennom kan det ene folket
forstå det andre folket
like lite som kua hunden
og ulven sauen.
Det kan styrmennene bevitne.

THACH DANA IS.T NV WÉI KVMEN.
THAT ALLE SLAVONA FOLKAR MANLIKOTHERA {161}
LIK ORA MANNISKA BISKOJA
 

Men av dette er det nå kommet dithen
at alle slave(r)folkene betrakter hverandre
som lik andre mennesker,


AND THAT HJA TO STRAFFE HJARAR VNDIGERHÉD
AND FON HJARA VRMÉTENHÉD.
MANLIKOTHERA AL SA LONG BIORLOGE AND BIKAMPA MOTON
TIL THJU ALLE VRDILGAD SEND.

og at de til straff for sin uforsiktighet
og for sin dumdristighet
må bekrige og bekjempe hverandre så lenge
at alle er utryddet.

HIR IS NV MIN RÉD.

Her er nå mitt råd: 

BIST THV ALSA GIRICH
THAT THU JRTHA ALLÉNA ERVA WILSTE
ALSA ACHST THV NIMMER MARE NÉN ORE TALE
OVIR THINA WÉRA NI KVMA TO LÉTANE
AS GOD.IS TALE.
 

"Er du så begjærlig
at bare du skal arve Jrða,
da bør du aldri mer la noe annet språk
komme over dine lepper
enn Guds språk;


AND THAN ACHST THV TO NJODANE
TILTHJU THIN AJN TALE 

FRI FON UTHÉMEDA KLINKA BILIWETH.

og så bør du ordne det
slik at din egen tale
blir fri for fremmede klanger.

WILST THV
THAT.ER SVME FON LYDAS BERN
AND FON FINDAS BERN RESTA
SA DVATH STV ÉVIN ALSA.
 

Vil du
at noen av Lydas barn
og av Findas barn forblir,
da gjør du likeså.

 
THJU TALE THÉRA AST.SKÉN.LANDAR
IS THRVCH THA WLA MAGJARA VRBRUD.

THJU TALE THÉRA KALTANA.FOLGAR
IS THRVCH THA SMUGRIGE GOLE VRDERVEN.
 

Språket til astskênlenderne [østskandinavene]
er skjemmet av de råtne magjarerne.  

Språket til kälter-tilhengerne
er fordervet av de skitne golerne.


NV SEND WI ALSA MILD WÉST
VMBE THA WITHER KVMANDE HEL.LÉNA FOLGAR
WITHER IN VS MIDDEN TO NÉMANDE.
MEN IK SKROM AND BEN SÉRELIK ANGE
THAT HJA VS MILDSA VRJELDA SKILUN
MITH VRBRUDING VSRA RÉNE TALE.


Nå har vi vært så sjenerøse
å ta de tilbakevendende Hellêna-tilhengerne
inn i vår midte igjen,
men jeg frykter og er særlig redd
for at de skal gjengjelde vår sjenerøsitet
med skjemming av vårt reine språk.

FUL HAVON WI WITHERFAREN.
MEN FON ALLE BURGUM
THÉR THRVCH ARGE TID
VRHOMLATH SEND AND VRDILIGAD
HETH JRTHA FRYA.S.BURCH VNFORLETH BIHALDEN.
 

Mye har vi vederfartes,
men av alle borgene
som gjennom den vonde tida
ble ødelagt og tilintetgjort,
har Jrða beholdt Frøyasborg [i Den Burgh] uskadd.


AK MÉI IK THÉR BY MELDA
THAT FRYA.S JEFTHA GOD.IS TALE
HIR ÉVIN VNFORLETH BIHALDEN IS.

Dertil må jeg også melde
at Frøyas eller Guds språk
her er beholdt likeså uskadet.

HYR TO TEX.LAND MOST MAN {162}
THUS SKOLA STIFTA.
FON ALLE STATUM
THÉR.ET MITHA ALDA SÉDUM HALDA
MOST.ET JONGK.FOLK HIR HINNE SENDEN WRDE.
 

Her i Texland [Texel] må man
således stifte skoler.
Ungfolket må bli sendt hit
fra alle stater
som holder på de gamle tradisjonene.


AFTER DAM MOCHTON THÉRA
THÉR UTLÉRED WÉRE
THA ORA HELPA
THÉR TO HONK VRBÉIDE.

Etterpå burde de
som er utlært
hjelpe de andre
som venter hjemme på dette.

WILLATH THA ORA FOLKAR 

ISRE WÉRON FON THI SELLA
AND THÉR VR MITH THI SPRÉKA AND THINGA
SA MOTON HJA TO GOD.IS TALE WITHER KÉRA.

Vil de andre folkene 

kjøpe jernvarer fra dere,
og derfor prate og forhandle med dere,
da må de vende tilbake til det godes/ Guds språk.

LÉRATH HJA GOD.IS TALE
SA SKILUN THA WORDA FRI.SA
AND RJUCHT.HA TO HJARA INKVMA.
 

Lærer de det godes/ Guds språk,
da skal ordene ’være fri’
og ’ha rettighet’ komme inn i dem.


IN HJARA BRÉIN SKILET THAN
BIJINA TO GLIMMANDE AND TO GLORANDE
TILTHIU ELLA TO.NE LOGHA WARTH.
THISSA LOGHA SKIL ALLE BALDA FORSTA VRTÉRA
AND ALLE SKIN.FRANA AND SMUGRIGA PRESTERA. ~

I deres hjerne skal det da
begynne å skinne og gry
til alt blir til en flamme.
Denne flammen skal fortære alle urettferdige fyrster
og alle skinnhellige og ekle prester.”


THA HÉINDE AND FÉRHÉMANDE SENDA.BODON
HÉDON NOCHT FON VR THAT SKRIFT
THACH THÉR NE KÉMON NÉNE SKOLA.
THA STIFTE A.DEL SELVA SKOLA
AFTER HIM DÉDON THA ORA FORSTA LIK HY.

De nært- og fjerntboende sendebudene
hadde glede av skriftet [skriftet ovenfor med Gosas råd],
men det kom ingen skoler.
Da stiftet Adel skoler selv.
Etter ham gjorde de andre fyrstene som ham.

JÉRLIK.IS GVNGON A.DEL AND JFKJA
THA SKOLA SKOJA.
FANDON HJA THAN ÉMONG THA INHÉMAR
AND UTHÉMAR SELIGA
THÉR EKKORUM FRJUNDSKIP BARADON
SA LÉTON BÉDA GRATE BLIDSKIP BLIKA.

Årlig dro Adel og Jfkja
for å inspisere skolene.
Fant de da blant innbyggerne
og utenbygdsboere slike
som viste hverandre vennskap,
da lot begge vise stor glede.

HÉDON SVME SELIGA
EKKORUM FRJUNDSKIP SWOREN.
ALSA LÉTON HJA ALRA MANNALIK TO MANLIKORUM KVMA.
 

Hadde noen slike
svoret hverandre vennskap,
da lot de alle og enhver komme sammen.


MITH GRATE STAT LÉTON HJA THAN
HJARA NOMA IN EN BOK SKRIVA.
THRVCH HJAM THAT BOK THÉRA FRJUNDSKIP HÉTEN
AFTER {163} DAM WARTH FÉRST HALDEN.

Med stor stas lot de så
deres navn skrives i ei bok,
kalt av dem Vennskapsboka.
Etterpå ble det holdt fest.

AL THISSA PLÉGA WRDE DÉN
VMBE THA ASVNDERGANA TWIGA
FON FRIA.S STAM WITHER ET SÉMENE TO SNORANE.

Alle disse seremoniene ble gjort
for å binde sammen igjen
de atskilte greinene av Frøyas stamme.

MEN THA FAMNA THÉR A.DEL AND JFKJA NIDICH WÉRON
SÉIDON THAT HJA T NI WERTH ORE VR DÉDON
AS VMB EN GODE HROP.
AND VMB BI GRADUM TO WELDANA
IN OVIR ÉNIS OTHER MANHIS STAT.

Men jomfruene som var harme på A.del og Jfkja,
sa at de ikke gjorde det for noe annet
enn for et godt rykte,
og for gradvis å herske
over en annen manns stat.

No comments:

Post a Comment