19 September 2013

10b. Norsk

Norwegian translation by Hans Olav Lien, inserted here within the original text, transcribed by me

[Fra Apollânja Overa Lindas skrifter:]

{097/29}
THJU FORM.LÉRE THÉR IS HWRYTEN
INUTERE WACH THÉR BURCH.TORE
NIS NAVT WITHER ESKRÉVEN
IN THAT BOK THÉRA ADELA.FOLLISTAR.

Første-læra som er skrevet 
inn i veggen på borgtårnet 
er ikke skrevet 
av i Adelas tilhengeres bok.

HWÉRVMBE THET LÉTEN IS
NÉT IK NAVT TO SKRIWAND.
THA THIT BOK IS MIN AIN {98}
THÉRVMBE WIL IK HJA THÉR INNA SETTA
TO WILLE MINRA MAGUM.

Hvorfor det er unnlatt, 
vet jeg ikke å skrive om. 
Da denne boka er mi eiga 
vil jeg derfor sette den inn 
der etter ønske fra mine slektninger.

FORM.LÉRE.
ALLE GOD MINNANDA FRYA.S BERN SY HELD.
HWAND THRVCH THAM SKILET SÉLICH WERTHA VP JRTHA.
LÉR AND KÉTH TO THA FOLKUM.

FØRSTE-LÆRE
Alle godhetselskende Frøyas barn, vær hilset! 
For gjennom dem skal det være salig på Jrða [Jorda]. 
Lær og forkynn til folkene:

WR.ALDA IS THET ALDER.ALDESTA JEFTHA OVER.ALDESTA.
HWAND THET SKOP ALLA THINGA.

Wralda [Verden] er det aller eldste eller ur-eldste, 
for det skapte alle ting.

WR.ALDA IS ELLA IN ELLA.
HWAND THET IS ÉVG AND VN.ENDLIK.

Wralda er alt i alle, 
for det er evig og uendelig.

WR.ALDA IS OVERAL AINWARDICH.
MEN NARNE TO BISJA.
THÉRVMBE WARTH HETH WÉSA GAST HÉTEN.

Wralda er overalt nærværende, 
men ingensteds å øyne, 
derfor har vesenet blitt kalt ånd.

AL HWAT WI FON HIM SJA MUGE SEND THA SKEPSELA
THÉR THRVCH SIN LÉVA KVME AND WITHER HENNE GA.
HWAND INUT WR.ALDA KVMATH ALLE THINGA
AND KÉRATH ALLE THINGA.

Alt hva vi ser av ham vil være de skapelsene 
som kommer gjennom hans liv og vandrer hen igjen, 
for fra Wralda kommer alle ting 
og vender alle ting tilbake.

FONUT WR.ALDA KVMTH.T.ANFANG ANDET ENDE
ALRA THINGA GÉITH IN IM VPPA.

Fra Wralda kommer begynnelsen og enden, 
alle ting går opp i ham.

WRALDA IS THET ÉNE ELLA.MACHTIGA WÉSA.
HWAND ALLE ORE MACHT IS FON HIM LÉNAD
AND KÉRATH TO HIM WITHER.

Wralda er det ene allmektige vesen, 
for all annen makt er lånt fra ham 
og vender tilbake til ham.

INUT WRALDA KVMATH ALLE KREFTA
AND ALLE KREFTA KÉRATH TO HIM WITHER.
HÉRVMBE IS HI ALLÉNA THETH SKEPPANDE WÉSA
AND THÉR NIS NAWET ESKÉPEN BUTA HIM.

Fra Wralda kommer alle krefter, 
og alle krefter vender tilbake til ham. 
Derfor er han alene det skapende vesen, 
og det er intet skapt utenom ham.

WR.ALDA LÉIDE ÉVGE SETMA
THET IS ÉWA
IN ALET ESKÉPNE
AND THÉR NE SEND NÉN GODE SETMA
JEFTHA HJA {99} MOTON THÉR NÉI TAVLIKT WÉSA.

Wralda la evige ordninger 
som er lover 
i alt det skapte; 
og det er enten ingen gode (for)ordninger, 
eller de må være sammenstilt av dette.

MEN AFSKÉN ELLA IN WRALDA SY.
THA BOSHÉD THÉRA MANNISKA NIS NAVT FON HIM.
BOSHÉD KVMTH THRVCH LOMHÉD VNDIGERHÉD AND DVMHÉD.
THÉRVMBE KAN HJU WEL THA MANNISKA SKADA.
WR.ALDA NIMMER.

Men skjønt alt er i Wralda, 
er menneskenes ondskap ikke fra ham. 
Ondskap kommer gjennom latskap, uforsiktighet og dumhet, 
derfor kan de godt skade menneskene, 
men aldri Wralda.

WR.ALDA IS THJU WISHÉD
AND THA ÉWA THÉR HJU TAVLIKT HETH.
SEND THA BOKA WÉRUT WY LÉRA MUGE.
AND THÉR NIS NÉNE WISHÉD TO FINDANDE NER TO GARJANDE BUTA THAM.

Wralda er visdommen, 
og de lovene som han har sammenstilt, 
er de bøkene hvorfra vi kan lære, 
og det er ingen visdom verken å finne eller samle uten dem.

THA MINNISKA MUGON FÉLO THINGA SJA.
MEN WR.ALDA SJATH ALLE THINGA.

Menneskene kan se mange ting, 
men Wralda ser alle ting.

THA MANNISKA MUGON FÉLO THINGA LÉRA.
MAN WR.ALDA WÉT ALLE THINGA.

Mennesker kan lære mange ting, 
men Wralda vet alle ting.

THA MANNISKA MUGON FÉLO THINGA VNTSLUTA.
MEN TO FARA WRALDA IS ELLA ÉPNED.

Menneskene kan avdekke mange ting, 
men framfor Wralda er allting åpnet.

THA MANNISKA SEND MANNALIK AND BERLIK.
MEN WRALDA SKEPTH BÉDE.

Menneskene er mannlige og kvinnelige, 
men Wralda skapte begge.

THA MINNISKA MINNATH AND HATATH.
THA WRALDA IS ALLÉNA RJUCHTFÉRDICH.
THÉRVMBE IS WRALDA ALLÉNA GOD.
AND THÉR NE SEND NÉNE GODA BUTA HIM.

Menneskene elsker og hater, 
men Wralda er alene rettferdig. 
Derfor er Wralda alene god/gud, 
og det er ingen goder/guder foruten ham.

MITH THET JOL WANDELATH AND WIXLATH ALLET ESKÉPENE.
MEN GOD IS ALLÉNA VNFORANDERLIK.

Med hjulet forvandles og veksles alt det skapte, 
men godhet/Gud er alene uforanderlig.

THRVCH THAT WRALDA GOD IS
ALSA NE MÉI HI AK NAVT FOR ANDERJA.
AND THRVCH THET ER BILYWAT.
THÉRVMBE IS HY ALLÉNA. WÉSA.
AND AL ET ORA SKIN. {100}

Gjennom at Wralda er god/Gud, 
så kan han heller ikke forandres; 
og gjennom at han forblir, 
er han derfor alene væren 
og alt det andre skinn.

THET OTHERA DÉL FONRE FORM.LÉR.
EMONG FINDA.S FOLK SEND WAN.WISA.
THÉR THRVCH HJARA OVER.FINDINGRIKHÉD AL SA ARG SEND EWERDEN
THAT HJA HJARA SELVA WIS MAKJA AND THA INEWIDA BITJUGA
THAT HJA THET BESTA DÉL SEND FON WR.ALDA.
THET HJARA GAST THET BESTE DÉL IS FON WR.ALDA.S GAST
AND THET WR.ALDA ALLÉNA MÉI THANKJA THRVCH HELPE HJAR.IS BRYN.

DEN ANDRE DELEN AV FØRSTE-LÆRA
Blant Findas folk er det vankundige 
som gjennom sin overoppfinnsomhet har blitt så onde 
at de gjør seg selv vise og lar de innvidde påstå 
at de er den beste delen av Wralda; 
at deres ånd er den beste delen av Wraldas ånd 
og at Wralda bare kan tenke ved hjelp av deres hjerner.

THAT AIDER SKEPSLE EN DÉL IS FON WR.ALDA.S VNENDLIK WÉSA
THAT HAVON HJA FON VS GABAD.

At enhver skapning er en del av Wraldas uendelige vesen, 
det har de stjålet fra oss.

MEN HJARA FALXE RÉDNE AND HJARA TAMLASE HACH.FAREN HÉD
HETH RA VPPEN DWALWÉI BROCHT.

Men deres falske resonneringer og deres tøylesløse høyttravenhet 
har brakt dem på villspor.

WÉRE HJARA GAST WR.ALDA.S GAST
SA SKOLDE WR.ALDA ÉL DVM WÉSA
IN STÉDE FON LICHT AND WIS.

Var deres ånd Wraldas ånd, 
da skulle Wralda være helt dum 
istedenfor opplyst og vis.

HWAND HJARA GAST SLAVTH HIM SELVA IMMER OF
VMBE SKÉNE BYLDA TO MAKJANDE
THÉR Y AFTERNÉI ANBID.

For deres ånd anstrenger seg for alltid 
å lage skjønne bilder, 
som de etterpå tilber.

MEN FINDAS FOLK IS EN ARG FOLK.
HWAND AFSKÉN THA WAN.WISA THÉRA. HJARA SELVA WIS MAKJA
THAT HJA DROCHTNE SEND.

Men Findas folk er et argt folk, 
for skjønt deres vankundige gjør seg selv vise – 
at de er Herrer, 

SA HAVON HJA TO FARA THA VN.EWIDA FALXA DROCHTNE.ESKÉPEN.
TO KÉTHANDE ALLER WÉIKES
THAT THISSA DROCHTNE WRALDA ESKÉPEN HAVE.
MITH AL HWAT THÉR INNE IS.

så har de for de uinnvidde skapt falske Herrer, 
for allevegne å forkynne 
at disse Herrene har Wralda skapt, 
med alt hva deri er, 

GIRIGA DROCHTNE FVL NID AND TORN.
THAM ÉRATH AND THJANATH WILLATH WÉSA. THRVCH THA MANNISKA.
THÉR BLOD AND OFFER WILLA AND SKAT {101} ASKJA.

griske Herrer fulle av nid og vrede, 
som vil bli æret og tjent av menneskene, 
som vil blod og offer og som spør om rikdom.

MEN THI WAN.WISA FALXA MANNA
THAM HJARA SELVA GODIS SKALKA JEFTHA PRESTERA NOMA LÉTA.
BURATH AND SAMNATH AND GETTHATH ALDAM TOFARA DROCHTNE
THÉRER NAVT NE SEND VMBET SELVA TO BIHALDANDE.

Men de vankundige og falske mennene, 
som lar seg kalle Guds tjenere eller prester, 
krever inn og samler og hamstrer alt for Herrer 
som ikke er der for selv å beholde det.

ALDAM BIDRIWATH HJA MITH EN RUM EMOD.
THRVCHDAM HJA HJARA SELVA DROCHTNE WANE
THÉR AN NINMAN ANDERT SKELDICH NE SEND.

Alt sammen bedriver de med god samvittighet, 
idet at de innbiller seg å selv være Herrer 
som ikke er svar skyldig til noen.

SEND THÉR SVME THAM HJARA RENKA FRODA ANDET BAR MAKJA
ALSA WRDON HJA THRVCH HJARA RAKKERA FAT
AND VMBIRA LASTER VRBARNAD
ELLA MITH FÉLO STATSKA PLÉGUM
HJARA FALXA DROCHNE TO.N ÉRE.
MEN IN TRVTH. 
ALLÉNA THÉRVMBE THAT HJA.RA NAVT SKADA NE SKOLDE.

Er det noen som forstår deres renker og gjør det kjent, 
så blir de fanget av deres rakkere 
og brent for deres ærekrenkelse, 
alt med mange statelige seremonier, 
til ære for deres falske Herrer. 
Men i sannhet 
bare for at de selv ikke skulle skades.

TILTHJU VSA BERN NW WÉPNED MUGE WÉSA
TOJENST HJARA DROCHTEN LIKA LÉRE
ALSA HAGON THA FANNA HJAM FON BUTA TO LÉRANDE
HWAT HIR SKIL FOLGJA.

For at våre barn nå skal være væpnet mot 
deres avgudelige lære, 
så hører det til jomfruene å lære dem utenat 
hva her skal følge:

WRALDA WAS ÉR ALLE THINGA.
AND NÉI ALLE THINGA SKIL ER WÉSA.
WRALDA IS ALSA ÉVG
AND HI IS VNENDELIK.
THERVMB NIS THÉR NAWET BUTA HIM.

”Wralda var før alle ting, 
og etter alle ting skal han være. 
Wralda er altså evig, 
og han er uendelig, 
derfor er det intet utenfor ham.

THRVCH UT WR.ALDA.S LÉVA WARTH TID AND ALLE THINGA BERN.
AND SIN LÉVA NIMTH TID AND ALLE THINGA WÉI.

Utav Wraldas liv ble tid og alle ting født, 
og hans liv tar tid og alle ting bort.”

THISSA SÉKA MOTON KLAR AND BAR MAKAD WRDA BY ALLE WISA.
SA HAT HJAT ANOTHERA BITHJUTA AND BIWISA MUGE.
IST SA FAR WNNEN.
SA SÉITH MAN FORTHER.

Disse sakene må gjøres klare og tydelige på alle vis, 
slik at de for andre skal kunne tydeliggjøre og overbevise.
Har det kommet så langt, 
da sier man videre:

HWAT THUS VSA OMME.FANG TREFT
ALSA SEND WY EN DÉL FON WRALDAS {102} VNENDELIK WÉSA.
ALSA THA OMMEFANG FON ALET SKÉPENE.

”Hva således gjelder vår eksistens, 
så er vi en del av Wraldas uendelige vesen, 
lik eksistensen til alt det skapte;

THACH HWAT ANGA VSA DANTE
VSA AINSKIPA VSA GAST
AND AL VSA BITHANKINGA
THISSA NE HÉRA NAVT TO THET WÉSA.

men hva angår vår skikkelse, 
våre egenskaper, vår ånd 
og alle våre overveielser, 
disse hører ikke til vesenet.”

THIT ELLA SEND FLIUCHTICHA THINGA
THAM THRVCH WR.ALDA.S LÉVA FORSKINA.
THACH THÉRTHRVCH SIN WISHÉD SADANE
AND NAVT OWERS NAVT NE FORSKINA.

Det er alt (sammen) flyktige ting 
som kommer til syne gjennom Wraldas liv, 
men som slik kommer til syne gjennom hans visdom, 
og ikke annerledes.

MEN THRVCHDAM SIN LÉVA STÉDES FORTH.GA
ALSA NE MÉI THÉR MAWET VPPA SIN STÉD NAVT BILIWA.
THÉRVMBE FORWIXLATH ALLE ESKÉPNE THINGA FON STÉD.
FON DANTE AND AK FON THANKWISA.

Men gjennom det at hans liv stadig går videre, 
så kan intet forbli på sin plass, 
derfor forandrer alle skapte ting på sted, 
på skikkelse og også på tenkesett.

THERVMBE NE MÉI JRTHA SELVA
NER ENG SKEPSLE NI SEDSA
IK BEN. MEN WEL IK WAS.

Derfor kan verken Jrða selv, 
eller noen skapning si: 
”Jeg er”, men heller ”Jeg var”.

AK NE MÉI NÉN MANNISKA NAVT NE SEDSA
IK THANK.MEN BLAT IK THOCHTE.

Og så kan intet menneske si: 
”Jeg tenker”, men blott ”Jeg tenkte”.

THI KNAP IS GRATER AND OWERS
AS THA.R BERN WÉRE.
HY HETH ORA GÉRTNE.
TOCHTA AND THANKWISA.

Gutten er større og annerledes 
enn da han var barn. 
Han har andre ønsker, 
lidenskaper og tenkemåter.

THI MAN EN TAT IS AND THANKTH OWERS
AS THA.R KNAP WÉRE.
ÉVIN THA ALDA FON DÉGUM.
THAT WÉT ALLERA MANNELIK.

Mannen og faren er og tenker annerledes 
enn da han var gutt. 
Likeså den gamle av dage. 
Det vet alle og enhver.

SA HWERSA ALLERA MANNALIK NW WÉT AND JECHTA MOT
THAT HY ALON WIXLATH
SA MOT HY AK BIJECHTA
THAT ER JAHWEDER AGEBLIK WIXLATH.

Hvis alle og enhver nå vet og må tilstå 
at han stadig veksler, 
så må han óg medgi 
at han veksler hvert øyeblikk,

AK THAHWILA.R SÉID IK BEN.
AND THAT SINA THANK.BYLDA WIXLE
THA HWILER SÉID IK THANK.

og idet han sier: ”Jeg er”, 
og at hans tankebilder veksler 
mens sier han: ”Jeg tenker”.

INSTÉDE THAT WY 
THA ARGA FINDAS ALTHUS VN.WÉRTHLIK AFTERNÉI {103} SNAKKA AND KALTA.
IK BEN. JEFTHA WEL. IK BEN THET BESTE DÉL WR.ALDI.S.
JA THRVCH VS ALLÉNA MÉI.R THANKJA.
SA WILLATH WY KÉTHA WR.AL AND ALLER.WÉIKES
WÉR ET NÉDLIK SY.

Istedenfor at vi 
således uverdig snakker og plaprer etter de onde findaene: 
”jeg er”, eller kanskje ”jeg er den beste delen av Wralda, 
ja gjennom oss alene kan han tenke”, 
så vil vi forkynne overalt og allevegne 
hvor det er nødvendig:

WY FRYA.S BERN SEND FORSKINSLA THRVCH WR.ALDA.S LÉVA.
BY T.ANFANG MIN AND BLAT.
THACH IMMER WARTHANDE AND NAKANDE TO FVLKVMENLIKHÉD.
SVNDER A SA GOD TO WRDA AS WR.ALDA SELVA.

”Vi, Frøyas barn, er foreteelser ved Wraldas liv; 
i begynnelsen små og nakne, 
men alltid værende og nærmende til fullkommenhet, 
uten noensinne å bli så god som Wralda selv.”

VSA GAST NIS NAVT WR.ALDAS GAST.
HI IS THÉRFON ALLÉNA EN AFSKINSLE.

Vår ånd er ikke Wraldas ånd, 
den er bare et gjenskinn av den.

THA WR.ALDA VS SKOP
HETHER VS IN THRVCH SINE WISHÉD.
BRYN. SINTUGA. HUGJA AND FÉLO GODA AINSKIPA LÉNAD.
HIRMÉI MUGON WY SINA SKEPSELA AND SIN ÉWA BITRACHTA.
THÉROF MUGON WY LÉRA AND THÉRVR MUGON WY RÉDA.
ELLA AND ALLÉNA TO VS AIN HELD.

Da Wralda skapte oss, 
lånte han igjennom sin vishet 
oss hjerne, sanser, hukommelse og mange gode egenskaper. 
Hermed kan vi betrakte hans skapelse og hans lover. 
Av det kan vi lære og over det kan vi reflektere, 
alt og alene til vårt eget velvære.

HÉDE WR.ALDA VS NÉNE SINNA JÉVEN
SA NE SKOLDE WY NARNE OF NÉTA
AND WY SKOLDE JETA REDDALASER AS EN SÉ.KWALE WÉSA.
THÉR FORTH DRYVEN WARTH.
THRVCH EBBE AND THRVCH FLOD.

Hadde Wralda ikke gitt oss noen sinn, 

da skulle vi ikke vite av noe, 
og vi skulle være like rådløse som en sjømanet, 
som blir drevet framover 
av ebbe og av flo.

6e. English

This is the most impossible translation of the whole OLB.

For this English translation some use was made of the one by Alewyn Raubenheimer (2011), which was based on the one by Sandbach (1876). I chose to not translate the terms that Rika's argument is about (as well as some other ones) and typed them in capitals.

I know it's bad english, but my purpose is to seduce the reader to read the original language as much as possible.

Too much gets lost in any translation.

From Rika's letter, Sandbach's translation is also given in italic script.

{168/20}
MINE NOM IS BÉDEN.
HACH.GANA HIS SVN.
KONE.RÉD MIN ÉM IS NIMMER BOSTIGJATH
AND ALSA BERNLAS STURVEN.
MY HETH MAN IN SIN STÉD KOREN.


My name is Beden, 
son of Hachgana. 
Konered, my uncle, was never married, 
and thus died childless. 
One has elected me in his place.

A.DEL THENE THREDDE KANING FON THJUSE NOME
HETH THJU KÉSE GOD KÉRTH
MITES IK HIM AS MINA MASTRE BIKENNA WILDE.


Adel, the third king of that name, 
approved of the choice, 
provided I should acknowledge him as my master.

BUTA THAT FVLLE ERV MINRE ÉM
HETH.ER MI EN ÉLE PLEK GRVND JÉVEN
THAT AN MINA ERVA PALADE.
VNDER FARWÉRDE
THAT IK THÉR.VP SKOLDE MANNISKA STALLA
THÉR SINA LJUDA NINMERTHE SKOLDE ...


In addition to the entire property of my uncle, 
he has given me a whole place of ground 
that bordered my property, 
under condition 
that I would settle people there 
who would never ... his people

[pages 169 to 188 are missing]


{189}
... THÉRVMBE WIL IK THET HIR-NE STED FORJUNE. ~


... therefore I will allow that a place here.


BRÉF FON RIKA THJU ALD.FAM.
VPSÉID TO STAVEREN BY.T JOL.FÉRSTE.

Letter from Rika the elder-FAM (matron), 
read at Staveren at the JOL-feast

Letter of Rika the Oudmaagd, read at Staveren at the Juul Feast.

JY ALLE HWAM HIS ÉTHLA MITH FRISO HIR KÉMON.
MIN ÉR.BIDNESSE TO JO.
ALSA JY MÉNE SEND JY VNSKELDICH AN OFGODJE.
THÉR NIL IK JVD NAVT VR SPRÉKA.
MEN JVD WIL IK JO VPPEN LEK WISA
THAT FÉ BÉTRE SI. ~


You all whose forefathers came here with Friso,
my honour-offering to you. 
You think you are not guilty of idolatry. 
I will not speak about that now, 
but today I will point out a failing 
that is few better.

My greeting to all of you whose forefathers came here with Friso. According to what you say, you are not guilty of idolatry. I will not speak about that now, but will at once mention a failing which is very little better.

JY WÉTATH JEFTHA JY NÉTATH NAVT.
HO WR.ALDA THUSAND GLOR.NOMA HETH.
THACH THAT WÉTHATH JY ALLE.
THAT HY WARTH AL.FÉDER HÉTEN.
UT ÉRSÉKE THAT ALLES IN UT IM WARTH AND WAXTH
TO FÉDING SINRA SKEPSELA.

You know, or you do not know, 

how Wralda has a thousand glorynames. 
You all do know, however, 
that he is named AL-FÉDER (all-feeder, universal provider), 
because that all becomes and grows from him 
for the FÉDING (feeding, sustenance) of his creatures.

You know, or you do not know, how many titles Wr-alda has; but you all know that he is named universal provider, because that everything comes and proceeds from him for the sustenance of his creatures.

T.IS WÉR THAT JRTHA
WARTH BIHWILA AK AL.FÉDSTRE HÉTEN.
THRVCHDAM HJU ALLE FRUCHD AND NOCHTA BÉRTH
HWERMITHA MANNISK AND DJAR HJARA SELVA FÉDE.
THACH NE SKOLDE HJU NÉNE FRUCHD NER NOCHT NAVT NE BÉRA
BIDAM WRALDA HJA NÉNE KREFTA NE JEF.


It is true that JRTHA (Earth) 
is also sometimes named AL-FÉDSTRE (all-feederess), 
because she brings forth all the FRUCHD (fruits, pleasures) and NOCHTA (nuts/ grains, joys) 
with which men and animals FÉDE (feed) themselves; 
but she would not bear any FRUCHD nor NOCHT 
when Wralda gave her no powers.

It is true that Irtha is named sometimes the feeder of all, because she brings forth all the fruits and grains on which men and beasts are fed; but she would not bear any fruit or grain unless Wr-alda gave her the power.

AK WIVA THER HJARA BERN MAMA LÉTA AN HJARA BROSTA
WERTHAT FÉDSTRA HÉTEN.
THA NE JÉF WR.ALDA THÉR NÉN MELOK IN
SA NE SKOLDON THA BERN THÉR NÉNE BATE BY FINDA.
SA THAT BI SLOT FON REKNONG
WR.ALDA ALLÉNA FÉDER BILIWET. ~


Also wives who let their children MAMA (breastfeed) on their breasts 
are named FÉDSTRA (feederesses, fosters, nurses), 
but if Wralda gave no milk there-in, 
then the children would find no benefit there-by; 
so that, by end of counting, 
Wralda alone stays FÉDER (feeder).

Women who nourish their children at their breasts are called nurses, but if Wr-alda did not give them milk the children would find no advantage; so that, in short, Wr-alda really is the nourisher.

THAT JRTHA BYHWILA WARTH AL.FÉDSTRE HETEN
AND ÉNE MAM FÉDSTRE
KAN JETA THRVCH.NE WENDE.
MEN THAT.NE MAN HIM LÉT FÉDER HÉTE
VMBE THAT.ER TAT SI.
THAT STRID WITH.AJEN ALLE {190} RÉDNUM.


That JRTHA (Earth) sometimes is named AL-FÉDSTRE (all-feederess), 
and a MAM (breastfeeding mama) FÉDSTRE (feederess),
can yet go through a curve (is acceptable); 
but that a man has himself be named FÉDER (feeder, father), 
because he is a TAT (dad, father), 
that struggles with all reason.

That Irtha should be called the universal nourisher, and that a mother should be called a feeder, one can understand, figuratively speaking; but that a father should be called a feeder, because he is a father, goes against all reason.

THA IK WÉT WANAT THJUS DWÉSHÉD WÉI KVMTH.
HARK HIR. SE KVMTH FON VSA LÉTHA.
AND SAHWERSA THI FOLGATH WERTHE
SA SKILUN JY THÉRTHRVCH SLAVONA WERTHA
TO SMERT FON FRYA
AND JOWE HAG.MOD TO.NE STRAF. ~


But I know whence this folly comes. 
Hear here. It comes from our enemies; 
and if this is followed, 
then you shall become slaves there-through (because of it), 
to the sorrow of Frya 
and to the punishment of your HAG-MOD (high-mood, haughtiness, pride). 

Now I know whence all this folly comes. Listen to me. It comes from our enemies; and if this is followed up you will become slaves, to the sorrow of Frya and to the punishment of your pride.

IK SKIL JO MELDA
HO T. BI THA SLAVONA FOLKAR TO GVNGEN IS.
THÉR AFTER MÉI JY LÉRA. ~
THA POPPA KANINGGAR
THAM NÉI WILKÉR LÉVA
STÉKATH WRALDA NÉI THÉRE KRONE.
UT NID THAT WR.ALDA AL.FÉDER HÉT.
SA WILDON HJA FÉDRUM THÉRA FOLKAR HÉTA. ~


I will tell you 
how it went with the SLAVONA FOLKAR (slave people); 
from that you may learn.
The foreign kings, 
who live  by (their own) will-choice, 
desire Wralda's crown. 
From envy that Wralda is named the AL-FÉDER (all-feeder, all-father), 
they wish to be named FÉDRUM (feeders, fathers) of the FOLKAR (peoples).

I will tell you what happened to the slave people; from that you may take warning. The foreign kings, who follow their own will, place Wr-alda below the crown. From envy that Wr-alda is called the universal father, they wish also to be called fathers of the people.

NW WÉT ALLERA MANNALIK
THAT.NE KÉNING NAVT OVIR.NE WAXDOM NE WELTH
AND THAT.IM SIN FÉDING
THRVCH THAT FOLK BROCHT WARTH. ~
MEN THACH WILDON HJA FVLHERDJA
BY HJARA FORMÉTENHÉD. ~


Now, all men (everybody) knows 
that a king does not rule over WAXDOM (the productiveness of the earth); 
and that his FÉDING (food, feeding) 
is brought to him by the FOLK (people). 
But still they wanted to persist 
in their arrogance.

Now, everybody knows that kings do not regulate the productiveness of the earth; and that they have their sustenance by means of the people, but still they will persist in their arrogance.

TILTHJU HJA TO.RA DOL KVMA MACHTE
ALSA HAVON HJA THET FORMA NAVT FVLDÉN WÉST
MITH THA FRYA JEFTA
MEN HAVON HJA THAT FOLK ÉNE TINS VPLÉID.
FORI THENE SKAT THAM THÉROF KÉM
HÉRADON HJA VRLANDISKA SALT.ATHA .
THAM HJA IN.OM HJARA HOVA LÉIDON.


In order to come to their goal 
they have from the beginning not been satisfied 
with the free (voluntary) gifts, 
but imposed a tax upon the FOLK (people). 
With the treasure that came there-of,
they hired overlandish (foreign) SALT.ATHA (salt-allies, soldiers), 
whom they retained about their courts. 

In order to attain their object they were not satisfied from the beginning with free gifts, but imposed a tax upon the people. With the tax thus raised they hired foreign soldiers, whom they retained about their courts.

FORTH NAMON HJA ALSA FÉLO WIVA AS.RA LUSTE.
AND THA LITHIGA FORSTA AND HÉRA DÉDON AL.ÉN. ~
AS TWIST AND TVISPALT AFTERNÉI 

INNA HUSHALDNE GLUPTE
AND THÉRVR KLACHTA KÉMON
THA HAVON HJA SÉID.


Furthermore they took as many wives as they lusted, 
and the little FORSTA (kings, firsts) and HÉRA (lords, gentry) did the same (all one).
When afterwards quarrels and disputes 
sneaked in the households, 
and complaints came of it, 
then they have said:

Afterwards they took as many wives as they pleased, and the smaller princes and gentry did the same. When, in consequence, quarrels and disputes arose in the households, and complaints were made about it, they said

JAHWEDER MAN IS THENE FÉDER FON SIN HUSHALDEN
THÉRVMBE SKIL.ER AK BAS AND RJUCHTER {191} OVIR WÉSA.
THA KÉM WIL.KÉR
AND ÉVIN AS THAM MITHA MANNUM INOVIR THA HUSHALDNE WELDE
GVNG.ER MITH THA KANINGGAR INOVIR HJARA STAT AND FOLKAR DVAN.


Every man is the FÉDER (feeder, father) of his household; 
therefore he shall also be master and judge over it. 
Thus came WIL-KÉR (will-choice, arbitrariness), 
and just like it ruled with the men over the households, 
it went and do with the kings over their state and FOLKAR (people). 

every man is the father (feeder) of his household, therefore he shall be master and judge over it. Thus arose arbitrariness, and as the men ruled over their households the kings would do over their people.

THA THA KANINGGAR ET ALSA WID BROCHT HÉDE
THAT HJA FÉDERUM THÉRA FOLKAR HÉTE
THA GVNGON HJA TO AND LÉTON BYLDON AFTER HJARA DANTNE MAKJA.
THISSA BYLDON LÉTON HJA INNA THA CHERKA STALLA
NÉST THA BYLDON THÉRA DROCHTNE
AND THI JENA THAM THÉR NAVT FAR BUGJA NILDE
WARTH OM BROCHT JEFTHA AN KÉDNE DÉN. ~


When the kings had brought it so wide (far), 
that they were named FÉDERUM (feeders, fathers) of the FOLKAR (people), 
then they went and had statues made of their likeness. 
They had these statues placed in the churches 
beside the statues of the (monstrous) idols, 
and those who would not bow down to them 
were either killed or put in chains. 

When the kings had accomplished that, they should be called fathers of the people, they had statues of themselves made, and erected in the churches beside the statues of the idols, and those who would not bow down to them were either killed or put in chains.

JOW ÉTHLA AND THA TWISK.LANDAR
HAVON MITH.A POPPA FORSTA OMME GVNGEN
DANA HAVON HJA THJUSE DWÉSHÉD LÉRED.
THA NAVT ALLÉNA THAT SVME JOWER MAN
HJARA SELVA SKELDICH MAKJA AN GLOR.NOMA RAW.
AK MOT IK MY VR FÉLO JOWER WIVA BIKLAGJA.


Your forefathers and the Twisklanders 
have gone around with the foreign (strange) kings.
From them they have learned this folly. 
But it is not only that some of your men 
make themselves guilty of robbing GLOR.NOMA (glory-names, honorary titles).
I must also complain about many of your wives.

Your forefathers and the Twisklanders had intercourse with the kings, and learned these follies from them. But it is not only that some of your men have been guilty of stealing titles, I have also much to complain of against your wives.

WERTHAT BY JO MAN FVNDEN
THAM MITH WRALDA AN ÉN LIN WILLE
THÉR WERTHAT BY JO WIVA FVNDEN
THÉR ET MITH FRYA WILLE.
VMBE THAT HJA BERN BÉRED HAVE
LÉTATH HJA HJARA SELVA MODAR HÉTA.


Like men are found among you
who want to be on one level (line) with Wralda, 
also wives are found among you 
who want the same with Frya. 
Because they have borne BERN (children), 
they have themselves be named MODAR ('Mooder', 'Mother'; an honorary title);

If there are men among you who wish to put themselves on a level with Wr-alda, there are also women who wish to consider themselves equals of Frya. Because they have borne children, they call themselves mothers;

THA HJA VRJETTATH THAT FRYA BERN BÉRDE
SVNDER JENGONG ÉNIS MAN.
JA. NAVT ALLÉNA THAT HJA FRYA AND THA ÉRE.MODAR
FON HJARA GLOR.RIKA NOMA BIRAWA WILLE
HWÉRAN HJA TACH NAVT NAKA NE MUGE.
HJA DVATH AL.ÉN
MITH.A GLOR.NOMA FON HJARA NÉSTA.


But they forget that Frya bore children 
without ingoing of a man. 
Yes, not only that they want to rob Frya and the ÉRE.MODAR (honorary Mothers) 
of their glory-rich names,
with whom they indeed cannot be equal, 
but they do the same (all-one)
with the glory-names of their NÉSTA (nexts, neighbours). 

but they forget that Frya bore children without having intercourse with a man. Yes, they not only have desired to rob Frya and the Eeremoeders of their honourable title (with whom they cannot put themselves upon an equality), but they do the same with the honourable titles of their fellow-creatures.

THÉR {192} SEND WIVA
THÉR HJARA SELVA LÉTATH FROWA HÉTA
AFSKÉN HJA WÉTE THAT THJUSE NOME
ALLÉNA TO FORSTA WIVA HÉRETH.
AK LÉTATH HJA HJARA TOGHATERA FAMNA HÉTA
VNTANKIS HJA WÉTE
THAT NÉNE MANGÉRT ALSA HÉTA NE MÉI.
WARA HJU TO ÉNE BURCH HÉRTH. ~


There are wives 
who have themselves be named FROWA (ladies), 
although they know that this name
only belongs to wives of FORSTA (firsts, chiefs, kings). 
They also let their daughters be called FAMNA, 
although they know 
that no MANGÉRT ('man-desire', girl) may be so named 
unless she belongs to a BURCH (citadel).

There are women who allow themselves to be called ladies, although they know that that only belongs to the wives of princes. They also let their daughters be called maagden, although they know that no young girls are so called unless. they belong to a citadel.

JY ALLE WANATH
THAT JY THRVCH THAT NOMRAWA BÉTRE WERTHE
THACH JY VRJETTATH
THAT NID THÉR AN KLIWET
AND THAT ELK KWAD SINE TUCHT.RODE SÉJATH.
KÉRATH JY NAVT NE WITHER
SA SKIL TID THÉR WAXDOM AN JÉVA.
ALSA STÉRIK THAT MAN ET ENDE THÉR OF NAVT BISJA NE MÉI.


You all have the delusion
that you become better through this name-robbng, 
but you forget 
that jealousy clings to it, 
and that every wrong sows the seed of its own discipline-rod (birch). 
If you do not turn back,
then time shall give growth to it, 
so strong that one cannot foresee the end there-of. 

You all fancy that you are the better for this name-stealing, but you forget that jealousy clings to it, and that every wrong sows the seed of its own rod. If you do not alter your course, in time it will grow so strong that you cannot see what will be the end.

JOW AFTER KVMANDA SKILUN THÉRMITH FÉTARATH WERTHA.
HJA NE SKILUN NAVT NE BIGRIPA
HWANAT THI SLAGA WÉI KVME.
MEN AFSKÉN JY THA FAMNA NÉNE BURGA BVWE
AND AN LOT VRLÉTE
THACH SKILUN THÉR BILIWA.


Your aftercoming (descendants) shall be flogged with it.
They will not understand
whence the strikes come. 
But although you do not build BURGA (citadels) for the FAMNA (seeresses, matrons) 
and leave them to fate, 
there will still remain some.

Your descendants will be flogged by it, and will not know whence the stripes come. But although you do not build citadels for the maidens and leave them to their fate, there will still remain some

HJA SKILUN FONUT WALD AND HOLUM KVMA.
HJA SKILUN JOW AFTER KVMANDE BIWISA.
THAT JY THÉR WILLENS SKILDECH AN SEND.
THAN SKIL MAN JO VRDEMA.
JOW SKINA SKILUN VRFÉRTH FON UT.A GRÉVUM RISA.


They shall come out of woods and HOLUM (holes, caves).
They shall prove your descendants 
that you are willingly (deliberately) guilty of it. 
Then one shall damn you. 
Your SKINA (shines, ghosts) shall rise frightened out of their graves.

who will come out of woods and caves, and will prove to your descendants that you have by your disorderliness been the cause of it. Then you will be damned. Your ghosts will rise frightened out of their graves.

HJA SKILUN WR.ALDA. HJA SKILUN FRYA AND HJRA FAMNA ANHROPA
THA NIMMAN SKIL.ER AWET AN BÉTRA NE MUGE
BIFARA THAT JOL INOP EN ORE HLAP.HRING TRÉTH.
MEN THAT SKIL ÉRIST BÉRA
AS THRÉ-THUSAND JÉR VR.HLAPEN SEND.
AFTER THISSE ÉW. ~
ENDE FON RIKA.S BRÉF.


They shall call upon Wralda, Frya, and her FAMNA (matrons, maidens), 
but no man will be able to better anything about it
before the JOL enters upon another loop-ring.
But that will only happen
when three thousand years have passed
after this century.
End of Rika’s letter.

They will call upon Wr-alda, Frya, and her maidens, but they shall receive no succour before the Juul shall enter upon a pew circuit, and that will only be three thousand years after this century. THE END OF RIKA'S LETTER.

12 September 2013

6e. Nederlands

{168/20}
MINE NOM IS BÉDEN.
HACH.GANA HIS SVN.
KONE.RÉD MIN ÉM IS NIMMER BOSTIGJATH
AND ALSA BERNLAS STURVEN.
MY HETH MAN IN SIN STÉD KOREN.

Mijn naam is Beden,

Hachgana's zoon.
Koneréd mijn oom is nimmer gehuwd

en dus kinderloos gestorven.
Mij heeft men in zijn plaats gekozen.

A.DEL THENE THREDDE KANING FON THJUSE NOME
HETH THJU KÉSE GOD KÉRTH
MITES IK HIM AS MINA MASTRE BIKENNA WILDE.

Adel de derde koning van deze naam

heeft die keuze goedgekeurd
mits ik hem als zijn meester erkennen wilde.

BUTA THAT FVLLE ERV MINRE ÉM
HETH.ER MI EN ÉLE PLEK GRVND JÉVEN
THAT AN MINA ERVA PALADE.
VNDER FARWÉRDE
THAT IK THÉR.VP SKOLDE MANNISKA STALLA
THÉR SINA LJUDA NINMERTHE SKOLDE ...

Buiten het volledige erf van mijn oom

heeft hij me een hele plek grond gegeven
dat aan mijn erven paalde,
onder voorwaarde
dat ik daarop mensen zou stellen
die zijn lieden nimmer zouden...


[bladen 169 t/m 188 ontbreken]


{189}
... THÉRVMBE WIL IK THET HIR-NE STED FORJUNE. ~

... daarom wil ik dit hier een plaats gunnen.


[Doordat veel woorden in de volgende tekst op verschillende manieren kunnen worden vertaald, is dit een van de moeilijkste vertalingen. Ik heb ervoor gekozen deze termen voorlopig onvertaald weer te geven met daarbij de mogelijke vertalingen tussen haken. Zoals altijd probeer ik de lezer uit te nodigen vooral de oorspronkelijkke taal te lezen. Overigens doet de stijl me erg denken aan voordrachten zoals die gehouden worden op Westfriese boerenbruiloften; quasi-streng-kritisch, met zelfspot (veel woordspelingen!) en toch een serieuze ondertoon. Ik kan het nog niet zo goed uitleggen, dit was ook een haastklus, een handomdraaier. Ik kom er later op terug.]


BRÉF FON RIKA THJU ALD.FAM. 
VPSÉID TO STAVEREN BY.T JOL.FÉRSTE.

Brief van Rika de oud-fam,

voorgelezen te Staveren op het Jolfeest.
JY ALLE HWAM HIS ÉTHLA MITH FRISO HIR KÉMON.
MIN ÉR.BIDNESSE TO JO.
ALSA JY MÉNE
SEND JY VNSKELDICH AN OFGODJE.
THÉR NIL IK JVD NAVT VR SPRÉKA.
MEN JVD WIL IK JO VPPEN LEK WISA
THAT FÉ BÉTRE SI. ~

U allen wiens voorouders met Friso hier kwamen,

mijn eerbied voor u.
Zoals u meent
bent u onschuldig aan afgoderij.
Daar wil ik heden niet over spreken.
Maar heden wil ik u op een lek (ondeugd) wijzen
die weinig beter is.

JY WÉTATH JEFTHA JY NÉTATH NAVT.
HO WR.ALDA THUSAND GLOR.NOMA HETH.
THACH THAT WÉTHATH JY ALLE.
THAT HY WARTH AL.FÉDER HÉTEN.
UT ÉRSÉKE THAT ALLES IN UT IM WARTH AND WAXTH
TO FÉDING SINRA SKEPSELA.

U weet of u weet niet,

hoe Wralda duizend glorienamen heeft.
Doch dat weet u allen,
dat hij alféder (alvoeder = alvader) wordt genoemd,
omdat alles vanuit hem wordt en groeit
tot féding (voeding) van zijn schepselen.

T.IS WÉR THAT JRTHA
WARTH BIHWILA AK AL.FÉDSTRE HÉTEN.
THRVCHDAM HJU ALLE FRUCHD AND NOCHTA BÉRTH
HWERMITHA MANNISK AND DJAR HJARA SELVA FÉDE.
THACH NE SKOLDE HJU NÉNE FRUCHD NER NOCHT NAVT NE BÉRA
BIDAM WRALDA HJA NÉNE KREFTA NE JEF.

't Is waar dar Jrtha (Aarde)

bijwijlen ook alfédstre wordt genoemd,
doordat zij aale vruchten en noten (ook: vreuges en geneugten) baart (draagt)
waarmee mens en dier zichzelf fédt (voedt).
Doch ze zou geen vrucht noch noot baren
indien Wralda haar geen krachten gaf.

AK WIVA THER HJARA BERN
MAMA LÉTA AN HJARA BROSTA
WERTHAT FÉDSTRA HÉTEN.
THA NE JÉF WR.ALDA THÉR NÉN MELOK IN
SA NE SKOLDON THA BERN THÉR NÉNE BATE BY FINDA.
SA THAT BI SLOT FON REKNONG
WR.ALDA ALLÉNA FÉDER BILIWET. ~

Ook wijven die hun bern (kinderen)

zogen aan hun borsten
worden fédstra genoemd.
Doch geeft Wralda daar geen melk in,
dan zouden de bern daar geen baat bij vinden.
Zodat per slot van rekening
Wralda alleen féder blijft.

THAT JRTHA BYHWILA WARTH AL.FÉDSTRE HETEN
AND ÉNE MAM FÉDSTRE
KAN JETA THRVCH.NE WENDE.
MEN THAT.NE MAN HIM LÉT FÉDER HÉTE
VMBE THAT.ER TAT SI.
THAT STRID WITH.AJEN ALLE {190} RÉDNUM.

Dat Jrtha soms al
fédstre genoemd wordt
en een mam fédstre
kan noch door een wende (bocht),

maar dat een man zich féder (vader = voeder) laat noemen
omdat hij taat (pa) is,
dat strijdt met-tegen alle redenen.

THA IK WÉT
WANAT THJUS DWÉSHÉD WÉI KVMTH.
HARK HIR.
SE KVMTH FON VSA LÉTHA.
AND SAHWERSA THI FOLGATH WERTHE
SA SKILUN JY THÉRTHRVCH SLAVONA WERTHA
TO SMERT FON FRYA
AND JOWE HAG.MOD TO.NE STRAF. ~

Doch ik weet

waarvan deze dwaasheid wegkomt.
Hoor hier.
Ze komt van onze vijanden,
en indien ze gevolgd wordt
dan zult u daardoor slaven worden
tot smart van Frya
en uwe hoogmoed tot een straf.

IK SKIL JO MELDA
HO T. BI THA SLAVONA FOLKAR TO GVNGEN IS.
THÉR AFTER MÉI JY LÉRA. ~
THA POPPA KANINGGAR
THAM NÉI WILKÉR LÉVA
STÉKATH WRALDA NÉI THÉRE KRONE.
UT NID THAT WR.ALDA AL.FÉDER HÉT.
SA WILDON HJA FÉDRUM THÉRA FOLKAR HÉTA. ~

Ik zal u melden

hoe het bij de slavenvolken toegegaan is.
Daarvan kunt u leren.
De vreemde koningen
die naar willekeur leven
steken Wralda naar de kroon.
Uit nijd dat Wralda alféder heet,
wilden zij fédrum (vaderen = voeders) der volkeren heten.

NW WÉT ALLERA MANNALIK
THAT.NE KÉNING NAVT OVIR.NE WAXDOM NE WELTH
AND THAT.IM SIN FÉDING
THRVCH THAT FOLK BROCHT WARTH. ~
MEN THACH WILDON HJA FVLHERDJA
BY HJARA FORMÉTENHÉD. ~

Nu weet alleman

dat een koning niet over een wasdom heerst
en dat hem zijn féding (voeding) 
door het volk gebracht wordt.
Maar toch wilden ze volharden
in hun vermetelheid.

TILTHJU HJA TO.RA DOL KVMA MACHTE
ALSA HAVON HJA THET FORMA NAVT FVLDÉN WÉST
MITH THA FRYA JEFTA
MEN HAVON HJA THAT FOLK ÉNE TINS VPLÉID.
FORI THENE SKAT THAM THÉROF KÉM
HÉRADON HJA VRLANDISKA SALT.ATHA .
THAM HJA IN.OM HJARA HOVA LÉIDON.

Om tot hun doel te kunnen komen

zijn ze ten eerste niet tevreden geweest
met de vrije giften
maar hebben ze het volk een tins (belasting) opgelegd.
Voor de schat die daarvan kwam
huurden ze overlandse salt-atha (soldaten = met zout betaalde bondgenotenen)
die ze in-om hun hoven legerden.

FORTH NAMON HJA ALSA FÉLO WIVA AS.RA LUSTE.
AND THA LITHIGA FORSTA AND HÉRA DÉDON AL.ÉN. ~
AS TWIST AND TVISPALT AFTERNÉI
INNA HUSHALDNE GLUPTE
AND THÉRVR KLACHTA KÉMON
THA HAVON HJA SÉID.

Voorts namen ze zoveel wijven als ze lustten,

en de kleine vorsten en heren deden al eender.
Als twist en tweespalt naderhand
in de huishoudens sloop
en daarover klachten kwamen,
hebben ze gezegd:

JAHWEDER MAN IS THENE FÉDER FON SIN HUSHALDEN
THÉRVMBE SKIL.ER AK BAS AND RJUCHTER {191} OVIR WÉSA.
THA KÉM WIL.KÉR
AND ÉVIN AS THAM MITHA MANNUM
INOVIR THA HUSHALDNE WELDE
GVNG.ER MITH THA KANINGGAR
INOVIR HJARA STAT AND FOLKAR DVAN.

Ieder man is de 
féder van zijn huishouden
daarom zal hij er ook baas en rechter over zijn.
Toen kwam willekeur
en evenals die met de mannen
in-over de huishoudens heerste,
ging die met de koningen
in-over hun staat en volkeren doen.

THA THA KANINGGAR ET ALSA WID BROCHT HÉDE
THAT HJA FÉDERUM THÉRA FOLKAR HÉTE
THA GVNGON HJA TO
AND LÉTON BYLDON AFTER HJARA DANTNE MAKJA.
THISSA BYLDON LÉTON HJA INNA THA CHERKA STALLA
NÉST THA BYLDON THÉRA DROCHTNE
AND THI JENA THAM THÉR NAVT FAR BUGJA NILDE
WARTH OM BROCHT JEFTHA AN KÉDNE DÉN. ~

Toen de koningen het zo ver gebracht hadden

dat ze féderen der volkeren heetten,
gingen ze toe
en lieten ze beelden naar hun gedaante maken.
Deze beelden lieten ze in de kerken stellen
naast de beelden der drochtne (afgoden, gedrochten)
en degene die daar niet voor buigen wilde
werd omgebracht of aan ketenen gedaan.

JOW ÉTHLA AND THA TWISK.LANDAR
HAVON MITH.A POPPA FORSTA OMME GVNGEN
DANA HAVON HJA THJUSE DWÉSHÉD LÉRED.
THA NAVT ALLÉNA THAT SVME JOWER MAN
HJARA SELVA SKELDICH MAKJA AN GLOR.NOMA RAW.
AK MOT IK MY VR FÉLO JOWER WIVA BIKLAGJA.

Uw voorouders en de Twisklanders

zijn met de vreemde vorsten omgegaan.
Daarvan hebben ze deze dwaasheid geleerd.
Doch niet alleen dat sommige van uw mannen
zichzelf schuldig maken aan glorienaamroof,
ook moet ik mij over vele van uw wijven beklagen.

WERTHAT BY JO MAN FVNDEN
THAM MITH WRALDA AN ÉN LIN WILLE
THÉR WERTHAT BY JO WIVA FVNDEN
THÉR ET MITH FRYA WILLE.
VMBE THAT HJA BERN BÉRED HAVE
LÉTATH HJA HJARA SELVA MODAR HÉTA.

Worden er bij uw mannen gevonden

die met Wralda op één lijn willen,
er worden er bij uw wijven gevonden
die dat met Frya willen.
Omdat ze bern (geborenen, kinderen) béred (gedragen, gebaard) hebben
laten ze zichzelf modar noemen.

THA HJA VRJETTATH
THAT FRYA BERN BÉRDE
SVNDER JENGONG ÉNIS MAN.
JA. NAVT ALLÉNA
THAT HJA FRYA AND THA ÉRE.MODAR
FON HJARA GLOR.RIKA NOMA BIRAWA WILLE
HWÉRAN HJA TACH NAVT NAKA NE MUGE.
HJA DVATH AL.ÉN
MITH.A GLOR.NOMA FON HJARA NÉSTA.

Doch ze vergeten

dat Frya bern bérde
zonder ingang van een man.
Ja, niet alleen
dat ze Frya en de eremoeder
van hun glorierijke naam beroven willen
waaraan ze toch niet naken kunnen,
ze doen al eender
met de glorienaam van hun naasten.

THÉR {192} SEND WIVA
THÉR HJARA SELVA LÉTATH FROWA HÉTA
AFSKÉN HJA WÉTE THAT THJUSE NOME
ALLÉNA TO FORSTA WIVA HÉRETH.
AK LÉTATH HJA HJARA TOGHATERA FAMNA HÉTA
VNTANKIS HJA WÉTE
THAT NÉNE MANGÉRT ALSA HÉTA NE MÉI.
WARA HJU TO ÉNE BURCH HÉRTH. ~

Er zijn wiva (echtgenotes)

die zichzelf frowa noemen laten
ofschoon ze weten dat deze naam
alleen tot vorstenwijven behoort.
Ook laten ze hun dochters famna noemen
ondanks dat ze weten
dat geen mangért zo heten mag/ kan,
ware het (tenzij) ze tot een burcht behoort.

JY ALLE WANATH
THAT JY THRVCH THAT NOMRAWA BÉTRE WERTHE
THACH JY VRJETTATH
THAT NID THÉR AN KLIWET
AND THAT ELK KWAD SINE TUCHT.RODE SÉJATH.
KÉRATH JY NAVT NE WITHER
SA SKIL TID THÉR WAXDOM AN JÉVA.
ALSA STÉRIK THAT MAN ET ENDE THÉR OF
NAVT BISJA NE MÉI.

U allen waant

dat u door dat naamroven beter wordt
doch u vergeet
dat nijd daaraan kleeft
en dat elk kwaad zijn tuchtroede zaait.
Keert u niet weerom
zo zal tijd daar wasdom aan geven,
zo sterk dat men het einde daarvan
niet bezien kan.

JOW AFTER KVMANDA SKILUN THÉRMITH FÉTARATH WERTHA.
HJA NE SKILUN NAVT NE BIGRIPA
HWANAT THI SLAGA WÉI KVME.
MEN AFSKÉN JY THA FAMNA NÉNE BURGA BVWE
AND AN LOT VRLÉTE
THACH SKILUN THÉR BILIWA.

Uw nakomenden zullen daarmee gegeseld worden.

Ze zullen niet begrijpen
waarvandaan de slagen komen,
maar ofschoon u voor de famna geen burgen bouwt
en aan hun lot overlaat,
toch zullen er (famna) blijven.

HJA SKILUN FONUT WALD AND HOLUM KVMA.
HJA SKILUN JOW AFTER KVMANDE BIWISA.
THAT JY THÉR WILLENS SKILDECH AN SEND.
THAN SKIL MAN JO VRDEMA.
JOW SKINA SKILUN VRFÉRTH
FON UT.A GRÉVUM RISA.

Ze zullen vanuit woud en holen komen.

Ze zullen uw nakomenden bewijzen,
dat u daar willens schuldig aan zijt.
Dan zal men u verdoemen.
Uw skina (schijnen, schimmen) zullen vervaard (bevreesd)
vanuit de graven rijzen.

HJA SKILUN WR.ALDA.
HJA SKILUN FRYA
AND HJRA FAMNA ANHROPA
THA NIMMAN SKIL.ER AWET AN BÉTRA NE MUGE
BIFARA THAT JOL INOP EN ORE HLAP.HRING TRÉTH.
MEN THAT SKIL ÉRIST BÉRA
AS THRÉ-THUSAND JÉR VR.HLAPEN SEND.
AFTER THISSE ÉW. ~

Ze zullen Wralda,

ze zullen Frya
en hun famna aanroepen
doch niemand zal er iets aan kunnen beteren
voordat het Jol in-op een andere loopring treedt.
Maar dat zal pas gebeuren
als drieduizend jaar verlopen zijn,
na deze eeuw.

ENDE FON RIKA.S BRÉF.


Einde van Rika's brief.