06 March 2014

9g) Norsk

Norsk - Hans Olav Lien

{021/15}
IN ÉRA TIDA HÉMADON FINDA.S FOLK
MÉST ALGADUR INVR HJARA MODER.S BARTA.LAND.
MIT NOMA ALD.LAND THAT NW VNDER.NE SÉ LÉITH.

I tidligere tider bodde de fleste av Findas folk
sammen innenfor sin mors fødeland –
med navnet Aldland, som nå ligger under sjøen.

HJA WÉRON THUS FÉR.OF.
THÉRVMBE NÉDON WI AK NÉN ORLOCH.
THA HJA VRDRÉVEN SEND
AND HÉINDA KÉMON TO RAWANE.
THA KÉM.ER FON SELVA
LAND.WÉR HÉR.MANNA KÉNINGGAR AND ORLOCH.

De var således langt borte,
derfor hadde vi heller ingen krig.
Da de ble fordrevet
og kom hitover for å røve,
da kom det av seg selv
landevern, hærførere, konger og krig.

VR ALTHAM KÉMON SETMA
AND UT.A SETMA KÉMON ÉWA.
HIR FOLGATH THA ÉWA THÉR THÉR.UT TAVLIKT SEND.

For alt sammen kom det forordninger,
og utfra forordninger kom lover.
Her følger de lovene som derav er sammenstilt:

1. EK FRYA.S MOT.A LÉTHA JEFTHA FIANDA WÉRA.
MITH ALDULKERA WAPNE
AS.ER FOR SINNA BIKVMA AND HANDTÉRA MÉI.

1. Hver en friser må holde borte fornærmerne eller fiendene
med slike våpen
som han hitter på, erverver og kan handtere.

2. IS EN BOJ TWILIF JÉR.
SA MOT.I THA SJVGUNDE DÉI MISTE FON SIN LÉR.TID
VMBE RÉD TO WERTHANDE MITH.A WAPNE. {22}

2. Er en gutt tolv år,
så skal han unnvære den sjuende dagen av sin læretid
for å bli dyktig med våpnene.

3. IS HI BIKVMEN
SA JÉVE MAN HIM WAPNE
AND HI WARTH TO WÉRAR SLAGEN.

3. Er han bekvem,
så gir man ham våpen
og han blir slått til kriger.

4. IS HI THRÉ JÉR WÉRAR
SA WARTH.I BURCH.HÉR
AND MÉI HI HÉLPA
SIN HAWED.MANNA TO KJASANE.

4. Er han kriger i tre år,
så kan han bli borgherre
og han kan hjelpe (til med)
å velge sine høvedsmenn.

5. IS HWA SJVGUN JÉR KJASAR
SA MÉI HI HÉLPA
EN HÉR.MAN JEFTHA KÉNING TO KJASANE.
THÉR TO AK KÉREN WRDE.

5. Er noen velger i sju år,
så kan han hjelpe (til med)
å velge en hærfører eller konge –
også bli valgt til det.

6. ALLE THRÉ JÉR 

MOT ER OVIR KÉREN WERTHA.

6. Alle tre år [hvert av de tre år] 

må han velges på nytt.

7. BUTA THA KÉNING 

MUGON ALLE AMBTMANNA WITHER.KÉREN WERTHA
THAM RJUCHT DVA AND NÉI FRYA.S RÉD.

7. Utenom kongen
kan alle embetsmenn bli gjenvalgt
som gjør rett og (gjør det) etter Frøyas råd.

8. ANNEN KÉNING NE MÉI NAVT NI LONGER AS THRÉ JÉR KÉNING BILIWA.
TILTHJU HI NAVT BIKLIWA NE MÉI
VSA FRYDOM TO SKADANE.

8. En konge kan ikke være konge lenger enn tre år –
slik at han ikke skal forbli,
vår frihet til skade.

9. HETH.I SJVGUN JÉR REST
SA MÉI HI WITHER KÉREN WERTHA.

9. Har han berodd i sju år,
da kan han igjen bli valgt.

10. IS THI KÉNING THRUCH THENE FYAND FALLEN
SA MUGON SINA SIBBA AK NÉI THÉRE ÉRE THINGA.

10. Er kongen blitt drept av fienden,
så skal dessuten hans slektninger tinge på denne æren.

11. IS.ER VPPA SIN TID OFGVNGEN 

JEFTHA BINNA SIN TID STURVEN
SA NE MÉI NÉN SIBBA HIM VPFOLGJA
THÉR.IM NÉIAR SY SA THA FJARDE KNY.

11. Går han av til si tid,
eller dør innen si tid,
så skal ingen slektninger etterfølge ham
som er ham nærmere enn det fjerde ledd.

12. THÉRA THAM STRIDA MITHA WAPNE AN HJARA {23} HANDA
NE KUNNATH NAVT FORSINNA AND WIS BILIWA.
THÉRVMBE NE FOCHTETH NÉNE KÉNING
WAPNE TO HANTERA AN THA STRID.
SIN WISDOM MOT SIN WAPEN WÉSA
AND THJU LJAFTE SINRA KAMPONA MOT SIN SKILD WÉSA.

12. De som kjemper med våpen i sine hender
kan ikke forbli forstandig og vis,
derfor sømmer det seg ingen konge
å handtere våpen i strid.
Hans visdom skal være hans våpen
og hans kjærlighet til sine krigere skal være hans skjold.

~ ~ ~
HYR SEND THA RJUCHTA THÉRE MODER AND THÉRA KÉNINGGAR.

Her er lovene til mora og kongene:

1. SAHWERSA ORLOCH KVMTH.
SEND THA MODER HJRA BODON NÉI THA KÉNING.
THI KÉNING SEND BODON NÉI THA GRÉVET.MANNA VMBE LANDWÉR.

1. Hvis det kommer krig,
sender mora sine budbærere til kongen,
kongen sender budbærere til grietmennene for landevern.

2. THA GRÉVETMANNA HROPATH ALLE BURCH.HÉRA ET SÉMNE
AND BIRÉDATH HO FÉLO MANNA HJA SKILUN STJURA.

2. Grietmennene kaller sammen alle borgherrene
og drøfter hvor mange menn de skal utkommandere.

3. ALLE BISLUTA THÉRA MOTON RING
NÉI THÉRE MODER SENDEN WERTHA
MITH BODON AND TJUGUM.

3. Alle deres beslutninger må straks
bli sendt til mora
med bud og vitner.

4. THJU MODER LÉTH ALLE BISLUTA GADERJA
AND JÉFH.ET GULDNETAL.
THAT IS THAT MIDDELTAL FON ALLE BISLUTA ETSÉMNE.
HÉRMITHA MOT MAN FAR THAT FORMA FRÉTO HA
AND THENE KÉNING ALSA.

4. Mora lar samle alle beslutninger
og gir det gyldige tall –
det er middeltallet av alle beslutninger til sammen.
Med det skal man for det første holde fred,
og kongen likeså.

5. IS THJU WÉRA A KAMP.
THAN HOFT THI KÉNING ALLÉNA MITH SINUM HAVEDMANNA TO RÉDA.
THACH THÉR MOTON AMMERTHE THRÉ BURCH-HÉRA FON THERE MODER
FOR.ANA {24} SITTA SVNDER STEM.

5. Er hæren i kamp,
da behøver kongen bare å rådspørre sine høvedsmenn,
men det skal alltid sitte tre borgherrer fra mora
fremst uten stemme.

THISSA BURCH.HÉRA MOTON DÉJALIKIS BODON NÉI THÉRE MODER SENDA
TILTHJU HJU WÉTA MUGE
JEF THÉR AWET DÉN WARTH.
STRIDANDE WITH.A ÉWA JEFTHA WITH FRYA.S RÉDJEVINGA.

Disse borgherrene skal daglig sende bud(bærere) til mora,
slik at hun kan vite
om det har blitt gjort
noe som strir mot lovene eller mot Frøyas rådgivninger.

6. WIL THI KÉNING DVA AND SINA RÉDA NAVT.
SA NE MÉI HI THAT NAVT VNDERSTONDA.

6. Vil kongen gjøre (noe) og hans rådgivere ikke,
så bør han ikke risikere det.

7. KVM THENE FYAND VNWARLINGA
THAN MOT MAN DVA
SA THENE KÉNING BITH.

7. Kommer fienden uventet,
da må man gjøre
som kongen befaler.

8. NIS THENE KÉNING NAVT VPPET PAT.
SA MOT MAN SIN FOLGAR HÉRICH WÉSA
OF THAMIS FOLGAR ALONT THA LESTA.

8. Er ikke kongen på plass,
så skal man være lydig mot hans medhjelper,
eller dennes medhjelper, inntil den siste.

9. NIS THÉR NÉN HAVED.MAN
SA KIASE MAN HWA.

9. Er det ingen høvedsmann,
da velger man en.

10. NIS THÉR NÉN TID.
SA WARPA HI HIM TO HAVEDMAN  
THÉR.IM WELDICH FÉLETH.

10. Er det ingen tid,
da verver han seg til høvedsmann
som føler seg kompetent.

11. HETH THENE KÉNING EN FRÉSALIK FOLK OFSLAGEN
SA MUGON SINA AFTER.KVMANDE SIN NAMA AFTER HJARA AJNE FORA.
WIL THENE KÉNING SA MÉJ ER VPPEN VNBIBVWADE STÉD
EN PLAK UTKJASA TO HUS AND ERV.

11. Har kongen nedkjempet et fryktinngytende folk,
kan hans etterkommere føre hans navn etter sine egne.
Vil kongen, så kan han på et ubebygd sted
velge ut ei tomt for hus og parsell.

THAT ERV MÉI EN ROND.DÉL WÉSA
SA GRAT THAT HI FON ALLE SIDUM
SJVGUN HVNDRED TRÉDUN UT OF SINE HUS MÉI HLAPA
ÉR HI AN SINA RÉNA KVMTH.

Parsellen kan være et omkransende stykke
så stort at han kan gå
sju hundre skritt ut fra sitt hus på alle sider
før han kommer til sine (grense)markeringer.

12. {25} SIN JONGSTE SVN MÉI THAT GOD ERVA.
AFTE THAM THAMIS JONGSE
THAN SKIL MAN THAT WITHER NIMMA.

12. Hans yngste sønn kan arve godset;
etter denne dennes yngste,
deretter skal man ta det tilbake.

~ ~ ~
HIR SEND THA RIUCHTA ALLER FRYAS
VMBE SÉKUR TO WÉSANDE.

Her er reglene til alle Frisere 

for å være sikre:

1. SAHWERSA THÉR ÉWA VRWROCHT WRDE.
JEFTHA NÉJA SETMA TAVLIKT.
ALSA MOT.ET TO MÉNA NITHA SKÉN.
MEN NAMMER TO BATA FON ENKELDERA MANNISKA.
HER FON ENKELDERA SLACHTA
NER FON ENKELDERA STATA
NACH FON AWET THAT ENKEL SY.

1. Hvis det blir tilvirket lover
eller sammenstilt nye forordninger,
så må det skje til allmenn nytte –
men aldri til fordel for enkelte mennesker
eller enkelte slekter
eller enkelte stater
eller noe som er enstaket.

2. SAHWERSA ORLOCH KVMTH
AND THÉR WRDE HUSA HOMLJAT JEFTHA SKÉPA
HOK THAT ET SY
SY.ET THRVCH THENE FYAND THA BY MÉNA RÉDUM.
SA ACH THA MÉNA MÉNTA
THAT IS AL.ET FOLK TO SÉMNE
THAT WITHER TO HÉLÉNA.
THÉR VMBE THAT NAMMAN THA MÉNA SÉKA SKIL HELPA VRLJASA
VMBE SIN AJN GOD TO BIHALDANE.

2. Hvis det kommer krig
og det blir ødelagt hus, eller skip –
hva det enn er,
om det er av fienden eller ved felles rådslaginger,
så bør det allmenne fellesskapet –
det er hele folket til sammen –
lege det igjen,
for at ingen skal forsømme å hjelpe de allmenne sakene
for å beholde sitt eget gode.

3. IS ORLOCH VRTHÉJAN AND SEND THÉR SVM ALSA VRDÉREN
THAT HJA NAVT LONGER WARKA NE MUGON
SA MOT THA MÉNA MÉNTE HJAM VNDERHALDA.
BY THA FÉSTUM ACHON HJA FORANA TO SITTANA.
TILTHJU THA JUGED SKIL ÉRA HJAM.

3. Er krigen dødd hen og det er noen som er så skadet
at de ikke lenger kan arbeide,
så må det allmenne fellesskap underholde dem.
Ved festene bør de sitte foran,
slik at ungdommen skal ære dem.

4. SEND THÉR WÉDVON AND WÉSON KÉMON {26}
SA MOT MAN HJA AK VNDERHALDA
AND THA SVNA MUGON THI NAMA HJARAR TATA VPPIRA SKILDUM WRITA
HJARA SLACHTA TO ERANE.

4. Er det kommet enker og foreldreløse,
så må man også underholde dem,
og sønnene kan skrive sine pappaers navn på sine skjold –
deres familier til ære.

5. SEND THÉR SVM THRVCH THENE FYAND FAT
AND KVMATH HJA TO BAK
SA MOT MAN HJAM FÉR FON THAT KAMP OF FORA.
HWAND HJA MACHTON FRY LÉTEN WÉSA BY ARGE LOFTUM
AND THAN NE MUGON HJA HJARA LOFTA NAVT NI HALDA
AND TACH ÉRLIK BILIWA.

5. Er det noen (som er) fanget av fienden
og de kommer tilbake,
så skal man føre dem langt fra kampen,
for de kan ha blitt satt fri under onde løfter,
og da kan de la være å holde sine løfter
og likevel forbli ærlige.

6. JEF WI SELWA FYANDA FATA.
SA BRANGE MON THAM DJAP ANDA LANDA WÉI.
MAN LÉRTH HJA VSA FRYA SÉDE.

6. Om vi selv fanger fiender,
så bringer man dem avsted dypt inn i landet.
Man lærer dem våre frie skikker.

7. LÉTH MAN HJA AFTERNÉI HLAPA.
SA LÉTH MAN THAT MITH WELHÉD THRVCH THA FAMNA DVA
TILTHJU WI ATHA AND FRJUNDA WINNA
FORI LÉTHA AND FYANDUN.

7. Lar man dem etterpå gå,
så lar man det gjøres med vennlighet ved jomfruene,
slik at vi vinner kamerater og venner
framfor fornærmere og fiender.

No comments:

Post a Comment