15 March 2014

4f) Norsk

Norsk - Hans Olav Lien

{134/22}
THIT SEND THA SKRIFTA HEL.LÉNJA.S.
IK SET HJAM FAR VPPA
VMBE THAT HJA THA ALDESTA SEND. ~
ALLE AFTA FRYA.S HELD. ~

Dette er Hellênjas [borgmor i Sindh] skrifter.
Jeg setter dem langt oppe
fordi de er de eldste:
Vær hilset, alle ekte frisere!

IN ÉRA TIDA NISTON THA SLAVONA FOLKAR
NAWET FON FRYHÉD.
LIK OXA WRDON HJA VNDER ET JUK BROCHT.
 

I tidligere tider visste de slaviske folkene
ingenting om frihet.
Lik okser ble de brakt under et åk.


IN JRTHA.S WAND WRDON HJA JAGATH
VMBE MÉT.AL TO DELVANE
AND UT.A HERDE BERGUM MOSTON HJA HUSA HAWA
TO FORST AND PRESTERUM.S HÉM.

I Jrðas skorpe ble de jagd
for å skjerpe metall,
og de måtte hogge hus utav harde berget
til hjem for fyrster og prester.

BI AL HWAT HJA DÉDON.
THÉR {135} NAS NAWET TOFARA HJARA SELVA
MEN ELLA MOSTE THJANJA
VMBE THA FORSTA AND PRESTERA 

JETA RIKER AND WELDIGER TO MAKJANE
HJARA SELVA TO SKADENE.

Av alt hva de gjorde,
var det ingenting til dem selv;
men alle måtte tjene
for å gjøre fyrstene og prestene
enda rikere og mektigere,
til skade for dem selv.

VNDER THESSE ARBÉD WRDON HJA GRÉV AND STRAM
ÉR HJA JÉRICH WÉRON
AND STURVON SVNDER NOCHTA
AFSKÉN JRTHA THAM OVERFLODLIK FVL JÉFATH
TO BATA AL HJARA BERN.

Under dette arbeidet ble de grå og stive
før de var voksne,
og de døde uten tilfredsstillelse –
skjønt Jrða ga dem rikelig i overflod
til fordel for alle sine barn.

MEN VSA BRITNA KÉMON AND VSA BANNALINGA
THRVCH THA TWISK.LANDA VR IN HJARA MARKA. FARA.
AND VSA STJURAR KÉMON IN HJARA HAVNA.
FON HJAM HÉRADON HJA KALTA
VR É.LIKA FRYDOM AND RJUCHT AND OVERA É.WA
HWÉR BUTA NIMMAN OMME NE MÉI.

Men våre fortrukne kom, og våre bannlyste
fôr gjennom Twiskland [‘Tyskland’] og over i deres markeder,
og våre styrmenn kom i deres havner.
Av dem hørte de tale
om lik frihet og rett, og om lovene
som ingen kan være foruten.

ALTHAM WRDE VPSUGON THRVCH THA DROVA MANNISKA
LIK DAWA THRVCH THA DORRA FJELDA.
AS HJU FVL WÉRON
BIJONON THA ALDER.DRISTA MANNISKA
TO KLIPPANE MITH HJARA KÉDNE
ALSA.T THA FORSTA WÉ DÉDE.

Alt sammen ble sugd opp av de bedrøvelige menneskene,
lik dogg på de tørre markene.
Da de var fulle (av det),
begynte de aller modigste menneskene
å rasle med lenkene sine,
slik at det voldte fyrstene kval.

THA FORSTE SEND STOLTE AND WICHAND.LIK
THÉRVMBE IS THÉR AK NACH DUGED IN HJARA HIRTA
HJA BIRÉDON ET SÉMINE.
AND JAVON AWET FON HJARA OVIRFLODALIKHÉD.
MEN THA LAFA SKIN.FRANA PRESTARA
NE MACHTON THAT NAVT NE LYDA.

Fyrstene er stolte og tapre,
derfor er det også ennå dyd i hjertene deres.
De drøftet det sammen
og ga noe av sin overflod.
Men de feige, skinnhellige prestene
maktet ikke å utstå det.

EMONG HJARA FORSINDE GODUM
HÉDON HJA AK WRANG.WRADA DROCHTNE E.SKÉPEN.
PEST KÉM INOVERA LANDA.
NW SÉIDON HJA.
THA DROCHTNA SEND {136} TORNICH
OVIRA OVERHÉRICHHÉD THÉRA BOSA.

Blant deres utpønsede guder
hadde de også skapt vrangsinnede guddommer.
Pest kom inn over landet.
Nå sa de
at Herrene var harme
over ulydigheten mot sjefene deres.

THA WRDON THA ALDER.DRISTA MANNISKA
MITH HJARA KÉDNE WIRGAD.
JRTHA HETH HJARA BLOD DRONKEN.
MITH THAT BLOD FODE HJU FRÜCHDA AND NOCHTA
AND ALLE THAM THÉR OF ÉTON WRDON WIS.

Da ble de modigste menneskene
kvalt med lenkene sine.
Jrða hadde drukket deres blod;
med det blodet ernærte hun gleder og nytelser,
og alle de som åt av derav ble vise.
~ ~ ~ ~ ~ ~

16 WARA 100 JÉR LÉDEN  IS ATLAND SVNKEN.
AND TO THÉRA TIDUM BÉRADE THÉR AWAT
HWÉRVPPA NIMMAN RÉKNED NÉDE. ~

16 ganger 100 år [593 fvt.] var gått siden Atland [Atlantis] sank,
og på den tida skjedde det noe
som ingen hadde regnet med.

IN.T HIRTE FON FINDA.S LAND
VPPET BERCHTA LÉID EN DEL
THÉR IS KÉTHEN KASAMIR.
THET IS SJELDSUM.
 

I hjertet av Findas land [Asia],
i bergene, ligger en dal
som er kalt Kasamír [Kashmir],
det betyr ’sjeldsynt’.

 
THÉR WERTH EN BERN EBERN.
SIN MAM WÉRE THJU TOGHATER ENIS KÉNING
AND SIN TAT WÉREN HAVED.PRESTER.
 

Det ble født et barn –
hans mor var datter av en konge,
og hvis far var en øversteprest.

VMB SKOM TO VNKVMA
MOSTEN HJA HJARA AJEN BLOD VNKVMA.
THÉRVMBE WARTH.ER BUTA THÉRE STÉDE BROCHT.
BI ARMA MANNISKA.
 

For å unngå skam
måtte de forsake sitt eget blod.
Derfor ble han brakt bort fra byen
til fattige mennesker.  


IN TWISKA WAS.T IM NAVT FORHÉLAD NE WRDEN.
THÉRVMBE DÉD ER ELLA
VMBE WISDOM TO GETANA AND TO GARANE.

Imidlertid ble det ikke skjult for ham,
derfor gjorde han alt
for å få og samle visdom.

SIN FORSTAN WÉRE SA GRAT
THATER ELLA FORSTANDE
HWAT ER SA AND HÉRADE.
THAT FOLK SKOWDE HIM MITH ÉRBEDENESE
AND THA PRESTERA WRDON ANG
VR SINA FRÉGA.

Hans forstand var så stor
at han forsto alt
hva han så og hørte.
Folket betraktet ham med ærbødighet,
og prestene var engstelige
for hans spørsmål.

THA.R JÉRICH WRDE
GVNG.ER NÉI SINUM ALDRUM.
HJA MOSTON HERDA THINGA HÉRA.
VMBIM KWIT TO WERTHANE
JAVON HJA HIM VRFLOD
FON KESTLIKA STÉNUM.

Da han ble voksen
dro han til foreldrene sine.
De måtte høre harde ting.
For å bli kvitt ham,
ga de ham en overflod
av kostbare steiner,

MEN HJA NE THVRADON
HIM NAVT AVBÉR BIKANA {137} AS HJARA AJNE BLOD.
MITH DROVENESE IN VRDELVEN
OVERA FALXE SKOM SINRA ALDRUM
GVNGER OMME DWALA.

men de torde ikke
åpenlyst å vedkjenne seg ham som deres eget blod.
Tynget av bedrøvelse
over sine foreldres falske skam,
gikk han streifende omkring.

AL FORTH.FARANDE MÉTE HI AND FRYA.S.STJURAR
THÉR AS SLAV THJANADE.
FON THAM LÉRDI VSA SÉD AND PLÉGUM.
HI KAPADE HIM FRY
AND TO THER DAD SEND HJA FRJUNDA BILÉWEN.

På sin ferd møtte han en frisisk styrmann
som tjente som slave.
Fra ham lærte han våre seder og skikker.
Han kjøpte ham fri,
og de har forblitt venner til døden.

ALOMME HWÉR ER FORTH HINNE TACH
LÉRDI AN THA LJUDA
THAT HJA NÉNE RIKA NER PRESTERA TOLÉTA MOSTON.
THAT HJA HJARA SELVA HODE MOSTON
AJEN FALXE SKOM.
THER ALLERWÉIKES KVAD DVAT AN THA LJAVDE.

Overalt hvor han trakk framover
lærte han til folket
at de ikke må tillate verken rike eller prester,
at de måtte vokte seg
mot falsk skam
som allevegne gjør kjærligheten vondt.

JRTHA SÉIDER
SKANKATH HJARA JÉVA NÉI MÉTA
MAN HJARA HUD KLAWAT.
THAT MAN THÉR IN ACH TO DELVANE TO ERANE AND TO SÉJANE
SA MAN THÉR OF SKÉRA WIL.

”Jrða”, sa han,
”skjenker sine gaver i den grad
man risper i hennes hud.
Man bør grave, pløye og så deri
hvis man vil høste derav”.

THACH SÉIDER
NIMMAN HOVAT HIT TO DVANDE
FORI ENNEN OTHERA.
HIT NE SI THAT ET BI MÉNA WILLA
JEF UT LJAVADE SKÉD.

”Men”, sa han,
”ingen behøver å gjøre det
for en annen,
med mindre det skjer etter allment ønske eller av kjærlighet”.

HI LÉRDE THAT NIMMAN IN HJARA WAND MACHTE FROTA 

VMBE GOLD HER SILVER NER KESTLIKA STÉNA
HWÉR NID AN KLIWATH 

AND LJAVDE FON FLJUTH. ~

Han lærte at ingen bør rote i hennes indre
etter gull eller sølv eller kostbare steiner,
hvorved det kleber nag 

og hvorfra kjærligheten flykter.

VMBE JOW MANGHÉRTA AND WIVA TO SIARANE. SÉIDER
JÉVATH HJARA RIN.STRAMA ÉNOCH. ~

”For å pynte deres jenter og koner”, sa han,
”gis dere elver nok”.

NIMMAN SÉIDER. IS WELDICH
ALLE MANNISKA MÉT.RIK AND É.LIKA LUK TO JAN.
THA THAT IS ALRA MANNISKA PLICHT.
VMBE THA MANNISKA ALSA MÉT.RIK TO MAKJANE {138}
AND SA FÉLO NOCHT TO JAN. AS TO BI NAKA IS. ~

”Ingen”, sa han, ”er kapabel
til å gi alle mennesker lik rikdom og lik lykke.
Men det er alle menneskers plikt
å gjøre menneskene så like rike
og gi dem så mye tilfredsstillelse som mulig”.

NÉNE WITSKIP SEIDER
NE MÉI MAN MINACHTJA.
THACH É.LIKA DÉLA IS THA GRATESTE WITSKIP
THÉR TID VS LÉRA MÉI.
THÉRVMBE THAT HJU ARGENESE FON JRTHA WÉRATH
AND LJAVDE FETH. ~

”Ingen viten”, sa han,
”skal man ringeakte,
men å dele likt er den største viten
som tida skal lære oss,
fordi at det forhindrer forargelse fra Jrða
og nærer kjærlighet”.

SIN FORME NOM WÉRE JES.US
THACH THA PRESTERA THÉR IM SÉRALIK HATON
HÉTON HIM FO. THAT IS FALX.
 

Hans fornavn var Jesus,
men prestene – som hatet ham spesielt –
kalte ham Fô, det er ’falsk’.  


THAT FOLK HÉTE HIM KRIS.EN. THAT IS HERDER.
AND SIN FRYASKA FRJUND HÉTE HIM BUDA.
VMBE THAT HI IN SIN HAVAD EN SKAT FON WISDOM HÉDE
AND IN SIN HIRT EN SKAT FON LJAVDE. ~

Folket kalte ham Krisen – det betyr ’hyrde’,
og hans frisiske venn kalte ham Bûda [Buddha],
fordi han hadde en skatt av visdom i sitt hode
og en skatt av kjærlighet i sitt hjerte.

TO THA LERSTA MOST.ER FLUCHTA
VR THA WRÉKE THÉRA PRESTERA.
MEN VRAL HWÉRER KÉM
WAS SINE LÉRE HIM FARUT GVNGEN
AND VRAL HWÉRER GVNG
FOLGADON HIM SINA LÉTHA
LIK SINE SKADE NÉI. ~

Til sist måtte han flykte
for prestenes hevn;
men overalt hvor han kom
var læra hans gått foran ham,
og overalt hvor han gikk
fulgte hans forulempere etter
som hans skygge.


THA JES.VS ALSA TWILIF JÉR OMFAREN HÉDE STURV ER.
MEN SINA FRIUNDA WARADON SINE LÉRE
AND KÉTHON HWÉR ET ARON FVNDE. ~

Da Jesus så var reist rundt i tolv år, døde han –
men hans venner bevarte hans lære og
forkynte den hvor det fantes ører.

HWAT MÉNST NW
THAT THA PRESTERA DÉDON.
THAT MOT IK JO MELDE.
AK MOT.I THÉR SÉRALIK ACHT VP JAN.
 

Hva tror du nå
at prestene gjorde?
Det må jeg nevne for dere,
og så må dere gi særlig akt på det.

 
FORTH MOT.I OVER HJARA BIDRYV AND RENKA WAKA.
MITH ALLE KRAFTUM
THÉR WR.ALDA IN JO LÉITH HETH. ~

Videre må dere våke over deres [prestenes] virksomhet og renker,
med alle de krefter
som Wralda har lagt inn i dere.

THAHWILA JES.US LÉRE VR JRTHA FOR.
GVNGON THA FALXA PRESTERA NÉI.T LAND SINRA BERTA
SIN DAD AVBÉRA.
 

Mens Jesus’ lære fôr over Jrða
gikk de falske prestene til hans fødeland
for å bekjentgjøre hans død.


HJA SÉIDON THAT HJA {139} FON SINUM FRIUNDUM WÉRON.
HJA BARADON GRATE ROWA.
TO RENNANDE HJARA KLATHAR TO FLARDUM
AND TO SKÉRANDE HJARA HOLA KAL.

De sa at de var fra hans venner.
De fingerte stor sorg,
reiv klærne sine i filler
og barberte hodene sine snaue.

INNA HOLA THÉRA BERGA GVNGON HJA HÉMA.
THACH THÉRIN HÉDON HJA HJARA SKAT BROCHT.
THÉR BINNA MAKADON HJA BYLDON AFTER JES.US.
 

De gikk (for å) bo i hulene i fjellene,
men der inne hadde de brakt sine skatter –
der inne lagde de bilder av Jesus.


THESSA BYLDON JAVON HJA
AN THA VNARG THANKANDA LJUDA.
TO LONGA LERSTA SÉIDON HJA
THAT JES.US EN DROCHTEN WÉRE.

Disse bildene ga de
til de harmløst tenkende folkene.
Helt til sist sa de
at Jesus var en Herre,

THAT.I THAT SELVA AN HJAM BILÉDEN HÉDE.
AND THAT ALLE THÉR AN HIM. AND AN SINA LÉRA LAWA WILDE
NÉIMELS IN SIN KÉNINGKRIK KVMA SKOLDE.
HWÉR FRÜ IS AND NOCHTA SEND ~

at han hadde bekjent det selv for dem,
og at alle som vil tro på ham og hans lære
heretter skulle komme i hans kongerike,
hvor det er glede og nytelser.

VRMITES HJA WISTON
THAT JES.US AJEN THA RIKA TO FJELDA TAGEN HÉDE.
SA KÉTHON HJA ALLERWÉIKES
THAT ARMODE HA. AND ÉNFALD SA. THJU DÜRE WÉRE
VMBE IN SIN RIK TO KVMANE.
THAT THÉRA THÉR HIR VP IRTHA THAT MASTE LÉDEN HÉDE.
NÉIMELS THA MASTA NOCHTA HAVA SKOLDE.

Siden de visste
at Jesus hadde dratt til felts mot de rike,
så forkynte de allevegne
at å ha armod og være enfoldig var dørene
til å komme inn i hans rike –
at de som har lidd mest på Jrða
heretter skal ha de fleste tilfredsstillelsene.

THAHWILA HJA WISTON
THAT JES.US LÉRAD HÉDE
THAT MAN SINA TOCHTA WELDA AND BISTJURA MOSTE. 

SA LÉRDON HJA
THAT MAN ALLE SINA TOCHTA DÉJA MOSTE.
AND THAT THA FVLKVMINHÉD THÉRA MANNISKA THÉRIN BISTANDE
THAT ER ÉVIN VNFORSTOREN WRDE SA THAT KALDE STÉN. ~

Idet de visste
at Jesus hadde lært
at man må beherske og styre alle sine lidenskaper,
så lærte de
at man skulle drepe alle sine lidenskaper,
og at menneskenes fullkommenhet består i det
at det er like upåvirket som den kalde stein.

VMBE THAT FOLK NW WIS TO MAKJANDE.
THAT HJA ALSA DÉDON
ALSA BARADON {140} HJA ARMODE OVERA STRÉTA
AND VMB FORTH TO BIWISANA
THAT HIA AL HJARA TOCHTA DAD HÉDE
NAMON HJA NÉNE WIWA.

For nå å gjøre folk visse på
at de gjorde slik,
så simulerte/ forega de armod på gatene;
og for ytterligere å bevise
at de hadde drept alle sine lidenskaper,
tok de ingen hustruer.

THACH SA HWERSA EN TOGHATER
EN MISSTAP HÉDE
SA WARTH HJA THAT RING FORJAN.
THA WRAKKA SÉIDON HJA MOST MAN HELPA
AND VMBE SIN AJN SÉLE TO BIHALDANE
MOST MAN FÜL ANDA CHERKE JAN.

Men hvis ei datter
hadde gjort et feiltrinn,
så ble hun det straks tilgitt.
”De svake”, sa de, ”må man hjelpe,
og for å beholde sin egen sjel
må man gi mye til kirken.”

THUS TO DVANDE 

HÉDE HJA WIV AND BERN SVNDER HUSHALDEN
AND WRDON HJA RIK SVNDER WERKA.
MEN THAT FOLK WARTH FÜL ARMER
AND MAR É.LANDICH AS A TOFARA. ~

Ved å gjøre slik
hadde de hustru og barn uten husholdning,
og de ble rike uten å arbeide;
men folket ble mye fattigere
og mer elendige enn noen gang før.

THAS LÉRE
HWÉRBI THA PRESTERA NÉN ORE WITSKIP HOVA
AS DROCHT.LIK RÉDA.
FRANA SKIN AND VNRJUCHTA PLÉGA.
BRÉD HIRI SELVA UT FON.T ASTA TO.T WESTA
AND SKIL AK VR VSA LANDA KVMA.

Denne læra,
hvorved prestene ikke behøver noen annen viten
enn avgudelig rådgivning,
hellig ytre og urette skikker,
bredte seg ut fra øst til vest,
og skal også komme til våre land.

MEN AS THA PRESTERA SKILUN WANA
THAT HJA ALLET LJUCHT
FON FRYA AND FON JES.US LÉRE UTDAVATH HAVA.
SA SKILUN THÉR IN ALLE WRDA MANNISKA VPSTONDA
THAM WÉRHÉD IN STILNISE AMONG EKKORUM WARATH
AND TO FARA THA PRESTERA FORBORGEN HAVE.

Men når prestene skulle innbille seg
at de har slukket ut alt lys
fra Frøya og fra Jesus’ lære,
da skal mennesker stå opp alle steder
som har bevart sannhet i stillhet blant hverandre,
og har skjult det for prestene.

THISSA SKILUN WÉSA UT FORSTA BLOD.
FON PRESTERUM BLOD
FON SLAVONUM BLOD
AND FON FRYA.S BLOD.
THAM SKILUM HJARA FODDIKUM AND THAT LJUCHT BUTA BRINGA
SA THAT ALLERA MANNALIK WÉRHÉD MÉI SJAN.

Disse skal være av fyrsteblod,
av presteblod,
av slaveblod
og av friserblod.
Disse skal bringe sine lamper og lyset ut,
slik at alle og enhver kan se sannhet.

HJA SKILUN WÉ HROPA
OVERA DÉDA THÉRA PRESTERA AND FORSTA. {141}
THA FORSTA THÉR WÉRHÉD MINNA AND RJUCHT
THAM SKILUN FON THA PRESTERA WIKA.
BLOD SKIL STRAMA.
MEN THÉRUT SKILET FOLK NYE KRAFTA GARA.

De skal rope vé
over prestenes og fyrstenes gjerninger.
De fyrstene som elsker sannhet og rett,
de skal vike fra prestene.
Blod skal strømme,
men derav skal folket samle nye krefter.

FINDA.S FOLK SKIL SINA FINDINGRIKHÉD
TO MÉMA NITHA WENDA.
THAT LYDA.S FOLK SINA KRAFTA
AND WI VSA WISDOM.
THA SKILUN THA FALXA PRESTERA
WÉI FAGATH WERTHA FON JRTHA.

Findas folk skal vende sin oppfinnsomhet
til allmenn nytte,
Lydas folk kreftene
og vi vår visdom.
Da skal de falske prestene
bli feid vekk fra Jrða.

WR.ALDA HIS GAST SKIL ALOMME AND ALLERWÉIKES
ÉRATH AND BIHROPA WERTHA.
THA ÉWA THÉR WR.ALDA BI.T.ANFANG
IN VS MOD LÉIDE
SKILUN ALLÉNA HÉRAD WERTHA.

Wraldas ånd skal overalt og allevegne
bli æret og påkalt.
Bare de lovene som Wralda i begynnelsen
la i vårt sinn
skal bli hørt.

THÉR NE SKILUN NÉNE ORA MASTERA
NACH FORSTA NER BASA NAVT NÉSA
AS THÉRA
THÉR BI MÉNA WILLE KÉREN SEND.
 

Det skal ikke være andre mestere
eller fyrster eller sjefer
enn dem
som er valgt ved allmenn bestemmelse.


THAN SKIL FRYA JUWGJA
AND JRTHA SKIL HIRA JÉVA ALLÉNA SKANKA
AN THA WERKANDE MANNISK. ~

Da skal Frøya juble,
og Jrða skal skjenke sine gaver bare
til det arbeidende mennesket.

ALTHAM SKIL ANFANGA
FJUWER THUSAND JÉR NÉI AT.LAND SVNKEN IS.
AND THUSAND JÉR LÉTER
NE SKIL THÉR LONGER 

NÉN PRESTER NER TVANG VP JRTHA SA. ~ ~ 
 

Alt dette skal begynne
fire tusen år etter at Âtland [Atlantis] sank [1807 vt.],
og tusen år seinere [2807 vt.]
skal det ikke lenger
være noen prester eller tvang på Jrða.


DEL.A TONOMATH. HEL.LÉNJA ~
WAK.

Delâ, gitt tilnavnet Hellênja.
Våk!

No comments:

Post a Comment