21 February 2013

4b) Ottema p.5-11

Vertaling Oera Linda Bok 1876

{1}
THET BOK THÉRA A.DEL.A.FOLSTAR.

Het boek van Adela’s aanhangers.

 
THRITTICH JÉR AFTERE DÉI
THAT THJU FOLKSMODER VMBROCHT WAS
THRVCH THÉNE VRESTE MAGI
STAND.ET.ER.ARG VM TO.

Dertig jaren na den dag,
waarop de volksmoeder omgebracht was,
door den overste Magy,
stond het er erg aan toe.

ALLE STATA THÉR.ER LIDSA
ANDA ORE SYDE THÉRE WRSARA
WÉRON FON VS OFKÉRTH
AND VNDER.ET WELD THES MAGI KÉMEN
AND.ET STAND.TO FRÉSANE
THAT.ER WELDIG SKOLDE WERTHA
VR.ET ÉLLE LAND.

Alle Staten, die er liggen
aan de andere zijde der Weser,
waren van ons afgescheurd
en onder het geweld des Magy gekomen;
en het stond te vreezen,
dat hij geweldig zoude worden
over het geheele land.

VMBE THAT VNLUK TO WÉRANE
HÉDE MAN ÉNE MÉNA ACHT BILIDSEN
HWÉR GADURATH WÉRON ALLERA.MANNELIK
THÉR ANN.EN GODE HROP STANDE
BY THA FAMNA.

Om dat ongeluk te weeren,
had men eene algemeene volksvergadering belegd,
alwaar vergaderd waren alle manspersonen [mensen],
die in een goeden roep stonden
bij de maagden (priesteressen).

THA NÉI THAT.ER MAR VRHLAPEN WÉRON
AS THRJV ETMELDA
WAS AL GO.RÉD ANDA TYS
AND AL.ÉN SA BY HJARA KVMSTE.
THA TO THA LESTA FRÉGE ADELA THAT WIRD.
ANDE KÉTH.

Doch nadat er meer verloopen waren
dan drie etmalen,
was de geheele Go-raad in de war,
en alles even als bij hunne komst.
Toen ten laatste vroeg Adela het woord,
en sprak:

J ALLE WÉT.ET
THAT IK THRJV JÉR BURCHFAM WÉSEN SY.
AK WÉT J THAT IK KÉREN SY TO MODER
AND AK. THAT IK NÉN MODER NÉSA NAVT NILDE
THRVCHDAM IK APOL TO MIN ÉNGA JÉRDE.

Gij allen weet,
dat ik drie jaren burgtmaagd geweest ben;
ook weet gij, dat ik gekozen ben tot volksmoeder
en dat ik niet volksmoeder wezen wilde,
omdat ik Apol tot mijn echtgenoot begeerde.

THACH HWAT J NAVT NÉTE
THAT IS THAT IK ALLE BÉRTNISA NÉIGVNGEN HAW.
ÉVIN AS IK EN WRENTLIKE FOLK.SMODER WÉSEN WÉRE.
IK HAV AL.AN FON AND WITHERFAREN
TO SJANDE HWAT.ER BÉRDE.
THÉR THRVCH SEND MY FÉLO SÉKA BAR WRDEN
THÉR ORA NAVT NÉTE.

Doch wat gij niet weet,
dat is, dat ik alle gebeurtenissen nagegaan heb,
evenals of ik een wezenlijke volksmoeder was geweest.
Ik heb gestadig heen en weder gereisd,
toeziende wat er gebeurde.
Daardoor zijn mij veele zaken openbaar geworden,
die anderen niet weten.

J HAW.ETH JESTER SÉITH.
THAT VSA SIBBA AN THA ORA SYD THÉRE WRSARA
NJVT AND LAF WÉRE.
THA IK MÉI SEDSA TO JV.
THAT.ER MAGY SE NÉN YNE GA OF WNNEN HETH
THRVCH THAT WELD SYNRA WÉPNE. {2}
MEN BLAT THRVCH ARGELESTIGE RENKA
AND JETA MAR THRVCH THAT GYRICH SA
THÉRA HYRTOGUM AND THÉRA ÉTHELINGA.

Gij hebt gisteren gezegd,
dat onze stamverwanten aan de andere zijde der Wezer
tam en laf waren;
doch ik mag tot u zeggen,
dat de Magy hun niet één dorp afgewonnen heeft
door het geweld zijner wapenen,
maar bloot door arglistige ranken
en nog meer door de hebzucht
der hertogen en edelingen.

FRYA HETH SÉIT
WI NE SKOLDON NÉN VNFRYA LJVD BY VS TOLÉTA.
THA HWAT HAVON HJA DÉN.
HJA HAVON VSA FJAND NÉI FOLGED
HWAND AN STÉD FON HJARA FENSENUM TO DÉIANDE
JEFTHA FRY TO LÉTANE.
HAVON HJA FRYAS RÉD MINACHT
AND SE TO HJARA SLAFONUM MAKED.

Frya heeft gezegd:
wij moesten geene onvrije lieden bij ons toelaten;
doch wat hebben zij gedaan?
Zij hebben onze vijanden nagevolgd;
want in plaats van hunne gevangenen te dooden
of vrij te laten,
hebben zij Fryas raad veracht
en hen tot hunne slaven gemaakt.

THRVCHDAM HJA SOK DÉDON
MACHT FRYA NAVT LONGER WAKA OVIR HJAM.
HJA HAVON YNES OTHER.IS FRYDOM BINIMEN
AND THAT IS ÉRSÉKE
THAT HJA HJARA AJN VRLÉREN HAWE.

Omdat zij zulks deden,
had Frya geene lust meer langer over hen te waken;
zij hebben eens anders vrijheid benomen,
en dat is oorzaak,
dat zij hunne eigene verloren hebben.

THACH THAT ELLA IS JO SELVA A.KEN.
MEN IK WIL SEDSA TO JO.
HO HJA NÉI.GRADUM SA LÉG VRSYLTH SEND.
THÉRA FINNUM HJARA WIVA KRÉJON BARN.
THISSA WAXTON VPPA MITH VSA FRYA BARN.

Doch dat alles is u zelven ook bekend;
maar ik wil tot u zeggen,
hoe zij allengs zoo laag verzeild zijn.
De vrouwen der Finnen kregen kinderen;
deze groeiden op met onze vrije kinderen.

ALTOMET TVILDON AND JOLDON HJA
TO SAMNE VPPA HÉM
JEFTHA HJA WÉRON MITH EKKORUM BY THÉRE HÉRD.
THÉR HÉRDON HJA MITH LUSTUM
NÉI THA VRDWALSKA FINNA SAGUM.
THRVCHDAM HJA THJVD AND NÉI WÉRON.

Somtijds dartelden en joelden zij
te zamen op het hiem,
of zij waren met elkander bij den haard.
Daar hoorden zij met welgevallen
naar de losbandige sagen der Finnen,
omdat die slecht [?] en nieuw waren.

SA SEND HJA VNT.FRYAST
VNTHONKES THENE WALD HJARAR ALDRUM.
AS THA BARN GRAT WRDON AND SAGON
THAT THA FINNA RA BARN NÉN WÉPNE HANTÉRA MACHTE.
AND BLAT WARKA MOSTE.
THA KRÉJON HJA ANN.ETH WARKA EN GRYNS
AND WRDON HARDE HAG.FARANDE.

Zoo zijn zij ontfriesd
ondanks de macht hunner ouders.
Toen de kinderen groot werden en zagen
dat de kinderen der Finnen geene wapenen mochten hanteeren
en slechts moesten werken,
kregen zij van het werken een afkeer
en werden zeer hoogmoedig.

THA BASA AND HJARA STORSTA SVNUM
KRUPTON BY THA LODDARIGA FINNA MANGÉRTUM.
AND HJARA AJNE TOGHATERA
THRVCH THAT WLE FARBILD FON.A WÉI BROCHT
LÉTON HJARA SELVA BIGORDA
THRVCH THA SKÉNESTA FINNA KNAPA
HJARA WLUM ALDRUM TO SPOT.

De meesters en hunne kloekste zoonen
kropen bij de wulpsche meisjes der Finnen;
en hunne eigene dochteren,
door het slechte voorbeeld van den weg gebracht,
lieten zich [begorden]
door de schoonste knapen der Finnen begorden,
ten spot van hare verdorvene ouders.

THA THÉNE MAGI THAT ANDA NOS KRYG {3}
THA NAM.ER THA SKÉNSTA SYNAR FINNA AND MAGIARA.
VRLOVENDE.RA KY MITH GOLDEN HORNA
SA HJA.RA THRVCH VS FOLK FATA DÉDON.
AFTERDAM SINA LÉR VTBRÉDA.

Toen de Magy dat in de neus kreeg,
toen nam hij de schoonste zijner Finnen en Magyaren,
en beloofde hun roode koeijen met gouden hoornen,
zoo zij zich door ons volk lieten gevangen nemen,
ten einde zijne leer te verbreiden.

MEN SIN LJVDA DÉDON MAR.
BERN WRDON TO SOK MAKAD.
NEI VPSALANDUM WÉIBROCHT.
AND SAHWERSA HJA VPBROCHT WÉRON
AN SINA WLE LÉR.
THAN WRDON HJA TO BEK SENDON.

Maar zijne lieden deden meer;
kinderen werden te zoek gemaakt,
naar de bovenlanden weggevoerd,
en nadat zij opgevoed waren
in zijne verderfelijke leer,
dan werden zij terug gezonden.

THA THA SKIN.SLAVONA VSA TAL MACHTICH WÉRON
THA KLIVADON HJA THA HÉRTOGA
AND ÉTHELINGA AN BORD AND KÉTHON
HJA MOSTON THENE MAGY HÉROCH WERTHA
SA KVNDON HJARA SVNUM VPFOLGJA THAM
ONI THRVCH.ET FOLK KÉRON TO WRDANE.

Toen de schijn-slaven onze taal machtig waren,
klampten zij de Hertogen
en Edelingen aan boord en zeiden,
dat zij den Magy onderhoorig moesten worden,
dan konden hunne zoonen hen opvolgen
zonder door het volk gekozen te worden.

THÉRA THÉR VMBE GODA DÉDUM
EN FAR.DÉL TO RA HUS KRYEN HÉDE
VRLOVADON HJA FON SINANT WÉGUM
JETA.N AFTER.DÉL BY.
HOKA THAM EN FAR AND AFTER.DÉL KRYEN HÉDE
SÉIDON HJA EN ROND.DÉL TO
AND THAM EN ROND.DÉL HÉDE
EN ÉLLE STAT.

Diegenen, die om hunne goede daden
een vóórdeel tot hun huis gekregen hadden,
beloofden zij van zijnentwege
ook nog een achterdeel er bij;
zulken die een voor- en achterdeel gekregen hadden,
zeiden zij een ronddeel toe;
en die een ronddeel hadden
eene geheele State.

WÉRON THA ÉTHLA TO HARDE FRYA.S
THA WENDON HJA THA STÉWEN
AND HILDON VPPAR VRBASTERA SVNUM AN.

Waren de ouders te hard Fryasgezind,
dan wenden zij den boeg
en hielden aan op hunne verbasterde zoonen.

JESTERDÉI WÉRON.ER MONG JO
THAM ALLET FOLK TO HAPA WOPA WILDE
VMB THA ASTLIKA STATA
WITHER TO HJARA PLYGA TO TVANGANDE.
THACH NÉI MIN INFALDA MINING
SKOLDE THAT FALIKANT UTKVMA.

Gisteren waren er onder u,
die al het volk te hoop roepen wilden
om de oostelijke Staten
weder tot hare plicht te dwingen.
Doch naar mijne eenvoudige meening
zou dat verkeerd uitkomen.

THANK INES.
THÉR WAS HIR WÉSEN EN HARDE LVNG.SIAKTE AMONG.ETH FJA
AND THAT.ER THÉR JETA ARG WDE.
SKOLDE J.ETH THAN WEL WAGJA
VMBE JVW HÉLENA FJA TO FARANDE
AMONG HJARA SIAKA FJA.
AMMER NA.

Denk eens,
daar was er eene hevige longziekte onder het vee,
en dat die daar nog erg woedde,
zoudt gij het dan wel wagen
om uw gezonde vee te voeren
onder hun ziek vee?
Immers neen.

SAHWERSA ALLRA.MANNELIK NW BIAMA AND BIJECHTA MOT
THAT.ETH THÉRMITHA STAPEL ARG OFKVMA SKOLDE
HWA SKOLDE THAN ALSA DRIST {4} WÉSA
VMBE SINA BARN TO WAGANDE AMONG EN FOLK
THAT ÉLLE AND AL VRDÉREN IS.

Bijaldien nu iedereen beamen en toestemmen moet,
dat het dan met de (vee)stapel erg afloopen zoude;
wie zoude dan zoo onvoorzichtig wezen
om zijne kinderen te wagen onder een volk,
dat geheel en al verdorven is?

MACHT IK JO RÉD JÉVA
IK SKOLDE SEDSA TO JO.
J MOSTE BIFARA ALLE DINGUM
JO EN NÉIE FOLK.S.MODER KIASA.

Mocht ik u een raad geven,
ik zoude tot u zeggen,
gij moest voor alle dingen
eene nieuwe volksmoeder kiezen.

IK WÉT WEL THAT J THÉRMITHA ANDA BRVD SITTE
VT HAWEDE THAT.ER FON THA THREDTINE BURCH.FAMNA
THAN WI JETA OWER HAVE
WEL ACHTE SEND
THÉR NÉI THÉRE ÉRA DINGE.
MEN THAT SKOLD.IK NAVT NE MELDA.

Ik weet wel dat gij daarmede aan den grond zit,
uithoofde dat er van de dertien burgtmaagden,
die wij nog overig hebben,
wel acht zijn,
die naar die eere dingen,
maar daar zoude ik geen acht op slaan.

TUNTJA THÉR FAM IS.ET.ER BURCH MÉDÉA.S.BLIK
HET ER NAMMER NÉI TALTH.
TACH IS HJU FOL WITSKIP AND KLAR.SIAN.
AND WEL SA HARDE VPPIR FOLK AND VSA PLYGA STALTH
AS ALL OTHERA ETSAMA.

Teuntia, die maagd is op de burgt Medeasblik,
heeft er nooit naar getaald,
en toch is zij iemand van wetenschap en helder inzicht
en wel zoo sterk op haar volk en onze gewoonten gesteld,
als alle andere te zamen.

FORTH SKOLD.IK RÉDA
J MOSTE NÉI THA BURGUM GA.
AND THÉR VPSKRIWA ALLE ÉWA.
FRYA.S TEX. BIJVNKA ALLE SKIDNISA.
JA ELLA THAT.ER TO FINDA SI. VPPA WAGUM.
TIL THJU ELLA NAVT VRLÊREN NI GA
AND MITH.A BURGUM ALSA VRDÉN NAVT NE WERTH.

Voorts zoude ik aanraden,
gij moest naar de burgten gaan
en daar opschrijven alle wetten
van Fryas tex, benevens alle geschiedenissen,
ja alles wat er te vinden is op de wanden,
opdat die alle niet verloren gaan,
en met de burgten tevens niet worde vernield.

THÉR STAT ASKRIVEM.
THIU MODER AND JAHWELIK BURCH.FAM
SKIL HAVA BUTA HELPAR AND SANDA.BODON.
IN AND TWINTICH FAMNA AND SJUGUN LÉR.FAMKIS.

Daar staat geschreven:
De moeder en elke burgtmaagd
zal hebben buiten helpers en zendboden,
eenentwintig maagden en zeven leermeisjes.

MACHT IK THÉR HWAT TO DVANDE.
THA SKOL.IK SKRIWA.
AND ALSA FÉLO ÉRSÉMA TOGHATERA VMBE TO LÉRANE.
SA THÉR VPPA BURGUM WÉSA MUGE.
HWAND IK SEGZ AN TROWE
AND TID SKIL.ETH JECHTA.

Mocht ik daar wat bijvoegen,
dan zoude ik schrijven,
en alzoo veele eerzame dochteren om te leeren,
als daar op de burgten wezen mogen.
Want ik zeg in trouwe
en de tijd zal het bevestigen,

SAWERSA J AFTA FRYA.S.BARN WILLE
NAMMER TO WINNADE
HOR THRVCH LESA NER THRVCH WÉPNE
SA HAGATH J TO NVDANDE
THAT JVWE TOGHATERA AFTA FRYA WIVA WRDE.

bijaldien gij echte Fryas kinderen wilt zijn,
nimmer te overwinnen
noch door list noch door wapenen,
zoo behoort gij er voor te waken,
dat uwe dochters echte Fryas vrouwen worden.

BARN MOT MAN LÉRA.
HO GRAT VS LAND ÉR WÉSEN SI.
HOKKE GRATE MANNISKA VSA ÉTHLA WÉRON.
HO GRAT WI JETA SEND
SA WI VS DAL LEDSATH BY ORA.

Den kinderen moet men leeren,
hoe groot ons land weleer geweest is,
hoe groote mannen onze voorvaderen waren,
hoe groot wij nog zijn,
zoo wij ons neder liggen (vergelijken) bij anderen:

MAN MOT TALA HJAM {5}
FON THA WICHARDA AND FON HJARA WICHANDLIKA DÉDUM.
AK WRA FARA SÉ.TOCHTA.
AL THISSA TALLINGA HAGATH DÉN TO WERTHANDE BY THÉRE HÉRD.
VPPA HÉM AND HWÉR.ET WÉSA MÉI.
SA BY BLISKIP AS BI TARUM.

men moet hun vertellen
van de zeehelden en van hunne heldhaftige daden,
ook over de verre zeetochten.
Alle deze verhalen behooren gedaan te worden bij den haard,
op het hiem, en waar het wezen moge,
zoo in blijdschap, als bij tranen.

MEM SKIL.ET STANDFAST KVMA
AN DET BRYN AND AN DAT HIRTA.
THAN MOTON ALLE LÉRINGA
OVERA WÉRA JVWERA WIVA
AND TOGHATERA THÉR.IN STRAMA.
ADELAS RÉD IS VPFOLGATH.

Maar zal het standhoudend komen
in het brein en in het hart,
dan moeten alle leeringen
over de lippen uwer vrouwen
en dochteren daarin vloeijen.
Adelas raad is opgevolgd.

~ ~ ~

THIT SEN THA NAMEN THÉRA GRÉVET.MANNA
VNDER HWAMMIS WALD THIT BOK A.WROCHTEN IS.

Deze zijn de grevetmannen
onder wier bestuur dit boek is vervaardigd.

APOL. ADELAS MAN.
THRIA IS.ER SÉ.KENING WÉSEN.
NW IS.ER GRÉVETMAN OVER AST.FLI.LAND
AND OVER.A LINDA.WRDA.
THA BVRGA LJVD.GARDA. LINDA.HÉM
AND STAVJA SEND VNDER SIN HOD.

Apol, Adelas man,
driewerf is hij zeekoning geweest,
nu is hij grevetman over Oostflyland
en over de Lindeoorden,
de burgten Liudgarda, Lindahem
en Stavia zijn onder zijne hoede.

THER SAX.MAN. STORO SYTJA.S MAN.
GRÉVETMAN OVIR.A HAGA FENNA AND WALDA.
NJVGUN WARA IS.ER TO HÉRTOGA.
THAT IS. TO HYR.MAN KÉREN.
THA BURGA BVDA AND MANNA.GARDA.FORDA
SEND VNDER SIN HOD.

De Saxman Storo, Sytias man,
grevetman over de Hoogefennen en Wouden,
negenwerf is hij tot hertog
dat is tot heerman gekozen;
de burgten Buda en Manna-garda-forda
zijn onder zijne hoede.

ABÉLO JALTJA.S MAN.
GRÉVET.MAN OVIR THA SUDAR FLILANDA.
FJVWERS IS.ER HYR.MAN WÉSEN.
THA BURGA A.KEN LJVD.BURCH
AND KAT.S BURCH SEND VNDER SIN HOD.

Abelo, Jaltias man,
grevetman over de Zuiderflylanden,
driewerf is hij heerman geweest,
de burgten Aken, Liudburg
en Katsburg zijn onder zijne hoede.

E.NOCH DIWEK HIS MAN
GRÉVETMAN OVIR WEST.FLI.LAND. AND TEX.LAND.
NJVGUN MEL IS.ER TO SÉKENING KÉREN.
THJU WARA.BURCH MÉDÉA.S BLIK FOR.ANA
AND ALD FRYASBURCH SEND VNDER SIN HOD.

Enoch, Dywekes man,
grevetman over Westflyland en Texel,
negenmaal is hij tot zeekoning gekozen,
Waraburg, Medeasblik, Forana
en Fryasburg zijn onder zijne hoede.

FOPPO MAN FON DUN.ROS
GRÉVETMAN OVER.THA SJVGUN É.LANDA.
FIF MEL IS.ER SÉKENING WÉSEN.
THJU BURCH WALHALLA.GARA IS VNDER SIN HOD.

Foppe, de man van Dunroos,
grevetman over de Zeven eilanden,
vijf maal is hij zeekoning geweest,
de burgt Walhallagara is onder zijne hoede.

8a) Ottema p.3

Vertaling Oera Linda Bok 1876

{1256 CE ~ Hidde Oer-A Linda}

OKKE MIN SVN.
THISSA BOKA MOT I MITH LIF AND SÉLE WARJA.
SE VMBIFATTATH THJU SKÉDNISSE FON VS ÉLE FOLK
AK FON VSA ÉTHLUM.

Okke mijn zoon.
Deze boeken moet gij met lijf en ziel bewaren,
zij bevatten de geschiedenis van ons geheele volk,
en ook van onze voorvaderen.

VRLÉDEN JÉR HAB IK THAM UT.ER FLOD HRED
TOLIK MITH THI AND THINRA MODER.
THA HJA WÉRON WET WRDEN.
THÉRTHRVCH GVNGON HJA AFTERNEI VRDARVA.

Verleden jaar heb ik die uit den vloed gered
tegelijk met u en met uwe moeder.
Doch zij waren nat geworden,
daardoor gingen zij naderhand bederven.

VMBE HJA NAVT TO VRLYSA
HAB IK RA VP WRLANDISK PAMPIER WRSKRÉVEN.
SAHWERSA THV SE ERVE. MOT THU SE AK WRSKRIVA.
THIN BARN ALSA TILTHJU HJA NIMMERTHE WÉI NAVT NE KVMA.

Om ze niet te verliezen,
heb ik ze op overlandsch papier overgeschreven.
Bijaldien gij ze erft, moet gij ze ook overschrijven.
Uwe kinderen desgelijks, opdat zij nimmer verloren gaan.

SKRÉWEN TO LJUWERT. NÉI ATLAND SVNKEN IS.
THAT THRJA THUSOND.FJVWER HVNDRED
AND NJUGON AND FJVWERTIGOSTE JÉR.

Geschreven te Liuwert, nadat Atland verzonken is,
het drie duizend vier honderd
negen en veertigste jaar,

THAT IS NEI KERSTEN RÉKNONG
THAT TVELF.HVNDRED.SEX AND FIFTIGOSTE JÉR.
HIDDE TOBINOMATH OER.A LINDA.
WAK.

dat is naar de Christen-rekening
het twaalf honderd zes en vijftigste jaar,
Hiddo bijgenaamd Over de Linde.
Waak.

~ ~ ~ ~ ~ ~

{803 CE ~ Liko Ovira-Linda}

LJAWA ERVNOMA.
VMB VSA LJAWA ÉTHLA.S WILLE
AND VMB VSA LJAWA FRYDOM.S WILLE,
THVSAND WARA SA BIDD.IK TO JO.

Lieve erfgenamen,  

om onze lieve voorouderen wille,  
en om onze lieve vrijheids wille,  
duizendmaal bid ik u.

OCH LJAWE NE LÉT THA AGON ÉNIS PAPEKAPPE
TACH NIMMERTHE OVER THISSA SKRIFTA NE WÉJA.
HJA SPRÉKATH SWÉTA WIRDA, MEN HJA TORNATH VNMARKSÉM
AN ALLES HWAT FON VS FRYAS TREFTH.

Och lieve, laat de oogen van een monnik
toch nooit over deze schriften weiden.
Zij spreken zoete woorden, maar zij tornen ongemerkt,
aan alles wat ons Fries betreft.

VMBE RIKA PREBENDE TO WINNANDE
SA HÉLATH HJA MITH THA POPPA KENINGGAR.
THISSA WÉTATH THAT WI HJARA GRATESTE FJANDA SEND.
THRVCHDA WI HJARA LJUDA TO SPRÉKE THVRA,
VR FRYDOM RJUCHT AND FORSTNE PLICHT.

Om rijke prebenden te winnen,
heulen zij met de vreemde koningen;
deze weten dat wij hunne grootste vijanden zijn,
omdat wij hunne lieden toespreken durven
over vrijheid, recht en vorstenplicht.

THERVMBE LÉTATH HJA ALLES VRDILIGJA.
HWAT FON VSA ÉTHLUM KVMTH
AND HWAT THÉR JETA REST FON VSA ALDA SÉDUM.

Daarom laten zij alles vernielen,
wat van onze voorvaderen komt,
en wat nog overig is van onze oude zeden.

OCH LJAWA IK HAV BY THAM ET HOVE WÉST.
WIL WR.ALDA.T THJELDA
AND WILLATH WI VS NAVT STERIK NE MAKJA.
HJA SKILUN VS ALGADUR VRDILIGJA.

Och lieve, ik ben bij hen aan het hof geweest;
wil Wralda het gehengen,
en wij ons niet sterk maken,
dan zullen zij ons altegader verdelgen.

SKRÉVEN TO LJUD.WERD.
ACHT.HONDRED AND THRJU JÈR, NÉI KERSTEN BIGRIP.
LIKO TONOMATH OVIRA.LINDA.

Geschreven te Liudwert,
acht honderd en drie jaar, na de Christen meening.
Liko bijgenaamd Over de Linde.

Deutsch ~ Wirth, 1933

Ganze tekst (original mit übersetzung) als PDF-probe hier.

Wirth     Handschrift 

p. 13     [00a-00b] LIKO, HIDDE
p. 15- 16 [006]     FORMA SKÉDNISE 
p. 16- 17 [007-011] LYDA, FINDA, FRYA 
p. 17- 19 [011-014] TEX FRYAS
p. 19- 20 [014]     FÀSTA 
p. 20- 25 [015-021] BURG + MENA ÉWA 
p. 25- 29 [021-026] ORLOCH ÉWA 
p. 30     [026-027] MINNO ~ STRAF 
p. 30- 32 [027-029] STJUR ÉWA 
p. 32- 35 [040-044] WÉTA, SETMA, DOMAR 
p. 35     [044]     KÉRENDJAVA
p. 35- 38 [029-033] MINNO ~ ÉWA 
p. 38- 42 [097-103] FORMLÉRE 
p. 42- 43 [103-106] TRÁST 
p. 44- 45 [045-047] THAT JOL 
p. 45- 47 [047-050] ARGE TID 
p. 47- 49 [050-053] MAGJARA, FINNA 
p. 49- 51 [053-056] WODIN 
p. 51- 53 [056-060] TUNIS AND INKA 
p. 53- 54 [060-061] GOLA FON SIDON 
p. 54- 56 [061-065] KALTA AND MINERVA 
p. 56- 58 [065-068] JON HELPTH MINERVA 
p. 58- 61 [068-071] MINERVA AND JON 
p. 62- 65 [033-039] MINERVA AND PRESTERA 
p. 65- 67 [072-075] GÉRTMANNA 
p. 67     [039-040] KRETA 
p. 68- 70 [075-079] ULYSUS, SÉKROPS, ATHÉNJA 
p. 70- 75 [079-087] DÉNAMARKA VRLÉREN 
p. 76- 79 [001-005] ADELAS RÉD 
p. 79- 81 [087-091] ADELBROST, APOLLANJA 
p. 82- 86 [091-097] BRUNNO, LOV ADELA 
p. 86- 90 [106-113] APOLLANJAS BURCH AND FART 
p. 91- 95 [113-120] FRÉTHORIK 1 
p. 95- 96 [120-126] ALEXANDRE 
p. 96     [126-130] FRISO 
p. 97- 98 [130-133] FRÉTHORIK 2 
p. 98- 99 [133-134] WILJO 
p. 99-103 [134-141] JESUS, BUDA, KRISEN, FO 
p.103     [141-142] FRANAS WILLE 
p.103-104 [142]     GOSA 1 
p.105-109 [143-150] KONERÉD ~ FRISO 
p.109-113 [150-157] FRISO ~ ADEL + JFKJA 
p.113-116 [157-163] GOSA 2 ~ TALE 
p.116     [163-168] PANGAB 
p.116-118 [168-192] BÉDEN ~ RIKA 
p.119-121 [195-198] ASEGA ASKAR 
p.121-123 [198-202] OTHERA FOLKA 
p.123-126 [202-206] RÉINTJA 
p.126-128 [206-210] WLA SÉD AND PEST

7d) Wirth p.126-128

Übersetzung Ura Linda Chronik 1933

{206/30}
THA ASKAR MÉNDE
THAT.ER THA HONDA RUM HÉDE
LÉT.I THA MAGJARA VNDER ALLERLÉJA NOMA
THRVCH OVIR SINA {207} STATA FARA
AND BUTA GRÉNE.GA AND BUTA MINA STAT
NE WRDON HJA NARNE NAVT NE WÉRATH. ~

Als Askar meinte,
daß er freie Hand hatte,
ließ er die Magjaren (Magier) unter allerhand Namen
durch seine Staaten fahren,
und außer Greninga (Groningen) und meinem Staat
wurde ihnen nirgends gewehrt.

NÉI THAT ASKAR ALSA MITH THA JUTTAR
AND THA ORA DÉNA.MARKAR FORBONDEN WAS
GVNGON HJA ALSÉMINE RAWA.
THACH THAT NETH NÉNE GODE FRUCHDA BARED.

Nachdem Askar also mit den Jutten
und den anderen Dänemärkern verbündet war,
zogen sie zusammen auf Raub aus:
das hat aber keine guten Früchte gezeitigt.

HJA BROCHTON ALLERLÉJA
VRLANDISKA SKATA TO HONK
MEN JUST THÉR THRVCH
NILDON THAT JONG FOLK NÉN AMBACHT LÉRA
NACH VPPA THA FJELDUM NAVT NE WERKA.
SA THAT HI TO THA LERSTA WEL SLAVONA NIMMA MOSTE.

Sie brachten allerhand
fremdländische Schätze mit nach Hause.
Aber gerade dadurch
wollte das junge Volk kein Handwerk mehr lernen
noch auf den Feldern arbeiten,
so daß er zuletzt wohl Sklaven nehmen mußte.

MEN THIT WAS ÉL AL AJEN WR.ALDA HIS WILLE
AND AJEN FRIA.S RÉD
THÉRVMBE KV STRAF NAVT AFTER WÉGA NE BILIWA. ~
SJAN HIR HO STRAFFE KVMEN IS. ~

Aber dies war ganz wider Wraldas Willen
und wider Fryas Rat:
darum konnte die Strafe nicht ausbleiben.
Sieh, wie die Strafe gekommen ist.

ÉNIS HÉDON HJA TO SÉMINE ÉNE ÉLE FLATE WNNEN.
HJA KÉM FON UT.A MIDDEL.SÉ.
THJUS FLATE WAS TO LÉDEN
MITH PURPERA KLATHAR AND ORA KOSTLIKHÉD
THÉR ALLE FON OF PHONISJA KÉMON.

Einmal hatten sie zusammen eine ganze Flotte gewonnen:
diese kam aus der Mittelsee (dem Mittelmeer).
Die Flotte war geladen
mit Purpurkleidern und anderen Kostbarkeiten,
die alle aus Phonisja (Phönizien) kamen.

THAT WRAKA FOLK THÉRE FLATE
WARTH BISUDA THÉRE SÉJENE AN WAL SET
MEN THAT STORA FOLK WARTH HALDEN.
THAT MOS RA AS SLAVONA THJANJA.

Das schwache Volk der Flotte
ward südlich der Sejene (Seine) an Wall gesetzt,
aber das kräftige Volk wurde behalten.
Das sollte ihnen als Sklaven dienen. 

THA SKÉNNESTE WRDON HALDA
VMBE VPPET LAND TO BILIWANE
AND THA LÉDLIKSTA AND SWARTSTE
WRDON AN BORD HALDEN
VMBE VPPA THA BENKA TO ROJANDE.

Die Schönsten wurden zurückbehalten,
um am Lande zu bleiben,
und die Häßlichen und Schwarzen
wurden an Bord behalten,
um auf den Bänken zu rudern.

AN.T FLI WARTH THA BODEL DÉLATH
MEN SVNDER HJARA WÉTA
WARTH AK HJARA STRAF DÉLATH. ~

In dem Fly, ward die Habe geteilt,
aber sonder ihr Wissen
ward auch die Strafe geteilt.

FON THA MANNISKA THÉR VPPA
THA VRLANDISKA SKÉPUN STALT WÉRON
WÉRON SEX THRVCH BUK.PIN FELTH.
MAN TOCHTE THAT.ET ÉTA AND DRINKA VRJYVEN WÉRE
THÉRVMBE WARTH ALLES {208} OVIR BORD JOMPTH.

Von den Menschen, die auf
den ausländischen Schiffen eingestellt wurden,
starben sechs an Bauchweh.
Man dachte, daß das Essen und Trinken vergiftet war;
darum ward alles über Bord geworfen.

MEN BUK.PIN RESTE.
AND ALLERWÉIKES HWÉR SLAVONA JEFTHA GOD KÉM
KÉM AK BUK.PIN BINNA.
THA SAXMANNA BROCHTON HJU OVIR HJARA MARKA.
MITH THA JUTTAR FOR HJU NÉI SKÉNLAND
AND ALINGEN THÉRE KAD FON THA BALDA.SÉ.
MITH ASKAR HIS STJURAR FOR HJU NÉI BRITANJA.

Aber das Bauchweh blieb,
und allewege, wo Sklaven oder Güter hinkamen,
kam auch das Bauchweh herein.
Die Sachsmänner brachten es über ihre Marken;
mit den Jutten fuhr es nach Schonland
und die Küsten der Baldasee entlang;
mit Askars Seeleuten fuhr es nach Britannien.

WI AND THAM FON GRÉNE.GA
NE LÉTON NÉN GOD NER MINNISKA
OVIR VSA PALA NAVT NE KVMA
AND THÉRVMBE BILÉWON WI FON THA BUK.PIN FRY. ~

Wir und die von Grenega
ließen keine Güter noch Menschen
über unsere Grenzpfähle kommen,
und darum blieben wir des Bauchwehes ledig.

HO FÉLO MANNISKA BUK.PIN WÉI RAPTH HETH
NÉT IK NAVT TO SKRIWANE
MEN PRONT.LIK
THÉR.ET AFTERNÉI FON THA ORA FAMNA HÉRDE
HETH MY MELTH
THAT ASKAR THUSAND MEL MARA FRYA MANNISKA
UT SINA STATUM HULPEN HETH
AS.ER WLA SLAVONA INBROCHTE. ~

Wie viele Menschen es dahingerafft hat,
kann ich nicht schreiben.
Aber Prontlik,
die es später von den anderen Maiden erfuhr,
hat mir gemeldet,
daß Askar tausendmal mehr freie Menschen
aus seinen Staaten hinausgeschafft hat,
als er schmutzige Sklaven hereingebracht hatte.

THA PEST FAR GOD WYKEN WAS
THA KÉMON THA FRI WRDEN TWISK.LANDAR NÉI THÉRE RÉNE
MEN ASKAR NILDE MITH THA FORSTUM
FON THAT WLA VRBASTERDE FOLK
NAVT AN ÉNE LINE NAVT NE STONDA.

Als die Pest endgültig gewichen war,
da kamen die frei gewordenen Twiskländer an den Rhein.
Aber Askar wollte mit den Fürsten
dieses schmutzigen und verbasterten Volkes
nicht auf einer Stufe stehen.

HI NILDE NAVT NE DAJA
THA HJA SKOLDON HJARA SELVA FRIAS BERN HÉTA
LIK RÉINTJA BIBODEN HÉDE.
MEN HI VRJET THÉRBI
THATI SELVA SWARTE HÉRA HÉDE. ~

Er wollte nicht gewähren,
daß sie sich Fryas Kinder nannten,
wie Reintja es angeboten hatte,
aber er vergaß dabei,
daß er selber schwarze Haare hatte.

EMONG THA TWISK.LANDAR WÉRON THÉR TWA FOLKAR
THÉR HJARA SELVA NÉNE TWISK.LANDAR HÉTON.
THAT ÉNE FOLK KÉM ÉL FÉR UT.ET SUD.ASTEN WÉI
HJA HÉTON HJARA SELVA ALLE.MANNA.

Unter den Twiskländern waren zwei Völker,
die sich selber nicht Twiskkländer hießen.
Das eine Volk kam ganz weit aus dem Südosten her:
sie hießen sich Allemanna.

HISSA NOMA HÉDON HJA HJARA SELVA JÉVEN
THA HJA JETA SVNDER WIVA
INNA THA WALDA AS BANNANE {209} OMME.DWARERDE.
LÉTAR HAVON HJA FON.ET SLAVONA FOLK WIVA RAVATH
ÉVIN SA THA HLITHAWAR
MEN HJA HAVON HJARA NOME BIHALDEN.

[...]

THAT ORA FOLK
THAT MARA HÉINDE OMME.DWARELDE
HÉTON HJARA SELVA FRANKA.
NAVT VMBE THAT HJA FRY WÉRON.
MEN FRANK ALSA HÉDE THENE ÉROSTE KANING HÉTEN
THAM HIM SELVA MITH HULPE FON THA VRBRUDA FAMNA
TO ERV.LIK KANING OVER SIN FOLK MAKAD HÉDE.

Das andere Volk,
das mehr in unserer Nähe umherzog,
nannte sich Franka,
nicht weil sie frei waren,
sondern Frank also hatte der erste König geheißen,
der sich selber mit Hilfe der verdorbenen Maiden
zum erblichen König über sein Volk gemacht hatte.

THA FOLKAR THAM AN HIM PALADON.
HÉTON HJA RA SELVA THJOTH.HIS SVNA
THAT IS FOLK.HIS SVNA.
HJA WÉRON FRYA MANNISKA BILÉWEN
NÉIDAM HJA NIMMER ÉNEN KANING
NER FORSTE NACH MASTER BIKANNNA NILDE.
AS THENE JENGE
THAM BY MÉNA WILLA WAS KÉREN
VPPA THÉRE MÉNA ACHT. ~

Die Völker, die an sie grenzten,
nannten sich Tjoths Söhne (*),
das ist Volkssöhne;
sie waren freie Menschen geblieben,
dieweil sie nimmer einen König,
noch Häuptling, noch Herrn anerkennen wollten
außer denjenigen,
die durch gemeinen Willen [gekoren wurden]
auf der gemeinen Acht gekoren wurden.
(* thjoth entspricht dem altdeutschen theoda = »Volk«, ahd. diot, asächs. thiod, thioda usw., mnl. diet usw.)

ASKAR HÉDE AL FON RÉINTJA FORNOMMEN
THAT THA TWISK LANDAR FORSTA
MÉST ALTI IN FIANDSKIP AND FAITHA WÉRON.

Askar hatte schon von Reintja vernommen,
daß die Twiskländer Häuptlinge
meistens miteinander in Feindschaft und Fehde waren. 

NV STALD.I HJAM TO FARA
HJA SKOLDE ÉNEN HÉRTOGA FON SIN FOLK KIASA
VMBE THAT.ER ANG WÉRE SEID.ER
THAT HJA SKOLDE MITH MANLIKOTHERUM SKOLDUN TWISTA
OVIR.ET MASTERSKIP.

Nun machte er ihnen den Vorschlag,
sie sollten einen Herzog von seinem Volke kiesen,
weil er befürchtete [sagte er],
sie könnten miteinander [streiten]
um die Herrschaft streiten.

AK SÉID.ER
KVNDON SINA FORSTA MITH.A GOLUM SPRÉKA.
THAT SÉID.ER
WÉRE AK MODER HIS MÉNE.

Auch sagte er,
daß seine Häuptlinge mit den Golen sprechen konnten.
Das, sagte er,
wäre auch die Meinung der Mutter.

THA KÉMON THA FORSTA THÉRA TWISK.LANDAR TO EKKORUM
AND NÉI THRIJA SIUGUN ETMELDE
KÉRON HJA AL.RIK TO RA HERTOGA UT.
AL.RIK WÉRE ASKAR HIS NÉVA.
HI JEF HIM TWÉN HVNDRED SKOTSE
AND HVNDRED THÉRA STOROSTA SAXMANNA
MITH TO LIF.WÉRA. ~

Da kamen die Häuptlinge der Twiskländer zusammen,
und nach dreimal sieben Etmelde (*)
koren sie Alrik zum Herzog.
Alrik war Askars Neffe;
er gab ihm zweihundert Schotten
und hundert der rüstigsten Sachsmänner
mit als Leibwehr.
(* Tag und Nacht = 24 Stunden)

THA FORSTA MOSTON THRIJA SJVGUN
FON {210} HJARA SVNUM NÉI STAVEREN SENDA
TO BORG HJARAR TROW.
TO NV WAS ALLES NÉI WINSK GVNGEN
MEN THA MAN OVIRE RÉNE FARA SKOLDE.
NILDON THENE KANING THÉRA FRANKA
NAVT VNDER AL.RIKIS BIFÉLA NAVT NE STVNDA.

Die Häuptlinge mußten dreimal sieben
von ihren Söhnen nach Staveren senden
als Bürgschaft ihrer Treue.
Soweit war alles nach Wunsch gegangen:
aber als man über den Rhein fahren sollte,
wollte der König der Franken
nicht unter Alriks Befehle stehen.

THÉRTHRVCH LIP ALLES AN THA TIS.
ASKAR THÉR MÉNDE THAT ALLES GOD GVNG.
LANDE MITH SINA SKÉPA
ANNA THA ORE SIDE THÉRE SKELDA.
MEN THÉR WAS MAN LONG FON SIN KVMSTE TO LJUCHT
AND VPPA SIN HOD.

Dadurch ging alles in die Quere.
Askar, der vermeinte, daß alles gut ging,
landete mit seinen Schiffen
an der anderen Seite der Schelde;
aber da war man schon lange von seinem Kommen unterrichtet
und auf seiner Hut.

HJA MOSTON ALSA RING FLJUCHTA
AS HJA KVMEN WÉRON
AND ASKAR WRDE SELVA FATH.

Sie mußten ebenso schnell fliehen
als sie gekommen waren,
und Askar wurde selber gefangengenommen.
 
THA GOLA NISTON NAVT
HWA HJA FENSEN HÉDE
AND ALSA WARTH HI AFTERNÉI UTWIXLATH
FORI ÉNNEN HAGE GOL
THÉR ASKAR HIS FOLK MITH FORATH HÉDE. ~

Die Golen wußten nicht,
wen sie gesaßt hatten,
und also ward er später ausgewechselt
gegen einen hohen Golen,
den Askars Volk mitgeführt hatte.

THAWILA THAT.ET ALLES BÉRADE
HLIPON THA MAGJARA JETA DRISTER AS TO FARA
OVIR VSA BURA RA LANDA HINNA.

Dieweilen dies alles geschah,
liesen die Magjaren (Magier) noch dreister als zuvoren
über unsere Nachbarlande hin. 

BY EGMVDA HWÉR TO FARA
THÉRE BURCH FOR.ANA STAN HÉDE
LÉTON HJA ÉNE CHERKA BVWA
JETA GRATER AND RIKAR
AS ASKAR TO STAVEREN DÉN HÉDE. ~

Bei Egmuda, wo vorher
die Burg Forana gestanden hatte,
ließen sie eine »Kirche« bauen,
noch größer und reicher
als Askar es zu Staveren getan hatte.

AFTER NÉI SÉIDON HJA
THAT ASKAR THJU KASE VRLÉREN HÉDE WITH THA GOLA
THRVCHDAM.ET FOLK NAVT LAWA NAVT NILDE
THAT WODIN HJAM HELPA KVSTE
AND THAT HJA HIM THÉRVMBE NAVT ANBIDDA NILDE.

Nachdem sagten sie,
daß Askar den Kampf gegen die Golen verloren hatte,
weil das Volk nicht glauben wollte,
daß Wodin ihnen helfen könnte,
und daß sie ihn darum nicht anbeten wollten.

FORTH GVNGON HJA TO
AND SKAKTON JONGA BERN
THAM HJA BY RA HILDON
AND VPBROCHTEN IN THA HÉMNISSA
FON HJARA VRBRUDA LÉRE. ~
WÉRON THÉR MANNISKA THAM...

Fürder gingen sie hin
und entführten junge Kinder,
die sie bei sich behielten
und aufbrachten in den Geheimnissen
ihrer verdorbenen Lehre.
Waren Menschen da, die ...

(Hier bricht die Handschrift ab.)

7c) Wirth p.123-126

Übersetzung Ura Linda Chronik 1933

{202/06}
THA DÉNA.MARKAR THAM HJARA SELVA 
SUNT LONG BOPPA ALLE ORA STJURAR. 
STOLTLIKE SÉKAMPAR HÉTE. 
HÉDON SA RINGE NAVT FON ASKAR SINA GLOR.RIKA DÉDUM NAVT NE HÉRED. 
JEF HJA WRDON NIDICH THÉR VR. THÉR.MÉTE. 
THAT HJA WILDE ORLOCH BRENSA OVER.NE SÉ AND OVER SINA LANDA. ~
SJAN HIR HO HI ORLOCH FORMITHA MACHTE. ~

Sobald die Dänemärker, die sich selber
hoch über allen anderen
trutzlich Seekämpen hießen,
von den ruhmreichen Taten Askars gehört hatten,
wurden sie darob neidisch, dermaßen,
daß sie die See und seine Lande mit Krieg überziehen wollten.
Sieh hier, wie er den Krieg vermeiden konnte.

TWISK THA BVW.FALA THÉRE VRHOMELDE BURCH STAVJA 
WAS JETA ÉNE SNODE BURCH.FAM MITH SVME FAMNE SÉTEN. 
HJRA NOME WAS RÉINTJA 
AND THÉR GVNG EN GRATE HROP FON HJRA WIS HÉD UT. 

Zwischen den Trümmern der zerstörten Burg Stavia
hauste noch eine kluge Burgmaid mit ihren Maiden.
Ihr Name war Reintja,
und es ging ein großer Ruf von ihrer Weisheit aus.  

THJUS FAM BAD AN ASKAR HJRA HELPE VNDER BITHING 
THAT ASKAR SKOLDE THA BURCH STAVJA WITHER VPBVWA LÉTA. 
AS.ER HIM THÉR TO FORBONDEN HÉDE 
GVNG RÉINTJA MITH THRIM FAMNA NÉI HALS. 
NACHTIS GVNG HJU RÉISA 
AND THES DÉIS KÉTHE HJU VPPA ALLE MARKUM 
AND BINNA ALLE MÉIDUM. 

Diese Maid bot Askar ihre Hilfe an unter Bedingung,
daß Askar die Burg Stavia wieder aufauen ließ.
Als er sich dazu verpflichtet hatte,
ging Reintja mit den drei Maiden nach Hals;
sie reiste zur Nachtzeit
und am Tage redete sie auf allen Märkten
und allen Dorfauen.

WR.ALDA SÉIDE HJU 
HÉDE HJA THRVCH THONGAR TO HROPA LÉTA 
THAT ALLET FRIAS FOLK MOSTON FRJUNDA WERTHA. 
LIK SUSTAR AND BROTHAR TAMED. 
OWERS SKOLDE FINDAS FOLK KVMA 
AND RA ALLE FON JRTHA VRDILLIGJA. 

Wralda, sagte sie,
hätte ihr durch Donner zurufen lassen,
daß alles Fryas-Volk Freunde werden sollte,
wie es Schwestern und Brüdern geziemet:
sonst würde Findas Volk kommen
und sie allesamt vertilgen.

NÉI {203} THONGAR WÉRON FRIA.S SJVGUN WAK.FAMKES 
HJA ANDA DRAME FORESKINNEN. 
SJVGUN NACHTA AFTER EKKORUM. 
HJA HÉDE SÉITH. 

Nach dem Donner wären Fryas sieben Wachmaiden
ihr in ihrem Traume erschienen,
sieben Nächte nacheinander.
Sie hätten gesagt:  

BOPPA FRIA.S LANDUM SWABBERT RAMP 
MITH JUK AND KÉDNE OMME 
THÉRVMBE MOTON ALLE FOLKAR 
THÉR UT FRIA SPROTEN SEND 
HJARA TONOMA WÉI WERPA 
AND HJARA SELVA ALLÉNA FRIA.S BERN JEFTHA FOLK HÉTA. 

»Über Fryas Land dräut Unheil
mit Joch und Ketten.
Darum müssen alle Völker,
die aus Fryas Blut entsprossen sind,
ihre Zunamen (*) wegwerfen
und sich selber nur Fryas Kinder oder Volk heißen.
(* Die im Laufe der Zeit angenommenen Sonderstammesnamen)

FORTH MOTON ALLE VPSTONDA 
AND ET FINDA.S FOLK FON FRIA.S ERV DRIVA. 
NILLATH HJA THAT NAVT NE DVA 
ALSA SKILUN HJA SLAVONA BENDA 
VMBE HJARA HALSA KRÉJA. 
ALSA SKILUN THA VRLANDASKA HÉRA 
HJARA BERN MISBRUKA AND FYTRA LÉTA 
TILTHJU THAT BLOD SIGATH INNA JOWRE GRÉVA. 

Fürder müssen alle aufstehen
und Findas Volk von Fryas Erbe vertreiben.
Wollen sie das nicht tun,
[...]
so werden die fremden Herren
ihre Kinder mißbrauchen und geißeln lassen,
bis das Blut sickert in eure Gräber.

THAN SKILUN THA SKINNA 
JOWRE ÉTHLA JO KVMA WEKJA 
AND JO BIKIVJA VR JO LEFHÉD AND VNDIGERHÉD. 

Dann werden die Schatten
eurer Vorfahren kommen, euch zu wecken
und euch zu tadeln ob eurer Feigheit und Sorglosigkeit.«

THAT DVME FOLK 
THAT THRVCH TODVAN THÉRA MAGJARA 
AL AN SA FUL DWÉSHÉD WENTH WAS 
LAVADON ALLES HWAT HJU SÉIDE 
AND THA MAMMA KLIMDON 
HJARA BERN AJEN HJARA BROSTA AN. 

Das dumme Volk,
das durch Betreiben der Magjaren
schon vieler Torheit gewohnt war,
glaubte alles, was sie sagte,
und die Mütter preßten 
ihre Kinder an ihre Brust.

THA RÉINTJA THENE KENING FON HALS 
AND ALLE OTHERA MANNISKA 
TO ÉNDRACHT VRWROCHT HEDE 
SAND HJU BODON NÉI ASKAR 
AND TAG SELVA A LINGEN THENE BALDA.SÉ. 

Als Reintje den König von Hals
und alle anderen Menschen
zur Eintracht überredet hatte,
sandte sie Boten an Askar
und zog selber die Baldasee (*) entlang.

(* Es ist unsicher, welche See damit gemeint ist. Die Bezeichnung mare balticum (Baltisches Meer) wird zuerst von Adam von Bremen (gest. 1076) nach der von Plinius Balcia oder Baltia genannten Insel gebildet, deren Lage noch nicht bestimmt ist. Wilser vermutet, daß sie identisch mit Bornholm. Für Ostee wird S.45 »Astarse« gebraucht.)

DANA GVNG HJA BY THA HLITH.HAWAR 
ALTHUS HÉTEN VMBE THAT HJA HJARA FIANDA 
IMMER NÉI THET ONHLITE HAWE. 
THA HLITH.HAWAR SEND BRITNE 
AND BANNENE FON VS AJN FOLK {204} 
THAT INNA THA TWISLANDA SIT AND OMME DWARELT. 

Von dort ging sie zu den Hlith-hawar (Litauern).
[...]
Die Litauer sind Ausgewanderte
und Geächtete aus unserem eigenen Volke,
das in den Twisklanden sitzt und umherzieht.

HJARA WIVA HAWON HJA MÉST ALGADUR FON THA TARTARA RAWED. 
THA TARTARA SEND EN DÉL FON FINDA.S SLACHTE 
AND ALTHUS THRVCH THA TWISLANDAR HÉTEN 
VMBE THAT HJA NIMMERTHE NÉN FRÉTHO WILLE. 
MEN THA MANNISKA ALTI UTTARTA TO STRIDANDE. ~

[...]

FORTH GVNG HJU AFTERA SAXNA.MARKA 
TWERES THRVCH THA ORA TWISK.LANDA HIN. 
ALLERWÉIKES THAT SELVA UTKÉTHA. 
NÉI TWAM JÉR OM WÉRON 
KÉM HJU ALINGGEN THÉRE RÉNE TO HONK. ~

Weiter ging sie hinter den Sachsenmarken,
quer durch die anderen Twisklande hindurch,
und verkündete allewege dasselbe.
Nachdem zwei Jahre herum waren,
kam sie den Rhein entlang heimwärts.

BY THA TWISK.LANDAR HÉDE HJU 
HJARA SELVA AS MODER UTJAN 
AND SÉID THAT HJA MOCHTON 
AS FRY AND FRANKA MANNISKA WITHER KVMA. 
MEN THAN MOSTEN HJA OVIR THA RÉNE GVNGGA 
AND THA GOLA FOLGAR UT FRYAS SUDAR LANDUM JAGJA. 

Bei den Twiskländern hatte sie
sich selber als Mutter ausgegeben
und gesagt, daß sie [dürfen]
als freie und franke Leute wiederkommen dürfen;
aber dann sollten sie über den Rhein gehen
und die Golen-Folger aus Fryas Südlanden verjagen.

AS HJA THAT DÉDE 
SA SKOLDE HJRA KÉNING ASKAR OVERA SKELDA GVNGGA 
AND THÉR THAT LAND OF WINNA. ~ ~

So sie dies täten,
würde ihr König Askar über die Schelde ziehen
und dort das Land abgewinnen.

BY THA TWISK.LANDAR SEND FÉLO TJODA PLÉGA 
FON THA TARTARUM AND MAGJARA BINNA GLUPTH 
MEN AK FUL SEND THÉR FON VSA SÉDUM BILÉWEN. 
THÉR THRVCH HAVATH HJA JETA FAMNA 
THÉR THA BERN LÉRA 
AND THA ALDA RÉD JEVA. 

Bei den Twiskländern haben sich viele übele Sitten
von den Tartaren und Magjaren (*) eingeschlichen,
aber auch viel sind unseren Sitten treu geblieben.
Dadurch haben sie noch Maiden,
die die Kinder lehren und
den alten Rat erteilen.
(* Vgl. Anmerkung S.48)

BI T.ANFANG WÉRON HJA REINTJA NIDICH 
MEN TO THA LESTA WARTH HJU THRVCH HJAM FOLGATH AND THJANJATH 
AND ALLERWÉIKES BOGATH 
HWÉR.ET NETTE AND NÉDLIK WÉRE. {205} ~

Im Anfang waren sie Reintja feindlich gesonnen,
aber zuletzt folgten und dienten sie ihr,
und sie wurde alleweg von ihnen gepriesen,
wo es nützlich und nötig war.

ALSA RINGEN ASKAR FON RÉINTJA HJRA BODON FORNOM 
HO THA JUTTAR NIGATH WÉRON 
SAND HI BISTONDA BODON FON SIN ANT WEGUM 
NÉI THA KANING FON HALS. 

Sobald Askar von den Boten Reintjas vernommen hatte,
wie die Jutten gesonnen waren,
sandte er zur Stund Boten von sich
an den König von Hals.

THAT SKIP WÉR MITH THA BODON GVNGON 
WAS FVL LÉDEN MITH FAMNA SIRHÉDUM 
AND THÉR BI WÉR EN GOLDEN SKILD 
HWÉRVPPA ASKAR HIS DANTE KUNSTA LIK WAS UT EBYLD. 

Das Schiff, mit dem die Boten gingen,
war vollgeladen mit Frauenschmuck;
dabei war ein goldener Schild,
auf dem Askars Gestalt kunstvoll abgebildet war.

THISSA BODON MOSTON FRÉJA 
JÉF ASKAR THES KANING HIS TOGHTER FRÉTHO.GUNSTA 
TO SIN WIF HAVE MACHTE. ~
FRÉTHO.GUNSTA KÉM EN JÉR LÉTER TO STAVEREN. 
BI HJARA FOLGAR WÉRE AK ÉNEN MAGI 
HWAND THA JUTTAR WÉRON SUNT LONG VRBRUD. ~

Diese Boten sollten fragen,
ob Askar des Königs Tochter Frethogunsta
zu seinem Weibe haben durfe.
Frethogunsta kam ein Jahr später nach Staveren:
in ihrem Gefolge war auch ein Magy (Magier),
denn die Jutten waren schon längst verdorben.

KIRT AFTER THAT ASKAR 
MITH FRÉTHO.GUNSTA BOSTIGJATH WAS 
WARTH THÉR TO STAVEREN ÉNE SCHERKE BVWED. 
INNA THJU SCHERKE WRDON TJODA 
DROCHTEN LIKANDA BYLDON STALTH. 
MITH GOLD TRVCH WROCHTNE KLATHAR. 

Kurz nachdem Askar
mit Frethogunsa getraut war,
ward in Staveren ein Tempel gebaut;
in der »Kirche« wurden üble
ungestaltete Bildwerke aufgestellt,
mit golddurchwirkten Kleidern.

AK IS ER BIWÉRATH 
THAT ASKAR THÉR NACHTIS AND VNTIDIS 
MITH FRÉTHO.GUNSTA FAR NITHER BUWGADE.
MEN SA FUL IS SÉKUR. 
THJU BURCH STAVJA NE WARTH NAVT WITHER VPEBVWED. ~

Auch wird behauptet,
daß Askar zur Nacht und Unzeit
mit Frethogunsta sich davor niederbeugte.
Aber so viel ist gewiß:
die Burg Stavia ward nicht wieder aufgebaut.

RÉINTJA WAS AL TO BEK KVMEN. 
AND GVNG NIDICH NÉI PRONT.LIK THJU MODER 
ET TEXLAND BARJA. 
PRONT.LIK GVNG TO 
AND SAND ALLERWÉIKES BODON THÉR UT KÉTHON. 
ASKAR IS VRJÉVEN AN OFGODJE. 

Reintje war schon zurückgekommen
und ging erbost zur Mutter [Prontlik]
auf Texland, sich zu beklagen.
Prontlik ging hin
und sandte allewege Boten, die verkündeten:
Askar ist der Abgötterei ergeben.

ASKAR DÉDE AS MURK.I T NAVT 
MEN VNWARLINGEN KÉM THÉR ÉNE {206} FLATE UT HALS. 
NACHTIS WRDON THA FAMNA UT.ÉRE BURCH DRIWEN 
AND OGTIN.S KVN MAN FON THÉRE BURCH 
ALLÉNA ÉNE GLANDERE HAPE SJAN. 

Askar tat, als bemerkte er nichts.
Aber unerwartet kam eine Flotte aus Hals.
Nachts wurden die Maiden aus der Burg vertrieben,
und morgens konnte man von der Burg
allein einen glühenden Hausen sehen.
 
PRONTLIK AND RÉINTJA 
KÉMEN TO MY VMB SKUL. 
THA IK THÉR AFTERNÉI VR NÉI TOCHTE 
LÉK IT MY TO THAT IT KWADLIK 
FAR MIN STAT BIDÉJA KVSTE. 

Prontlik und Reintja 
kamen zu mir, um einen Unterschlupf.
Als ich später darüber nachdachte,
schien es mir, daß dies Übles 
für meinen Staat bedeuten könnte.  

THÉRVMBE HAVON TO SÉMNE 
ÉNE LEST FORSONNEN 
THÉR VS ALLE BATA MOST. 
SJAN HIR HO WI TO GVNGEN SEND. ~

Darum haben wir zusammen 
eine List ersonnen,
die uns allen frommen sollte.
Sieh hier, wie wir es begonnen haben.
 
MIDDEL IN.T KRILWALD 
BI ASTEN LJVD.WERDE 
LÉITH VSA FLI JEFTHA WÉRA 
THÉR MAN AL LÉNA 
THRVCH DWARL.PADA MÉI NAKA. 

Inmitten des Krylwaldes,
östlich von Ljudwerd,
liegt unsere Flucht- oder Wehrburg,
der man sich allein 
durch Irrwege nähern kann.  

IN VPPA THJUS BURCH HÉD IK 
SUNT LONGE JONGA WAKAR STALD 
THÉR ALLE ÉNE GRINS AN ASKAR HÉDE 
AND ALLE ORA MANNISKA DANATH HALDEN. 

Auf diese Burg hatte ich
seit längerer Zeit junge Wächter gelegt,
die alle einen Widerwillen gegen Askar hatten
und alle anderen Menschen fernhielten.
 
NV WAST BI VS AK AL SA WID KVMEN 
THAT FÉLO WIVA AND AK MANNA 
AL PATÉRADE VR SPOKKA 
WITTE WIVA AND ULDERMANKES. 
LIK THA DÉNAMARKAR. 

Nun war es bei uns so weit gekommen,
daß viele Weiber und auch Männer
schon schwatzten von Spuk,
weißen Weibern und Kobolden,
wie die Dänemärker.
 
ASKAR HÉDE AL THISSA DWASHÉDA 
TO SIN BATA ANWENTH 
AND THAT WILDON WI NV AK 
TO VSA BATA DVA. 

Askar hatte alle diese Torheiten
zu seinem Nutzen ausgebeutet,
und das wollten wir auch
zu unserem Nutzen tun.  

BI.NE THJUSTRE NACHT 
BROCHT IK THA FAMNA NÉI THÉRE BURCH 
AND DANA GONGON HJA MITH HJARA FAMNA 
IN THRVCH THA DWARL.PADA 
SPOKKA IN WITTA KLATHAR HULED. 
SA THAT THÉR AFTER NÉI NÉN MANNISK MARA 
KVMA NE THVRADE.

In einer dunklen Nacht
brachte ich die Maiden zur Burg,
und darauf gingen sie und spukten mit ihren Jungfrauen
über die Irrwege,
[und spukten] in weißen Gewändern gehüllt,
so daß sich später kein Mensch mehr
zu kommen getraute.

20 February 2013

7b) Wirth p.121-123

Übersetzung Ura Linda Chronik 1933

{198/19}
AN.T NORTH.ENDE FON BRITANJA
THAT FVL MITH HAGA BERGUN IS
THÉR SIT EN SKOTS FOLK.
VR.ET MARA DÉL UT FRYA.S BLOD SPROTEN.
VR.A ÉNE HELTE SEND HJA UT KALTANA FOLGAR
VR.ET ORA DÉL UT BRITNE AND BANNANE
THÉR BI GRADUM MITH TID
FON UT.A TINLONUM THÉR HINNA FLJUCHTE.

An dem Nordende Britannias,
das voll hoher Berge ist,
da sitzt ein schottisches Volk,
mehrenteils Fryas-Blut,
einesteils aber den Keltana-Folgern entsprossen,
andernteils den Briten und Geächteten,
die allmählich im Laufe der Zeit
aus den Zinnlanden hierher geflohen waren.

THÉR UT.A TINLONA KÉMON
HAVATH ALGADUR VRLANDISKA WIVA
JEFTHA FON VRLANDHIS TUK.

Die aus den Zinnlanden herkamen,
haben allesamt fremdrassige Weiber
und ausheimisches Dirnengesindel. 

THI ALLE SEND VNDER.ET WELD THÉRA GOLUM.
HJARA WÉPNE SEND WODEN BOGA
AND SPRITA MITH PINTUM FON HERT HIS HORNUM
AK FON {199} FLINTUM.

Sie alle sind unter der Gewalt der Golen,
ihre Waffen sind hölzerne Bogen
und Stangen mit Spitzen von Hirschhorn
oder Flinsstein.

HJARA HUSA SEND FON SADUM AND STRÉ
AND SVME HÉMATH INNA HOLA THÉRA BERGUM.
SKÉPON THÉR HJA RAVED HAVE
IS HJARA ÉNGE SKAT.

Ihre Häuser sind von Schollen und Stroh,
und manche wohnen in Berghöhlen.
Schaffe, die sie geraubt haben,
sind ihre einzige Habe. 

MONG THA AFTERKVMANDA THÉRA KALTANA FOLGAR
HAVATH SVME JETA ISERA WÉPNE
THÉR HJA FON HJARA ÉTHLUM URVEN HAVE. ~

Aber von den Nachfahren der Keltana- Folger
haben manche noch eiserne Waffen,
die sie von ihren Ahnen geerbt haben.

VMBE NV GOD FORSTAN TO WERTHANDE
MOT IK MIN TELLING
VR THAT SKOTSE FOLK RESTA LÉTA.
AND ÉWET FON THA HÉINDA KRÉKA.LANDA SKRIVA.  ~

Um nun recht verstanden zu werden,
muß ich meine Erzählung
von dem schottischen Volke ruhen lassen
und etwas von den nahen Krekalanden (Italien) schreiben.

THA HÉINDA KRÉKA.LANDA HAVON
VS TO FARA ALLÉNA TO HÉRATH.
MEN SUNT VNHUGLIKA TIDUM
HAVON RA THÉR AK AFTER.KVMANDA
FON LYDA AND FON FINDA NITHER SET.
FON THA LERSTA
KÉMON TO THA LERSTA EN ÉLE HAPE FON TROJE.

Die nahen Krekalande haben
vorher uns allein gehört,
aber seit undenklichen Zeiten
haben sich dort auch Nachkommen
von Lyda und Finda niedergelassen;
von diesen letzten
kam ein ganzer Haufe aus Troje.

TROJE ALSA HETH.ÉNE STÉDE HÉTEN
THÉR ET FOLK FON THA FÉRE KRÉKA.LANDA
INNOMTH AND VRHOMELT HETH.

Troje also hat eine Stadt geheißen,
die ein Volk der fernen Krekalande
eingenommen und zerstört hat. 

THA THA TROJANA
TO THA HÉINDA KRÉKA LANDUM NEST.LED WÉRON.
THA HAVON HJA THÉR MITH TID AND FLIT
ÉNE STERKE STÉD MITH WALLA AND BURGUM BVWED
ROME THAT IS RUM HÉTEN.

Als die Trojaner
in den nahen Krekalanden sich eingenistet hatten,
haben sie mit Zeit und Fleiße
eine starke Stätte mit Wallen und Burgen gebaut,
Roma, das is Raum (*), geheißen. 
(* Wirth: Humanistenetymologie)

THA THAT DÉN WAS
HETH THAT FOLK HIM SELVA THRVCH LEST AND WELD
FON THAT ÉLE LAND MASTER MAKED. ~

Als das getan war,
hat das Volk durch List und Gewalt
sich in den Besitz des ganzen Landes gesetzt.

THAT FOLK THAT ANDA SUD.SIDE THÉRE MIDDEL.SÉ HÉMTH
IS FAR.ET MARA DÉL FON FHONISJA WÉI KVMEN.
THA FHONISJAR SEND EN BASTRED FOLK.
HJA SEND FON FRYA.S BLOD.
AND FON FINDA.S BLOD {200}
AND FON LYDA HIS BLOD.

Das Volk, das an der Südseite der Mittelsee haust,
ist mehrenteils von Fhonysja (Phönizien) hergekommen.
Die Fhonysjar sind ein Bastardvolk:
sie sind von Fryas Blut
und vonL ydas Blut.

THAT FOLK FON LYDA SEND THÉR AS SLAVONA.
MEN THRVCH THA VNTUCHT THÉR WIVA
HAVON THISSA SWARTE MANNISKA
AL.ET ORA FOLK BASTRED AND BRUN VRFARVET.

Das Volk von Lyda ist dort als Sklave,
aber durch die Unzucht der Weiber
haben die schwarzen Menschen
all das andere Volk verbastert und braun gefärbt.

THIT FOLK AND THAM FON ROME KAMPATH OLAN
VMB ET MASTERSKIP FON THA MIDDEL.SÉ.
FORTH LÉVATH THAM FON ROMA
AN FJANDSKIP WITH THA FONISJAR
AND HJARA PRESTERA
THÉR ET RIK ALLÉNA WELDA WILLE WR JRTHA
NE MUGON THA GOLA NAVT NE SJAN.

Dies Volk und das von Roma kämpfen fortwährend
um die Herrschaft der Mittelsee.
Weiter leben die von Roma
in Feindschaft mit den Fhonysjar.
Und ihre Priester,
die des Erdreiches allein walten wollen,
können die Golen nicht sehen.

THAT FORMA HAVON HJA THA FPHONISJAR
MIS.SELLJA OF NOMEN.
DANA ALLE LANDA THÉR SUDWARD
WESTWARD AND NORTHWARD LIDSA.
AK.ET SUDAR.DÉL FON BRITTANJA
AND ALLERWÉIKES HAVON HJA THA FONISJAR PRESTERA.
THAT HÉTH. THA GOLA VRJÂGETH.

Zuerst haben sie den Fhonysjar
Misselja (Marseille) weggenommen;
darnach alle Länder, die südwärts,
west- und nordwärts liegen,
auch den Südteil Britanniens (*),
und alleweg haben sie die phönizischen Priester,
das heißt die Golen, verjagt.
(* Wir befinden uns demnach in der Zeit nach Cäsars Zug nach Britannien, 55⁄54 v.Chr.)

DANA SIND THUSANDA GOLA
NÉI NORTH BRITTANJA BRIT.
KIRT VRLÉDEN WAS THÉR THA VRESTE THÉRA GOLUM SÉTEN
VPPA THÉRE BURCH THÉR IS KÉTHEN KÉRENAK.
THAT IS HERNE.
HWANATH HI SIN BIFÉLA JEF AN ALLE ORA GOLA.

Daher sind Tausende von Golen
nach Nord-Britannien gezogen.
Vor kurzem saß da der Oberste der Golen
auf der Burg, die geheißen wird Kerenak,
das ist Horn (*),
von wannen er den anderen Golen seine Befehle gab.
(* Über Kerenak vgl.S.58 und Einleitung Anm. 54, S.321)

AK WAS THÉR AL HJARA GOLD TOGADUR BROCHT.
KÉREN.HERNE JEFTHA KÉREN.AK
IS ÉNE STÉNE BURCH
THÉR ÉR AN KALTA HÉRDE.
THÉRVMBE WILDON THA FAMNA
FON THA AFTERKVMANDE THÉRA KALTANA FOLGAR
THA BURCH WITHER HA.

Auch war all ihr Gold dort zusammengebracht.
»Keren herne« oder »Kerenak«
ist eine steinerne Burg,
die der Kelta gehörte.
Darum wollten die Maiden
der Nachfahren der Keltana-Folger
die Burg wiederhaben.

ALSA WAS THRVCH THA FIANSKIP
THÉRA FAMNA AND THÉRA GOLUM.
FAITHE AND TWIST {201} IN OVIR THAT BERCH.LAND KVMEN
MITH MORTH AND BROND. ~

Also war durch die Feindschaft
der Maiden und der Golen
Fehde und Zwist über das Bergland gekommen
mit Mord und Brand.

VSA STJURAR KÉMON THÉR
FAKEN WOL HALJA
THAT HJA SELLADE FORI
TO BIRÉDE HUDUM AND LINNE.

Unsere Seeleute kamen dort
des öfteren, um Wolle zu holen,
die sie eintauschten gegen
bereitete Häute und Leinen.

ASKAR WAS OFTEN MITH WÉST.
AN STILNESSE HÉDER MITH THA FAMNA
AND MITH SVME FORSTUM ATH.SKIP SLOTEN.
AND HIM SELVA FORBONDEN
VMBE THA GOLA TO VRJAGANE UT KÉREN.AK.

Askar war öfters mitgewesen;
im stillen hatte er mit den Maiden
und einigen der Fürsten Freundschaft geschlossen
und sich verpflichtet,
die Golen aus Kerenak zu verjagen.

AS.ER THÉRNÉI WITHER KÉM
JÉF HI THA FORSTA AND WIGANDLIKSTA MANNA
ISERE HELMA AND STÉLA BOGA.
ORLOCH WAS MITH KVMEN
AND KIRT AFTER FLOJADON STRAMA BLOD
BY THA HELLINGA THÉRA BERGUM DEL. ~

Als er danach wiederkam,
gab er den Fürsten und reckenhaften Männern
eiserne Helme und stählerne Bogen.
Krieg war mitgekommen,
und kurz danach flossen Ströme von Blut
an den Abhängen der Berge hernieder.

THA ASKAR MÉNDE
THAT KANS HIM TO LAKTE.
GVNG.ER MITH FJUWERTICH SKÉPUM HIN
AND NAM KÉREN.AK
AND THENE VRESTE THÉRA GOLUM
MITH AL SINE GOLD.

Als Askar meinte,
daß das Glück ihm zulachte,
ging er mit vierzig Schiffen hin
und nahm Kerenak
und den Obersten der Golen
mit all seinem Golde hinweg.

THAT FOLK WÉRMITH HI
WITH THA SALT.ATHUM THERA GOLUM KAMPED HÉDE
HÉD.ER UT.A SAXANA.MARKUM LVKTH
MITH LOFTE FON GRATE HÉRA.RAVE AND BUT.
THUS WARTH THA GOLA NÉWET LÉTEN.
 
Das Volk, mit dem er
wider die Söldner der Golen gekämpft hatte,
hatte er auch den Sachsenmarken [gelockt]
mit Versprechen großen Heeresraubes und großer Beute gelockt.
Darum wurde den Golen nichts gelassen.

AFTER NÉI NAM.ER TWA É.LANDA
TO BERCH FAR SINUM SKÉPUM.
AND HWANATH HI LÉTER UTGVNG
VMB ALLE FONISJAR SKÉPA
AND STÉDA TO BIRAWANE
THÉR.I BIGANA KV.

Nachdem nahm er zwei Inseln
als Unterschlupf für seine Schiffe,
von wannen er später auszog,
um alle phönizischen Schiffe
und Städte zu berauben,
die er befahren konnte.

THA.ER TO BEK KÉM
BROCHT.I TOMET SEX.HVNDRED
THÉRA STORESTE KNAPUM
FON THAT SKOTSE BERCH.FOLK MITH.
HI SÉIDE THAT HJA HIM TO BORGUM JÉVEN WÉRON.
TILTHJU HI SÉKUR {202} WÉSA MACHTE
THAT THA ELDRA HIM SKOLDE TROW BILIWA.

Als er zurückam,
brachte er fast sechshundert
der rüstigsten Knaben
des schottischen Bergvolkes mit.
Er sagte, daß sie ihm als Geisel gegeben waren,
damit er dessen sicher sein könnte,
daß ihre Eltern ihm treu verblieben.

MEN.T WAS JOK.
HI HILD RA AS LIF.WÉRE ET SINA HOVA
THÉR HJA ALLERA DISTIK LES KRÉJON
IN.T RIDA AND IN.T HONDTÉRA
FON ALLERLÉJA WÉPNE.

Aber das war Lug.
Er hielt sie als eine Leibwache an seinem Hofe,
wo sie täglich unterwiesen wurden
im Reiten und Handhaben
von allerhand Waffen.

19 February 2013

7a) Wirth p.119-121

Übersetzung Ura Linda Chronik 1933

[Seiten 193 und 194 fehlen im Handschrift.]

(Hier is eine neue, wahrscheinlich größere Lücke in der Handschrift, welche den Anfang der nun folgenden Schrift, vermutlich von einem Enkel des Beeden, enthält.)

{195}
THÉRVMBE WIL IK THAT FORMA
VR SWARTE A.DEL SKRIVA. ~
SWARTE A.DEL WÉRE THENE FJURDE KENING AFTER FRISO.
BI SIN JUGED HETHER TO TEX.LAND LÉRED.
AFTERNÉI HETHER TO STAVEREN LÉRED.
AND FORTH HETH.ER THRVCH OVIR ALLE STATA FAREN. ~

... darum will ich erst
über den schwarzen Adel schreiben.
Schwarzer Adel war der vierte König nach Friso.
In seiner Jugend hat er zu Texland gelernt,
nachdem hat er zu Staveren gelernt,
und fürder ist er über alle Staaten gefahren.

THA THAT.ER FJVWER AND TVINTICH JÉR WÉRE
HETH SIN TAT MAKED
THAT.ER TO A.SEGA.ASKAR KÉREN IS. ~
THA.ER ÉN.MEL ASKAR WÉRE.
ASKTE HI ALTI IN.T FARDÉL THÉRA ARMA.

Als er vierundzwanzig Jahre war,
hat sein Vater erwirkt,
daß er zum Asega-Heischer gekoren wurde.
Da er einmal Heischer war,
heischte er immer zum Vorteile der Armen.

THA RIKA. SÉD.ER
PLÉGATH ÉNOCH VNRJUCHTA THINGA
THRVCH MIDDEL FON HJARA JELD.
THÉRVMBE AGON WI TO NJVDANE
THAT THA ARMA NÉI VS OMME SJAN. ~

»Die Reichen«, sagte er,
»verüben genug unrechte Dinge
mittels ihres Geldes:
darum geziemt es uns, dafür zu sorgen,
daß die Armen sich nach uns (um Hilfe) umsehen.«

THRVCH THA.S AND ORA RÉDNE
WÉR.I THENE FRJUND THÉRA ARMA
AND THÉRA RIKA SKRIK.
ALSA ARG IS.T KVMEN
THAT SIN TAT HIM NÉI THA AGUM SACH. ~

Durch diese und andere Redensarten
ward er der Freund der Armen
und der Schrecken der Reichen.
Also arg ist es gekommen,
daß sein Vater sich nach ihm richtete.

THA SIN TAT FALLEN WAS
AND HY VPPA THAMHIS SÉTEL KLIWED.
THA WILD.ER ÉVIN GOD SIN AMBT BIHALDA.
LIK AS THA KENINGAR FON.T ASTA PLÉGATH.

Als sein Vater gestorben war,
hat er dessen Sitz erstiegen:
da wollte er gleicherweise sein Amt beibehalten,
wie es bei den Königen des Ostens üblich ist.

THA RIKA NILDON THAT NAVT NE DAJA.
MEN NW HLIP ALLET ORA FOLK TO HAPE
AND THA RIKA WÉRON BLIDE
THAT HJA HÉL.HUDIS FON THÉRE ACHT OF KÉMON. ~

Die Reichen wollten es nicht dulden;
aber nun lief alles Volk zuhauf
und die Reichen waren froh,
daß sie mit heiler Haut von der Acht wegkamen.

FON TO NE HÉRADE MAN NIMMER MARA
OVIR É.LIKA RJUCHT PETARJA.
HI DUMDE THA RIKA
AND HI STRYKTE THA ARMA
MITH HWAMHIS HELPE HI ALLE SÉKUM ASKTE
THÉR.ER BISTEK VP HÉDE. ~

Seitdem hörte man nimmermehr
über gleiches Recht reden.
Er verurteilte die Reichen
und schmeichelte den Armen,
mit deren Hilfe er alle Sachen heischte,
die seine Zuständigkeit betrafen.

KÉNING ASKAR
LIK.ER IMMER HÉTEN WARTH.
WÉRE BY SJUGUN JRTH.FÉT LONGE.
SA GRAT SIN TOL {196} WÉR
WÉRON AK SINA KREFTA.

König Askar (Heischer),
wie er immer geheißen ward,
war reichlich sieben Erdfuß lang,
und so groß wie seine Gestalt war,
waren auch seine Kräfte.

HI HÉDE.N HEL FORSTAN
SA THAT.ER ALLES FORSTANDE
HWÉRWR THAT SPRÉKEN WARTH.
THACH IN SIN DVAN
NE MACHT MAN NÉNE WISDOM SPÉRA.

Er hatte einen klaren Verstand,
so daß er alles erfaßte,
worüber gesprochen wurde:
doch in seinem Tun
konnte man keine Weisheit spüren.

BI.N SKÉN ONHLITE
HÉDE.R ÉNE GLADE TONGE.
MEN JETA SWARTER AS SIN HÉR
IS SINE SÉLE FVNDEN. ~

Zu einem schönen Antlitz
hatte er eine glatte Zunge:
aber noch schwärzer als sein Haar
ist seine Seele befunden worden.

THA THAT.ER ÉN JÉR KENING WÉRE.
NÉDSÉKTE HI ALLE KNAPA FON SIN STAT.
HJA SKOLDON JÉRLIKIS VPP.ET KAMP KVMA
AND THÉR SKIN.ORLOCH MAKJA.

Als er ein Jahr König war,
nötigte er alle Knaben seines Staates,
jährlich zu dem Gefechtsspiel zu kommen
und dort einen Scheinkrieg zu veranstalten.

IN.T ÉROST HÉDE.R THÉR SPUL MITH.
MEN TO THA LERSTA WARTH.ET SA MENÉRLIK
THAT ALD AND JONG UT ALLE WRDUM WÉI KÉMOM
TO FRÉJANDE JEF HJA MACHTE MITHA DVA.

Erst hatte er damit Schwierigkeiten,
aber zuletzt ward es üblich,
daß alt und jung aus allen Orten herbeikamen,
um zu bitten, ob sie mitmachen dürften.

THA HI.T ALSA FÉRE BROCHT HÉDE
LÉT.ER WÉR.SKOLA STIFTA.
THA RIKA KÉMON TO BARANE AND SÉIDON
THAT HJARA BERN NW NÉN LÉSA
NACH SKRIVA NAVT NE LÉRADE.

Als er es so weit gebracht hatte,
ließ er Kriegsschulen gründen.
Die Reichen kamen und beklagten sich,
daß ihre Kinder nicht mehr lesen
oder schreiben lernten.

ASKAR NE MELDE.T NAVT.
MEN AS THÉR KIRT AFTER WITHER
SKIN.ORLOCH HALDEN WARTH
GVNG.ER VPPEN VPSTAL STONDA.
AND KÉTHA HLUD.

Askar achtete dessen nicht,
aber als kurz danach wieder
Scheinkrieg gehalten wurde,
stellte er sich auf den Upstal (erhöhter Standort, Sprechstand)
und rief laut:

THA RIKA SIND TO MY KVMEN TO BARANA
THAT HJARA KNAPA NÉN LÉSA NACH SKRIVA NOCH LÉRA.
IK N.AV THÉR NAWET VP SÉITH
THACH HIR WIL IK MINE MÉNONG SEDSA.
AND ANTHA MÉNA ACHT BITHINGA LÉTA.

»Die Reichen sind zu mir gekommen, um sich zu beklagen,
daß ihre Knaben nicht genügend lesen und schreiben lernen.
Ich habe darauf nichts gesagt.
Doch ich will hier meine Meinung sagen
und die gemeine Acht es bedingen lassen.«

THA ALREK NW NÉISGIRICH NÉI HIM VPSACH.
SÉID.ER FORTHER.
NÉI MIN BIGRIP MOT MAN
HJUD THAT THAT LÉSA AND SKRIVA.
THA FAMNA {197} AND ALDA.LICHTA VRLÉTA.

Als nun jedermann neugierig zu ihm aufsah,
sagte er fürder:
»Nach meinem Begriffe soll man
heute das Lesen und Schreiben
den Maiden und den alten ‘Leuchten’ überlassen.

IK NIL NÉN KWAD SPRÉKA VR VSA ÉTHLA.
IK WIL ALLÉNA SEGA.
VNDERA TIDA
HWÉRVP THRVCH SVME SA HERDE BOGATH WARTH
HAVON THA BURCH.FAMNA
TWISPALT INOVIR VSA LANDA BROCHT.
AND THA MODERA FUR AND NÉI
NE KVNDON TWISPALT NAVT WITHER
TO.T LAND UT NE DRIVA.

Ich will kein Übles reden über unsere Vorfahren,
ich will allein sagen:
zu den Zeiten,
deren sich manche so hoch rühmen,
haben die Burgmaiden
Zwiespalt über unsere Lande gebracht,
und die Mütter, für und nach,
konnten den Zwiespalt nicht wieder
zum Lande hinaustreiben.

JETA ARGER
THAHWILA HJA KALTA AND PETARADE
VR NADELASA PLÉGA.
SEND THA GOLA KVMEN
AND HAVON AL VSA SKÉNA SUDARLANDA RAWETH. ~

Noch ärger,
derweilen sie schwatzten und redeten
über nutzlose Sitten,
sind die Golen gekommen
und haben all unsere schönen Südlande geraubt.

HÉMIS DÉGA SEND HJA
MITH VSA VRBRUDA BROTHARUM AND HJARA SALT.ATHUM
AL OVERA SKELDA KVMEN.
VS REST THUS TO KJASANE
TWISK.ET BÉRA FON JUK JEF SWÉRD.

Heutzutage sind sie
mit unseren entarteten Brüdern und ihren Söldnern
schon über die Schelde gekommen.
Es verbleibt uns also zu wählen
zwischen dem Tragen des Joches oder des Schwertes.

WILLATH WI FRI SEND AND FRI BILIWA
ALSA AGON THA KNAPA
THAT LÉSA AND SKRIVA FAR.HONDIS
AFTERWÉI.N TO LÉTANE
AND IN STÉDE THAT HJA INVPPA THÉRE MÉIDE
HWIP AND SWIK SPÉLE
MOTON HJA MITH SWÉRD AND SPIRI SPÉLA. ~

Wollen wir frei [sein und] verbleiben,
so geziemt unseren Knaben,
das Lesen und Schreiben für jetzt
unterbleiben zu lassen
und anstatt daß sie auf der Aue
zum Spiele sich tummeln,
sollen sie mit dem Schwert und dem Speere spielen.

SEND WI IN ALLE DÉLA OFNED
AND THA KNAPA STOR ENOCH
VMB HELMET AND SKILD TO BÉRANE
AND THA WÉPNE TO HONTÉRANE
THEN SKIL IK MY MITH JOWER HELPA
VPPA THENE FJAND WERPA.

Sind wir in allen Teilen geübt
und die Knaben rüstig genug,
um Helm und Schild zu tragen
und Waffen zu handhaben,
dann werde ich mich mit eurer Hilfe
auf die Feinde werfen.

THA GOLA MÉJEATH THEN THA NITHER LÉGA
FON HJARA HELPAR AND SALT.ATHUM
VPPA VSA FJELDUM SKRIWA
MITH.ET BLOD
THAT UT HJARA WNDUM DRJUPTH. ~

Die Golen mögen dann die Niederlage
ihrer Helfer und Söldner
auf unsere Felder schreiben
mit dem Blute,
das aus ihren Wunden trieft.

HAVON WI THENE FIAND ÉN MEL FAR VS UT DRÉVEN
ALSA MOTON WI THÉRMITH FORTH GVNGA
ALHWENNE {198} THÉR NÉN GOLA
NER SLAVONA NACH TARTARA MARA
FON FRYA.S ERV TO VRDRIVANE SEND.

Haben wir den Feind einmal vor uns hergetrieben,
so müssen wir damit fortfahren,
bis daß es keine Golen,
noch Slawen, noch Tartaren mehr
von Fryas Erde zu vertreiben gibt.«

(Für diese letzte Erweiterung, die Erwähnung der Tataren, dürfte wohl der Schreiber des Codex B, Hidde über die Linden, verantwortlich gemacht werden, bei dem die Schlacht an der Walstatt in Schlesien (9. April 1241) allerhand Erinnerungen wachgerufen haben mag. Die Handschrift führt die Form »Tartara«, ein Wortspiel, das Ludwig dem Heiligen von Frankreich (1226-70) zugeschrieben wird, der sie mit den bösen Geistern des Tartarus verglichen haben soll.
Die an verschiedenen Stellen in der Handschrift erscheinenden Slaven oder Slovenen, die im Wortspiel manchmal zu »Sklaven« gemacht werden, dürfen bereits in dem Urkodex A so genannt worden sein. Bei Jordanes heißen sie Sclaveni, im mlat. zur Zeit Karls des Sachsenschlächters
Sclavi, ein Sprachgebrauch, der bis zum 16. Jahrhundert bestehen bleibt (vgl. Anm. S. 99).)


THA.S RJUCHT
HRIPON THA MASTA
AND THA RIKA NE THVRADON
HJARA MULA NAVT ÉPEN NE DVA. ~

»Das ist recht«,
riefen die meisten,
und die Reichen wagten nicht,
ihren Mund zu öffnen.

THJUS TOSPRÉKE HÉD SEKUR TOFARA
FORSONNEN AND VRSKRIVA LÉTEN
HWAND .S.ÉWENDIS FON THÉRE SELVARE DÉI
WÉRON THA OFSKRIFTUM THÉRA
HWEL IN TWINTICH HONDA
AND THI ALLE WÉRON ÉNIS HLUDENDE.

Diese Ansprache hatte er gewiß vorher
ersonnen und abschreiben lassen,
denn am Abend desselben Tages
waren die Abschriften davon
bereits in zwanzig Händen,
und diese alle waren gleichlautend.

AFTER NÉI BIFEL.ER THA SKIP.MANNA
HJA SKOLDON DUBBELE FAR.STÉWENE MAKJA LÉTA.
HWÉR AN MAN ÉNE STÉLEN KRAN.BOGE MOCHT FASTIGJA.
THÉRA THÉR AFTERWÉI BILÉV WARTH BIBOT.

Nachdem befahl er den Schiffsleuten,
sie sollten doppelte Vorsteven machen [lassen],
an denen man einen stählernen Kranbogen befestigen könnte.
Der dies unterließ, fel in Buße;

KVN IMMAN SWÉRA
THAT.ER NÉNE MIDLE NAVT NÉDE
ALSA MOSTON THA RIKA
FON SIN GA.T.BITALJA.
HJUD SKIL MAN SJAN
HVÉR VPPA AL THAT BAHÉI UT.HLAPEN IS.

konnte jemand schwören,
daß er keine Mittel hatte,
so mußten die Reichen
seines Gaues es bezahlen.
Nun wird man sehen,
worauf all dies Bahei hinausgelaufen ist.

6e) Wirth p.116-118

Übersetzung Ura Linda Chronik 1933

{168/20}
MINE NOM IS BÉDEN.
HACH.GANA HIS SVN.
KONE.RÉD MIN ÉM IS NIMMER BOSTIGJATH
AND ALSA BERNLAS STURVEN.
MY HETH MAN IN SIN STÉD KOREN.

Mein Name ist Beden,
Hachganas Sohn.
Konerêd, mein Ohm, ist nie beweibt gewesen
und also kinderlos gestorben.
Man hat mich an seiner Stelle gekoren.

A.DEL THENE THREDDE KANING FON THJUSE NOME
HETH THJU KÉSE GOD KÉRTH
MITES IK HIM AS MINA MASTRE BIKENNA WILDE.

Adel, der dritte König dieses Namens,
hat die Küre gutgeheißen,
falls ich ihn als meinen Herrn anerkennen wollte.

BUTA THAT FVLLE ERV MINRE ÉM
HETH.ER MI EN ÉLE PLEK GRVND JÉVEN
THAT AN MINA ERVA PALADE.
VNDER FARWÉRDE
THAT IK THÉR.VP SKOLDE MANNISKA STALLA
THÉR SINA LJUDA NINMERTHE SKOLDE ...

Außer dem vollen Erbe meines Ohms
hat er mir ein ganzes Stück Boden gegeben,
das an mein Erbe grenzte,
unter der Bedingung,
daß ich darauf Menschen setzen würde,
die seine Leute nimmer würden ...

(Hier ist in der Handschrift eine große Lücke, die den Bericht Beedens über König  Adel III. enthält, der in den Chroniken Ubbo genannt wird.)


{189}
... THÉRVMBE WIL IK THET HIR-NE STED FORJUNE. ~

... darum will ich diesem hier eine Stätte einräumen.

BRÉF FON RIKA THJU ALD.FAM. 
VPSÉID TO STAVEREN BY.T JOL.FÉRSTE.

Brief von Rika, der Altmaid,
hergesagt zu Staveren beim Julfest


JY ALLE HWAM HIS ÉTHLA MITH FRISO HIR KÉMON.
MIN ÉR.BIDNESSE TO JO.
ALSA JY MÉNE
SEND JY VNSKELDICH AN OFGODJE.
THÉR NIL IK JVD NAVT VR SPRÉKA.
MEN JVD WIL IK JO VPPEN LEK WISA
THAT FÉ BÉTRE SI. ~

Ihr alle, deren Vorfahren mit Friso hierher kamen,
meine Ehrerbietung an euch.
So ihr meint,
seid ihr der Abgötterei unschuldig.
Darüber will ich heut nicht sprechen,
sondern will euch auf ein Gebrechen weisen,
das wenig besser ist.

JY WÉTATH JEFTHA JY NÉTATH NAVT.
HO WR.ALDA THUSAND GLOR.NOMA HETH.
THACH THAT WÉTHATH JY ALLE.
THAT HY WARTH AL.FÉDER HÉTEN.
UT ÉRSÉKE THAT ALLES IN UT IM WARTH AND WAXTH
TO FÉDING SINRA SKEPSELA.

Ihr wißt oder wißt es nicht,
daß Wralda tausend Glanznamen hat.
Doch das wißt ihr alle,
daß er Allernährer (*) geheißen ward,
aus dem Grunde, daß alles aus ihm wird und wächst
zur Ernährung seiner Geschöpfe.

(* Wie mit »ewa« (vgl.S.37), findet hier ein feines Wortspiel [?~Oth.] statt zwischen foda, feda = »ernähren« und davon abgeleitet foder, feder = »Futterer, Ernährer« und feder, fader = »Vater«, eine Gleichstellung, die bei den stammverwandten Angelsachsen noch im 12. Jahrhundert von einem Christenprediger angewandt wurde.)

T.IS WÉR THAT JRTHA
WARTH BIHWILA AK AL.FÉDSTRE HÉTEN.
THRVCHDAM HJU ALLE FRUCHD AND NOCHTA BÉRTH
HWERMITHA MANNISK AND DJAR HJARA SELVA FÉDE.
THACH NE SKOLDE HJU NÉNE FRUCHD NER NOCHT NAVT NE BÉRA
BIDAM WRALDA HJA NÉNE KREFTA NE JEF.

Es ist wahr, daß Irtha
zuweilen auch All-Ernährerin (Alfedstre) geheißen wird,
weil sie alle Früchte und Genüge gebiert,
womit Menschen und Tiere sich selber ernähren.
Doch sie würde keine Früchte noch Genüge gebären,
gäbe Wralda ihr keine Kräfte.

AK WIVA THER HJARA BERN
MAMA LÉTA AN HJARA BROSTA
WERTHAT FÉDSTRA HÉTEN.
THA NE JÉF WR.ALDA THÉR NÉN MELOK IN
SA NE SKOLDON THA BERN THÉR NÉNE BATE BY FINDA.
SA THAT BI SLOT FON REKNONG
WR.ALDA ALLÉNA FÉDER BILIWET. ~

Auch Frauen, die ihre Kinder
saugen lassen an ihren Brüsten,
werden Ernährerinnen geheißen.
Doch gäbe Wralda darin keine Milch,
so würden die Kinder davon keinen Nutzen haben.
So daß zum Schlusse
Wralda allein Ernährer (Vater) bleibt.

THAT JRTHA BYHWILA WARTH AL.FÉDSTRE HETEN
AND ÉNE MAM FÉDSTRE
KAN JETA THRVCH.NE WENDE.
MEN THAT.NE MAN HIM LÉT FÉDER HÉTE
VMBE THAT.ER TAT SI.
THAT STRID WITH.AJEN ALLE {190} RÉDNUM.

Daß Irtha zuweilen All-Ernährerin wird geheißen
und eine Mutter Ernährerin,
das kann man noch gelten lassen.
Aber daß der Mann sich Ernährer nennen läßt,
weil er Vater [TAT= english dad] ist,
das ist strittig aller Vernunft.

THA IK WÉT
WANAT THJUS DWÉSHÉD WÉI KVMTH.
HARK HIR.
SE KVMTH FON VSA LÉTHA.
AND SAHWERSA THI FOLGATH WERTHE
SA SKILUN JY THÉRTHRVCH SLAVONA WERTHA
TO SMERT FON FRYA
AND JOWE HAG.MOD TO.NE STRAF. ~

Doch ich weiß,
von wannen diese Torheit kommt.
Horcht hier: –
sie kommt von unseren Feinden,
und so sie befolgt wird,
werdet ihr dadurch Sklaven werden
zum Schmerze Fryas
und eurem Hochmut zur Strafe.

IK SKIL JO MELDA
HO T. BI THA SLAVONA FOLKAR TO GVNGEN IS.
THÉR AFTER MÉI JY LÉRA. ~
THA POPPA KANINGGAR
THAM NÉI WILKÉR LÉVA
STÉKATH WRALDA NÉI THÉRE KRONE.
UT NID THAT WR.ALDA AL.FÉDER HÉT.
SA WILDON HJA FÉDRUM THÉRA FOLKAR HÉTA. ~

Ich werde euch berichten,
wie es bei den Sklavenvölkern zugegangen ist:
davon möget ihr lernen.
Die fremden Könige,
die nach Willkür leben,
strecken die Hand aus nach Wraldas Krone:
aus Neid, daß Wralda Allernährer, Allvater heißt,
wollen sie auch Ernährer-Väter der Völker genannt werden.

NW WÉT ALLERA MANNALIK
THAT.NE KÉNING NAVT OVIR.NE WAXDOM NE WELTH
AND THAT.IM SIN FÉDING
THRVCH THAT FOLK BROCHT WARTH. ~
MEN THACH WILDON HJA FVLHERDJA
BY HJARA FORMÉTENHÉD. ~

Nun weiß jedermann,
daß ein König nicht über das Wachstum Gewalt hat
und daß ihm seine Nahrung
vom Volke gebracht wird.
Aber trotzdem wollen sie [verharren]
in ihrer Vermessenheit verharren.

TILTHJU HJA TO.RA DOL KVMA MACHTE
ALSA HAVON HJA THET FORMA NAVT FVLDÉN WÉST
MITH THA FRYA JEFTA
MEN HAVON HJA THAT FOLK ÉNE TINS VPLÉID.
FORI THENE SKAT THAM THÉROF KÉM
HÉRADON HJA VRLANDISKA SALT.ATHA .
THAM HJA IN.OM HJARA HOVA LÉIDON.

Damit sie zu ihrem Ziele gelangen möchten,
begnügten sie sich erst nicht
mit den freiwilligen Abgaben,
sondern haben dem Volke einen Zins auferlegt.
Für den Schatz, der daraus entstand,
heuerten sie ausländische Söldner,
die sie um ihre Höfe herum legten.

FORTH NAMON HJA ALSA FÉLO WIVA AS.RA LUSTE.
AND THA LITHIGA FORSTA AND HÉRA DÉDON AL.ÉN. ~
AS TWIST AND TVISPALT AFTERNÉI
INNA HUSHALDNE GLUPTE
AND THÉRVR KLACHTA KÉMON
THA HAVON HJA SÉID.

Fürder nahmen sie so viele Weiber als ihnen gelüstete,
und die kleinen Fürsten und Herren taten desgleichen.
Als Zwist und Zwiespalt nachher
in die Haushaltungen sich einschlichen
und darob Klagen kamen,
da haben sie gesagt:

JAHWEDER MAN IS THENE FÉDER FON SIN HUSHALDEN
THÉRVMBE SKIL.ER AK BAS AND RJUCHTER {191} OVIR WÉSA.
THA KÉM WIL.KÉR
AND ÉVIN AS THAM MITHA MANNUM
INOVIR THA HUSHALDNE WELDE
GVNG.ER MITH THA KANINGGAR
INOVIR HJARA STAT AND FOLKAR DVAN.

ein jeder Mann ist der Ernährer seiner Haushaltung,
darum soll er auch Herr und Richter darüber sein.
Da kam Willkür,
und gleich wie diese mit den Männern
über den Haushaltungen waltete,
so tat sie auch mit den Königen
über Staaten und Völker.

THA THA KANINGGAR ET ALSA WID BROCHT HÉDE
THAT HJA FÉDERUM THÉRA FOLKAR HÉTE
THA GVNGON HJA TO
AND LÉTON BYLDON AFTER HJARA DANTNE MAKJA.
THISSA BYLDON LÉTON HJA INNA THA CHERKA STALLA
NÉST THA BYLDON THÉRA DROCHTNE
AND THI JENA THAM THÉR NAVT FAR BUGJA NILDE
WARTH OM BROCHT JEFTHA AN KÉDNE DÉN. ~

Als die Könige es so weit gebracht hatten,
daß sie Ernährer-Vater der Völker hießen,
da gingen sie hin
und ließen Bildwerke nach ihrer Gestalt machen:
diese Bildwerke ließen sie in die »Kirchen« setzen
neben den Bildwerken der Götter,
und diejenigen, die sich davor nicht beugen wollten,
wurden umgebracht oder in Ketten gelegt.

JOW ÉTHLA AND THA TWISK.LANDAR
HAVON MITH.A POPPA FORSTA OMME GVNGEN
DANA HAVON HJA THJUSE DWÉSHÉD LÉRED.
THA NAVT ALLÉNA THAT SVME JOWER MAN
HJARA SELVA SKELDICH MAKJA AN GLOR.NOMA RAW.
AK MOT IK MY VR FÉLO JOWER WIVA BIKLAGJA.

Eure Vorfahren und die Twiskländer
haben mit den fremden Fürsten verkehrt:
davon haben sie diese Torheit gelernt.
Doch nicht nur, daß manche eurer Männer
sich schuldig machen an dem Rauben der Glanznamen,
auch über eure Weiber muß ich mich beklagen.

WERTHAT BY JO MAN FVNDEN
THAM MITH WRALDA AN ÉN LIN WILLE
THÉR WERTHAT BY JO WIVA FVNDEN
THÉR ET MITH FRYA WILLE.
VMBE THAT HJA BERN BÉRED HAVE
LÉTATH HJA HJARA SELVA MODAR HÉTA.

Werden bei euch Männer gefunden,
die sich Wralda gleichstellen wollen,
es werden auch Weiber gefunden,
die dies mit Frya tun wollen.
Weil sie Kinder geboren haben,
lassen sie sich selber »Mutter« (modar) nennen.

THA HJA VRJETTATH
THAT FRYA BERN BÉRDE
SVNDER JENGONG ÉNIS MAN.
JA. NAVT ALLÉNA
THAT HJA FRYA AND THA ÉRE.MODAR
FON HJARA GLOR.RIKA NOMA BIRAWA WILLE
HWÉRAN HJA TACH NAVT NAKA NE MUGE.
HJA DVATH AL.ÉN
MITH.A GLOR.NOMA FON HJARA NÉSTA.

Doch sie vergessen,
daß Frya Kinder gebar
ohne Eingang eines Mannes.
Ja, nicht nur
haben sie Frya und die Ehrenmutter
ihrer glanzreichen Namen berauben wollen,
an die sie doch nicht heranreichen können,
sie tun dergleichen
mit den Glanznamen ihrer Nächsten.

THÉR {192} SEND WIVA
THÉR HJARA SELVA LÉTATH FROWA HÉTA
AFSKÉN HJA WÉTE THAT HJUSE NOME
ALLÉNA TO FORSTA WIVA HÉRETH.
AK LÉTATH HJA HJARA TOGHATERA FAMNA HÉTA
VNTANKIS HJA WÉTE
THAT NÉNE MANGÉRT ALSA HÉTA NE MÉI.
WARA HJU TO ÉNE BURCH HÉRTH. ~

Es gibt Weiber,
die sich »Fraue« (frowa) nennen lassen,
obgleich sie wissen, daß dieser Name
nur den Weibern der Fürsten gehört.
Auch lassen sie ihre Töchter »Maiden« (famna) heißen,
trotzdem sie wissen,
daß keine Jungfer (toghatera *) so heißen darf,
es wäre denn, sie gehörte zu einer Burg.

(* toghatera, eig. »Tochter«, ein Sprachgebrauch, der noch in der Schweiz üblich.

JY ALLE WANATH
THAT JY THRVCH THAT NOMRAWA BÉTRE WERTHE
THACH JY VRJETTATH
THAT NID THÉR AN KLIWET
AND THAT ELK KWAD SINE TUCHT.RODE SÉJATH.
KÉRATH JY NAVT NE WITHER
SA SKIL TID THÉR WAXDOM AN JÉVA.
ALSA STÉRIK THAT MAN ET ENDE THÉR OF
NAVT BISJA NE MÉI.

Ihr alle wähnet,
daß ihr durch den Namenraub besser werdet,
doch ihr vergeßt,
daß daran Neid haftet
und daß jedes Übel seine eigene Zuchtrute säet.
Kehret ihr nicht um,
so wird die Zeit ihr Wachstum verleihen,
so stark, daß man das Ende
nicht absehen kann.

JOW AFTER KVMANDA SKILUN THÉRMITH FÉTARATH WERTHA.
HJA NE SKILUN NAVT NE BIGRIPA
HWANAT THI SLAGA WÉI KVME.
MEN AFSKÉN JY THA FAMNA NÉNE BURGA BVWE
AND AN LOT VRLÉTE
THACH SKILUN THÉR BILIWA.

Eure Nachfahren werden damit gefesselt werden;
sie werden nicht begreifen,
von wannen die Schläge kommen.
Aber obgleich ihr den Maiden keine Burgen bauet
und es dem Geschick überlaßt,
doch werden sie bleiben.

HJA SKILUN FONUT WALD AND HOLUM KVMA.
HJA SKILUN JOW AFTER KVMANDE BIWISA.
THAT JY THÉR WILLENS SKILDECH AN SEND.
THAN SKIL MAN JO VRDEMA.
JOW SKINA SKILUN VRFÉRTH
FON UT.A GRÉVUM RISA.

Sie werden aus Wald und Höhlen kommen,
sie werden euren Nachkommen beweisen,
daß ihr dessen mit Willen schuldig seid.
Dann wird man euch verdammen,
eure Schatten werden aufgescheucht
aus den Gräbern aufsteigen:

HJA SKILUN WR.ALDA.
HJA SKILUN FRYA
AND HJRA FAMNA ANHROPA
THA NIMMAN SKIL.ER AWET AN BÉTRA NE MUGE
BIFARA THAT JOL INOP EN ORE HLAP.HRING TRÉTH.
MEN THAT SKIL ÉRIST BÉRA
AS THRÉ-THUSAND JÉR VR.HLAPEN SEND.
AFTER THISSE ÉW. ~

sie werden Wralda,
sie werden Frya
und ihre Maiden anrufen,
doch niemand wird etwas daran bessern können,
bevor das Jul in einen anderen Kreislauf tritt.
Aber das wird erst geschehen,
wenn dreitausend Jahre verstrichen sind
nach diesem Jahrhundert.

ENDE FON RIKA.S BRÉF.

[Ende von Rika's Brief]

18 February 2013

5a) Wirth p.116

Neue Übersetzung (juli 2013) hinzugefugt in Kursif - noch nicht fertig!

Wirth, 1933:  
"Es folgt nun der Brief des Gertmannen Ljudgert, welchen er bei den Schriften seines Vaters gefunden hätte. Der Brief enthält eine kurze Beschreibung über »Pang-ab«: »das ist ‘fünf Wässer’, aus deren Nähe wir herkommen, ist ein Strom von besonderer Schönheit und ‘fünf Wässer’ geheißen, weil vier andere Ströme durch seinen Mund in die See fließen. Ganz weit ostwärts ist noch ein großer Strom, der heilige oder fromme Gong-ga (Ganges) geheißen.« Der ganze Teil wurde von mir als spätere Überarbeitung eines nicht mehr festzustellenden Kerns gestrichen."

{163/10}
BY MIN TAT SINRA SKRIFTUM HAV IK ÉNEN BRÉF FUNDEN.
SKRÉVIN THRVCH LJUD.GÉRT THENE GÉRT.MAN.
BIHALVA SVMLIKA SÉKA THÉR MIN TAT ALLÉNA JELDE.
JÉV IK HIR THAT OTHERA TO THAT BESTA. ~ ~ ~

Bei meines Vaters Papieren habe ich ein Brief gefunden,
geschrieben von Ljudgért der Gértman.
Weglassend manche Sachen die nur mein Vater angehen,
gebe ich hier die anderen zum Besten.

PANG.AB. THAT IS FYF WATERA.
AND HWÉR NEFFEN WI WECH KVME
IS.NE RUN.STRAME FON AFSVNDERLIKA SKÉNHÉD.
AND FIF WATERA HÉTEN
VMB THET FJUWER ORA RUN.STRA
THRVCH SINE MVND IN SÉ FLOJA.

Pang-ab, das ist ‘fünf Wässer’,
aus deren Nähe wir herkommen,
ist ein Strom von besonderer Schönheit
und ‘fünf Wässer’ geheißen,
weil vier andere Ströme
durch seinen Mund in die See [ins Meer] fließen.

ÉL FÉRE ASTWARTH IS NOCH.NE GRATE RUN.STRAME
THER HÉLIGE JEFTHA FRANA GONG.GA HÉTEN.

Ganz weit ostwärts ist noch ein großer Strom,
der heilige oder fromme Gong-ga (Ganges) geheißen.

TWISK THYSUM RUNSTRAMNE IS.T LOND THERA HINDOS.
BÉDA RUN.STRAMA RUNATH FON THA HAGA BERGUM
NÉI THA DELTA DEL. ~


Zwischen diesen Ströme ist das Land der Hindos.
Beiden Strömen kommen von den hohen Bergen und fliessen 
zum Tal hin.

THA BERGA HWANA SE DEL STRAME
SIND ALSA HACH THET SE TO THA HIMEL LAJA.
THÉRVMBE WARTH.ET BERCHTA HIMEL.LAJA BERCHTA HÉTEN.

Die Berge aus denen die Flüsse strömen 
sind so hoch das sie an den Himmel reichen (liegen, LAJA).
Deswegen werden die Berge Himel-laja genannt.

VNDER THA HINDOS AND OTHERA UT.A LONDUM
SIND WELKA LJUDA MANK
THÉR AN STILNISE BI MALKORUM KVMA.

Unter den Hindos und anderen aus den Ländern
sind welche Leute dabei
die in Geheimen zusammen kommen.

SE GELAVATH THET SE VNFORBASTERE {164} BERN FINDA.S SIND.
SE GELAVAH THET FINDA FONUT.ET HIMMEL.LAJA BERTA BERN IS.
HVANA SE MITH HJARA BERN NÉI THA DELTA JEFTHA LÉGTE TOGEN IS. ~


Sie glauben das sie reingeborene Kinder von Finda sind.
Sie glauben das Finda aus den Himellaja Bergen geboren ist,
aus denen sie mit ihren Kindern zu den Tal oder Ebene gezogen ist.

WELKE VNDER THAM GELAVATH THET SE MITH HJRA BERN 

VPPET SKUM THER HÉLIGE GONGG.A DEL GONGGEN IS.
THÉRVMBE SKOLDE THI RUN.STRAME HÉLIGE GONGG.A HÉTA.

Welche unter ihnen glauben das sie mit ihren Kinder
auf Schaumkronen den heiligen Gongga herunter gekommen ist.
Deswegen wird dieser Strom heilige Gongga genannt.

MAR THA PRESTERA THÉR UT EN OR LOND WECH KVMA
LÉTON THI LJUDA VP SPÉRA AND VRBARNA.
THÉR VMBE NE THURVATH SE 

FAR HJARA SÉK NIT OPENTLIK UT NI KVMA. ~

Aber die Priester die aus einem anderen Land kamen,
liessen die Leute aufspüren und verbrennen,
darum trauen sie sich nicht 
ihren Glauben öffentlich aus zu tragen.

IN THET LOND SIND OLLE PRESTERA TJOK AND RIK.
IN HJARA CHARKA WERTHAT OLLERLÉJA DROCHTENLIKA BYLDON FVNDEN.
THÉR VNDER SIND FÉLO GOLDEN MANK.

In dem Land sind alle Priester fett und reich.
In ihren Kirchen werden allerlei Abbildnisse gefunden.
Vielen von ihnen sind aus Gold gemacht.

BI WESTA PANG.AB THÉR SIND THA IRA JEFTHA WRANGA.
THA GEDROSTNE JEFTHA BRITNE. 

AND THA ORJETTEN JEFTHA VRJETNE.

Im westen des Pangabs sind die Ira oder 'Wranga' (sauren; Drangiana?), 
die Gedrostne (Gedrosia?) oder Vertriebenen 
und die Orjetten oder Vergessenen.

OL THISA NOMA SIND AR THRVCH THA NIDIGE PRESTERA JÉVEN
THRVCHDAM HJA FON AR FLJUCHTE. VMB SÉDA AND GELAV. ~


All diese Namen sind von den verergerten Priestern gegeben worden,
weil sie gefluchtet sind wegen ihre Sitten und ihres Glaubens.

BI HJARA KVMSTE HÉDON VSA ÉTHLA
HJARA SELVA AK AN THA AST.LIKA OWER FON PANG.AB DEL SET.
MEN VMB THÉRA PRESTAR WILLE SIND SE AK NÉI THER WESTER OWER FAREN.

Bei ihre Ankunft haben unsere Ahnen
sich selber auch an die Ostliche Ufer von Pangab niedergelassen
aber wegen den Priestern sind sie auch zu den Westufern gefahren.

THÉRTHRVCH HAVON WI THA IRA AND THA OTHERA KENNA LÉRTH.
THA IRA NE SIND NÉNE IRA MAR GODA {165} MINSKA
THER NÉNA BYLDON TOLÉTA NACH ONBIDDA.


Dadurch haben wir die Ira und die Andern kennengelernt.
Die Ira sind keine slechte ('ira') aber gute Menschen
die weder Abbilder zulassen noch anbeten.

AK WILLATH SE NÉNA CHARKA NACH PRESTAR DOGA.
AND ÉVIN ALS WY.T FRANA LJUCHT FON FASTA VPHOLDA.
ÉVIN SA HOLDON SE OLLERWECHS FJUR IN HJARA HUSA VP.

Auch wollen sie weder Kirchen noch Priester dulden,
und so wie wir das fromme Licht fon Fasta hochhalten.
So halten sie allezeit in ihren Haus das Feuer an.

KVMTH MON EFTER ÉL WESTLIK
OLSA KVMTH MON BY THA GEDROSTNE
FON THA GEDROSTNE.
THISA SIND MITH ORA FOLKRUM BASTERED
AND SPRÉKATH OLLE AFSVNDERLIKA TALA. ~


Kommt man weiter nach Westen,
dann kommt man zu den Gedrostne.
Über die Gedrostne:
Diese sind mit andere Völkern vermischt
und sprechen alle unterschiedliche Sprachen.

THISA MINSKA SIND WÉRENTLIK IRA BONAR.
THÉR AMMER MITH HJARA HORSA VP OVERA FJELDA DWALA.
THÉR AMMER JAGJA AND RAWA
AND THÉR HJARA SELVA ALS SALT.ATHA 

FORHÉRA ANTHA OMHÉMMANDE FORSTA.
THER WILLE HWAM SE ALLES NITHER HAWA
HWAT SE BIRÉKA MUGE. ~

Diese Menschen sind im wesentlichen wilde Mörder
die immer mit ihren Pferden über die Felden ziehen,
die immer jagen und rauben
und da sichselber als Soldaten (Söldner, 'Salz-freunde') 
verkaufen an umliegende Könige,
in dessen Namen sie alles niederhauen
was sie ereichen können.

THET LOND TWISK PANG.AB AND THER GONGG.A
IS LIKE FLET AS FRYA.S LOND AN THA SÉ.
AFWIXLATH MITH FJELDUM AND WALDUM.
FRUCHTBAR AN ALLE DÉLUM.
MAR THET MACH NIT VRLETTA
THAT THÉR BIHWILA THUSANDA BY THUSANDA 

THRVCH HONGER BISWIKE.

Das Land zwischen Pangab und der Gongga
ist genauso flach als Fryasland ans Mer.
Abwechselnd gibt es Felder und Wälder,
fruchtbar an alle Teilen.
Trotsdem verhindert es nicht
das da manchmal Tausende über Tausende 
an hunger sterben.

THISA HONGERNÉDE MACH THÉRVMBE NIT AN WRALDA
NACH AN JRTHA WYTEN NIT WERTHA.
MAR ALLÉNA ANTHA FORSTA AND PRESTERA.


Darum darf für diese Hungersnot weder Wralda
noch Erde verantwortlich gemacht werden,
sondern allein die Könige und Priester.

THA HINDOS SIND IVIN BLODE AND FORFÉRED FROM HJARA FORSTUM
ALS THA HINDNE FROM THA WOLVA. SIND.
THÉRVMBE HAVON THA IRA AN ORA RA HINDOS HÉTEN.
THET HINDNE BITJOTH. {166}


Die Hindos sind genauso scheu und ängstlich zu ihren Königen
wie die Rehe vor den Wolfen sind.
Darum haben die Ira und anderen sie Hindos genannt
welches Rehe bedeutet.

MAR FON HJARA BLODHÉD WARTH AFGRISLIKA MISBRUK MAKTH.
KVMAT THÉR FERHÉMANDE KAPLJUD VMB KÉREN TO KAPJANDE
ALSA WARTH ALLES TO JELDUM MAKTH.


Aber ihre Scheuheit wird abschaulich misbraucht.
Kommen dort fremde Kaufleute um Korn zu kaufen
wird dieses alles zu Gold gemacht.

THRVCH THA PRESTERA NI WARTH.ET NIT WÉRTH.
HWAND THISA NOCH SNODER AND JIRIGER ALS ALLE FORSTA TO SAMENE.
WYTATH ÉL GOD
THET AL.ET JELD ENDLIK IN HJARA BUDAR KVMTH.


Durch die Priester wird das nicht verhindert
den diese, noch listiger und gieriger als alle Könige zusammen,
wissen seht gut,
das al das Geld endlich in ihren Beutel kommt.

BUTA AND BIHALVA THET THA LJUDA THÉR FUL FON HJARA FORSTA LYDA.
MOTON HJA AK NOCH FUL FON THET FENINIGE AND WILDE KWIK LYDA.


Nicht nur leiden die Leute unter ihren Königen
sondern auch müssen sie an den giftigen und wilden Tiere leiden.

THÉR SIND STORE ELEFANTA THÉR BY ÉLE KIDDUM HLAPA.
THÉR BIHWILA ÉLE FJELDA KÉREN VRTRAPPE
AND ÉLE THORPA.


Da sind grosse Elefanten die in ganzen Herden laufen,
die manchmal ganze Kornfelder zertrampeln,
und ganze Dörfer.

THÉR SIND BONTE AND SWARTE KATTA. TIGRUM HÉTEN
THÉR SA GRAT ALS GRATE KALVAR SIND.
THÉR MINSK AND DJAR VRSLYNNE.


Da sind bunte und schwarze Katzen, Tiger genannt,
die so gross wie grosse Kälber sind,
die Mensch und Tier verschlingen.

BUTA FÉLO ORA WRIGGUM SIND THÉR SNAKA
FON AF THA GRATE ÉNER WIRME
OL TO THA GRATE ÉNER BAM.


Auser viele Krieggehtiere sind da Schlangen
von ab der Grösse eines Worms
bis zu der Grösse eines Baums.

THA GRATESTE KENNATH EN ÉLE KV VRSLYNNA.
MAR THA LITHSTE SIND NOCH FRÉSLIKER ALS THAM.


Die grösten können ein ganze Kuh verschlingen,
aber die kleinsten sind noch furchterlicher.

SE HOLDON HJARA SELVA TWISK BLOM AND FRUCHTA SKUL.
VMB THA MINSKA TO BIGANA
THAM THÊR AF PLOKJA WILLE.


Sie halten sich zwischen Blumen und Fruchten versteckt,
um die Menschen an zu greifen
die davon pflucken wollen.

IS MON THÉR FON BYTEN.
SA MOT MON STARVA
HWAND AJEN HJARA FENYN HETH JRTHA NÉNA KRUDA JÉVEN.
OLSANAKA THA MINSKA HJARA SELVA HAVON 

SKILDICH MAKT AN AFGODJE.

Is man davon gebissen worden,
so muss man sterben,
denn gegen ihre Gift hat Erde keine Kräuter gegeben,
deswegen die Menschen haben sich selbst 
schuldig gemacht ob der Abgötter.

FORTH SIND THÉR OLLERLÉJA SLACHT FON HACH.DISKA. NYN.DISKA AND A.DISKA.
OL THISA DISKA SIND YVIN ALS THA SNAKA {167}
FON OF.NE WIRME TIL.NE BAMSTAME GRAT.


Weiter gibt es allerlei sorten von 'Hachdiska', 'Nyndiska' und 'Adiska' (Eidechse?)
Al diese Reptilien sind gleich wie die Schlangen
von ein Wurm bis ein Baumstamm gross.

NÉI THAT HJA GRAT JOF FRÉSLIK SIND.
SIND HJARA NOMA THÉR IK ALLE NIT NOMA NI KEN.


Nach ihre grösse und gefärlichkeit
sind ihre Nahmen genannt die ich nicht alle nennen kann.

THA ALDERGRATESTE A.DISKA SIND AL.GATTAR HÉTEN
THRVCHDAM SE YVIN GRUSICH BITTE AN THET ROTTE KWIK
THAT MITH.A STRAMA FON BOPPE NÉI THA DELTA DRIWETH
AS AN THET LÉVANDE KWIK
THAT SE BIGANA MUGE. ~


Die allergrössten 'Adiska' werden Algattar genannt,
denn sie beisen genauso gierig das Aas
das mit dem Strom von oben zu den Delta treibt,
wie das lebende Getier
das sie fangen können.

AN THA WEST.SIDE FON PANG.AB WANA WI WECH KVMA.
AND HWER IK BERN BEN.
THÉR BLOJATH AND WAXATH THA SELVA FRUCHTA AND NOCHTA
AS AN THA AST.SIDE.


An der Westseite von Pangab wo ich hergekommen bin
und wo ich geboren bin,
dort blühen und wachsen die gleichen Fruchte und Nüsse
wie and der Ostseite.

TO FARA WRDON.ER AK THA SELVA WRIGGA FONDEN.
MAR VSA ÉTHLA HAVON ALLE KRIL.WALDA VRBARNATH
AND ALSANAKA AFTER.ET WILDE KWIK JAGED
THAT THER FÉ MAR RESTA.


Vorher wurden dort auch die gleichen Kriegtieren gefunden
aber unsere Ahnen haben alle Buschfelder verbrannt,
und soviel wilde Tiere gejagt,
das es die kaum mehr gibt.

KVMTH MAN ÉL WEST.LIK FON PANG.AB
THEN FINTH MAN NEFFEN FETTE ETTA AK DORRA GÉST.LANDA
THÉR VN.ENDLIK SKINA BIHWILA OFWIXLATH
MITH LJAFLIKA STRÉKA HWÉRAN THET AG FORBONDEN BILIWET.


Kommt man ganz westlich vom Pangab,
dan findet man neben fruchtbaren Boden auch dürres Heidelände,
die unendlich scheinen, manchmal abgewächseld 
mit lieblichen strecken mit denen das Aug verbunden bleiben wil.

VNDER THA FRUCHTA FON MIN LAND
SIND FÉLO SLACHTA MANK
THÉR IK HYR NIT FONDEN HAV.


Unter den Fruchten von mein Land
sind viele verschiedene
die ich hier nicht gefunden habe.

VNDER ALLERLÉJA KÉREN IS.ER AK GOLDEN MANK.
AK GOLD.GÉLE APLE
HWÉR FON WELKE SA SWÉT ALS HUNING SIND
AND WELKE SA WRANG ALS ÉK.

Unter allerlei Korn gibt es auch goldenes,
auch goldgelbe Äpfel,
davon sind welche süss wie Honig
und welche sauer wie Essig.

BY VS WERTHAT NOCHTA FONDEN LIK BERN HAVEDA SA GRAT.
THÉR SIT TSIS AND MELOK IN.
WERTHAT SE ALD
SA MAKTH MAN THER OLJA FON. ~


Bei uns werden Nüsse gefunden wie Kinderkopfe so gross.
Da ist Käse und Milch drin.
Werden sie alt, 
so macht man da Öl von.

FON THA {168} BASTUM MAKTH MAN TAW
AND FON THA KERNUM 

MAKTH MAN CHELKA AND OR GERAD. ~

Von die Rinde macht man Tau
und vom Innengehäuse 
macht man Drinkbecher und andere Geräte.

HIR INNA WALDA HAV IK KRUP AND STAK.BÉJA SJAN.
BY VS SIND BÉI.BAMA ALS JOW LINDA.BAMA.
HWÉR FON THA BÉJA FUL SWÉTER
AND THRÉ WARA GRATER AS STAKBÉJA SIND. ~

Hier in die Wäldern habe ich Kriech- und Stechbeeren gesehen.
Bei uns sind Beerenbäume wie ihre Lindenbäume,
wovon die Beeren viel süsser
und drei mal grösser als Stechbeeren sind.

HWERSA THA DÉGA VPPA SIN OLDERLONGSTE SIND
AND THJU SVNNE FON TOP SKINTH.
THEN SKIN SE LIN.RJUCHT VPPA JOW HOLE DEL.


Wenn die Tage am längsten sind
und wenn die Sonne von oben scheint,
dann scheint sie denkrecht auf dein Kopf nieder.

IS MAN THEN MJTH SIN SKIP ÉL FÉR SUDLIK FAREN
AND MAN THES MIDDÉIS MITH SIN GELAT NÉI.T ASTEN KÉRED.
SA SKINTH SVNNE AJEN THINE WINSTERE SIDE
LIK SE OWERS AJEN THINE FÉRRE SIDE DVAT. ~


Ist man mit sein Schiff ganz weit südlich gefahren
und am Mittag mit seinem Gesicht nach osten gekehrt,
dan scheint die Sonne an deine linken Seite
wie sie anders (hier) an deine rechte Seite scheinen wurde.

HIRMITHA WIL IK ENDA ~
MAR AFTER MIN SKRIWE
SKIL.ET THI LICHT NOG FALLA.
VMB THA LÉJEN AFTIGA TELTJAS TO MUGE SKIFTANE
FON THA WARA TELLINGA. ~
JOW LJUD.GÉRT.


Hiermit wil ich enden.
Aber nach meinem Schreiben
wird es dir leicht fallen
um die Lügenklatsch zu unterscheiden
von dem wahren Geschichten.
Deine Ljudgert