12 March 2014

1a) Norsk

Norsk - Hans Olav Lien

{47}
THAT STÉT VP ALLE BURGUM ESKRÉVEN.

Dette står innskrevet på alle borger:

ÉR THÉRE ARGE TID KÉM.
WAS VS LAND THAT SKÉNNESTE IN WRALDA.
SVNNE RÉS HAGER
AND THÉR WAS SJELDEN FROST.

Før den vonde tida kom [2193 fvt.]
var vårt land det skjønneste i Wralda [Verden].
Sola steig høyere
og det var sjelden frost.

ANDA BAMA AND TRÉJON WAXTON FRUGZDA AND NOCHTA
THÉR NW VRLÉREN SEND.
AMONG THA GARS.SÉDUM HEDON WI
NAVT ALENA. KÉREN. LJAVER AND BLIDE
MEN AK SWETE THÉR LIK GOLD BLIKTE
AND THAT MAN VNDERA SVNNA.STRÉLA BAKJA KVSTE.

På trærne og buskene vokste gleder og nytelser
som nå er tapt.
Blant gressvekstene hadde vi
ikke bare bygg, havre og rug,
men også hvete som skinte lik gull
og som man kunne bake under solstrålene.

JÉRON NE WRDE NAVT NE TELATH
HWAND THAT ÉNE JÉR WAS ALSA BLID 

AS.ET OTHERA.

År ble ikke telt,
for det ene året var like godt 

som det andre.

ANTHA ÉNE SIDE
WRDON WI THRVCH WR.ALDAS SÉ BISLOTEN.
HWÉRVP NÉN FOLK BUTA VS
NAVT FARA NE MOCHTE NACH KVNDE.
ANDA ORE SIDE
WRDEN WI THRVCH THAT BRÉDE TWISKLAND VMTUNAD
HWÉRTHRVCH THAT FINDAS FOLK NAVT KVMA NE THVRADON.
FON OVIRA TICHTA WALDA AND OVIR IT WILDE KWIK.
 

På den ene sida
var vi avgrenset av Wraldas hav [Verdenshavet],
hvorpå intet folk utenom oss
torde eller kunne fare;
på den andre sida
var vi omgjerdet av det brede Twiskland [‘Tyskland’],
hvorigjennom Findas folk ikke torde å komme
på grunn av tette skoger og ville dyr.

BY MORNE PALDON WI OVER ET UTER.ENDE THES ASTER.SÉ
BY ÉVIND AN THENE MIDDEL.SÉ.
ALSA WI. BUTA THA LITTIGA.
WEL TWELIF GRATA SWETE RIN.STRAMA HÉDON.
VS THRVCH WRALDA JÉVEN.
VMB.VS LAND ELTE TO HALDANE
AND VMB.VS WIGANDLIK FOLK
THA WÉI TO WISANA NÉI SINA SÉ.

Ved morgen grenset vi til ytterenden av Aster-sê [Østersjøen],
ved aften til Middel-sê [Middelhavet],
slik at vi utenom de små
hadde drøyt tolv store ferske elver,
gitt oss av Wralda
for å holde vårt land sunt
og for å vise våre tapre folk
veien til havet sitt.

THA OWERA THISSAR RIN.STRAMA
WRDON TOMET ALGADUR THRVCH VS FOLK BISÉTON {48}
AK THA FJELDA AND THJU RÉNE
FON.T ÉNA ENDA ALONT ET ORE ENDE THA.

Breddene av disse vannveiene
var nesten alle sammen bebodd av vårt folk –
også markene, og Rêne [Rhinen]
fra den ene enden til den andre enden.

TOJENST.VR THA DÉNA.MARKA AND THAT JUTTAR LAND
HÉDON WI FOLK.PLANTINGA MITH EN BURCHFAM.
DANA WONON WI KAPER AND ISER.
BIJVNKA TAR PAK AND SVMA OR BIHOF.
TOJENST VR VS FORMÉLICH WEST.LAND
THÉR HÉDON WI BRITTANJA MITH SINA TIN.LANA.

Ovenfor Dênamarka [Danmark] og Juttarlând [Øst-Tyskland og Polen]
hadde vi bosetninger med ei borgjomfru.
Derfra utvant vi kobber og jern,
foruten tjære, bek og enkelte andre fornødenheter.
Like ovenfor vårt tidligere Westland [Belgia/Frankrike],
der hadde vi Brittanja med sine Tinnland [Cornwall og Wales].

BRITTANIA THAT WAS THAT LAND THÉRA BANNALINGA.
THÉR MITH HULPE HJARAR BURCHFAM WÉI BRITH WÉRON
VMBE HIRA LIF TO BIHALDANA.
THACH FOR THAT HJA NAVT TO BAK KVMA NE SKOLDE.
WARTH ER ÉROST EN B TO FARA HIARA STAR PRIKED.
THA BANA MITH RADE. BLOD. FARVE
AND THA ORA MISDÉDAR MITH BLAWE FARVE.

Britannia var landet til de bannlyste,
som ved hjelp av sine borgjomfruer var trukket bort
for å beholde sine liv.
Men for at de ikke skulle komme tilbake,
ble det først tatovert en ’B’ foran? på deres panne –
de bannlyste med blodrød farge
og de andre misdederne med blå farge.

BUTA AND BIHALVA HÉDON VSA STJURAR AND KAPLJVD
MÉNI LOGE ANDA HÉIND KRÉKELANDA AND TO LYDJA.
INVR LYDJA THÉR SEND THA SWARTA MINNISKA.

Dessuten hadde våre styrmenn og kjøpmenn
allmenne samlinger i Det nære Krekaland [Italia] og i Lydja [Libya].
I Lydja der er det svarte mennesker.

THA VS LAND SA RUM AND GRAT WÉRE
HÉDON WI FÉLO ASONDERGANA NAMON.
THÉRA THAM SATON BI ASTEN THA DÉNE.MARKA
WRDON JUTTAR HÉTON.
UTHAVEDE HJA TOMET NAVT OWERS NE DÉDON
AS BARN.STÉN JUTA.

Da vårt land var så omfangsrikt og stort,
hadde vi flere forskjellige navn.
De som var bosatt østenfor Dênemarka [Danmark]
ble kalt jutter,
ettersom de nesten ikke gjorde annet
enn å sanke rav.

HJA THAM THÉR SATON VPPA É.LANDA
WRDON LÉTNE HÉTEN
THRVCHDAM HJA MÉST AL VRLÉTEN LÉVADON.
ALLE STRAND AND SKOR.HÉMAR
FON.A DÉNE.MARKA ALONT THÉRE SAND.FAL. NW SKELDA.
WRDON STJURAR. SÉKAMPAR AND ANGELARA HÉTON.

De som bodde på øyene
der ble kalt lêtne [lettlendere]
fordi de for det meste levde forlatt.
Alle strand- og grunneboere
fra Dênemarka inntil Sandfal [Sincfal], nå Skelda [Schelde],
ble kalt styrmenn, sjøkrigere [sicambri] og anglere [anglii].

ANGELARA SA HÉTON MAN TO FORA THA BUTE.FISKAR
VMBE THAT HJA ALAN MITH ANGEL JEFTA KOL FISKTON {49}
AND NINMER NÉN NETUM.

Anglere, det kalte man tidligere havfiskere
for at de bare fisket med angel eller line,
og aldri noe nett.

THÉRA THÉR THANA TIL THA HÉINDE KRÉKA.LANDA SATON
WRDON BLAT KAD.HÉMAR HÉTON
THRVCH THAM HJA NINMERTHE BUTA FORON.

De som bodde derfra og til De nære Krekalandene [Italia],
ble bare kalt kystboere,
fordi de aldri fôr utenlands.

THÉRA THÉR IN DA HAGE MARKA SATON
THÉR ANNA TWISK.LANDA PALON
WRDON SAXMANNA HÉTON.
UT HAWEDE HJA INMER WÉPNED WÉRON
VR THAT WILDE KWIK AND VRWILDARDA BRITNE.
 

De som bodde i høylandene
som grenser til Twiskland,
ble kalt saksere,
ettersom de alltid var væpnet
for de ville dyrene og de forvillede fortrukne.

THÉR TO BOPPA HÉDON WI THA NOMA.
LAND.SATON MAR.SATA AND HOLT JEFTA WOD.SATA.

Dertil hadde vi navnene
landboere, sjøboere og tre- eller skogboere.

HO ARGE.TID KÉM.

Hvordan den vonde tida kom


HÉL THENE SUMER WAS SVNNE AFTERE WOLKUM SKOLEN
AS WILDE HJA JRTHA NAVT NE SJA.
WIND RESTON IN SINA BUDAR
WERTHRVCH RÉK AND STOM
LIK SÉLA BOPPA HUS AND POLON STAND.
LOFT WARTH ALTHUS DROV AND DIMME.
AND INNA THA HIRTA THÉRA MANNISKA
NAS BLIDSKIP NACH FRUCHD.
 

Hele sommeren var Sola skjult bak skyene,
som om den ikke ville se Jrða.
Vinden hvilte i sine belger,
hvorved røyk og damp
sto som søyler over hus og pøler.
Lufta var således dyster og matt,
og i hjertene til menneskene
var (det verken) lykke eller glede.

TO MIDDEN THISRE STILNISE FANG JRTHA AN TO BÉVANDE
LIK AS HJU STARVANDE WÉRE.
BERGA SPLITON FON EKKORUM
TO SPÉJANDE FJVR AND LOGHA.
ORA SVNKON IN HJRA SKAT DEL.
AND THÉR HJU ÉROST FJELDA HÉDE.
HÉJADE HJU BERGA VPPA.

Midt i stillheten begynte Jrða å beve
liksom hun var døende.
Bergene splittedes fra hverandre
og spydde ild og flammer,
andre sank ned i hennes skjød,
og der hun før hadde marker,
hevet hun opp berg.

ALDLAND.
TRVCH THA STJURAR ATLAND HÉTEN
SVNK NITHER
AND THAT WILDE HEF STAPTON ALSA NAKA WR BERG AND DÉLON
THAT ELLA VNDERE SÉ BIDVLWEN WERE.
FÉLO MANNISKA WRDON IN JRTHA BIDOBBEN
AND FÉLO THÉR ET FJVR VNKÉMEN WÉRON
KÉMON THÉR.NÉI INNET WÉTER VM.

Âldland,
av sjømennene kalt Atland [Atlantis],
sank ned,
og det ville havet stampet så høyt over berg og daler
at alt ble skjult under sjøen.
Mange mennesker ble begravd i Jrða,
og mange som unnslapp ilden,
omkom etterpå i vannet.

NAVT ALLÉNA INDA LANDA FINDA.S SPÉIDON {50} BERGA FJVR
MEN AK INT TWISK.LAND.
WALDA BARNADON THÉR.THRVCH AFTER EKKORUM
AND THA WIND DANA WÉI KÉM.
THA WAJADON VSA LANDA FVL ASK.
RIN.STRAMA WRDON VRLÉID
AND BY HJARA MVDA KÉMON NÉJA É.LANDA
FON SAND AND DRIVANDE KWIK.

Ikke bare i Findas land spydde bergene ild,
men også i Twiskland.
Derved brant skoger etter hverandre,
og da det kom vind av det,
da blåste landet vårt fullt av aske.
Elver ble forledet,
og ved deres munninger kom nye øyer
av sand og drivende dyr.

THRJU JÉR WAS JRTHA ALSA TO LYDANDE
MEN THA HJU BÉTER WÉRE
MACHT MAN HJRA WNDA SJA.
FÉLO LANDA WÉRO VRSVNKEN
ORA UTA SÉ RÉSEN
AND THAT TWISK.LAND TO FARA.N. HALFDÉL VNTWALT.

Tre år led Jrða slik;
men da hun ble bedre [2190 fvt.]
kunne man se hennes sår.
Flere land var sunket,
andre hevet utav sjøen,
og Twiskland ble halvveis avskoget.

BANDA FINDA.S. FOLK KÉMON THA LÉTOGHA RUMTNE BIFARA.
VSA WÉI.BRITNE WRDON VRDELGEN
JEFTA HJA WRDON HJARA HARLINGA.
THA WARTH WAKANDOM VS DVBBELD BODEN.
AND TID LÉRD.VS
THAT ÉNDRACHT VSA STARIKSTE BURCH IS.

Bander av Findas folk kom og fôr over de ledige plassene.
Våre borttrukne (folk) ble utryddet,
eller ble deres forbundsfeller.
Så ble vaktsomhet budt oss dobbelt,
og tida lærte oss
at enhet er vår sterkeste borg.

No comments:

Post a Comment