19 March 2014

7a) Norsk

Norsk - Hans Olav Lien

(Ifølge pagineringa mangler det to sider her. Ottema hevder at det mangler mer. Han sier at forfatteren av det følgende avsnittet kunne ha vært en sønn eller sønnesønn av Bêden. Men det kan umulig være riktig, ettersom Bêden var en nevø av Konerêd, som i sin tur var sønn av Wiljo og Freðorik, som levde under naturkatastrofen i 306-305 fvt. Forfatteren av det følgende avsnittet forteller om hendelser som ifølge historia skjedde rundt år 49 fvt. – derfor må han nødvendigvis ha levd på eller etter den tida, og ha vært et seinere medlem av Oera Linda-familien. Skrift av anonym skriver:)

{195}
THÉRVMBE WIL IK THAT FORMA
VR SWARTE A.DEL SKRIVA. ~
SWARTE A.DEL WÉRE 

THENE FJURDE KENING AFTER FRISO.
 

[...] Derfor vil jeg først
skrive om Svarte Adel.
Svarte Adel var 

den fjerde kongen etter Friso.
 
BI SIN JUGED HETHER TO TEX.LAND LÉRED.
AFTERNÉI HETHER TO STAVEREN LÉRED.
AND FORTH HETH.ER 

THRVCH OVIR ALLE STATA FAREN. ~

I sin ungdom hadde han studert i Texland [Texel],
etterpå hadde han studert i Stâveren [Stavoren],
og dernest hadde han
reist gjennom alle statene.

THA THAT.ER FJVWER AND TVINTICH JÉR WÉRE
HETH SIN TAT MAKED
THAT.ER TO A.SEGA.ASKAR KÉREN IS. ~
THA.ER ÉN.MEL ASKAR WÉRE.
ASKTE HI ALTI IN.T FARDÉL THÉRA ARMA.

Så, da han var fire og tjue år,
hadde hans pappa gjort
at han ble valgt til dommer.
Da han engang var dommer
dømte han alltid til de fattiges fordel.

THA RIKA. SÉD.ER
PLÉGATH ÉNOCH VNRJUCHTA THINGA
THRVCH MIDDEL FON HJARA JELD.
THÉRVMBE AGON WI TO NJVDANE
THAT THA ARMA NÉI VS OMME SJAN. ~

”De rike”, sa han,
”begår nok urette ting
ved hjelp av sine penger,
derfor har vi å sørge
for at de fattige ser seg rundt til oss.”

THRVCH THA.S AND ORA RÉDNE
WÉR.I THENE FRJUND THÉRA ARMA
AND THÉRA RIKA SKRIK.
ALSA ARG IS.T KVMEN
THAT SIN TAT HIM NÉI THA AGUM SACH. ~

Med disse og andre argumenter
ble han vennen til de fattige,
og de rikes skrekk.
Så ille har det blitt
at hans pappa så ham i øynene.

THA SIN TAT FALLEN WAS
AND HY VPPA THAMHIS SÉTEL KLIWED.
THA WILD.ER ÉVIN GOD SIN AMBT BIHALDA.
LIK AS THA KENINGAR FON.T ASTA PLÉGATH.

Da hans pappa var falt (bort),
og han kløyv opp på hans sete,
da ville han like godt beholde sitt embete –
liksom kongene fra Østen pleier.

THA RIKA NILDON THAT NAVT NE DAJA.
MEN NW HLIP ALLET ORA FOLK TO HAPE
AND THA RIKA WÉRON BLIDE
THAT HJA HÉL.HUDIS FON THÉRE ACHT OF KÉMON. ~

De rike ville ikke tillate det,
men nå gikk alt det andre folket sammen,
og de rike var glade
for at de kom helskinnet fra samlinga.

FON TO NE HÉRADE MAN NIMMER MARA
OVIR É.LIKA RJUCHT PETARJA.
HI DUMDE THA RIKA
AND HI STRYKTE THA ARMA
MITH HWAMHIS HELPE HI ALLE SÉKUM ASKTE
THÉR.ER BISTEK VP HÉDE. ~

Fra da av hørte man aldri mer
prat om lik rett.
Han dømte de rike
og han smigret de fattige –
med hvis hjelp han dømte i saker
som han brant for.

KÉNING ASKAR
LIK.ER IMMER HÉTEN WARTH.
WÉRE BY SJUGUN JRTH.FÉT LONGE.
SA GRAT SIN TOL {196} WÉR
WÉRON AK SINA KREFTA.

Kong Âskar,
som han alltid ble kalt,
var omkring sju jordfot lang.
Så stor som hans skikkelse var,
var óg hans krefter.

HI HÉDE.N HEL FORSTAN
SA THAT.ER ALLES FORSTANDE
HWÉRWR THAT SPRÉKEN WARTH.
THACH IN SIN DVAN
NE MACHT MAN NÉNE WISDOM SPÉRA.

Han hadde en klar forstand,
slik at han forsto alt
som det ble snakket om;
men i sin gjøren
kunne man ikke spore noen visdom.

BI.N SKÉN ONHLITE
HÉDE.R ÉNE GLADE TONGE.
MEN JETA SWARTER AS SIN HÉR
IS SINE SÉLE FVNDEN. ~

Ved siden av et pent ansikt
hadde han ei glatt tunge;
men enda svartere enn hans hår
var hans sjel funnet (å være).

THA THAT.ER ÉN JÉR KENING WÉRE.
NÉDSÉKTE HI ALLE KNAPA FON SIN STAT.
HJA SKOLDON JÉRLIKIS VPP.ET KAMP KVMA
AND THÉR SKIN.ORLOCH MAKJA.

Da han hadde vært konge i ett år,
nødet han alle gutter i staten sin
(til at) de årlig skulle komme på en leir,
og der lage liksom-krig.

IN.T ÉROST HÉDE.R THÉR SPUL MITH.
MEN TO THA LERSTA WARTH.ET SA MENÉRLIK
THAT ALD AND JONG UT ALLE WRDUM WÉI KÉMOM
TO FRÉJANDE JEF HJA MACHTE MITHA DVA.

I førstninga hadde han stri med det,
men til sist ble det så gjengs
at gammel og ung fra alle steder kom
for å spørre om de kunne være med.

THA HI.T ALSA FÉRE BROCHT HÉDE
LÉT.ER WÉR.SKOLA STIFTA.
THA RIKA KÉMON TO BARANE AND SÉIDON
THAT HJARA BERN NW 

NÉN LÉSA NACH SKRIVA NAVT NE LÉRADE.

Da han hadde brakt det så langt,
lot han stifte krigsskoler.
De rike kom og klagde og sa
at deres barn nå
ikke lærte å skrive eller lese.

ASKAR NE MELDE.T NAVT.
MEN AS THÉR KIRT AFTER WITHER
SKIN.ORLOCH HALDEN WARTH
GVNG.ER VPPEN VPSTAL STONDA.
AND KÉTHA HLUD.

Âskar enset det ikke;
men da det kort etter igjen
ble holdt liksom-krig,
gikk han og sto på et podium
og talte høyt:

THA RIKA SIND TO MY KVMEN TO BARANA
THAT HJARA KNAPA NÉN LÉSA NACH SKRIVA NOCH LÉRA.
IK N.AV THÉR NAWET VP SÉITH
THACH HIR WIL IK MINE MÉNONG SEDSA.
AND ANTHA MÉNA ACHT BITHINGA LÉTA.

”De rike har kommet til meg for å klage på
at deres gutter ikke lærer noen lesing og skriving.
Jeg har ikke sagt noe på det,
men her vil jeg si mi mening
og la det bedømmes på den allmenne folkeforsamlinga.”

THA ALREK NW NÉISGIRICH NÉI HIM VPSACH.
SÉID.ER FORTHER.
NÉI MIN BIGRIP MOT MAN
HJUD THAT THAT LÉSA AND SKRIVA.
THA FAMNA {197} AND ALDA.LICHTA VRLÉTA.

Da alle nå så nysgjerrig på ham,
sa han videre:
”Etter mitt begrep må man
i dag overlate lesinga og skrivinga
til jomfruene og de gamle opplyste.

IK NIL NÉN KWAD SPRÉKA 

VR VSA ÉTHLA.
IK WIL ALLÉNA SEGA.
 

Jeg vil ikke snakke noe vondt
om våre forfedre,
jeg vil bare si

 
VNDERA TIDA
HWÉRVP THRVCH SVME SA HERDE BOGATH WARTH
HAVON THA BURCH.FAMNA
TWISPALT INOVIR VSA LANDA BROCHT.
 

at i de tidene
som av enkelte er så sterkt oppskrytt
hadde borgjomfruene
bragt splid inn over landene våre,

 
AND THA MODERA FUR AND NÉI
NE KVNDON TWISPALT NAVT 

WITHER TO.T LAND UT NE DRIVA.

og mødrene før og etter
kunne ikke drive spliden
ut av landet igjen.

JETA ARGER
THAHWILA HJA KALTA AND PETARADE
VR NADELASA PLÉGA.
SEND THA GOLA KVMEN
AND HAVON AL VSA SKÉNA SUDARLANDA RAWETH. ~

Enda verre –
mens de pratet og skravlet
om unødvendige skikker,
har golerne [gallerne] kommet
og røvet alle våre skjønne sydlige land.

HÉMIS DÉGA SEND HJA
MITH VSA VRBRUDA BROTHARUM AND HJARA SALT.ATHUM
AL OVERA SKELDA KVMEN.
VS REST THUS TO KJASANE
TWISK.ET BÉRA FON JUK JEF SWÉRD.

Forleden dag kom de alle
med våre fordervede brødre og deres soldater
over Skelda [Schelde].
Det gjenstår således for oss å velge
mellom bæring av åk eller sverd.

WILLATH WI FRI SEND AND FRI BILIWA
ALSA AGON THA KNAPA
THAT LÉSA AND SKRIVA FAR.HONDIS
AFTERWÉI.N TO LÉTANE
AND IN STÉDE THAT HJA 

INVPPA THÉRE MÉIDE HWIP AND SWIK SPÉLE
MOTON HJA MITH SWÉRD AND SPIRI SPÉLA. ~

Vil vi bli frie,
da bør guttene
foreløpig la lesinga og skrivinga
bli sløyfet
og isteden for at de
spiller Wip og Zwik i gildestua,
bør de leke med sverd og spyd.

SEND WI IN ALLE DÉLA OFNED
AND THA KNAPA STOR ENOCH
VMB HELMET AND SKILD TO BÉRANE
AND THA WÉPNE TO HONTÉRANE
THEN SKIL IK MY MITH JOWER HELPA
VPPA THENE FJAND WERPA.

Er vi øvde i alle deler,
og guttene store nok
til å bære hjelm og skjold
og å handtere våpnene,
da skal jeg med deres hjelp
kaste meg over fienden.

THA GOLA MÉJEATH THEN THA NITHER LÉGA
FON HJARA HELPAR AND SALT.ATHUM
VPPA VSA FJELDUM SKRIWA
MITH.ET BLOD
THAT UT HJARA WNDUM DRJUPTH. ~

Golerne kan så skrive nederlagene
til sine hjelpere og soldater
på våre marker
med blodet
som drypper fra deres sår.

HAVON WI THENE FIAND ÉN MEL FAR VS UT DRÉVEN
ALSA MOTON WI THÉRMITH FORTH GVNGA
ALHWENNE {198} THÉR NÉN GOLA
NER SLAVONA NACH TARTARA MARA
FON FRYA.S ERV TO VRDRIVANE SEND.

Har vi engang drevet fienden bort fra oss,
da må vi følgelig gå videre,
helt til det ikke er noen golere
eller slaver(e) eller tartarer mer
å fordrive fra Frøyas arv.”

THA.S RJUCHT
HRIPON THA MASTA
AND THA RIKA NE THVRADON
HJARA MULA NAVT ÉPEN NE DVA. ~

”Det er rett!”
ropte de fleste,
og de rike torde ikke
å åpne sine munner [egtl. ‘gjøre sine munner åpne’].

THJUS TOSPRÉKE HÉD SEKUR TOFARA FORSONNEN 

AND VRSKRIVA LÉTEN
HWAND .S.ÉWENDIS FON THÉRE SELVARE DÉI
WÉRON THA OFSKRIFTUM THÉRA
HWEL IN TWINTICH HONDA
AND THI ALLE WÉRON ÉNIS HLUDENDE.

Denne talen hadde han sikkert pønsket ut på forhånd
og latt skrive av,
ettersom det på kvelden den samme dagen
var avskrifter av den
i vel tjue hender,
og de var alle enslydende.

AFTER NÉI BIFEL.ER THA SKIP.MANNA
HJA SKOLDON DUBBELE FAR.STÉWENE MAKJA LÉTA.
HWÉR AN MAN ÉNE STÉLEN KRAN.BOGE MOCHT FASTIGJA.
THÉRA THÉR AFTERWÉI BILÉV 

WARTH BIBOT.

Etterpå befalte han skipsmennene [skipsbyggerne]
at de skulle la doble forstavner bli lagd,
hvorpå man kunne feste ei stål-tranebue.
De som ble (liggende) etter, 

ble bøtelagt.

KVN IMMAN SWÉRA
THAT.ER NÉNE MIDLE NAVT NÉDE
ALSA MOSTON THA RIKA
FON SIN GA.T.BITALJA.
HJUD SKIL MAN SJAN
HVÉR VPPA AL THAT BAHÉI UT.HLAPEN IS.

Kunne noen sverge
at han ikke hadde noen midler,
så måtte de rike
i hans region betale det.
I dag kan man se
hvordan all denne ståheien falt ut.

No comments:

Post a Comment