17 March 2014

4c) Norsk

Norsk - Hans Olav Lien

{091/11}
THIT SEND THA NÉI LÉTNE SKRIFTA BRUNNO.S 
THER SKRIWER WÉSEN IS TO THISRE BURCH. 

Dette er de etterlatte skriftene til Brunno,
som har vært skriver i denne borgen [Ljudgârda]:


AFTER THAT THA ADELA.FOLLISTAR ELLA HÉDE LÉTA OVER SKRIVA
ELK IN SIN RIK
HWAT HWRYT WAS IN.VPPA WAGARUM THÉRA BURGUM.
BISLOTON HJA EN MODER TO KIASANE.
THÉRTO WARTH EN MÉNA ACHT BILÉID VP THISRA HÉM.

Etter at Adelas hjelpere hadde latt skrive av –
hver i sitt myndighetsområde –
alt hva som var innskrevet på veggene til borgene,
besluttet de å velge ei mor.
Dertil ble ei allmenn samling forordnet i dette hjem.

AFTER THA FORME RÉD ADELA.S WARTH TUNTJA BIFOLEN.
AK SKOLDE.T SLACHT HAVE.
THACH NW FRÉGE MIN BURCH.FAM THET WORT.
 

Etter det første rådet til Adela, ble Tüntja anbefalt.
Det skulle også blitt vellykket;
men nå spurte mi borgjomfru om ordet.


HJU HÉDE IMMERTHE WÉNICH WÉST
THAT HJU MODER SKOLDE WERTHA
UT ÉRSÉKE THAT HJU HIR VPPER BURCH SAT
HWANA MÉST ALLE MODERUM KÉREN WÉRON.

Hun hadde alltid vært forventningsfull på
at hun skulle bli mor –
av den grunn at hun satt her på borgen,
hvorfra nesten alle mødre ble valgt.

THA HJU THET WORD GUND WAS.
ÉPENDE HJU HJRA FALXA WÉRA ANDE KÉTH.
J ALLE SKINTH ARG TO HEFTANE AN ADELA.S RÉD.
THA THAT NE SKIL THÉRVMBE 

MIN MVLA NAVT NE SLUTA NER SNARA.

Da hun ble tildelt ordet,
åpnet hun sine falske lepper og sa:
”Dere alle synes å heftes veldig ved Adelas råd,
men det skal likevel
ikke verken lukke eller tilsnøre min munn.

HWA TACH {92} IS ADELA
AND HWANA KVMTET WÉI
THATSTER SOKKE HAGE LOVE TO SWIKTH.
LIK IK HJUDDÉGA
IS HJU TOFARA HIR BURCH.FAM WÉST.

Hvem er vel Adela,
og hva kommer det av
at dere tilkjenner henne slik høy pris?
Lik meg i dag
har hun vært borgjomfru her tidligere.

THA IS HJU THÉRVMBE WISER JEFTA BÉTRE
AS IK AND ALLE OTHERA
JEFTA IS HJU MAR STELET VPPVSA SÉD AND PLÉGUM.
HWÉRE THATET FAL
SA SKOLDE HJU WEL MODER WRDEN WÉSA
THA HJU THÉR TO KÉREN IS.

Men er hun derfor visere eller bedre
enn meg og alle andre,
eller er hun mer glad i våre seder og skikker?
Var det tilfellet,
så skulle hun saktens ha blitt mor
da hun ble valgt til det.

MEN NÉAN
HJU WILDE RÉDER ENNEN BOSTA HA
MITH ALL JOI AND NOCHTA
THÉRER ANEBONDEN SEND
INSTÉD FON ÉNSUM 

FAR.OVER HJAM ANDET FOLK TO WAKANE.

Men nei,
hun ville heller ha et ekteskap,
med all den glede og nytelse
som er forbundet med det,
istedenfor ensom
å våke over seg og sitt folk.

HJU IS ÉL KLARSJANDE. GOD
MEN MIN AGNE NE SEND FÉR 

FON VRTHJUSTRED TO WÉSANE.
IK HAV SJAN
THAT HJU HJRA FRIADELF HERDE MINTH.

Hun er svært klarsynt – godt,
men min øyne er langt
fra å være fordunklede.
Jeg har sett
at hun elsker sin tilkommende –

NW GOD. THAT IS LOVLIK.
MEN IK HAV FORTHER SJAN
THAT TUNTJA APOLIS NIFT IS.
WIDER NIL IK NAWET NE SEDSA.

nå godt, det er prisverdig;
men jeg har videre sett
at Tüntja er Apols niese.
Mer vil jeg ikke si.”

THA FORSTA BIGRIPEN ÉL GOD
HWÉR HJU HLY SOCHTE.
MEN EMONG ET FOLK KÉM TWISPALT
AND NÉIDAM HETH MARA.DÉL FON HIR WÉI KÉM
NILDET TUNTJA THJU ÉRE NAVT NE GUNA.

Fyrstene forsto meget godt
hvor hun søkte ly,
men blant folket kom det splid;
og ettersom flesteparten kom herfra,
ville det ikke tildele Tüntja æren.

RÉDNE WRDE STOPTH.
THA SAXNE TAGON UTA SKADNE.
MEN THÉR NE WARTH NÉNE MODER KÉREN.
KIRT AFTER HÉDE ANNEN VSERA BODNE
SIN MAKKER FALETH.

Argumentene ble stoppet,
knivene trukket ut av skjedene –
men det ble ikke valgt noen mor.
Kort etter hadde et av våre bud
drept sin reisefelle.

TIL HJUDDÉGA HÉDEDER FROD WÉSEN {93}
THÉRVMBE HÉDE MIN BURCH.FAM ORLOVI
VMBIM BUTA THA LAND.PALA TO HELPANE.
 
Til i dag hadde han vært forstandig,
derfor hadde borgjomfrua mi tillatelse
til å hjelpe ham utenfor landpålene [grensa].  

 
THACH INSTÉD FONIM TO HELPANE
NÉI THET TWISK-LAND
ALSA FLJUCHTE HJU SELVA MITH IM OVERE WRSARA
AND FORTH NÉI THA MAGI.

Men isteden for å hjelpe ham
til Texland [Twisklandet],
så flyktet hun selv med ham over Wrsara
og videre til magíen [i Sverige].

THI MAGI THAM SINA FRYA.S.SVNA HAGJA WILDE
STALDIRI AS MODER 

TO GODA.BURCH ET SKÉN.LAND.
 

Magíen, som ville behage sine Frøyas sønner,
installerte henne som mor
i Godaburch [Göteborg] i Skênland [Skåne/ Skandinavia].

 
MÉN HJU WILDE MAR.
HJU SÉIDINI THAT
SAHWERSA HI ADELA VPRUMA KOSTE
HI MASTER SKOLDE WERTHA OVER ÉL FRYA.S.LAND.

Men hun ville mer.
Hun sa til ham at
hvis han kunne fjerne Adela,
skulle han bli mester over hele Frøyasland.

HJU WÉREN FYAND FON ADELE SÉIDE HJU
HWAND THRVCH HJRA RENKA
NAS HJU NÉN MODER WRDEN.
 

Hun var ”en fiende av Adela”, sa hun,
”for gjennom sine renker
har hun ikke blitt noen mor”.

 
SAHWERSA HY HJR TEXLAND FORSREKA WILDE
SA SKOLDE HJRA BODA SINA WICHAR TO WÉI.WISER THJANJA. ~
AL THISSA SÉKA HETH HJRA BODA SELVA BILIAD.

Hvis han ville love henne Texland,
så skulle hennes bud tjene som veiviser for hans helter.
Alle disse sakene har hennes bud selv vedkjent.

THET OTHERA SKRIFT.

Det andre skriftet

FIFTIAN MONATHA NÉI THÉRE LERSTE ACHT.
WÉR ET FRJUNSKIP JEFTHA WINNE MONATH.
ALLERA MANNELIK JEF TO AN MERY FRU AND BLIDE
 

Femten måneder etter den siste samlinga [555 fvt.]
var det Vennskaps- eller Vennemåneden [mai].
Alle og enhver ga seg hen til lystighet, fryd og glede,

 
AND NINMAN NÉDE DIGER
THAN TO AKANE SINA NOCHT.
THACH WR.ALDA WILDVS WISA
THAT WAKENDOM NAVT VRGAMLATH WRDE NE MÉI.

og ingen hadde bekymring (for annet)
enn å øke sin fornøyelse.
Men Wralda ville vise oss
at årvåkenhet ikke må forsømmes.

TO MIDNE FONET FÉST.FIRJA
KÉM NÉVIL TO HULLANDE VSA WRDA
IN THIKKE THJUSTERNISE.
NOCHT RUNDE WÉI.
THA WAKENDOM NILDE NAVT NE KÉRA.

Midt i festfeiringa
kom skodde og omhyllet våre steder
i tykt mørke.
Fornøyelsen dro sin vei,
men årvåkenhet ville ikke vende (tilbake).

THA STRANDWAKAR WÉRON FON HJARA NÉD.FJURA HLAPEN.
AND VPPA THA TO PADUM NAS NÉNEN TO BISJA. ~
THA NÉVIL EWÉI {94} TACH
LOKTE SVNNE THRVCH THA RÉTA THÉRA WOLKUM VP JRTHA.
ALREK KÉM WITHER UT.
TO JUWGANDE AND TO JOLANDE.

Strandvaktene var gått fra sine nødfyr,
og på adkomststiene var ingen å se.
Da skodda trakk seg vekk,
gløttet Sola gjennom revnene i skyene (og ned) på Jrða.
Alle sammen kom ut igjen –
jublende og skrålende.

THET JUNGK-FOLK TACH SJONGANDE MITHA GURBAM
AND THISSE OVER.FULDE LUFT
MITH SINA LIAFLIKA ADAM.
MEN THAHWILA THÉR ALREK IN NOCHT BAJADE
WAS VRRÉD LAND.
MITH HORSUM AND RIDDERUM. ~

Det unge folket trakk syngende (rundt) med hagtorn,
og denne fylte opp lufta
med sin liflige ange.
Men mens enhver badet i fornøyelse der,
var forræderi landet
med hester og ryttere.

LIK ALLE ARGA
WÉRON HJA HELPEN THRVCH THJUSTERNISSE.
AND HINNE GLUPATH THRVCH LINDA.WALD.IS PADA.

Lik all ondskap
ble de hjulpet av mørke,
og snek seg hen på lindeskogens stier.

TOFARA ADELA.S DURE
TAGON TWILIF MANGÉRTNE MITH TWILIF LAMKES
AND TWILIF KNAPA MITH TWILIF HOKLINGA.

Framfor Adelas dør
dro tolv jenter med tolv lam,
og tolv gutter med tolv kalver.

EN JUNGE SAXMAN BIRÉD EN WILDE BUFLE
THÉRER SELVA FENSEN HÉDE AND TAMAD.
MITH ALLERLÉJA BLOMMA WÉRON HJA SIARAD
AND THA LINNEN TOHNEKNA THÉRA MANGÉRTNE
WÉRON OMBORAD MITH GOLD UTER RÉNE. ~

En ung sakser red på en vill bøffel
som han selv hadde fanget og temmet.
De var pyntet med allslags blomster,
og lintunikaene til jentene
var kantet med gull fra Rêne [Rhinen].


THA ADELA TO HIRA HUS UT VPPET SLECHT KÉM
FOL EN BLOMRÉIN DEL VPPIRA HOLE
ALLE JUWGADE HERDE
AND THA TOT.HORNE THÉRA KNAPUM GULDON BOPPA ELLA UT.

Da Adela kom ut på trammen fra huset sitt,
falt et blomsterregn ned over hennes hode.
Alle jublet veldig,
og tutehorna til guttene gjallet over alt (sammen).

ARME ADELA ARM FOLK
HO KIRT SKIL FRU HIR BYDJA. ~
THA THJU LONGE SKARE UT SJOCHT WÉRE
KÉMER EN HLOTH MAGJARA RIDDERUM
LIN.RJUCHT TO RINNANDE VP ADELA.S HÉM.

Stakkars Adela! Stakkars folk!
Hvor kort skal glede her bys?
Da den lange skaren var ute av sikt,
kom det en tropp magjarryttere
rennende rett mot Adelas hjem.

HJRA TAT AND GADE
WÉRON JETA VPPA STOPPENBENKE SÉTEN.
THJU DURE STAND ÉPEN
AND THÉR BINNA STAND ADEL.BROST HJRA SUNA.

Hennes far og ektemann
var ennå sittende på trappebenken.
Døra sto åpen,
og innenfor sto Adelbrost, hennes sønn.

AS ER {95} SACH
HO SINA ELDRA IN FRÉSE WÉRON
GRIPTER SINE BOGE FONERE WACH WÉI
AND SKAT NÉI THA FORESTA THÉRA RAWARUM.

Da han så
hvordan hans foreldre var i fare,
grep han si bue hen fra veggen
og skjøt mot den forreste av røverne.

THIS SWIKT AND TRULDE VPPET GARS DEL.
OVERNE TWADE AND THRIDE WAS EN É.IK LOT BISKÉREN.
INTWISKA HÉDON SINA ELDRA HJARA WÉPNE FAT.
AND TAGON VNDIGR TO JONIS.
THA RAWERA SKOLDON HJAM RING FENSEN HA.
MEN ADELA KÉM.

Denne vaklet og tumlet ned på gresset.
Den andre og tredje ble det tildelt en liknende skjebne.
Imidlertid hadde foreldrene hans grepet våpnene sine,
og trakk uforsiktig imot (dem).
Røverne ville snart ha fanget dem,
men Adela kom.

VPPERE BURCH HÉDE HJA
ALLE WÉPNE TO HANTÉRA LÉRAD.
SJUGUN JRTH.FÉT WÉRE HJU LONG
AND HJRA GÉRT SA FÉLO.

På borgen hadde hun
lært å håndtere alle våpen.
Hun var sju jordfot lang,
og hennes spyd likeså mye.

THRIJA SWIKTE HJA THAM OR HJRA HOLE
AND AS ER DEL KÉM
WÉR EN RIDDER GARS.FALLICH.
FOLLISTAR KÉMON OMME HERNE THÉRE LONE WÉI.
 

Tre ganger bevegde hun det over sitt hode,
og da det kom ned
falt en rytter til jorda.
Hjelpere kom fra rundt svingen på veien.

 
THA RAWAR WRDON FALATH AND FENSEN.
THACH TO LÉT.
EN PIL HÉDE HJRA BOSME TREFTH.
 

Røverne ble drept og fanget –
men for seint.
Ei pil hadde truffet hennes bryst.

 
VRRÉDELIKA MAGI.
IN FENIN WAS SIN PINT DIPTH
AND THÉROF IS HJU STURVEN.

Forræderiske magí –
i gift var hans spiss dyppet,
og derav er hun død.

THÉRE BURCHFAM.S LOV.

Borgjomfruas pris

JES FER.HÉMANDE ATHE.
THUSANDE SEND AL KVMEN
AND JET MARA SEND VP WÉI. ~
WEL. HJA WILLATH ADELA.S WISDOM HÉRA.

Ja, fjerntboende venn,
tusener er allerede kommet
og enda flere er på vei.
Vel, de ville høre Adelas visdom.


SEKUR IS HJU FORSTINE.
HWAND HJU IS IMMER THJU FOSTE WÉST. ~
O WACH HWÉRTO SKOLDE HJA THJANJA. ~
HJRA HEMETH IS LINNEN.
HJRA TO HNEKKA WOL
THAT HJV SELVA SPON AND WÉVADE.

Hun er så visst fyrstinne,
for hun har alltid vært den fremste.
Å ve! Til hva skulle hun tjene?
Hennes bluse er av lin,
hennes tunika av ull
som hun selv spant og vevde.

HWÉRMÉI SKOLDE HJA HJRA {96} SKÉNHÉD HAGA. ~
NAVT MITH PARLUM.
HWAND HJRA TUSKAR SEND WITTER. ~
NAVT MITH GOLD.
HWAND HJRA HÉR IS BLIKKANDER. ~
NAVT MITH STÉNA.

Med hva skulle hun høyne sin skjønnhet?
Ikke med perler,
for hennes tenner er hvitere.
Ikke med gull,
for hennes hår er mer skinnende.
Ikke med (edel)steiner.

WEL SEND HJRA AGON SAFT AS LAMKES AGON
THACH TOLIK SA GLANDER
THAT MAN THÉR SKROMLIK IN SJA NE MÉI.

Vel er hennes øyne myke som lammets øyne,
men samtidig så glødende
at man knapt tør se inn i dem.

MEN HWAT KALT IK FON SKÉN. ~
FRYA WÉRE WISS NAVT SKÉNER. ~
JA ATHE.
 

Men hvorfor snakker jeg om skjønnhet?
Frøya var sikkert ikke skjønnere –
ja kamerat,

 
FRYA THÉR SJUGUN SKÉNHÉDE HÉDE
HWÉRFON HJRA TOGHATERA 

MEN ÉNE ELK. HACHSTENS THRIA URVEN HAVE.
MEN AL WÉRE HJU LÉDLIK
THACH SKOLDE HJU VS DJURA WÉSA. ~

Frøya som hadde sju skjønnheter,
hvorav hennes døtre
har arvet bare én hver, høyst tre.
Men selv om hun hadde vært stygg,
ville hun dog vært oss dyrebar.


JEF HJU WIGANDLIK SY. ~
HARK ATHE.
ADELA IS THET ENGE BERN VSAR GRÉVET.MAN.
SJUGUN JRTH.FÉT IS HJU HACH.
JETA GRATER THEN HJRA LICHEME. IS HJRA WISHÉD
AND HJRA MOD IS LIK BÉDE TO SÉMINE. ~

Om hun var tapper?
Hør, kamerat –
Adela var vår grietmanns eneste barn.
Hun var sju jordfot høy;
enda større enn hennes legeme var hennes visdom,
og hennes mot var lik begge tilsammen.

LOK THÉR.
THÉR WÉRE ÉNIS EN FÉN.BROND
THRJU BERN WÉRON VP JENSKE GRAF.STÉN SPRONGEN.
WIND BLOS FEL.
ALREK KRÉTA
AND THJU MAM WÉRE RÉDALAS.
THÉR KVMT ADELA.

Se her:
Det var engang en torvbrann.
Tre barn var sprunget opp på hin gravstein.
Vinden blåste fælt.
Alle skrek
og mammaen var rådløs.
Der kom Adela.

HO STÉITST AND TÉMETHSTE 

HROPTH HJU.
TRAGD HELP TO LÉNANDE
AND WR.ALDA SKIL JO KREFTA JÉVA.
 

”Hvorfor står dere og henger”, 
ropte hun,
”prøv å yte hjelp,
og Wralda skal gi dere krefter.”

 
THÉR HIPTH HJU NÉI.T KRIL.WOD.
GRIPT ELSNE TRÉON {97}
TRAGD EN BREG TO MAKJANDE.
NW HELPATH AK THA OTHERA
AND THA BERN SEND HRED. ~

Der spratt hun mot småskogen,
grep orebusker,
prøvde å lage ei bru.
Nå hjalp óg de andre til,
og barna ble reddet.

JÉRLIKES KÉMON THA BERN HIR
BLOMMA LEDSA.
THÉR KÉMOM THRÉ FONISJAR SKIP.LJUDA
THÉR HJA WRÉVELA WILDE.
MEN ADELA KÉM
HJU HÉDE HJARA HWOP HÉRAD.

Årlig kommer barna hit
for å legge blomster.
Det kom tre fonísjar [fønikiske] skipsfolk
som ville mishandle dem.
Men Adela kom –
hun hadde hørt deres rop.

IN SWIM SLÉITH HJU THA LÉTHA
AND TILTHJU HJA SELVA JECHTA SKOLDE
THET HJA VNWÉRTHELIKA MANA WÉRON
BINT HJU ALSÉMEN AN EN SPINHROK FEST.
THA FÉRHÉMANDA HÉRA KÉMON 

HJARA THJUD ASKJA.

Hun slo overgriperne i svime;
og slik at de selv skulle innse
at de var uverdige menn,
bandt hun alle sammen fast til en spinnerokk.
De fremmede herrene kom
for å spørre etter sine folk.

THA HJA SAGON
HO SKOTS HJA MISDÉN WÉRON
KÉM TORN VP.
THACH MAN TELLADE HOT BÉRD WAS. ~
HWAT HJA FORTH DÉDON. ~
HJA BUWGDON TO FARA ADELA
AND KESTON THJU SLYP HJRAR TO HNEKKA. ~

Da de så
hvor grovt de var blitt forulempet,
kom det fram harme.
Men man fortalte hvordan det var skjedd.
Hva de gjorde videre?
De bøyde seg framfor Adela
og kysset falden på hennes tunika.

MEN KVM FÉRHÉMANDE ATHE
THA WALD FUGLON FLJUCHTATH
TO FARA THA FÉLO FORSYKAR.
KVM ATHE
SA MÉIST HJARA WISHÉD HÉRA. ~

Men kom, fjerntboende venn –
skogsfuglene flyktet
for de mange besøkende.
Kom venn,
så kan du høre hennes visdom.

BY THA GRAFSTÉN
HWÉR.FON IN THA LOV.SPRÉKE MELD WARTH.
IS MAM HIRA LIK BIGRAVEN.
VPPJRA GRAF.STÉN
HETH MAN THISSA WORDA HWRYTEN. ~
NE HLAP NAVT TO HASTICH HWAND
~ ~ ~ HYR LÉID ADELA. ~ ~ ~

Ved gravsteinen –
som det ble nevnt i lovtalen –
er mammas lik begravd.
På gravsteinen
har man skrevet disse ordene:
”Gå ikke for hastig, for
her ligger Adela.”

No comments:

Post a Comment