19 March 2014

6e) Norsk

Norsk - Hans Olav Lien

{168/20}
MINE NOM IS BÉDEN.
HACH.GANA HIS SVN.
KONE.RÉD MIN ÉM 

IS NIMMER BOSTIGJATH
AND ALSA BERNLAS STURVEN.
MY HETH MAN IN SIN STÉD KOREN.

Mitt navn er Bêden,
Hachgânas sønn -
Konerêd, min onkel,
ble aldri gift,
og døde således barnløs.
Man har valgt meg i hans sted [som asega i Leeuwarden].

A.DEL THENE THREDDE KANING FON THJUSE NOME
HETH THJU KÉSE GOD KÉRTH
MITES IK HIM AS MINA MASTRE BIKENNA WILDE.

Adel, den tredje kongen med dette navnet,
har godkjent valget,
såfremt jeg ville anerkjenne ham som min mester.

BUTA THAT FVLLE ERV MINRE ÉM
HETH.ER MI EN ÉLE PLEK GRVND JÉVEN
THAT AN MINA ERVA PALADE.
VNDER FARWÉRDE
THAT IK THÉR.VP SKOLDE MANNISKA STALLA
THÉR SINA LJUDA NINMERTHE SKOLDE ...

Foruten den fulle arven (fra) min onkel,
har han gitt meg ei hel tomt (med) grunn
som grenset til mitt arvegode,
under forutsetning
av at jeg på den skulle (bo)sette mennesker
som aldri ville […] hans folk […]

(Her mangler det 20 sider. Den Adel som er nevnt ovenfor, er Adel III, hvis regjeringstid var 167-151 fvt., hvis vi velger å tro de gamle frisiske historieskriverne. Etter ham kom Ubbo, som regjerte 151-71 fvt. I hans tid fant den store kimbriske oversvømmelsen sted, som er anslått til å ha skjedd mellom 120 og 114 fvt. Kanskje er denne oversvømmelsen grunnen til at det er et opphold her.)


{189}
... THÉRVMBE WIL IK THET HIR-NE STED FORJUNE. ~

[...] derfor vil jeg forunne det en plass her:

BRÉF FON RIKA THJU ALD.FAM. 
VPSÉID TO STAVEREN BY.T JOL.FÉRSTE.

Brev fra Rika, eldstejomfrua,
opplest i Stâveren ved Julefesten


JY ALLE HWAM HIS ÉTHLA 

MITH FRISO HIR KÉMON.
MIN ÉR.BIDNESSE TO JO.
ALSA JY MÉNE
SEND JY VNSKELDICH AN OFGODJE.
 

Til dere alle hvis forfedre
kom hit med Friso:
min ærbødighet til dere.
Som dere mener,
er dere uskyldige i avguderi.


THÉR NIL IK JVD NAVT VR SPRÉKA.
MEN JVD WIL IK JO VPPEN LEK WISA
THAT FÉ BÉTRE SI. ~

Det vil jeg i dag ikke snakke om,
men i dag vil jeg vise til en mangel
for dere som ikke er stort bedre.

JY WÉTATH JEFTHA JY NÉTATH NAVT.
HO WR.ALDA THUSAND GLOR.NOMA HETH.
THACH THAT WÉTHATH JY ALLE.
 

Dere vet – eller dere vet ikke –
hvordan Wralda har tusen hedersnavn.
Men det vet dere alle –


THAT HY WARTH AL.FÉDER HÉTEN.
UT ÉRSÉKE THAT ALLES IN UT IM WARTH AND WAXTH
TO FÉDING SINRA SKEPSELA.

at han blir kalt Alfêder [Allfostrer]
av den årsak at alt er fra ham og vokser
til føde for hans skapninger.

T.IS WÉR THAT JRTHA
WARTH BIHWILA AK AL.FÉDSTRE HÉTEN.
THRVCHDAM HJU ALLE FRUCHD AND NOCHTA BÉRTH
HWERMITHA MANNISK AND DJAR HJARA SELVA FÉDE.
THACH NE SKOLDE HJU NÉNE FRUCHD NER NOCHT NAVT NE BÉRA
BIDAM WRALDA HJA NÉNE KREFTA NE JEF.

Det er sant at Jrða
også iblant blir kalt Alfêdstre [Allfostrerinne],
fordi hun bærer alle gleder og nytelser
hvormed menneske og dyr ernærer seg.
Likevel skulle hun ikke bære noen glede eller nytelse
dersom Wralda ikke ga henne noen krefter.

AK WIVA THER HJARA BERN
MAMA LÉTA AN HJARA BROSTA
WERTHAT FÉDSTRA HÉTEN.
 

Også kvinner som lar sine barn
amme ved sine bryster
blir kalt fostrere.


THA NE JÉF WR.ALDA THÉR NÉN MELOK IN
SA NE SKOLDON THA BERN THÉR NÉNE BATE BY FINDA.
SA THAT BI SLOT FON REKNONG
WR.ALDA ALLÉNA FÉDER BILIWET. ~

Men ga ikke Wralda noe melk i dem,
da skulle ikke barna finne noe utbytte av det –
slik at ved slutten av regninga
forblir Wralda alene fostrer.

THAT JRTHA BYHWILA WARTH AL.FÉDSTRE HETEN
AND ÉNE MAM FÉDSTRE
KAN JETA THRVCH.NE WENDE.
MEN THAT.NE MAN HIM LÉT FÉDER HÉTE
VMBE THAT.ER TAT SI.
THAT STRID WITH.AJEN ALLE {190} RÉDNUM.

At Jrða iblant blir kalt Alfêdstre,
og ei mamma fostrerinne,
kan så være som et unntak,
men at en mann lar seg kalle fostrer [fêder = fader]
fordi at han er pappa,
det strider mot all fornuft.

THA IK WÉT
WANAT THJUS DWÉSHÉD WÉI KVMTH.
HARK HIR.
SE KVMTH FON VSA LÉTHA.
 

Men jeg vet
hvor dette tullet kommer fra.
Hør her!
Det kommer fra våre forulempere;


AND SAHWERSA THI FOLGATH WERTHE
SA SKILUN JY THÉRTHRVCH SLAVONA WERTHA
TO SMERT FON FRYA
AND JOWE HAG.MOD TO.NE STRAF. ~

og hvis det blir fulgt,
da skal dere gjennom det bli slaver –
til smerte for Frøya,
og deres hovmot til straff.

IK SKIL JO MELDA
HO T. BI THA SLAVONA FOLKAR TO GVNGEN IS.
THÉR AFTER MÉI JY LÉRA. ~
 

Jeg skal si dere
hvordan det er gått til med slave(r)folket –
av det kan dere lære.


THA POPPA KANINGGAR
THAM NÉI WILKÉR LÉVA
STÉKATH WRALDA NÉI THÉRE KRONE.
UT NID THAT WR.ALDA AL.FÉDER HÉT.
SA WILDON HJA FÉDRUM THÉRA FOLKAR HÉTA. ~

Marionett [Fremmed] kongene,
som lever etter vilkårlighet,
stikker Wralda etter krona.
Av misunnelse på at Wralda kalles Alfêder
ville de kalles ’Folkenes fostrere’.

NW WÉT ALLERA MANNALIK
THAT.NE KÉNING NAVT OVIR.NE WAXDOM NE WELTH
AND THAT.IM SIN FÉDING THRVCH THAT FOLK BROCHT WARTH. ~
MEN THACH WILDON HJA FVLHERDJA
BY HJARA FORMÉTENHÉD. ~

Nå vet alle og enhver
at en konge ikke hersker over veksten,
og at han blir brakt sin føde gjennom folket;
men likevel vil de fortsette
med sin tankeløshet.

TILTHJU HJA TO.RA DOL KVMA MACHTE
ALSA HAVON HJA THET FORMA NAVT FVLDÉN WÉST
MITH THA FRYA JEFTA
MEN HAVON HJA THAT FOLK ÉNE TINS VPLÉID.
 

For at de skulle komme til sitt mål,
så har de først ikke vært fornøyd
med de frie gavene,
men de har pålagt folket ei avgift.

 
FORI THENE SKAT THAM THÉROF KÉM
HÉRADON HJA VRLANDISKA SALT.ATHA .
THAM HJA IN.OM HJARA HOVA LÉIDON.

For den skatten som derav kom,
hyrte de utenlandske soldater
som de forla rundt omkring sine gårder.

FORTH NAMON HJA 

ALSA FÉLO WIVA AS.RA LUSTE.
AND THA LITHIGA FORSTA AND HÉRA 

DÉDON AL.ÉN. ~

Videre tok de
så mange koner som de lystet,
og de små fyrstene og herrene
gjorde likeså.


AS TWIST AND TVISPALT AFTERNÉI
INNA HUSHALDNE GLUPTE
AND THÉRVR KLACHTA KÉMON
THA HAVON HJA SÉID.

Da tvist og splid etterpå
snek seg inn i husholdningene,
og klager på det kom,
da hadde de sagt:

JAHWEDER MAN IS THENE FÉDER 

FON SIN HUSHALDEN
THÉRVMBE SKIL.ER AK 

BAS AND RJUCHTER {191} OVIR WÉSA.
 

”Enhver mann er fostreren
for sin husholdning,
derfor skal han også
være sjef og dommer over den.”

 
THA KÉM WIL.KÉR
AND ÉVIN AS THAM MITHA MANNUM
INOVIR THA HUSHALDNE WELDE
GVNG.ER MITH THA KANINGGAR
INOVIR HJARA STAT AND FOLKAR DVAN.

Da kom vilkårlighet –
og liksom denne hersket med mennene
over husholdningene,
gikk den og gjorde (det samme) med kongene
over deres stat og folk.

THA THA KANINGGAR ET ALSA WID BROCHT HÉDE
THAT HJA FÉDERUM THÉRA FOLKAR HÉTE
THA GVNGON HJA TO
AND LÉTON BYLDON AFTER HJARA DANTNE MAKJA.
 

Da kongene hadde brakt det så langt
at de kaltes ‘Folkenes fostrere’,
da gikk de i gang
og lot lage bilder etter deres skikkelser.

 
THISSA BYLDON LÉTON HJA INNA THA CHERKA STALLA
NÉST THA BYLDON THÉRA DROCHTNE
AND THI JENA THAM THÉR NAVT FAR BUGJA NILDE
WARTH OM BROCHT JEFTHA AN KÉDNE DÉN. ~

Disse bildene lot de stille i kirkene
ved siden av bildene av deres avguder;
og de som ikke ville bøye seg for dem
ble avrettet eller lagt i lenker.

JOW ÉTHLA AND THA TWISK.LANDAR
HAVON MITH.A POPPA FORSTA OMME GVNGEN
DANA HAVON HJA THJUSE DWÉSHÉD LÉRED.
 

Deres forfedre og twisklenderne
hadde omgåttes marionettfyrstene.
Derfra har de lært denne dårskapen.

 
THA NAVT ALLÉNA THAT SVME JOWER MAN
HJARA SELVA SKELDICH MAKJA AN GLOR.NOMA RAW.
AK MOT IK 

MY VR FÉLO JOWER WIVA BIKLAGJA.

Men ikke bare (det) at enkelte av deres menn
gjør seg skyldige i hedersnavnrov;
jeg må også 

beklage meg over mange av deres kvinner.

WERTHAT BY JO MAN FVNDEN
THAM MITH WRALDA AN ÉN LIN WILLE
THÉR WERTHAT BY JO WIVA FVNDEN
THÉR ET MITH FRYA WILLE.
 

Blir det funnet menn hos dere
som vil på samme linje som Wralda,
så blir det funnet kvinner hos dere
som vil det med Frøya.

 
VMBE THAT HJA BERN BÉRED HAVE
LÉTATH HJA HJARA SELVA MODAR HÉTA.
THA HJA VRJETTATH
THAT FRYA BERN BÉRDE
SVNDER JENGONG ÉNIS MAN.
 

Fordi de har født barn,
lar de seg kalle ’mødre’.
Men de glemmer at Frøya fødte barn
uten tilgang til en mann.

 
JA. NAVT ALLÉNA
THAT HJA FRYA AND THA ÉRE.MODAR
FON HJARA GLOR.RIKA NOMA BIRAWA WILLE
HWÉRAN HJA TACH NAVT NAKA NE MUGE.
HJA DVATH AL.ÉN
MITH.A GLOR.NOMA FON HJARA NÉSTA.

Ja, ikke bare
at de ville berøve Frøya og æresmødrene
for deres gloriøse navn,
som de dog ikke kan nærme seg –
de gjør likedan
med hedersnavnene til sine neste.

THÉR {192} SEND WIVA
THÉR HJARA SELVA LÉTATH FROWA HÉTA
AFSKÉN HJA WÉTE THAT HJUSE NOME
ALLÉNA TO FORSTA WIVA HÉRETH.
 

Det er kvinner
som lar seg kalle ’fruer’,
skjønt de vet at dette navnet
bare tilhører fyrstekvinner.

 
AK LÉTATH HJA HJARA TOGHATERA FAMNA HÉTA
VNTANKIS HJA WÉTE
THAT NÉNE MANGÉRT ALSA HÉTA NE MÉI.
WARA HJU TO ÉNE BURCH HÉRTH. ~

Og så lar de sine døtre kalle ’jomfruer’,
trass (i at) de vet
at ingen jente kan hete slik
med mindre hun hører til en borg.

JY ALLE WANATH
THAT JY THRVCH THAT NOMRAWA BÉTRE WERTHE
THACH JY VRJETTATH
THAT NID THÉR AN KLIWET
AND THAT ELK KWAD SINE TUCHT.RODE SÉJATH.
 

Dere alle innbiller dere
at dere gjennom dette navnerøveriet blir bedre,
men dere glemmer
at det hefter misunnelse ved det,
og at ethvert onde sår sin tuktestav.

 
KÉRATH JY NAVT NE WITHER
SA SKIL TID THÉR WAXDOM AN JÉVA.
ALSA STÉRIK THAT MAN ET ENDE THÉR OF NAVT BISJA NE MÉI.

Vender dere ikke om,
da skal gis tid til veksten –
så kraftig at man ikke kan øyne en ende på det.

JOW AFTER KVMANDA 

SKILUN THÉRMITH FÉTARATH WERTHA.
HJA NE SKILUN NAVT NE BIGRIPA
HWANAT THI SLAGA WÉI KVME.
 

Deres etterkommere 
skal bli pisket av det;
de skal ikke begripe
hvor slagene kommer fra.

 
MEN AFSKÉN JY THA FAMNA NÉNE BURGA BVWE
AND AN LOT VRLÉTE
THACH SKILUN THÉR BILIWA.

Men skjønt dere ikke bygger borg til jomfruene
og overlater dem til skjebnen,
så skal det likevel vedvare.

HJA SKILUN FONUT WALD AND HOLUM KVMA.
HJA SKILUN JOW AFTER KVMANDE BIWISA.
THAT JY THÉR WILLENS SKILDECH AN SEND.
 

De skal komme ut fra skog og huler;
de skal bevise for deres etterkommere
at dere er skyldige med vilje.

 
THAN SKIL MAN JO VRDEMA.
JOW SKINA SKILUN VRFÉRTH
FON UT.A GRÉVUM RISA.

Da skal man fordømme dere.
Deres skygger skal forferdet
reise seg opp av gravene.

HJA SKILUN WR.ALDA.
HJA SKILUN FRYA AND HJRA FAMNA ANHROPA
THA NIMMAN SKIL.ER AWET AN BÉTRA NE MUGE
BIFARA THAT JOL INOP EN ORE HLAP.HRING TRÉTH.
 

De skal (påkalle) Wralda,
de skal påkalle Frøya og hennes jomfruer;
men ingen skal kunne bedre noe på det
før hjulet trer inn i et annet kretsløp.

 
MEN THAT SKIL ÉRIST BÉRA
AS THRÉ-THUSAND JÉR VR.HLAPEN SEND.
AFTER THISSE ÉW. ~
ENDE FON RIKA.S BRÉF.

Men det skal først skje
når tre tusen år har forløpt
etter dette århundret [ca. 3000 vt.].
Slutt på Rikas brev.

No comments:

Post a Comment