19 September 2013

10b. Norsk

Norwegian translation by Hans Olav Lien, inserted here within the original text, transcribed by me

[Fra Apollânja Overa Lindas skrifter:]

{097/29}
THJU FORM.LÉRE THÉR IS HWRYTEN
INUTERE WACH THÉR BURCH.TORE
NIS NAVT WITHER ESKRÉVEN
IN THAT BOK THÉRA ADELA.FOLLISTAR.

Første-læra som er skrevet 
inn i veggen på borgtårnet 
er ikke skrevet 
av i Adelas tilhengeres bok.

HWÉRVMBE THET LÉTEN IS
NÉT IK NAVT TO SKRIWAND.
THA THIT BOK IS MIN AIN {98}
THÉRVMBE WIL IK HJA THÉR INNA SETTA
TO WILLE MINRA MAGUM.

Hvorfor det er unnlatt, 
vet jeg ikke å skrive om. 
Da denne boka er mi eiga 
vil jeg derfor sette den inn 
der etter ønske fra mine slektninger.

FORM.LÉRE.
ALLE GOD MINNANDA FRYA.S BERN SY HELD.
HWAND THRVCH THAM SKILET SÉLICH WERTHA VP JRTHA.
LÉR AND KÉTH TO THA FOLKUM.

FØRSTE-LÆRE
Alle godhetselskende Frøyas barn, vær hilset! 
For gjennom dem skal det være salig på Jrða [Jorda]. 
Lær og forkynn til folkene:

WR.ALDA IS THET ALDER.ALDESTA JEFTHA OVER.ALDESTA.
HWAND THET SKOP ALLA THINGA.

Wralda [Verden] er det aller eldste eller ur-eldste, 
for det skapte alle ting.

WR.ALDA IS ELLA IN ELLA.
HWAND THET IS ÉVG AND VN.ENDLIK.

Wralda er alt i alle, 
for det er evig og uendelig.

WR.ALDA IS OVERAL AINWARDICH.
MEN NARNE TO BISJA.
THÉRVMBE WARTH HETH WÉSA GAST HÉTEN.

Wralda er overalt nærværende, 
men ingensteds å øyne, 
derfor har vesenet blitt kalt ånd.

AL HWAT WI FON HIM SJA MUGE SEND THA SKEPSELA
THÉR THRVCH SIN LÉVA KVME AND WITHER HENNE GA.
HWAND INUT WR.ALDA KVMATH ALLE THINGA
AND KÉRATH ALLE THINGA.

Alt hva vi ser av ham vil være de skapelsene 
som kommer gjennom hans liv og vandrer hen igjen, 
for fra Wralda kommer alle ting 
og vender alle ting tilbake.

FONUT WR.ALDA KVMTH.T.ANFANG ANDET ENDE
ALRA THINGA GÉITH IN IM VPPA.

Fra Wralda kommer begynnelsen og enden, 
alle ting går opp i ham.

WRALDA IS THET ÉNE ELLA.MACHTIGA WÉSA.
HWAND ALLE ORE MACHT IS FON HIM LÉNAD
AND KÉRATH TO HIM WITHER.

Wralda er det ene allmektige vesen, 
for all annen makt er lånt fra ham 
og vender tilbake til ham.

INUT WRALDA KVMATH ALLE KREFTA
AND ALLE KREFTA KÉRATH TO HIM WITHER.
HÉRVMBE IS HI ALLÉNA THETH SKEPPANDE WÉSA
AND THÉR NIS NAWET ESKÉPEN BUTA HIM.

Fra Wralda kommer alle krefter, 
og alle krefter vender tilbake til ham. 
Derfor er han alene det skapende vesen, 
og det er intet skapt utenom ham.

WR.ALDA LÉIDE ÉVGE SETMA
THET IS ÉWA
IN ALET ESKÉPNE
AND THÉR NE SEND NÉN GODE SETMA
JEFTHA HJA {99} MOTON THÉR NÉI TAVLIKT WÉSA.

Wralda la evige ordninger 
som er lover 
i alt det skapte; 
og det er enten ingen gode (for)ordninger, 
eller de må være sammenstilt av dette.

MEN AFSKÉN ELLA IN WRALDA SY.
THA BOSHÉD THÉRA MANNISKA NIS NAVT FON HIM.
BOSHÉD KVMTH THRVCH LOMHÉD VNDIGERHÉD AND DVMHÉD.
THÉRVMBE KAN HJU WEL THA MANNISKA SKADA.
WR.ALDA NIMMER.

Men skjønt alt er i Wralda, 
er menneskenes ondskap ikke fra ham. 
Ondskap kommer gjennom latskap, uforsiktighet og dumhet, 
derfor kan de godt skade menneskene, 
men aldri Wralda.

WR.ALDA IS THJU WISHÉD
AND THA ÉWA THÉR HJU TAVLIKT HETH.
SEND THA BOKA WÉRUT WY LÉRA MUGE.
AND THÉR NIS NÉNE WISHÉD TO FINDANDE NER TO GARJANDE BUTA THAM.

Wralda er visdommen, 
og de lovene som han har sammenstilt, 
er de bøkene hvorfra vi kan lære, 
og det er ingen visdom verken å finne eller samle uten dem.

THA MINNISKA MUGON FÉLO THINGA SJA.
MEN WR.ALDA SJATH ALLE THINGA.

Menneskene kan se mange ting, 
men Wralda ser alle ting.

THA MANNISKA MUGON FÉLO THINGA LÉRA.
MAN WR.ALDA WÉT ALLE THINGA.

Mennesker kan lære mange ting, 
men Wralda vet alle ting.

THA MANNISKA MUGON FÉLO THINGA VNTSLUTA.
MEN TO FARA WRALDA IS ELLA ÉPNED.

Menneskene kan avdekke mange ting, 
men framfor Wralda er allting åpnet.

THA MANNISKA SEND MANNALIK AND BERLIK.
MEN WRALDA SKEPTH BÉDE.

Menneskene er mannlige og kvinnelige, 
men Wralda skapte begge.

THA MINNISKA MINNATH AND HATATH.
THA WRALDA IS ALLÉNA RJUCHTFÉRDICH.
THÉRVMBE IS WRALDA ALLÉNA GOD.
AND THÉR NE SEND NÉNE GODA BUTA HIM.

Menneskene elsker og hater, 
men Wralda er alene rettferdig. 
Derfor er Wralda alene god/gud, 
og det er ingen goder/guder foruten ham.

MITH THET JOL WANDELATH AND WIXLATH ALLET ESKÉPENE.
MEN GOD IS ALLÉNA VNFORANDERLIK.

Med hjulet forvandles og veksles alt det skapte, 
men godhet/Gud er alene uforanderlig.

THRVCH THAT WRALDA GOD IS
ALSA NE MÉI HI AK NAVT FOR ANDERJA.
AND THRVCH THET ER BILYWAT.
THÉRVMBE IS HY ALLÉNA. WÉSA.
AND AL ET ORA SKIN. {100}

Gjennom at Wralda er god/Gud, 
så kan han heller ikke forandres; 
og gjennom at han forblir, 
er han derfor alene væren 
og alt det andre skinn.

THET OTHERA DÉL FONRE FORM.LÉR.
EMONG FINDA.S FOLK SEND WAN.WISA.
THÉR THRVCH HJARA OVER.FINDINGRIKHÉD AL SA ARG SEND EWERDEN
THAT HJA HJARA SELVA WIS MAKJA AND THA INEWIDA BITJUGA
THAT HJA THET BESTA DÉL SEND FON WR.ALDA.
THET HJARA GAST THET BESTE DÉL IS FON WR.ALDA.S GAST
AND THET WR.ALDA ALLÉNA MÉI THANKJA THRVCH HELPE HJAR.IS BRYN.

DEN ANDRE DELEN AV FØRSTE-LÆRA
Blant Findas folk er det vankundige 
som gjennom sin overoppfinnsomhet har blitt så onde 
at de gjør seg selv vise og lar de innvidde påstå 
at de er den beste delen av Wralda; 
at deres ånd er den beste delen av Wraldas ånd 
og at Wralda bare kan tenke ved hjelp av deres hjerner.

THAT AIDER SKEPSLE EN DÉL IS FON WR.ALDA.S VNENDLIK WÉSA
THAT HAVON HJA FON VS GABAD.

At enhver skapning er en del av Wraldas uendelige vesen, 
det har de stjålet fra oss.

MEN HJARA FALXE RÉDNE AND HJARA TAMLASE HACH.FAREN HÉD
HETH RA VPPEN DWALWÉI BROCHT.

Men deres falske resonneringer og deres tøylesløse høyttravenhet 
har brakt dem på villspor.

WÉRE HJARA GAST WR.ALDA.S GAST
SA SKOLDE WR.ALDA ÉL DVM WÉSA
IN STÉDE FON LICHT AND WIS.

Var deres ånd Wraldas ånd, 
da skulle Wralda være helt dum 
istedenfor opplyst og vis.

HWAND HJARA GAST SLAVTH HIM SELVA IMMER OF
VMBE SKÉNE BYLDA TO MAKJANDE
THÉR Y AFTERNÉI ANBID.

For deres ånd anstrenger seg for alltid 
å lage skjønne bilder, 
som de etterpå tilber.

MEN FINDAS FOLK IS EN ARG FOLK.
HWAND AFSKÉN THA WAN.WISA THÉRA. HJARA SELVA WIS MAKJA
THAT HJA DROCHTNE SEND.

Men Findas folk er et argt folk, 
for skjønt deres vankundige gjør seg selv vise – 
at de er Herrer, 

SA HAVON HJA TO FARA THA VN.EWIDA FALXA DROCHTNE.ESKÉPEN.
TO KÉTHANDE ALLER WÉIKES
THAT THISSA DROCHTNE WRALDA ESKÉPEN HAVE.
MITH AL HWAT THÉR INNE IS.

så har de for de uinnvidde skapt falske Herrer, 
for allevegne å forkynne 
at disse Herrene har Wralda skapt, 
med alt hva deri er, 

GIRIGA DROCHTNE FVL NID AND TORN.
THAM ÉRATH AND THJANATH WILLATH WÉSA. THRVCH THA MANNISKA.
THÉR BLOD AND OFFER WILLA AND SKAT {101} ASKJA.

griske Herrer fulle av nid og vrede, 
som vil bli æret og tjent av menneskene, 
som vil blod og offer og som spør om rikdom.

MEN THI WAN.WISA FALXA MANNA
THAM HJARA SELVA GODIS SKALKA JEFTHA PRESTERA NOMA LÉTA.
BURATH AND SAMNATH AND GETTHATH ALDAM TOFARA DROCHTNE
THÉRER NAVT NE SEND VMBET SELVA TO BIHALDANDE.

Men de vankundige og falske mennene, 
som lar seg kalle Guds tjenere eller prester, 
krever inn og samler og hamstrer alt for Herrer 
som ikke er der for selv å beholde det.

ALDAM BIDRIWATH HJA MITH EN RUM EMOD.
THRVCHDAM HJA HJARA SELVA DROCHTNE WANE
THÉR AN NINMAN ANDERT SKELDICH NE SEND.

Alt sammen bedriver de med god samvittighet, 
idet at de innbiller seg å selv være Herrer 
som ikke er svar skyldig til noen.

SEND THÉR SVME THAM HJARA RENKA FRODA ANDET BAR MAKJA
ALSA WRDON HJA THRVCH HJARA RAKKERA FAT
AND VMBIRA LASTER VRBARNAD
ELLA MITH FÉLO STATSKA PLÉGUM
HJARA FALXA DROCHNE TO.N ÉRE.
MEN IN TRVTH. 
ALLÉNA THÉRVMBE THAT HJA.RA NAVT SKADA NE SKOLDE.

Er det noen som forstår deres renker og gjør det kjent, 
så blir de fanget av deres rakkere 
og brent for deres ærekrenkelse, 
alt med mange statelige seremonier, 
til ære for deres falske Herrer. 
Men i sannhet 
bare for at de selv ikke skulle skades.

TILTHJU VSA BERN NW WÉPNED MUGE WÉSA
TOJENST HJARA DROCHTEN LIKA LÉRE
ALSA HAGON THA FANNA HJAM FON BUTA TO LÉRANDE
HWAT HIR SKIL FOLGJA.

For at våre barn nå skal være væpnet mot 
deres avgudelige lære, 
så hører det til jomfruene å lære dem utenat 
hva her skal følge:

WRALDA WAS ÉR ALLE THINGA.
AND NÉI ALLE THINGA SKIL ER WÉSA.
WRALDA IS ALSA ÉVG
AND HI IS VNENDELIK.
THERVMB NIS THÉR NAWET BUTA HIM.

”Wralda var før alle ting, 
og etter alle ting skal han være. 
Wralda er altså evig, 
og han er uendelig, 
derfor er det intet utenfor ham.

THRVCH UT WR.ALDA.S LÉVA WARTH TID AND ALLE THINGA BERN.
AND SIN LÉVA NIMTH TID AND ALLE THINGA WÉI.

Utav Wraldas liv ble tid og alle ting født, 
og hans liv tar tid og alle ting bort.”

THISSA SÉKA MOTON KLAR AND BAR MAKAD WRDA BY ALLE WISA.
SA HAT HJAT ANOTHERA BITHJUTA AND BIWISA MUGE.
IST SA FAR WNNEN.
SA SÉITH MAN FORTHER.

Disse sakene må gjøres klare og tydelige på alle vis, 
slik at de for andre skal kunne tydeliggjøre og overbevise.
Har det kommet så langt, 
da sier man videre:

HWAT THUS VSA OMME.FANG TREFT
ALSA SEND WY EN DÉL FON WRALDAS {102} VNENDELIK WÉSA.
ALSA THA OMMEFANG FON ALET SKÉPENE.

”Hva således gjelder vår eksistens, 
så er vi en del av Wraldas uendelige vesen, 
lik eksistensen til alt det skapte;

THACH HWAT ANGA VSA DANTE
VSA AINSKIPA VSA GAST
AND AL VSA BITHANKINGA
THISSA NE HÉRA NAVT TO THET WÉSA.

men hva angår vår skikkelse, 
våre egenskaper, vår ånd 
og alle våre overveielser, 
disse hører ikke til vesenet.”

THIT ELLA SEND FLIUCHTICHA THINGA
THAM THRVCH WR.ALDA.S LÉVA FORSKINA.
THACH THÉRTHRVCH SIN WISHÉD SADANE
AND NAVT OWERS NAVT NE FORSKINA.

Det er alt (sammen) flyktige ting 
som kommer til syne gjennom Wraldas liv, 
men som slik kommer til syne gjennom hans visdom, 
og ikke annerledes.

MEN THRVCHDAM SIN LÉVA STÉDES FORTH.GA
ALSA NE MÉI THÉR MAWET VPPA SIN STÉD NAVT BILIWA.
THÉRVMBE FORWIXLATH ALLE ESKÉPNE THINGA FON STÉD.
FON DANTE AND AK FON THANKWISA.

Men gjennom det at hans liv stadig går videre, 
så kan intet forbli på sin plass, 
derfor forandrer alle skapte ting på sted, 
på skikkelse og også på tenkesett.

THERVMBE NE MÉI JRTHA SELVA
NER ENG SKEPSLE NI SEDSA
IK BEN. MEN WEL IK WAS.

Derfor kan verken Jrða selv, 
eller noen skapning si: 
”Jeg er”, men heller ”Jeg var”.

AK NE MÉI NÉN MANNISKA NAVT NE SEDSA
IK THANK.MEN BLAT IK THOCHTE.

Og så kan intet menneske si: 
”Jeg tenker”, men blott ”Jeg tenkte”.

THI KNAP IS GRATER AND OWERS
AS THA.R BERN WÉRE.
HY HETH ORA GÉRTNE.
TOCHTA AND THANKWISA.

Gutten er større og annerledes 
enn da han var barn. 
Han har andre ønsker, 
lidenskaper og tenkemåter.

THI MAN EN TAT IS AND THANKTH OWERS
AS THA.R KNAP WÉRE.
ÉVIN THA ALDA FON DÉGUM.
THAT WÉT ALLERA MANNELIK.

Mannen og faren er og tenker annerledes 
enn da han var gutt. 
Likeså den gamle av dage. 
Det vet alle og enhver.

SA HWERSA ALLERA MANNALIK NW WÉT AND JECHTA MOT
THAT HY ALON WIXLATH
SA MOT HY AK BIJECHTA
THAT ER JAHWEDER AGEBLIK WIXLATH.

Hvis alle og enhver nå vet og må tilstå 
at han stadig veksler, 
så må han óg medgi 
at han veksler hvert øyeblikk,

AK THAHWILA.R SÉID IK BEN.
AND THAT SINA THANK.BYLDA WIXLE
THA HWILER SÉID IK THANK.

og idet han sier: ”Jeg er”, 
og at hans tankebilder veksler 
mens sier han: ”Jeg tenker”.

INSTÉDE THAT WY 
THA ARGA FINDAS ALTHUS VN.WÉRTHLIK AFTERNÉI {103} SNAKKA AND KALTA.
IK BEN. JEFTHA WEL. IK BEN THET BESTE DÉL WR.ALDI.S.
JA THRVCH VS ALLÉNA MÉI.R THANKJA.
SA WILLATH WY KÉTHA WR.AL AND ALLER.WÉIKES
WÉR ET NÉDLIK SY.

Istedenfor at vi 
således uverdig snakker og plaprer etter de onde findaene: 
”jeg er”, eller kanskje ”jeg er den beste delen av Wralda, 
ja gjennom oss alene kan han tenke”, 
så vil vi forkynne overalt og allevegne 
hvor det er nødvendig:

WY FRYA.S BERN SEND FORSKINSLA THRVCH WR.ALDA.S LÉVA.
BY T.ANFANG MIN AND BLAT.
THACH IMMER WARTHANDE AND NAKANDE TO FVLKVMENLIKHÉD.
SVNDER A SA GOD TO WRDA AS WR.ALDA SELVA.

”Vi, Frøyas barn, er foreteelser ved Wraldas liv; 
i begynnelsen små og nakne, 
men alltid værende og nærmende til fullkommenhet, 
uten noensinne å bli så god som Wralda selv.”

VSA GAST NIS NAVT WR.ALDAS GAST.
HI IS THÉRFON ALLÉNA EN AFSKINSLE.

Vår ånd er ikke Wraldas ånd, 
den er bare et gjenskinn av den.

THA WR.ALDA VS SKOP
HETHER VS IN THRVCH SINE WISHÉD.
BRYN. SINTUGA. HUGJA AND FÉLO GODA AINSKIPA LÉNAD.
HIRMÉI MUGON WY SINA SKEPSELA AND SIN ÉWA BITRACHTA.
THÉROF MUGON WY LÉRA AND THÉRVR MUGON WY RÉDA.
ELLA AND ALLÉNA TO VS AIN HELD.

Da Wralda skapte oss, 
lånte han igjennom sin vishet 
oss hjerne, sanser, hukommelse og mange gode egenskaper. 
Hermed kan vi betrakte hans skapelse og hans lover. 
Av det kan vi lære og over det kan vi reflektere, 
alt og alene til vårt eget velvære.

HÉDE WR.ALDA VS NÉNE SINNA JÉVEN
SA NE SKOLDE WY NARNE OF NÉTA
AND WY SKOLDE JETA REDDALASER AS EN SÉ.KWALE WÉSA.
THÉR FORTH DRYVEN WARTH.
THRVCH EBBE AND THRVCH FLOD.

Hadde Wralda ikke gitt oss noen sinn, 

da skulle vi ikke vite av noe, 
og vi skulle være like rådløse som en sjømanet, 
som blir drevet framover 
av ebbe og av flo.

No comments:

Post a Comment