20 May 2013

1a. NederlandsTHAT STÉT VP ALLE BURGUM ESKRÉVEN.
Dit staat op alle burgen geschreven. ~ ~ ~ÉR THÉRE ARGE TID KÉM. 
WAS VS LAND THAT SKÉNNESTE IN WRALDA. 
Eer de erge tijd kwam,
was ons land het schoonste in de wereld (Wralda, de oer-oude).SVNNE RÉS HAGER 
AND THÉR WAS SJELDEN FROST. 
De zon rees hoger
en er was zelden vorst.ANDA BAMA AND TRÉJON WAXTON FRUGZDA AND NOCHTA 
THÉR NW VRLÉREN SEND. 
Aan de bomen en struiken groeiden vruchten en noten (vreugden, geneugten)
die nu verloren zijn.AMONG THA GARS.SÉDUM HEDON WI 
NAVT ALENA. KÉREN. LJAVER AND BLIDE 
MEN AK SWETE THÉR LIK GOLD BLIKTE 
AND THAT MAN VNDERA SVNNA.STRÉLA BAKJA KVSTE. 
Onder de gras-zaden hadden we
niet aleen: koren, haver en blijde,
maar ook zoete die als goud blonk
en dat men onder zonnestralen bakken kon.JÉRON NE WRDE NAVT NE TELATH 
HWAND THAT ÉNE JÉR WAS ALSA BLID AS.ET OTHERA. 
Jaren werden niet geteld
want het ene jaar was zo blij als het andere.ANTHA ÉNE SIDE 
WRDON WI THRVCH WR.ALDAS SÉ BISLOTEN. 
HWÉRVP NÉN FOLK BUTA VS 
NAVT FARA NE MOCHTE NACH KVNDE. 
Aan de ene zijde
werden we door Wraldas zee besloten,
waarop geen volk buiten ons
varen vermocht noch kon.ANDA ORE SIDE 
WRDEN WI THRVCH THAT BRÉDE TWISKLAND VMTUNAD 
HWÉRTHRVCH THAT FINDAS FOLK NAVT KVMA NE THVRADON. 
FON OVIRA TICHTA WALDA AND OVIR IT WILDE KWIK. 
Aan de andere zijde
werden we door het brede twisk- (tussen-) land omtuind
waardoor het Findasvolk niet komen durfde,
door de dichte woude en de wilde dieren.BY MORNE PALDON WI OVER ET UTER.ENDE THES ASTER.SÉ 
BY ÉVIND AN THENE MIDDEL.SÉ. 
ALSA WI. BUTA THA LITTIGA. 
WEL TWELIF GRATA SWETE RIN.STRAMA HÉDON. 
Bij morgen paalden we over het uiterste eind van de Oosterzee,
bij avond aan de Middelzee,
zodat we buiten de kleine,
wel twaalf grote zoete loopstromen hadden,VS THRVCH WRALDA JÉVEN. 
VMB.VS LAND ELTE TO HALDANE 
AND VMB.VS WIGANDLIK FOLK 
THA WÉI TO WISANA NÉI SINA SÉ.
ons door Wralda gegeven,
om ons land gezond te houden
en om ons wigandlijk volk
de weg te wijzen naar zijn zee.


THA OWERA THISSAR RIN.STRAMA WRDON TOMET ALGADUR THRVCH VS FOLK BISÉTON 
AK THA FJELDA AND THJU RÉNE 
FON.T ÉNA ENDA ALONT ET ORE ENDE THA.
De andere dezer loopstromen
werden bijna allemaal door ons volk bezeten
ook de velden en de Rein (Rijn)
van het ene tot het andere eind. ~ ~ ~

TOJENST.VR THA DÉNA.MARKA AND THAT JUTTAR LAND 
HÉDON WI FOLK.PLANTINGA MITH EN BURCHFAM. 
Tegenover de Denemarken en het Jutterland
hadden we volksplantingen met een Burgfam.DANA WONON WI KAPER AND ISER. 
BIJVNKA TAR PAK AND SVMA OR BIHOF. 
Daarna wonnen we koper en ijzer,
alsook teer, pek en sommig ander behoef.TOJENST VR VS FORMÉLICH WEST.LAND 
THÉR HÉDON WI BRITTANJA MITH SINA TIN.LANA. 
Tegenover ons vormalig Westland
hadden we Brittanja met zijn Tinlanden.BRITTANIA THAT WAS THAT LAND THÉRA BANNALINGA. 
THÉR MITH HULPE HJARAR BURCHFAM WÉI BRITH WÉRON 
VMBE HIRA LIF TO BIHALDANA. 
Brittanja was het land der bannelingen,
die met hulp van hun Burgfam weggebracht waren.THACH FOR THAT HJA NAVT TO BAK KVMA NE SKOLDE. 
WARTH ER ÉROST EN B TO FARA HIARA STAR PRIKED. 
Doch opdat ze niet terug komen zouden,
werd er eerst een B voorop hun sternum geprikt.THA BANA MITH RADE. BLOD. FARVE 
AND THA ORA MISDÉDAR MITH BLAWE FARVE. 
De moordenaars met rode bloed-verf
en de andere misdadigers met blauwe verf.BUTA AND BIHALVA HÉDON VSA STJURAR AND KAPLJVD 
MÉNI LOGE ANDA HÉIND KRÉKELANDA AND TO LYDJA. 
Bovendien hadden onze stuur- en kooplieden
menig loge aan de heinde Kreeklanden en te Lydja.
INVR LYDJA THÉR SEND THA SWARTA MINNISKA.
In Lydja zijn de zwarte mensen. ~ ~ ~THA VS LAND SA RUM AND GRAT WÉRE 
HÉDON WI FÉLO ASONDERGANA NAMON. 
Toen ons land zo ruim en groot was
hadden we vele afzondergane namen.THÉRA THAM SATON BI ASTEN THA DÉNE.MARKA 
WRDON JUTTAR HÉTON. 
UTHAVEDE HJA TOMET NAVT OWERS NE DÉDON 
AS BARN.STÉN JUTA. 
Zij die zaten beoosten de Denemarken
werden Jutters genoemd,
uithoofde ze bijna niet anders deden
dan barnsteen jutten.HJA THAM THÉR SATON VPPA É.LANDA 
WRDON LÉTNE HÉTEN 
THRVCHDAM HJA MÉST AL VRLÉTEN LÉVADON. 
Zij die zaten op de eilanden
werden Létne genoemd
doordat ze meestal verlaten leefden.ALLE STRAND AND SKOR.HÉMAR 
FON.A DÉNE.MARKA ALONT THÉRE SAND.FAL. NW SKELDA. 
WRDON STJURAR. SÉKAMPAR AND ANGELARA HÉTON. 
Alle strand- en schorheimers
van Denemarken totaan de Zandval, nu Schelde,
werden Sturen, Zeekampers end Angelaren genoemd.ANGELARA SA HÉTON MAN TO FORA THA BUTE.FISKAR 
VMBE THAT HJA ALAN MITH ANGEL JEFTA KOL FISKTON 
AND NINMER NÉN NETUM. 
Angelaren zo noemde men tevoren de Buitenvissers
omdat ze alleen met angel of kol visten
en nooit met netten.THÉRA THÉR THANA TIL THA HÉINDE KRÉKA.LANDA SATON 
WRDON BLAT KAD.HÉMAR HÉTON 
THRVCH THAM HJA NINMERTHE BUTA FORON. 
Zij die daarvoorbij totaan de Heinde Kreeklanden zaten
werden bloot Kaadheimers genoemd
doordat ze nooit buiten voeren.THÉRA THÉR IN DA HAGE MARKA SATON 
THÉR ANNA TWISK.LANDA PALON 
WRDON SAXMANNA HÉTON. 
UT HAWEDE HJA INMER WÉPNED WÉRON 
VR THAT WILDE KWIK AND VRWILDARDA BRITNE. 
Zij die in de Hogemarken zaten
die aan de Twisklanden palen
werden Saxmannen genoemd,
uithoofde ze immer gewapend waren
vanwege de wilde dieren en verwilderde Britne (weggebrachten, verbannenen).THÉR TO BOPPA HÉDON WI THA NOMA. 
LAND.SATON MAR.SATA AND HOLT JEFTA WOD.SATA.
Daarboven hadden we de namen:
Landzaten, Marzaten en Hout- of Woudzaten.

~ ~ ~

HO ARGE.TID KÉM.

Hoe Erge Tijd kwam.

HÉL THENE SUMER WAS SVNNE AFTERE WOLKUM SKOLEN
AS WILDE HJA JRTHA NAVT NE SJA.
WIND RESTON IN SINA BUDAR
WERTHRVCH RÉK AND STOM
LIK SÉLA BOPPA HUS AND POLON STAND.
LOFT WARTH ALTHUS DROV AND DIMME.
AND INNA THA HIRTA THÉRA MANNISKA
NAS BLIDSKIP NACH FRUCHD.

Heel die zomer was de zon achter wolken verscholen,
als wilde ze Jrtha niet zien.
Wind rustte in zijn buidels,
waardoor rook en stoom
als zuilen boven huis en poelen stond.
De lucht werd aldus droef en dim,
en in de harten der mensen
was blijdschap noch vreugd.

TO MIDDEN THISRE STILNISE FANG JRTHA AN TO BÉVANDE
LIK AS HJU STARVANDE WÉRE.
BERGA SPLITON FON EKKORUM
TO SPÉJANDE FJVR AND LOGHA.
ORA SVNKON IN HJRA SKAT DEL.
AND THÉR HJU ÉROST FJELDA HÉDE.
HÉJADE HJU BERGA VPPA.

Temidden dezer stilnis ving Jrtha aan te beven
alsof ze stervende was.
Bergen spleten van elkaar,
vuur en vlammen spuwend.
Anderen zonken in haar schoor neer,
en waar ze eerst velden had,
heide ze bergen op.

ALDLAND.
TRVCH THA STJURAR ATLAND HÉTEN
SVNK NITHER
AND THAT WILDE HEF STAPTON ALSA NAKA WR BERG AND DÉLON
THAT ELLA VNDERE SÉ BIDVLWEN WERE.
FÉLO MANNISKA WRDON IN JRTHA BIDOBBEN
AND FÉLO THÉR ET FJVR VNKÉMEN WÉRON
KÉMON THÉR.NÉI INNET WÉTER VM.

Aldland,
door de Sturen Atland geheten,
zonk neer
en het wilde hef stapte alzo nader over berg en dal
dat alles onder zee bedolven werd
en velen die het vuur ontkomen waren,
kwamen daarna in het water om.

NAVT ALLÉNA INDA LANDA FINDA.S SPÉIDON {50} BERGA FJVR
MEN AK INT TWISK.LAND.
WALDA BARNADON THÉR.THRVCH AFTER EKKORUM
AND THA WIND DANA WÉI KÉM.
THA WAJADON VSA LANDA FVL ASK.
RIN.STRAMA WRDON VRLÉID
AND BY HJARA MVDA KÉMON NÉJA É.LANDA
FON SAND AND DRIVANDE KWIK.

Niet alleen in de landen van Finda spuwden bergen vuur,
maar ook in het Twiskland.
Wouden brandden daardoor achter elkaar
en toen wind daarvandaan kwam,
waaiden onze landen vol as.
Reinstromen werden verlegd
en bij hare monden kwamen nieuwe eilanden
van zand en drijvend gedierte.

THRJU JÉR WAS JRTHA ALSA TO LYDANDE
MEN THA HJU BÉTER WÉRE
MACHT MAN HJRA WNDA SJA.
FÉLO LANDA WÉRO VRSVNKEN
ORA UTA SÉ RÉSEN
AND THAT TWISK.LAND TO FARA.N. HALFDÉL VNTWALT.

Drie jaar was Jrtha zo lijdende,
maar toen ze beter was
kon men haar wonden zien.
Vele landen waren verzonken,
andere uit de zee gerezen
en het Twiskland tot voor een half deel ontwoud.

BANDA FINDA.S. FOLK KÉMON THA LÉTOGHA RUMTNE BIFARA.
VSA WÉI.BRITNE WRDON VRDELGEN
JEFTA HJA WRDON HJARA HARLINGA.
THA WARTH WAKANDOM VS DVBBELD BODEN.
AND TID LÉRD.VS
THAT ÉNDRACHT VSA STARIKSTE BURCH IS.

Bendes Findasvolk kwamen de ledige ruimtes bevaren.
Onze weggebrachtenen werden verdolgen
of ze werden hun bondgenoten.
Zo werd Waakzaamheid ons dubbel geboden,
en Tijd leerde ons
dat Eendracht onze sterkste burch is.

No comments:

Post a Comment