21 February 2013

8a) Ottema p.3

Vertaling Oera Linda Bok 1876

{1256 CE ~ Hidde Oer-A Linda}

OKKE MIN SVN.
THISSA BOKA MOT I MITH LIF AND SÉLE WARJA.
SE VMBIFATTATH THJU SKÉDNISSE FON VS ÉLE FOLK
AK FON VSA ÉTHLUM.

Okke mijn zoon.
Deze boeken moet gij met lijf en ziel bewaren,
zij bevatten de geschiedenis van ons geheele volk,
en ook van onze voorvaderen.

VRLÉDEN JÉR HAB IK THAM UT.ER FLOD HRED
TOLIK MITH THI AND THINRA MODER.
THA HJA WÉRON WET WRDEN.
THÉRTHRVCH GVNGON HJA AFTERNEI VRDARVA.

Verleden jaar heb ik die uit den vloed gered
tegelijk met u en met uwe moeder.
Doch zij waren nat geworden,
daardoor gingen zij naderhand bederven.

VMBE HJA NAVT TO VRLYSA
HAB IK RA VP WRLANDISK PAMPIER WRSKRÉVEN.
SAHWERSA THV SE ERVE. MOT THU SE AK WRSKRIVA.
THIN BARN ALSA TILTHJU HJA NIMMERTHE WÉI NAVT NE KVMA.

Om ze niet te verliezen,
heb ik ze op overlandsch papier overgeschreven.
Bijaldien gij ze erft, moet gij ze ook overschrijven.
Uwe kinderen desgelijks, opdat zij nimmer verloren gaan.

SKRÉWEN TO LJUWERT. NÉI ATLAND SVNKEN IS.
THAT THRJA THUSOND.FJVWER HVNDRED
AND NJUGON AND FJVWERTIGOSTE JÉR.

Geschreven te Liuwert, nadat Atland verzonken is,
het drie duizend vier honderd
negen en veertigste jaar,

THAT IS NEI KERSTEN RÉKNONG
THAT TVELF.HVNDRED.SEX AND FIFTIGOSTE JÉR.
HIDDE TOBINOMATH OER.A LINDA.
WAK.

dat is naar de Christen-rekening
het twaalf honderd zes en vijftigste jaar,
Hiddo bijgenaamd Over de Linde.
Waak.

~ ~ ~ ~ ~ ~

{803 CE ~ Liko Ovira-Linda}

LJAWA ERVNOMA.
VMB VSA LJAWA ÉTHLA.S WILLE
AND VMB VSA LJAWA FRYDOM.S WILLE,
THVSAND WARA SA BIDD.IK TO JO.

Lieve erfgenamen,  

om onze lieve voorouderen wille,  
en om onze lieve vrijheids wille,  
duizendmaal bid ik u.

OCH LJAWE NE LÉT THA AGON ÉNIS PAPEKAPPE
TACH NIMMERTHE OVER THISSA SKRIFTA NE WÉJA.
HJA SPRÉKATH SWÉTA WIRDA, MEN HJA TORNATH VNMARKSÉM
AN ALLES HWAT FON VS FRYAS TREFTH.

Och lieve, laat de oogen van een monnik
toch nooit over deze schriften weiden.
Zij spreken zoete woorden, maar zij tornen ongemerkt,
aan alles wat ons Fries betreft.

VMBE RIKA PREBENDE TO WINNANDE
SA HÉLATH HJA MITH THA POPPA KENINGGAR.
THISSA WÉTATH THAT WI HJARA GRATESTE FJANDA SEND.
THRVCHDA WI HJARA LJUDA TO SPRÉKE THVRA,
VR FRYDOM RJUCHT AND FORSTNE PLICHT.

Om rijke prebenden te winnen,
heulen zij met de vreemde koningen;
deze weten dat wij hunne grootste vijanden zijn,
omdat wij hunne lieden toespreken durven
over vrijheid, recht en vorstenplicht.

THERVMBE LÉTATH HJA ALLES VRDILIGJA.
HWAT FON VSA ÉTHLUM KVMTH
AND HWAT THÉR JETA REST FON VSA ALDA SÉDUM.

Daarom laten zij alles vernielen,
wat van onze voorvaderen komt,
en wat nog overig is van onze oude zeden.

OCH LJAWA IK HAV BY THAM ET HOVE WÉST.
WIL WR.ALDA.T THJELDA
AND WILLATH WI VS NAVT STERIK NE MAKJA.
HJA SKILUN VS ALGADUR VRDILIGJA.

Och lieve, ik ben bij hen aan het hof geweest;
wil Wralda het gehengen,
en wij ons niet sterk maken,
dan zullen zij ons altegader verdelgen.

SKRÉVEN TO LJUD.WERD.
ACHT.HONDRED AND THRJU JÈR, NÉI KERSTEN BIGRIP.
LIKO TONOMATH OVIRA.LINDA.

Geschreven te Liudwert,
acht honderd en drie jaar, na de Christen meening.
Liko bijgenaamd Over de Linde.

No comments:

Post a Comment